01. Usnesení ZM 21.02.2018

Usnesení z jednání ZM dne 21. 02. 2018.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 21. 02. 2018 p. Bc. Robeše M. a p. Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Kolman J., p. Ing. Gregor P. a p. Burian J.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 21. 02. 2018 včetně rozšíření.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou urbanistickou studii uspořádání okolí budoucí sportovní haly v Komenského ulici zpracovanou Ing. arch. Petrem Macharem,

II. s c h v a l u j e
urbanistickou studii ve variantě C - jako součást zadávací dokumentace pro výběr projektanta, který zhotoví projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, pro výstavbu „Sportovní hala Lysá nad Labem“ s tím, že pro zpracovatele PD bude závazné řešení nástupní plochy, haly a parkoviště.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis p. Ing. Mokoše ohledně situace s vodovodním řadem a kanalizací v areálu průmyslové zóny Poděbradova a Průmyslová ulice,

II. u k l á d á
1) panu starostovi jednat s firmou Sport Arsenal, s. r. o., o řešení vodovodního řadu do této lokality včetně možnosti výkupu stávající vodovodní přípojky,
Termín: 30. 04. 2018

2) RM zpracovat návrh na řešení odkanalizování této lokality s vedením kanalizačního řadu
v ulici Průmyslová po pozemku města p. č. 527/17, k. ú. Lysá n. L., ve spolupráci s panem Ing. Mokošem a společností Stavokomplet, s. r. o.
Termín: 30. 04. 2018

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
plánovací smlouvu uzavřenou mezi Městem Lysá n. L. a PMS, s. r. o., ve věci odstranění části domu č. p. 1745 na pozemku p. č. 29/8 a vybudování infrastruktury v souvislosti s výstavbou bytového domu v bývalém areálu ČSAP,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu plánovací smlouvy.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3458/2 o ploše cca 46 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 2646/2 o ploše cca 161 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, paní H. M., trvale bytem Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr na prodej bude zveřejněn na úřední desce až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecních pozemků p. č. 3707, 3451/70, 3451/51 a 3451/52
o celkové ploše cca 32 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, manželům Ing. T. Č. a Ing. L. Č., oba trvale bytem Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63, nově označené dle GP č. 3293-11/2018 jako pozemek p. č. 3451/101 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Na Rybníčku, manželům F. A. a F. P., oba bytem Lysá nad Labem, za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 05. 2018.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkup podílu ve výši 1/5 z pozemků p. č. PK 3009 a PK 2832, k. ú. Lysá n. L., od pana Bc. P. K., trvale bytem Praha 9, za cenu 20 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
starostovi města vyhotovit návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít,
Termín: do 31. 08. 2018

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy s pí S. na odkoupení nově vybudovaného kanalizačního řadu v ulici Hrabanov do majetku Města Lysá n. L. za částku 75.000 Kč,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu kupní smlouvy.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy s p. MUDr. B. na odkoupení nově vybudovaného kanalizačního řadu v ulici Hrabanov do majetku Města Lysá n. L. za částku 99.290 Kč,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu kupní smlouvy.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
podání žádosti o úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 138/2 o výměře 171 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, ulice Žižkova, na Státní pozemkový úřad prostřednictví Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav s tím, že by se jednalo o kupní cenu dle znaleckého posudku, včetně úhrady nákladů na pořízení znaleckého posudku a návrhu na vklad do KN.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
kupní smlouvu s MS development, s. r. o., na odkoupení nově vybudované infrastruktury na pozemku p. č. 490/2, k. ú. Lysá n. L., ul. Jedličkova, do majetku Města Lysá n. L. za 1 Kč,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu kupní smlouvy.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy s p. J. a p. D. na stavbu - prodloužení hlavního kanalizačního řadu v ul. Na Zemské stezce,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu plánovací smlouvy.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na prodej stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně), Správě železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 709 94 234, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za celkovou kupní cenu obvyklou ve výši 27.000.000 Kč, dle znaleckého posudku č. 1381/18/17 ze dne 18. 12. 2017. Podmínkou je zachování práva průchodu bez omezení a respektování předkupního práva.

2) navrženou kupní cenu za účelem podání žádosti SŽDC o uvolnění prostředků ze SFDI na odkup obecního pozemku p. č. st. 3006, o výměře 71 m2, druh pozemku zastavěná plocha
a nádvoří, k. ú. Lysá nad Labem, na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 3005 a 3006 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na lyské straně), na odkup stavby občanského vybavení bez čp./č. ev. na pozemku p. č. st. 2718 v k. ú. Lysá nad Labem (vstupní objekt do podchodu na litolské straně).

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
a) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na činnost OS Hippodrom,
b) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na Prvomájový dostih cena,
c) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 140 let SDH Lysá nad Labem.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) výsledek jednacího řízení bez uveřejnění, které navazovalo na soutěž o návrh s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, kde
s vítězným sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), byla dojednána cena za projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení za cenu 3.073.000 Kč + DPH,
a který byl schválen komisí dne 29. 11. 2017, včetně předložené smlouvy o dílo.

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 2. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky s názvem „PD Husovo náměstí“ na částku 400 tis. Kč vč. DPH, a v ponížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 300 tis. Kč,

II. u k l á d á
panu Bc. Martinu Robešovi shromáždit připomínky objednatele k návrhu a předložit ZM 28. 03. 2018. Připomínky je nutné zaslat mailem do 10. 03. 2018.

III. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dílo.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í
1) s pořízením změny č. 3 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez zkráceným způsobem spojeným s úpravou regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez,

2) s obsahem změny regulačního plánu Lysá nad Labem – Vysoká Mez: úprava regulačního plánu bude řešit převedení regulačního plánu na nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., v platném znění a změna se bude týkat:
a) uvedení regulačního plánu Vysoká Mez do souladu s územním plánem Lysá nad Labem,
b) navržení nového dělení pozemků podél ulice Družstevní,
c) nahrazení územního rozhodnutí o dělení pozemků regulačním plánem v části s nově navrženým dělením podél ulice Družstevní,

II. u r č u j e
zastupitele p. Ing. Grochola, CSc., pro zpracování změny č. 3 regulačního plánu Vysoká Mez.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo města

u r č u j e
zastupitele p. Ing. Grochola, CSc., pro zpracování zprávy o uplatňování územního plánu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
seznam dotčených pozemků v lokalitě 30, 61b, 25b a 58b jih Za Cukrovarem: Na Zemské stezce – Mírová - Jiráskova včetně sdělení Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ŽPaZ, ze dne 23. 11. 2017, ve věci možnosti zřízení parkové zeleně v lokalitě 30.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo města

v o l í
přísedícími OS Nymburk na volební období 2018 – 2022 pí Libuši Férovou, pí Jaroslavu Labutovou a p. Pavla Jehličku.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo města

s c h v a l u je
prodloužení doby dnešního jednání ZM o 2 hodiny.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 34. a 35. rozpočtové opatření,
2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 1. rozpočtové opatření,
3) zprávu o závěrečném účtu za rok 2017,

II. s c h v a l u j e
1) úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 36. rozpočtové opatření v oddílech 6171 a 5311 spočívající v přesunu finančních prostředků ve výši 1.003 tis. Kč z oddílu 6171 Vnitřní správa do oddílu 5311 Městská policie,

2) úpravu rozpočtu města na rok 2018 – 3. rozpočtové opatření takto:
a) vytvoření nové položky s názvem „PD Přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“ s částkou 700 tis. Kč a snížení investiční položky „Rámcový návrh odvodnění města“ o 700 tis. Kč,

b) vytvoření nové položky Propagace sportovních projektů ve výši 100 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2017,

c) vytvoření nové položky individuální dotace pro NK Lysá nad Labem, z. s., ve výši 20.000 Kč na činnost nohejbalového klubu ze zůstatku účtech z roku 2017,

d) zařazení příjmové položky dotace od Ministerstva zemědělství na akci vodovod a kanalizaci v Byšičkách ve výši 7.272 tis. Kč a zároveň navýšení investiční výdajové položky o 7.272 tis. Kč,

e) navýšení položky Opravy chodníků ve výši 1.700 tis. Kč a Údržba komunikací ve výši 220 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2017,

f) navýšení položky nákup služeb v oddílu vnitřní správa o 220 tis. Kč jako příspěvek zaměstnavatele na stravenky zaměstnanců ze zůstatku na účtech z roku 2017,

g) vytvoření nové položky Projekt Senior taxi ve výši 50 tis. Kč z Rezervního fondu,


3) doplnění rozpočtových pravidel v bodě 4 - Každou změnu rozpočtu projedná správce oddílu nejprve se starostou nebo místostarostou a dále ještě s vedoucí finančního odboru.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Koncepci sportu Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 24. 11. 2017 a odpověď p. starosty ze dne 14. 02. 2018.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 01. 2018,

II. u k l á d á
odboru SM aktualizovat výpůjční smlouvu mezi Městem Lysá n. L. a FK Litol, z. s., a předložit ji ZM ke schválení dne 28. 03. 2018.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat den 31. 01. 2018,

II. u k l á d á
RM zpracovat návrh variantních možností využití polní cesty mezi Poděbradovou ulicí a Litolí s využitím pozemků města a předložit ZM dne 28. 03. 2018.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2017.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
sdělení od SPÚ ze dne 04. 12. 2017 ve věci převodu pozemků p. č. 514/21 a 514/8, oba k. ú. Lysá nad Labem, ulice Poděbradova a to, že město by mohlo požádat o souhlas s umístěním stavby chodníku na předmětných pozemcích a po realizaci stavby, kolaudace a zařazení chodníku do pasportu komunikací by byl možný bezúplatný převod dle § 7 odst. 2 zákona
o SPÚ.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh Smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených pozemcích v době konání výstav pro rok 2018.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informaci, že dne 31. 01. 2018 se Město Lysá nad Labem zúčastnilo výběrového řízení s aukcí čís. SKO/073/2017 vyhlášeného dne 30. 12. 2017 Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci koupě pozemku p. č. 3628/71 o výměře 89 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), a p. č. 3628/73
o výměře 115 m2, vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené, včetně součástí (trvalé porosty), dle usnesení RM č. 9 ze dne 09. 01. 2018. Vítězem se stal uchazeč s nabídkovou cenou ve výši 55.000 Kč.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 07. 02. 2018.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo města

u k l á d á
RM pokračovat v jednání o koupi pozemků p. č. 823/15 o výměře 6.567 m2 a p. č. 3815 o výměře 146 m2, vše v k. ú. Lysá nad Labem.
Termín: do 30. 04. 2018
Vytvořeno 22.2.2018 9:14:17 - aktualizováno 25.7.2018 11:54:39 | přečteno 61x | ernest
load