08. Usnesení ZM 13.12.2017

Usnesení z jednání ZM dne 13. 12. 2017.
Usnesení č. 169
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 13. 12. 2017 p. Mgr. Kopeckého P. a p. Ing. Elišku P.

Usnesení č. 170
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Kodeš M. a p. Kolman J.

Usnesení č. 171
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 13. 12. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 172
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) částečnou revokaci usnesení ZM č. 8 z 15. 02. 2017 ve smyslu, že bude zrušeno schválení vyplacení finančního příspěvku ve výši 221.160 Kč TSK Dynamik,

2) zrušení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace č. 2017-0070/ŠSK s TSK Dynamik,
z. s., schválené dne 15. 02. 2017, dohodou,

3) úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 27. rozpočtové opatření spočívající ve snížení finančních prostředků na položce Program na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem o 221.160 Kč a zřízení nových položek:
a) Finanční příspěvek na činnost Tanečního a sportovního klubu Dynamik, z. s. ve výši 73.720 Kč,
b) Finanční příspěvek na činnosti spolku Dance Emotion Lysá nad Labem, ve výši 73.720 Kč,
c) Finanční příspěvek na činnost FK Litol, mládež, z. s., ve výši 73.720 Kč,

4) vyplacení finančního příspěvku na činnost Tanečního a sportovního klubu Dynamik, z. s., ve výši 73.720 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy doplněné o účel využití,

5) Vyplacení finančního příspěvku na činnosti spolku Dance Emotion Lysá nad Labem, ve výši 73.720 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy,

6) Vyplacení finančního příspěvku na činnost FK Litol, mládež, z. s., ve výši 73.720 Kč, včetně veřejnoprávní smlouvy.

II. r e v o k u j e
své usnesení č. 144 ze dne 01. 11. 2017 v bodě II.

Usnesení č. 173
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o financování oddílu FK Litol a o rizikách stávajícího stavu.

Usnesení č. 174
Zastupitelstvo města

v y d á v á
změnu č. 1A územního plánu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 175
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2832 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: pan O. H., trvale bytem Líbeznice, (podíl 1/10), paní K. H., Spolková republika Německo, (podíl 1/5), pan E. K., trvale bytem Praha 10, (podíl 1/5), pan P. K., trvale bytem Praha 9, (podíl 1/5) a paní I. R., trvale bytem Velké Popovice, (podíl 1/10), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2832 o výměře 333 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 08. 2018.

Usnesení č. 176
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/3 o výměře 354 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, panu M. H., bytem Lysá n. L., a paní V. R., bytem Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ideální 1/2, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

2) prodej části obecního pozemku p. č. 144/3, nově označené jako pozemek p. č. 144/5 o výměře 198 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, paní M. N., bytem Lysá n. L., do výlučného vlastnictví, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupní cena bude uhrazena ve splátkách ve lhůtě do 3 let od podpisu kupní smlouvy, a to tak, že do 30 dnů od podpisu smlouvy bude uhrazena splátka ve výši 65.000 Kč a zbylá částka 34.000 Kč bude hrazena v měsíčních splátkách ve výši 1.000 Kč.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv dle bodu I/1 a I/2 a smlouvy uzavřít.
Termín: do 31. 05. 2018.

Usnesení č. 177
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 322/14, nově označené jako pozemek p. č. 322/18 o výměře 42 m2 (jedná se o připlocenou část pozemku k pozemku p. č. st. 12, k. ú. Litol), druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Litol, ulice Dolejší, dle geometrického plánu č. 829-73/2017, panu M. H., bytem Lysá n. L., a paní V. R., bytem Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ideální ½ za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 05. 2018.

Usnesení č. 178
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 3451/63 o výměře cca 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Rybníčku, manželům F. A. a F. P., oba bytem Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 1.200 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Záměr na prodej bude zveřejněn až po vyhotovení geometrického plánu na dělení pozemku.

Usnesení č. 179
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. KÚ/1/2010/Jav (vybudování infrastruktury k areálu RD v lokalitě Kačín),

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu dodatku.

Usnesení č. 180
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy s p. J. Š., Lysá n. L., a s p. A. W., Milovice, – na stavbu splašková kanalizace v ul. Komenského, Lysá n. L., doplněnou o termín realizace, a to buď v 7 – 8/2018, nebo až po kolaudaci rekonstrukce ulice Čs. armády,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu plánovací smlouvy.

Usnesení č. 181
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření splátkového kalendáře s panem Š. R., trvale bytem Odolená Voda, okr. Praha – východ, s měsíčními splátkami ve výši 1.515 Kč, s termínem do 31. 10. 2021. Dluh je za prostor sloužící k podnikání na adrese Husovo náměstí č. p. 550, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 182
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 13. 11. a 04. 12. 2017.

Usnesení č. 183
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
úpravu rozpočtu města - rozpočtová opatření č. 23, 24, 25, 26 schválená radou města dle rozpočtových pravidel,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města roku 2017 – 28. rozpočtové opatření takto:
1) Navýšení položky ve Vedlejší hospodářské činnosti – oprava a údržba bytového fondu Milovice org. 101 celkem + 350 tis. Kč, z těchto rozpočtových položek:
rozpočet po úpravě rozdíl
pol. 3639-6121-5147 výměna olova a litiny v potrubí 200 0 - 200
pol. 3631-6121-5146 el. přípojka vodárny ul. Žižkova 300 150 - 150
a zároveň snížení příjmové položky Převod z vedlejší hospodářské činnosti z 25.000 tis. Kč na 24.650 tis. Kč.

2) Navýšení položky deratizace pol. 3612-5169-5097, celkem +70 tis. Kč, z těchto položek (tis. Kč):
rozpočet po úpravě rozdíl
pol. 3639-5169-2500 městský mobiliář 240 190 - 50
pol. 3612-5169-4946 průkazy energet. náročnosti 50 30 - 20

3) Rozdělení rozpočtové částky 1.000.000 Kč pro technickou skupinu na položku provozní ve výši 300 tis. Kč a 700 tis. Kč na investice.

4) Snížení jednotlivých položek v rozpočtu města a jejich přesun v celkové výši 64.697 tis. Kč do rezervního fondu takto:
v tis. Kč
3322 Zámecký park oprava hlavní cesta - 850
3412 Oprava běžecké dráhy na víceúčelovém hřišti - 2.000
2212 Příprava projektů komunikace - 1.000
2212 PD komunikace Průmyslová - 340
2212 PD U Nové hospody - 180
2212 PD 28. října - 163
2212 Komunikace U Vodárny - 1.000
2219 PD Husovo náměstí - 150
2219 PD chodník Stržiště obě strany Sojovická, Kpt. Jaroše - 330
2212 Komunikace Ve Višňovce - 1.900
2212 Komunikace Na Vysoké mezi - 450
2219 PD chodník podél domů v Husově ulici - 300
2219 PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové - 380
2212 PD pěší a cyklodoprava přes Labe - 1.800
2212 PD Brandlova – revize - 340
2212 PD Parkoviště P+R nádraží - 600
2212 Bezpečnost a bezbariérovost na komunikacích - 400
2310 VaK ČSA - 500
2321 Kanalizace vodovod Byšičky - 14.500
2321 Kanalizace Dvorce - 3.932
2321 Kanalizace Za Zámkem vč. PD - 2.000
2321 Kanalizace v ul. Za Pávem - 1.800
3111 PD a realizace MŠ Drážky - 1.867
3111 MŠ Mašinka PD rekonstrukce hosp. budovy - 400
3111 PD ZŠ TGM tělocvična - 900
3313 Kino a PD - 1.340
3322 Zámecké terasy další etapa - 600
3412 PD Sportovní hala - 2.300
3612 Dům č. p. 13 - 442
5512 Rekonstrukce hasičského auta T815 - 983
5512 PD hasičské zbrojnice - 700
3639 Výkup pozemků - 12.100
6171 Projekt výzvy 28 - 8.150

Usnesení č. 184
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2018 jako schodkový, v předloženém znění. Celkové příjmy jsou 216.336 tis. Kč, zdroje z minulých let činí 115.000 tis. Kč a celkové výdaje činí 331.336 tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.

Usnesení č. 185
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Veřejnoprávní smlouvy na realizaci projektu Závlaha 2017 s TK Slovan Lysá nad Labem, z. s.

Usnesení č. 186
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Veřejnoprávní smlouvy s p. Lukášem Fuchsem na poskytnutí dotace na činnost
a údržbu kin.

Usnesení č. 187
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
doplnění stanov Mikroregionu Polabí v čl. 4 Předmět činnosti – zajištění služeb pověřence pro ochranu osobních údajů pro členy Mikroregionu Polabí a jejich zřizované organizace.

Usnesení č. 188
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
místostarosta 33.210 Kč
člen rady 7.380 Kč
předseda výboru/komise 3.690 Kč
člen výboru/komise 3.075 Kč
člen ZM bez dalších funkcí 1.845 Kč.
V případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů ZM se stanovuje odměna jako souhrn odměn za výkon funkcí člena RM a předsedy nebo člena výboru ZM, nebo předsedy nebo člena komise RM ve výši jednotlivých odměn schválených ZM.
Odměna bude poskytována od 01. 01. 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena ZM bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.

2) uvolněnému členovi ZM poskytování příspěvku na stravování ve výši 40 Kč/stravenku, příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo životní pojištění ve výši 300 Kč/měsíc, příspěvku na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit a příspěvek na rekreaci ve výši 1.000 Kč/rok.

Usnesení č. 189
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
termíny jednání RM v I. pololetí r. 2018,

II. s c h v a l u j e
termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2018 takto: 21. 02., 28. 03., 16. 05., 20. 06.

Usnesení č. 190
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
ideový návrh Ateliéru Machar – Sportovní hala v Lysé nad Labem, předložený na ZM dne 13. 12. 2017, jako součást zadávací dokumentace pro výběr projektanta, který zhotoví projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, pro výstavbu „Sportovní hala Lysá nad Labem“,

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise zadavatele, která plní i funkci komise pro otevírání obálek, ve složení: člen komise – Jan Burian, Ing. Petr Gregor, Ing. Luděk Grochol, CSc., Mgr. Hynek Fajmon, Ing. Petr Eliška, náhradníci členů komise – PaedDr. Jan Štěpánek, Ing. Caroline Chudobová,

III. p o v ě ř u j e
starostu města ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru dodavatele či zrušení zadávacího řízení.

Usnesení č. 191
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
podanou petici – nesouhlas s prováděním výkopových prací v ulicích Škroupova a Sokolovská v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 192
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
petici – nesouhlas se zavedením placeného parkoviště P+R, ČD, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 193
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
Příkazní smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2018, kde částka na občana činí 180 Kč, celkem 1.702.800 Kč.

Usnesení č. 194
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru dne 06. 11. 2017.

Usnesení č. 195
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
stanovení ceny vodného a stočného na rok 2018.

Usnesení č. 196
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 06. 12. 2017,

II. u k l á d á
RM písemně oslovit vlastníky zemědělských pozemků o výměře nad 5.000 m2 v k. ú. Lysá n. L. a Litol, s žádostí o vyslovení souhlasu pro zahájení pozemkových úprav v Lysé nad Labem.
Termín: do 31. 03. 2018

Vytvořeno 15.12.2017 6:12:04 - aktualizováno 15.12.2017 6:14:46 | přečteno 32x | ernest
load