07. Usnesení ZM 01.11.2017

Usnesení z jednání ZM dne 01. 11. 2017.

Usnesení č. 139
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 01. 11. 2017 p. Bc. Robeše M. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 140
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Burian J. a p. Krumpholc J.

Usnesení č. 141
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 01. 11. 2017.

Usnesení č. 142
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
bod II a III usnesení ZM č. 5, ze dne 15. 02. 2017,

II. s c h v a l u j e
v souladu s ustanovením § 63 a § 65 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na předcházející soutěž o návrh (dle § 143) s názvem „Revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem“, podat výzvu k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění o veřejnou zakázku se sdružením XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1),

III. j m e n u j e
členy komise pro jednání v rámci jednacího řízení: Mgr. Hynek Fajmon, Mgr. Petr Eliška, Ing. arch. Jan Ritter, Ing. Petr Gregor, Ing. Karel Otava, náhradník: vedoucí odboru MI. Hodnotit nabídku může minimálně tříčlenná komise.

IV. u k l á d á
1) odboru MI uzavřít příkazní smlouvu s Ing. Markétou Kohoutovou, aby působila jako pověřená osoba zadavatele pro výše uvedené JŘBU,
2) odboru MI předložit RM výsledek jednání v jednacím řízení bez uveřejnění k posouzení
a předložení ZM ke schválení,
3) odboru MI vyzvat účastníka k předložení takové smlouvy o dílo, která umožní plnit postupně dle jednotlivých projektových fází.

Usnesení č. 143
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Litol, rekonstrukce,

II. j m e n u j e
za město Lysá nad Labem do komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Otavu, starostu města, Bc. Robeše, člena rady města, p. Buriana, místostarostu města, Ing. Chudobovou, odbor MI, Ing. Grochola, CSc., člena ZM, náhradníky: Ing. Gregora, člena ZM, Ing. Kváče, člena ZM,

III. p o v ě ř u j e
RM k provádění dalších kroků směřujících k realizaci stavby.

Usnesení č. 144
Zastupitelstvo města

I. t r v á
na svém usnesení č. 41, ze dne 29. 03. 2017, a to do doby vyjasnění právní stránky věci,

II. u k l á d á
kontrolnímu výboru prověření právních náležitostí klubu TSK Dynamik a oprávněnosti nároku na získání dotace z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.
Termín: do 31. 12. 2017

Usnesení č. 145
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zrušení zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Dvorce, kategorie JPO V, číslo jednotky 218178.

Usnesení č. 146
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/272 Lysá nad Labem, průtah, s doplněním předpokládaných nákladů v příloze č. 1,

II. j m e n u j e
za město Lysá nad Labem do komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Otavu, starostu města, Bc. Robeše, člena rady města, p. Buriana, místostarostu města, Ing. Chudobovou, odbor MI, Mgr. Havelku, člena ZM,

III. p o v ě ř u j e
1) RM k provádění dalších kroků směřujících k realizaci stavby,
2) pana starostu k jednání se Středočeským krajem o využití žulových dlažebních kostek v zálivech pro autobusy a na parkovacích stáních v nově rekonstruovaných ulicích Čs. armády a Mírové.

Usnesení č. 147
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
dotaci z Charitativního programu pro Domácí hospic Nablízku, z. ú., ve výši 200.000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu.

Usnesení č. 148
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci II/331 Lysá nad Labem, rekonstrukce křižovatek,

II. j m e n u j e
za město Lysá nad Labem do komise pro posouzení a hodnocení nabídek Ing. Otavu, starostu města, Bc. Robeše, člena rady města, p. Buriana, místostarostu města, Ing. Chudobovou, odbor MI, Ing. Grochola, CSc., člena ZM,

III. p o v ě ř u j e
RM k provádění dalších kroků směřujících k realizaci stavby.

Usnesení č. 149
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou studii na výstavbu nové tělocvičny u ZŠ TGM v Litoli a předpokládanou cenu,

II. s o u h l a s í
s pokračování této akce,

III. u k l á d á
odboru MI zajistit vytvoření odpovídající položky v rozpočtu města pro rok 2018.
Termín ihned.

Usnesení č. 150
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace mezi Městem Lysá nad Labem a organizací SEMIRAMIS, z. ú.

Usnesení č. 151
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
stanovisko odboru SM k předloženému záměru na výstavbu bytového domu a demolice části domu č. p. 1745, včetně stanovisek jednotlivých komisí a Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města,

II. u k l á d á
1) RM ve spolupráci s městským architektem a developerem projednat urbanistické souvislosti
a předložit návrh řešení,

2) RM pozvat zástupce PMS, spol. s r. o., na příští zasedání ZM dne 13. 12. 2017,

3) stavebnímu úřadu předložit ZM dne 13. 12. 2017 regulativy v dané lokalitě dle platného územního plánu.

Usnesení č. 152
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy darovací č. O994170147 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí,

II. u k l á d á
starostovi města Lysá nad Labem uzavřít darovací smlouvu dle předloženého návrhu.
Termín: do 31. 05. 2018

Usnesení č. 153
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 500.000 Kč na výstavbu parkovacího zařízení na jízdní kola v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 154
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 11. 10. 2017.

Usnesení č. 155
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
rozpočtové opatření č. 16, č. 17, č. 18, č. 19., č. 20., č. 21 schválené dle rozpočtových pravidel,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na r. 2017 – 22. rozpočtové opatření takto:
1) zrušení investiční položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč a přesunutí částky do provozní položky Údržba komunikací s tím, že oprava komunikace Za Labem bude provedena začátkem r. 2018,

2) zřízení nové položky s názvem „MŠ Mašinka PD rekonstrukce hospodářské budovy“ ve výši 400 tis. Kč a s ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 400 tis. Kč,

3) zřízení nové položky s názvem „PD komunikace Průmyslová“ ve výši 340 tis. Kč a ponížení pol. „Příprava projektů komunikace“ o 340 tis. Kč,

4) zřízení nové položky s názvem „PD kanalizace Višňovka“ s částkou 242 tis. Kč, a ponížení pol. „Kanalizace Dvorce“ o 242 tis. Kč,

5) zřízení nové položky s názvem „PD revitalizace části zámeckého parku“ s částkou 100 tis. Kč a ponížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 100 tis. Kč.

Usnesení č. 156
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2017-0181/SM,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu dodatku č. 1.

Usnesení č. 157
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ s podmínkou, že akci uhradí investor,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu Dodatku č. 2.

Usnesení č. 158
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
návrh kandidatury pí Labutové Jaroslavy, pí Férové Libuše, pí Chloupkové Marcely a p. Jehličky Pavla na přísedící Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2018 – 2022.

Usnesení č. 159
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
prodloužení doby jednání ZM o 1 hodinu.

Usnesení č. 160
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
účast města ve výběrovém řízení na koupi pozemků p. č. 3628/71 o výměře 89 m2, druh pozemku vodní plocha, a p. č. 3628/73 o výměře 115 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a konstatuje, že se jedná o pozemky kolem vodní plochy Řehačka navazující na pozemky p. č. 3628/76 a p. č. 3628/74, které nejsou zapsány na listu vlastnictví v katastru nemovitostí.

Usnesení č. 161
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 04. 10. 2017.

Usnesení č. 162
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu usnesení ZM č. 109, ze dne 19. 07. 2017, spočívající ve zrušení podmínky č. 1.

Usnesení č. 163
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 610/90 a p. č. 610/91 v katastrálním území Lysá nad Labem za cenu 250 Kč/1 m2 s tím, že město zaplatí i související poplatky.

Usnesení č. 164
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 18. 10. 2017.

Usnesení č. 165
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání návrhu Koncepce sportu Města Lysá nad Labem na příští jednání ZM dne 13. 12. 2017.

Usnesení č. 166
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2017/2018 v mateřských školách
a základních školách v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 167
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
Plán zimní údržby komunikací a chodníků v Lysé nad Labem na zimní období 2017/2018.

Usnesení č. 168
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o mí
Nařízení města Lysá nad Labem č. 4/2017 o placeném stání na místních komunikacích v době výstav.

Vytvořeno 2.11.2017 9:47:40 - aktualizováno 2.11.2017 9:50:48 | přečteno 41x | ernest
load