06. Usnesení ZM 20.09.2017.

Usnesení z jednání ZM dne 20. 09. 2017.
Usnesení č. 110
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 19. 07. 2017 p. Krumpholce J. a p. Mgr. Kopeckého P.

Usnesení č. 111
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Eliška P., p. Ing. Kváč D. a p. Burian J.

Usnesení č. 112
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 20. 09. 2017 včetně rozšíření.

Usnesení č. 113
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2566/1, výměra cca 900 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá n. L., ulice Komenského, panu Ing. R. P., bytem Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 114
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
prodloužení termínu uzavření kupní smlouvy na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 za cenu 800 Kč/m2, a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 420 Kč/m2, lokalita severozápad Hrabanov, s paní A. P., trvale bytem Praha 14, a to tak, že původní termín 31. 01. 2017 se mění na termín do 30. 10. 2017 s ohledem na skutečnost, že probíhalo šetření ve věci trestního oznámení.

Usnesení č. 115
Zastupitelstvo města

I. n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 493/3, o výměře cca 35 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Slunéčkova. Jedná se o pozemek, který město vykoupilo od společnosti Čtvrtá Sluníčková, který umožňuje přístup k nově vybudovaným bytovým objektům v tzv. „Slunéčkové zahradě“, panu L. H., bytem Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění,

II. u k l á d á
RM projednat žádost od SVJ pro dům Slunéčkova 1982, 1983 a 1984 ve věci dlouhodobého pronájmu části obecního pozemku p. č. 493/3, k. ú. Lysá n. L.

Usnesení č. 116
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost školské rady ZŠ B. Hrozného o urgentní projednání otázky využití domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného a žádost o seznámení s usnesením v této věci,

II. s c h v a l u j e
pokračování v projektu na využití domu č. p. 13 na Náměstí B. Hrozného, Lysá n. L., pro potřeby ZŠ B. Hrozného a města dle usnesení ZM č. 415 z 15. 06. 2016.

Usnesení č. 117
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
rozpočtové opatření č. 13, č. 14. a č. 15. schválené dle rozpočtových pravidel,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 16. rozpočtové opatření:

1) vytvoření nové rozpočtové položky s názvem Závlaha Stadionu TK Slovan Lysá n. L. - spoluúčast k dotaci ve výši 260 tis. Kč z položky PD a realizace MŠ Drážky.

2) ve vedlejší hospodářské činnosti přesun finančních prostředků ve výši 150 tis. Kč z položky Oprava balkonů 2. etapa č. p. 551 (původně 2.000 tis. Kč na 1.850 tis. Kč) na položku Výměna oken č. p. 176, 1102, 869 (původně 400 tis. Kč na 550 tis. Kč),

3) vytvoření nové položky v oddíle Kultura a tělovýchova – oprava promítací kabiny letního kina ve výši 150 tis. Kč,

4) vytvoření nové položky v oddíle Vodní hospodářství,
a) oprava kanalizačního řadu lokality Stržiště dle kamerové revize (doplnění Plánu obnovy KS) ve výši 1.000 tis. Kč,
b) oprava vodovodního řadu ul. Škrétova (doplnění Plánu obnovy KS) ve výši 400 tis. Kč,
c) oprava kanalizačního řadu ul. Družstevní (doplnění nákladů Plánu obnovy KS) ve výši 750 tis. Kč,
d) výměna 3 ks čerpadel ve výši 200 tis. Kč (1x čerpadlo ČS Dvorce – 50 tis. Kč, 1x čerpadlo ČS Litol - 100 tis. Kč, 1x čerpadlo Úpravna vody – 50 tis. Kč),

5) navýšení položky v oddíle Vodní hospodářství – opravy šoupat vodovodní sítě města, pol. 2321-5171-5078 (rozpočet 1.000 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč,

6) vytvoření nové položky v oddíle Požární ochrana – oprava a zateplení západní stěny objektu hasičské zbrojnice ve výši 300 tis. Kč,

7) navýšení položky v oddíle Bydlení a komunální služby – oprava hřbitovní zdi západní strana, pol. 3632-5171-5057 (rozpočet 400 tis. Kč) o 1.000 tis. Kč.
Celková částka 4.800 tis. Kč (bod č. 4 – 8) bude přesunuta z položky Kanalizace Dvorce původně 9.700 tis. Kč, úprava na 4.900 tis. Kč.

8) v rámci odd. par. Zachování a obnova kulturních památek navýšení provozní položky Obnova památek (rozpočet 200 tis. Kč) o 180 tis. Kč a ponížení investiční položky Příspěvek fyzickým a právnickým osobách o 180 tis. Kč,

9) navýšení odd. par. 3314 pol. 5331 org. 1029 Neinvestiční příspěvek Městská knihovna (mzdové prostředky) o 60 tis. Kč na celkových 3.110 tis. Kč z rezervního fondu,

10) navýšení výdajové položky Údržba chodníků ve výši 200 tis. Kč (z 1.630 tis. Kč na 1.830 tis. Kč) a snížení položky Kanalizace Dvorce (z 4.900 tis. Kč na 4.700 tis. Kč),

11) navýšení výdajové položky Údržba chodníků o 100 tis. Kč (z 1.830 tis. Kč na 1.930 tis. Kč) na vybudování chodníků kolem fotbalového hřiště v Litoli a snížení položky Kanalizace Dvorce (z 4.700 tis. Kč na 4.600 tis. Kč),

12) navýšení položky Oprava ohradní zdi III. etapa o 55 tis. Kč tzn. z částky 5.412 tis. Kč na 5.467 tis. Kč z položky Příprava projektů na komunikace z částky 2.000 tis. Kč na 1.945 tis. Kč,

13) zařazení nové položky dotace pro Centrum rodinného poradenství Semiramis ve výši 90 tis. Kč z rezervního fondu.

14) rozdělení položky Vybavení pro technickou skupinu v celkové výši 1.000 tis. Kč na položku provozní ve výši 700 tis. Kč a 300 tis. Kč na investice.

15) zařazení nové položky ve výši 50 tis. Kč Přestavba plošinové desky pro imobilní občany v budově č. p. 1032 na Husově náměstí, z položky Sociální investiční program ve výši 430 tis. Kč na 380 tis. Kč.

Usnesení č. 117a
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 694/2, o výměře 3.422 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., ulice Ke Karlovu, panu Zbyňku Konečnému, bytem Stržiště 761, 289 22 Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 118

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 322/14 o výměře cca 45 m2 (jedná se o připlocenou část pozemku k pozemku p. č. st. 12, k. ú. Litol, druh pozemku ostatní plocha, ulice Dolejší, panu M. H., bytem Lysá n. L., a paní V. R., bytem Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 119
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 144/3 o výměře cca 350 m2 (označeno na mapě jako část A), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, panu M. H., bytem Lysá n. L., a paní V. R., bytem Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, a výměru cca 202 m2 (označeno na mapě jako část B), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, paní M. N., bytem Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 120
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
návrh postupu k využití vodního vrtu a podmínky odkupu artézské studny včetně pozemku v okolí studny v areálu Kovony, a. s.

Usnesení č. 121
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) uzavření splátkového kalendáře s paní L. K., Mělnické Vtelno, na částku 155.302 Kč s měsíčními splátkami ve výši 4.314 Kč, s termínem do 31. 07. 2020. Dluh je za byt v Milovicích - Mladé.

2) uzavření splátkového kalendáře s paní I. S., Milovice, na částku 116.405 Kč s měsíčními splátkami ve výši 2.425 Kč, s termínem do 31. 07. 2021. Dluh je za byt v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 122
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 590 ze dne 14. 12. 2016,

II. s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe, s. p., IČO 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za celkovou kupní cenu 115.830 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

III. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu.
Termín: do 31. 12. 2017

Usnesení č. 123
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy darovací č. S - 1740/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 323/65 o výměře 205 m2 a p. č. 323/66 o výměře 459 m2, oba k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3521 o výměře 4.960 m2, p. č. 3533 o výměře 2.600 m2 a p. č. 3586 o výměře 1.511 m2, všechny tři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

2) uzavření smlouvy darovací č. S - 1741/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 309/8 o výměře 141 m2, p. č. 309/16 o výměře 807 m2, p. č. 323/11 o výměře 1.499 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 06. 10. 2010, oddělením z pozemku p. č. 323/11, a p. č. 323/71 o výměře 245 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 669-63/2010, ze dne 06. 10. 2010, oddělením z pozemku p. č. 323/19, všechny čtyři pozemky k. ú. Litol, a pozemků p. č. 3520/3 o výměře 28.347 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 62895-79/2014, ze dne 03. 02. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3520/1, p. č. 3518/4 o výměře 128 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. č. PK 3518/1, p. č. 3518/5 o výměře 48 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2927-20/2015, ze dne 09. 04. 2015, oddělením z pozemku p. č. PK 3518/1 a p. č. 1420 o výměře 4.489 m2, všechny čtyři k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje.

3) uzavření smlouvy darovací č. S - 1746/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemků p. č. 3451/90 o výměře 33 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3451/58 a 3451/88, p. č. 3451/93 o výměře 24 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58, p. č. 3451/94 o výměře 56 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3451/58 a 3451/88, p. č. 3564/4 o výměře 177 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014 oddělením z pozemku p. č. 3564/2 323/19, p. č. 3564/5 o výměře 45 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemku p. č. 3564/2 a p. č. 3520/2 o výměře 25 m2, všech šest k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem, IČO 00239402, Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá n. L., od Středočeského kraje.

4) uzavření smlouvy darovací č. S - 1747/MJT/2017 dle předloženého návrhu týkající se bezúplatného převodu pozemku p. č. 3451/91 o výměře 394 m2, který vznikl na základě geometrického plánu č. 2713-36/2013, ze dne 06. 01. 2014, oddělením z pozemků p. č. 3451/57, 3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851 3451/88, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje, IČO 70891095, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. uzavřít darovací smlouvy dle předložených návrhů. Termín: do 31. 12. 2017.

Usnesení č. 124
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s MAS POLABÍ.

Usnesení č. 125
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
vydání OZV, která by regulovala chov hospodářských zvířat na katastrálním území města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 126
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh aktualizace Statutu Charitativního programu města Lysá nad Labem upravený v oddíle IV, odst. 3 písm. a), kde místo ve výši 200 – 300 Kč bude uvedeno ve výši do 500 Kč, a ve stejném oddíle bude vypuštěn bod 6.

Usnesení č. 127
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
doplnění předloženého návrhu změny Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v čl. III, u kritéria č. 4, kde za slovo majetek bude doplněno - zjištěný prokazatelným zjištěním.

Usnesení č. 128
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
změnu v předloženém návrhu změny Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem v čl. III, u kritéria č. 1, kde výše 35 % bude změněna na 40 %, a u kritéria č. 4, kde výše 30 % bude změněna na 25 %.

Usnesení č. 129
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
změnu Statutu Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 130
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 06. 2017.

Usnesení č. 131
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
odborné posouzení účelnosti světelné signalizace na křižovatce u kina s tím, že pořízení světelné signalizace není nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v křižovatce u kina.

Usnesení č. 132
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
vyjádření 5 podílových vlastníků k žádosti o odkup pozemků p. č. 823/15 a 3815, oba k. ú. Lysá n. L., zaslané písemně dne 25. 08. 2017 prostřednictvím právního zástupce paní JUDr. Kateřinou Čepelkovou.

Usnesení č. 133
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 07. 09. 2017.

Usnesení č. 134
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
přehled plánovaných akcí na rok 2018 a přehled realizovaných akcí v roce 2017.

Usnesení č. 135
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e,
že se Město Lysá nad Labem stalo vydražitelem 1/5 pozemku p. č. PK 2832 o výměře 6.215 m2 a 1/5 pozemku p. č. PK 3009 o výměře 4.435 m2, oba k. ú. Lysá n. L., dle usnesení č. 101 EX 3039/15-130, ze dne 20. 07. 2017, za nejvyšší podání 78.235 Kč.

II. s c h v a l u j e
provedení doplatku nejvyššího podání v částce 73.235 Kč v termínu do 21. 09. 2017.

Usnesení č. 136
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí zveřejněné Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej pozemků v Sojovické ulici, Lysá n. L., stavební parcela č. 313/1, zastavěná plocha a nádvoří, a stavební parcela č. 313/2, zastavěná plocha a nádvoří. Na pozemcích stojí stavby ve vlastnictví města,

II. s o u h l a s í
s využitím předkupního práva pro Město Lysá nad Labem na výše uvedené 2 pozemky s tím, že ZM bude dodatečně předložena ke schválení kupní smlouva vč. ceny.

Usnesení č. 137
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro dostavbu obchvatu dne 13. 09. 2017.

Usnesení č. 138
Zastupitelstvo města

u k l á d á
starostovi města zajistit odstranění suchých stromů z intravilánu města dle přílohy,
Termín: v době vegetačního klidu r. 2017/2018

Usnesení č. 119

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p. č. 144/3 o výměře cca 350 m2 (označeno na mapě jako část A), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, panu Martinu Horovi, bytem Dolejší 516, Lysá n. L., a paní Veronice Rouskové, bytem Vojanova 993, Lysá n. L., do podílového vlastnictví, a to každému ½ podílu pozemku, a výměru cca 202 m2 (označeno na mapě jako část B), druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, ulice Dolejší, paní Michaele Nohejlové, bytem Dolejší 43/18, Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2, s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětu prodeje a náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-language:EN-US;}
Vytvořeno 21.9.2017 8:50:55 - aktualizováno 25.9.2017 8:04:43 | přečteno 55x | ernest
load