04. Usnesení ZM 21.06.2017

Usnesení z jednání ZM dne 21. 06. 2017.
Usnesení č. 81
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 21. 06. 2017 p. Mgr. Fajmona H. a p. Ing. Grochola L., CSc.

Usnesení č. 82
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Ing. Marek J. a p. Bc. Robeš M.

Usnesení č. 83
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozšíření programu jednání ZM dne 21. 06. 2017 o bod č. 18 - Zápis z jednání Výboru pro obchvat 14. 06. 2017.

Usnesení č. 84
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozšíření programu jednání ZM dne 21. 06. 2017 o bod č. 19 - Vyhlášení výběrového řízení na správce nemovitostí ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 85
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozšíření programu jednání ZM dne 21. 06. 2017 o bod č. 20 - Účast Města Lysá n. L. na elektronické dražbě spoluvlastnického podílu v rozsahu 1/5 k celku na pozemky p. č. PK 2832 a PK 3009, oba v k. ú. Lysá n. L., do maximální výše 36.000 Kč.

Usnesení č. 86
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
projednání bodu č. 7 (dle pozvánky) - Úprava rozpočtu města na rok 2017 – vznik nové položky Klimatizace v kině za bodem č. 1.

Usnesení č. 87
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 21. 06. 2017.

Usnesení č. 88
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o způsobu získání a vyhodnocení 4 studií nové městské sportovní haly,
II. s c h v a l u j e
zahájení přípravy zadávací dokumentace na projektovou dokumentaci vedoucí ke stavebnímu povolení, k zadání a realizaci stavby s názvem „Sportovní hala Lysá nad Labem“, v režimu podlimitní veřejné zakázky na služby, která bude zadána ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ a zpracována na základě studie zpracované Ing. arch. Petrem Macharem, za podmínek zachování skateparku a pumptracku v okolí haly. Zadávací dokumentace bude předložena ZM ke schválení.

III. p o v ě ř u j e
radu města
1) k provádění dalších úkonů směřujících k dořešení autorských práv k vítěznému návrhu tak, aby mohl sloužit jako podklad k získání projektové dokumentace ve smyslu ZZVZ,
Termín: 30. 09. 2017
2) zpracovat podklady k financování plánované výstavby a provozování sportovní haly.
Termín: 30. 09. 2017

Usnesení č. 89
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 6. rozpočtové opatření spočívající ve snížení položky „PD a realizace MŠ Drážky“ o 1.500 tis. Kč a ve vytvoření položky Klimatizace v kině ve výši 1.500 tis. Kč,

II. u k l á d á
Radě města Lysá nad Labem zabezpečit potřebné kroky k realizaci klimatizace v kině na Husově náměstí.
Termín: 30. 11. 2017

Usnesení č. 90
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Plánovací smlouvu č. 2017-0211/SM,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu plánovací smlouvy č. 2017-0211/SM.

Usnesení č. 91
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2017, o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány hazardní hry s úpravou dle návrhu (doba provozu od 14:00 do 02:00 hodin, nezařazení provozovny v Tyršově ul. č. p. 220).

Usnesení č. 92
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o mí
zápis z jednání Finančního výboru dne 07. 06. 2017.

Usnesení č. 93
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
4. rozpočtové opatření schválené RM usn. č. 338,
a 5. rozpočtové opatření schválené RM usn. č. 405,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 - 7. rozpočtové opatření takto:

1) Navýšení položky rozpočtu města pro rok 2017 par. 3639, pol. 5171, org. 2993 „Údržba podchodu“ o 250.000 Kč z rezervního fondu.

2) Vytvoření nových položek PD VO Dvorce s rozpočtem 100.000 Kč a PD VaK Ke třem chalupám s rozpočtem 400.000 Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 500.000 Kč.

3) Navýšení položky PD ZŠ TGM tělocvična (původně částka 700 tis. Kč) na částku 1.013 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 313 tis. Kč.

4) Navýšení investiční položky Komunikace Na Výsluní (původně částka 1.080 tis. Kč) na částku 1.196 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o 116 tis. Kč.

5) Navýšení investiční položky Chodník směrem k Černým vratům (původně částka 550 tis. Kč) na částku 796 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 246 tis. Kč.
6) Navýšení příjmové i výdajové části o 300 000 Kč. Příjem sankční platby dopravní pokuty oddíl 2299 položka 2212 ve výši 300 000 Kč a ve výdajové části oddíl vnitřní správa položka nákup služeb 5169 na znalecké posudky na použití drog či jiných návykových látek při řízení motorového vozidla ve výši 300 00 Kč.
7) Zřízení nové položky Oprava části ohradní zdi III. etapa – ve výši 5.412 tis. Kč, ze stávajícího rozpočtu Obnova památek bude přesunuta částka 1.650 tis. Kč, zbývající částka bude přesunuta z akce PD a realizace MŠ Drážky ve výši 3.762 tis. Kč. Předpokládá se, že město obdrží dotaci ve výši 1.566 tis. Kč z Ministerstva kultury, v tom případě bude částka ve výši dotace na akci MŠ Drážky vrácena.

8) Přesuny v rámci oddílu Vzdělávání provoz a investiční akce.
rozp. rozp. po úpravě rozdíl
ZŠ Komenského pav. D VaK, topení, elektro 2000 1700 -300
Odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5142

Drobné opravy ve školách 300 550 + 250
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4735

ZŠ Komenského, oprava rozvodů kotelny 300 100 - 200
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5119

ZŠ Hrozného oprava kotelny, výmalba 350 600 + 250
Odd. par. 3113, pol. 5171, org. 5117

9) Navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 147.291 Kč účelová dotace od Úřadu práce na mzdy za veřejně prospěšné práce.

10) Navýšení investiční položky Komunikace K Borku (původně částka 5.440 tis. Kč) o částku 488 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 488 tis. Kč.

Usnesení č. 94
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem z Programu regenerace částku ve výši 140.000 Kč
a současně schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 95
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
přidělení dotace z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem – 2. kolo na rok 2017 pro Spolek rodáků a přátel města ve výši 40.000 Kč na akci Advent 2017 včetně veřejnoprávní smlouvy s žadatelem dotace.

Usnesení č. 96
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu na zakoupený motorový člun vybavený elektronikou pro vedení veslařské posádky při tréninku pro Veslařský klub Lysá nad Labem, z. s.

Usnesení č. 97
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za období 2016 a návrh postupu pro roky 2017 až 2018,

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města na rok 2017 – 8. rozpočtové opatření zřízení nové položky Zajištění plnění cílů POH 2017 - 2021 v částce 375 tis. Kč a ponížení položky PD a realizace MŠ Drážky o částku 375 tis. Kč.

Usnesení č. 98
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
znění kupní smlouvy dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
starostovi města kupní smlouvu uzavřít současně se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, služebnosti na části pozemku p. č. 2126/2/, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, nejpozději v termínu do 31. 12. 2017 za předpokladu přidělení dotace na výstavbu automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L.

Usnesení č. 99
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p. č. 1110/1, o výměře cca 500 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Lesy ČR, s. p., IČO 42196451, Přemyslova 1106/9, 500 08 Nový Hradec Králové, do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že část předmětného pozemku je užívána jako komunikace,

2) podání žádosti o převod pozemku p. č. PK 1478/3, o výměře 992 m2, k. ú. Lysá n. L., Řehačka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha, do vlastnictví Města Lysá nad Labem z důvodu, že předmětný pozemek je užíván jako komunikace.

Usnesení č. 100
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků SPÚ p. č. 514/21, 514/8, k. ú. Lysá n. L., na město Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
starostovi města poslat na SPÚ oficiální žádost o převod pozemků dle důvodové zprávy.
Termín: ihned

Usnesení č. 101
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
návrh na výkup pozemku p. č. 3815 a části pozemku p. č. 823/15, k. ú. Lysá n. L., za cenu 200 Kč za 1m2,

II. u k l á d á
starostovi města odeslat vlastníkům nabídku města na výkup pozemků.
Termín: ihned

Usnesení č. 102
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
předložené návrhy Směrnice č. 4/2017 Evidence a zveřejňování smluv a faktur, Směrnice č. 5/2017 Aplikace zákona o registru smluv u Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 103
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru dne 29. 05. 2017.

Usnesení č. 104
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 14. 06. 2017.

Usnesení č. 105
Zastupitelstvo města

p o v ě ř u j e
pana JUDr. Petra Drábka za Město Lysá nad Labem k účasti v elektronické dražbě dne 20. 07. 2017 od 10:00 hod. na předmět dražby - spoluvlastnický podíl v rozsahu 1/5 k celku na pozemky p. č. PK 2832 a PK 3009, oba v k. ú. Lysá n. L. Pověření se vztahuje i na opakovanou dražbu. Výsledek dražby bude předložen do ZM.
Vytvořeno 23.6.2017 6:19:52 - aktualizováno 21.8.2017 12:17:17 | přečteno 36x | ernest
load