03. Usnesení ZM 10.05.2017

Usnesení z jednání ZM dne 10. 05. 2017.
Usnesení č. 61
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 10. 05. 2017 p. Mgr. Havelku J. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 62
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Ing. Eliška P. a p. Burian J.

Usnesení č. 63
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 10. 05. 2017.

Usnesení č. 64
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Plánovací smlouvu č. 2017-0181/SM upravenou v č. II Veřejné osvětlení o svítidla typu LED,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu Plánovací smlouvy č. 2017-0181/SM.

Usnesení č. 65
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 2867/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s panem K. K., trvale bytem Nymburk,

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. smlouvu o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I uzavřít.
Termín: 31. 08. 2017

Usnesení č. 66
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 3623/9 o výměře 203 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Čechova, za cenu 100 Kč/m2, od podílových vlastníků, paní K. E., bytem Lysá nad Labem (podíl 1/3), J. Z., bytem Hradec Králové (podíl 1/6), paní H. Z., bytem Lysá nad Labem (podíl 1/3) a paní S. Z., bytem Jaroměř (podíl 1/6). Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující s tím, že uhradí i náklady spojené s podáním návrhu na vklad do KN ve výši 1.000 Kč.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 08. 2017

Usnesení č. 67

Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 3537/2 o výměře 11.114 m2 (lesní cesta mezi Dvorci a Karlovem), k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, státnímu podniku Lesy ČR.

Usnesení č. 68
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p. č. 3623/8 o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Čechova, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L. z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě komunikace.

Usnesení č. 69
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
podání průběžných žádostí o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., pod komunikacemi II. a III. třídy a místními komunikacemi na katastrálním území města Lysá nad Labem. Jedná se o pozemky p. č. 3667/5, 3668, 3669, 3479/1, 3479/2, 3479/3, 3481/1, 3481/2, 3481/7 a 3482/2, po zajištění zapsání předmětných pozemků do pasportu komunikací města.

Usnesení č. 70
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 59 ze dne 29. 03. 2017,

II. s c h v a l u j e
rozšíření pasportu komunikací města Lysá nad Labem o komunikace na pozemcích ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., a to na p. p. č. 3479/1, 3479/2, 3479/3, 3482/2, 3481/7, 3481/2 a 3668, všechny v k. ú. Lysá n. L.

Usnesení č. 71
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 26. 04. 2017.

Usnesení č. 72
Zastupitelstvo města

k o n s t a t u j e
k žádosti o stanovisko k převodu pozemků veřejné infrastruktury ze dne 27. 03. 2017:
1) Na pozemcích p. č. 835/9 a p. č. 835/10, k. ú. Lysá n. L., se nachází veřejná infrastruktura ve vlastnictví Města. Na pozemku p. č. 835/9 komunikace, vjezd, chodník, dešťová kanalizace. Na pozemku p. č. 835/10 komunikace, 2 vjezdy, chodník, dešťová kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, a veřejné osvětlení.
2) Jedná se o veřejnou infrastrukturu, která byla odkoupena za 1 Kč od Družstva Drážky na základě kupní smlouvy ze dne 19. 09. 2014.
3) Pokud budou městu nabídnuty i pozemky p. č. 835/9 a p. č. 835/10, k. ú. Lysá n. L., (dle stávající stavu v katastru nemovitostí, resp. nového geometrického plánu č. 2883-59/2014)
k převodu do vlastnictví Města za původně dohodnutých podmínek, bude Město Lysá nad Labem o této věci jednat v souladu s uzavřenou plánovací smlouvou ze dne 03. 12. 2012.
4) Usnesením Zastupitelstva města č. V, ze dne 14. 05. 2014, se v případě pozemků p. č. 835/2 jednalo o výměru 268 m2 a u pozemku p. č. 835/6 o výměru 579 m2, oba k. ú. Lysá n. L., což je dle výpisu z katastru nemovitostí, ze dne 20. 03. 2017, prokazující stav evidovaný k datu 14. 05. 2014.
5) Jiné rozhodnutí, než usnesení č. V, schválené zastupitelstvem města dne 14. 05. 2014 v této věci nebylo vydáno. Pokud se však okolnosti změnily, uplatňuje ZM a RM nové projednání věci.
6) Dne 15. 04. 2014 byla na odbor SMI doručena žádost předsedy Družstva Drážky, pana Mgr. Petra Hermana, o převedení pozemků a infrastruktury na Město Lysá nad Labem. Město Lysá nad Labem převod pozemků p. č. 835/2 a p. č. 835/6, k. ú. Lysá n. L., neodmítlo.
7) Na odbor SMI byl doručen v r. 2014 návrh smlouvy kupní a smlouvy o zřízení věcného břemene k pozemkům p. č. 835/2, 835/4 a 835/6, k. ú. Lysá n. L., kde na základě geometrického plánu č. 2883-59/2014 byly tyto pozemky rozděleny, a nově vzniklé pozemky p. č. 835/9 a 835/10 nebyly městu nabídnuty k převodu do jeho vlastnictví.
8) Rada města odsouhlasila usnesením č. 581/1, ze dne 22. 10. 2014, pouze částečný převod původních pozemků p. č. 835/2 a p. č. 835/6, k. ú. Lysá n. L. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí neprošlo zastupitelstvem města, částečný převod, ve smyslu zákona o obcích, nebyl schválen.
9) K dotazu, zda se bude město domáhat zrušení „Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene“ uzavřené dne 22. 10. 2014, se nelze v této chvíli vyjádřit. Projednáno to bude až po jednání soudu stanoveném na den 28. 04. 2017 mezi Družstvem Drážky v likvidaci a panem Zdeňkem Brynychem. V této chvíli není důvod dávat návrh na zrušení kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene.

II. b e r e n a v ě d o m í
návrh pana B., prostřednictvím opatrovnice paní M., na zřízení věcného břemene na infrastrukturu ve vlastnictví města, která je vybudována na pozemcích p. č. 835/9 a 835/10, k. ú. Lysá n. L. (komunikace, chodníky, vjezdy, zasakovací drén, kanalizace, vodovod a veřejné osvětlení).

Usnesení č. 73
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 26. 04. 2017.

Usnesení č. 74
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na rok 2017 - 3. rozpočtové opatření takto:
1/ Přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 123.596 Kč a 144.545 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové položky rozpočtu ve výši 268.141 Kč.

2/ Přijetí účelové průtokové dotace od Středočeského kraje pro ZŠ Komenského (záloha na dotaci ŠABLONY od MŠMT ČR) ve výši 1.340.869 Kč. Úprava rozpočtu se projeví ve stejné výši v příjmové i výdajové části.

3/ Přijetí dotace od Ministerstva kultury Městské knihovně Lysá n. L. prostřednictvím města ve výši 121.000 Kč, na pokračování automatizace MěK program Verbis pro 5 uživatelů.

4) snížení rozpočtové položky - Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa o 6.050 tis. Kč (na 1.500 tis. Kč) a změnu jejího názvu na „PD rekonstrukce a vystrojení vodojemu“,

5) navýšení rozpočtové položky - PD chodníky Družstevní rekonstrukce + nové o 380 tis. Kč (na 500 tis. Kč),

6) navýšení rozpočtové položky – PD pěší a cyklodoprava přes Labe o 1.500 tis. Kč (na 1.800 tis. Kč),

7) navýšení rozpočtové položky – PD Brandlova – revize o 200 tis. Kč (na 400 tis. Kč),

8) navýšení rozpočtové položky – PD Parkoviště P+R nádraží o 450 tis. Kč (na 700 tis. Kč),

9) navýšení rozpočtové položky – Příprava projektů komunikace o 800 tis. Kč (na 2.155 tis. Kč),

10) přidání rozpočtové položky – PD ZUŠ ve výši 220 tis. Kč,

11) přidání rozpočtové položky – PD chodník podél domů v Husově ul. ve výši 350 tis. Kč,

12) přidání rozpočtové položky – PD hasičská zbrojnice ve výši 800 tis. Kč,

13) přidání rozpočtové položky – VaK ČSA ve výši 1.000 tis. Kč,

14) přidání rozpočtové položky – PD zateplení domu č. p. 29 v ul. ČSA ve výši 350 tis. Kč.

15) změnu účelu využití a názvu položky odd. par. 3113, pol. 6121, org. 5142 – ZŠ Kom. pav. D (VaK, topení, elektro) na ZŠ Kom. pav. F - Rekonstrukce toalet.

Usnesení č. 75

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) návrh rozpočtových pravidel zpracovaných finančních odborem,
2) návrh rozpočtových pravidel zpracovaných finančním výborem,

II. s c h v a l u j e
rozpočtová pravidla zpracované finančním výborem s doplněním u bodů č. 2 a 5 – dle návrhu.

Usnesení č. 76
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2016, a to bez výhrad,
2) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2016.

Usnesení č. 77
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o výsledku auditu vybraných investičních akcí a návrh opatření k nápravě.

Usnesení č. 78
Zastupitelstvo města

u k l á d á
odboru MI přepracovat materiál Vyhlášení volby vítězného návrhu sportovní haly města Lysá n. L. a předložit na příští jednání ZM.
Termín: 21. 06. 2017

Usnesení č. 79
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o vyřizování petic a stížností za rok 2016 a informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Usnesení č. 80
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
termíny jednání RM ve II. pololetí r. 2017 takto: 18. 07., 01. 08., 22. 08., 12. 09., 26. 09., 10. 10., 24. 10., 07. 11., 21. 11., 05. 12., 19. 12. 2017,

II. s c h v a l u j e
termíny jednání ZM ve II. pololetí r. 2017 takto: 20. 09., 01. 11., 13. 12. 2017.
Vytvořeno 11.5.2017 8:01:13 - aktualizováno 11.5.2017 8:03:41 | přečteno 41x | ernest
load