02. Usnesení ZM 29.03.2017

Usnesení z jednání ZM dne 29. 03. 2017.

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 29. 03. 2017 p. Ing. Elišku P. a p. Mgr. Kopeckého P.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Bc. Robeš M., p. Kodeš M.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předřazení návrhů – Uzavření Partnerské smlouvy – Místní akční plán vzdělávání MAS Polabí, o. p. s., a Snížení nájemného v bytě v Milovicích – Mladé na začátek jednání.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 29. 03. 2017.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1. Partnerskou smlouvu - Místní akční plán vzdělávání MAS POLABÍ, o. p. s.,
2. Zřízení položky v rozpočtu města na rok 2017 s názvem MAP – vzdělávání ve výši 644.000 Kč z rezervního fondu.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo města

u k l á d á
Kontrolnímu výboru provést kontrolu dodržování Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města za rok 2016 a podat zprávu ZM.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 1478/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 21.000 m2, na severní a jižní straně oddělit pruh v šíři 3 m a podél chat v šíři 6 m), k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

Usnesení č. 38

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
1) návrh na doplnění členů Osadního výboru Dvorce, ze dne 13. 12. 2016,
2) zápis z veřejné schůze konané dne 17. 02. 2017 ve Dvorcích,

II. o d v o l á v á
z funkce členky OV Dvorce pí Janu Burešovou,

III. j m e n u j e
novou členkou OV Dvorce pí Petru Šolínovou.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost obyvatel obce Dvorce o opravu cesty podél lesa, p. č. 3537/3, k. ú. Lysá n. L.,

II. n e s o u h l a s í
s opravou cesty podél lesa ve Dvorcích, do doby dokončení investiční akce „Kanalizace Dvorce“,

III. s o u h l a s í
s vypracováním PD na VO v úseku od restaurace k hájovně, zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení s tím, že výstavba VO bude koordinována s výstavbou kanalizačního řadu,

IV. u k l á d á
RM předložit ZM návrh rozpočtového opatření.
Termín: 10. 05. 2017

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto: Železniční modelářský kroužek 17.697 Kč, Český svaz včelařů
13.249 Kč, SDH Dvorce 13.735 Kč, KČT 24.448 Kč, RC Parníček 182.102 Kč, Fajn spolek 51.086 Kč, Farní sbor 32.525 Kč, Spolek radioamatérů 15.480 Kč, Centrum sociálních služeb 58.643 Kč, ČRS 42.629 Kč, Obec baráčníků 15.763 Kč, Quattour Artes 123.540 Kč, Ladoňka 9.122 Kč.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
pozastavení vyplacení dotace TSK Dynamik z Programu na činnost sportovní organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem ve výši 221.160 Kč.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 15. 03. 2017.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny za rok 2016 a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu roku 2017 – 2. rozpočtové opatření:
l) přijetí finančních prostředků za veřejně prospěšné práce od Úřadu práce ve výši 157.500 Kč, 149.863 Kč a 148.618 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové položky rozpočtu ve výši 455.981 Kč,
2) navýšení položky na platy zaměstnanců o 500 tis. Kč z rezervního fondu (navýšení počtu pracovníků na finančním odboru a na odboru dopravy),
3) navýšení položky na Údržbu komunikací o 1.000 tis. Kč z rezervního fondu,
4) navýšení rozpočtu položky Obnova památek oddpa 3322, org. 3144, pol. 5171 o 650 tis. Kč z rezervního fondu. Schválený rozpočet byl 1.200 tis. Kč, po úpravě bude 1.850 tis. Kč,
5) změnu rozpisu položek určených pro ZŠ J. A. Komenského a přejmenování položek dle návrhu ředitelky, celková výše rozpočtu se nemění,
6) přijetí průtokové dotace „ŠABLONY“ ve výši 720.996 Kč určené ZŠ B. Hrozného. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu,
7) novou výdajovou položku PD Husovo náměstí ve výši 200 tis Kč (z rezervního fondu),
8) přijetí účelové dotace od Středočeského kraje na sociálně právní agendu dětí s účelovým znakem 13011 ve výši 799.500 Kč, dotace navýší příjmovou i výdajovou část rozpočtu,
9) přijetí účelové dotace od Středočeského kraje pro hasiče ve výši 150 tis. Kč s účelovým znakem 14004. Navýší se příjmová i výdajová část rozpočtu o stejnou částku 150 tis. Kč.
10/ Vytvoření nové položky s názvem PD Spojovací chodba MŠ Mašinka a rekonstrukce venkovního zastřešení spojovacích chodníků ve výši 250 tis. Kč ze zrušených položek MŠ Mašinka opravy dlažeb a zídek u vchodu (150 tis. Kč) a MŠ Mašinka hrací prvky pro školní zahradu (100 tis. Kč).

Usnesení č. 44a
Zastupitelstvo města

u k l á d á
Finančnímu výboru navrhnout ZM podmínky, podle kterých by rada města mohla schvalovat rozpočtová opatření do stanovené výše.
Termín: 10. 05. 2017

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 2 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ, vypracovaný odborem SM,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu Dodatku č. 2 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ.

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Plánovací smlouvu č. 2017-0101/SM,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu Plánovací smlouvy č. 2017-0101/SM.

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ, vypracovaný odborem SM,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 2/2016 KÚ.

Usnesení č. 48
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 15. 03. 2017.

Usnesení č. 49
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2679 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: pana J. Č., trvale bytem Lysá nad Labem, (podíl 1/2) a paní A. R., bytem Lysá nad Labem, (podíl 1/2), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2679 o výměře 622 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat standardní kupní smlouvu dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 50
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 589/II a III ze dne 14. 12. 2016,

II. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana M. R., trvale bytem Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Prodávající zajistí na své náklady výmaz věcného břemen užívání ve prospěch L. R., Lysá nad Labem na nově vzniklém pozemku, který je předmětem výkupu. Kupující se zavazuje, že v rámci přípravy a realizace investiční akce výstavba obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa bude požadovat po investorovi vybudování protihlukové stěny.

III. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 51
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 2867/2 a p. č. st. 1409, oba k. ú. Lysá n. L., ležící v trase budoucí stavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, s p. Ing. J. F., bytem Lysá n. L.,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 52
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u je
své usnesení č. II/2 ze dne 18. 11. 2015,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu na výkup části pozemku p. č. 23/7, nově označené dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p. č. 23/41 o výměře 187 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, od pana K. M., trvale Ostrá, za částku 100 Kč/m2 s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. K uzavření konečné smlouvy kupní bude prodávající vyzván nejpozději v termínu do 31. 12. 2019.

III. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. smlouvu dle bodu II uzavřít.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 53
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 34 m2), k. ú. Lysá n. L., paní J. Š., Zeleneč v Čechách, za částku 1 Kč s tím, že kupující současně odprodá městu část pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, určený k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa o výměře cca 34 m2, rovněž za cenu 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv na výkup části p. p. č. 33/25, k. ú. Litol, dle usnesení ZM č. 20/2, ze dne 15. 02. 2017, a prodej části pozemku p. č. PK 2867/7, k. ú. Lysá n. L., dle návrhu bodu I a tyto smlouvy současně uzavřít.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 54
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá n. L. za rok 2016 v celkové výši 62.001 Kč,

II. s c h v a l u j e
navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem pro rok 2017“.

Usnesení č. 55
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Plán odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021,

II. u k l á d á
1) RM zahrnout finanční prostředky potřebné pro realizaci cílů Plánu odpadového hospodářství pro období 2017 – 2021 do rozpočtů Města v příslušných letech.
Termín: 4. Q příslušného roku
2) odboru SM zpracovat přehled výsledků dosažených v odpadovém hospodářství města Lysá n. L. za rok 2016 a návrh postupu pro rok 2018.
Termín: do 30. 06. 2017

Usnesení č. 56
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o pokračování projektu na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad Labem při dodržení podmínek, uvedených v důvodové zprávě.

Usnesení č. 57
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
přistoupení města Lysá nad Labem k Memorandu o vzájemné spolupráci podél řeky Labe,

II. p o v ě ř u j e
starosta města k podpisu Memoranda.

Usnesení č. 58
Zastupitelstvo města

I. o d v o l á v á
p. Ing. Michala Rudolfa z funkce člena Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města,

II. j m e n u j e
p. Jindřicha Ertnera M.A. Bc. novým členem Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.

Usnesení č. 59
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. 521 a 595/II z roku 2016 o výkupu pozemků Povodí Labe, s. p., v ulici Brandlova,

II. s c h v a l u j e
podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, s. p., pod komunikacemi II. a III. třídy a místními komunikacemi na katastrálním území města Lysá nad Labem. Jedná se o pozemky p. č. 3668, p. č. 3667/5, p. č. 3669, p. č. 3479/1, p. č. 3479/2, p. č. 3479/3, p. č. 3480, p. č.3481/1, p. č. 3481/2, p. č. 3481/7, p. č. 3482/2,

III. u k l á d á
starostovi města zaslat písemně žádost na Povodí Labe s. p. a jednat o bezúplatném převodu pozemků dle důvodové zprávy.

Usnesení č. 60
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
Zápis z jednání KV dne 13. 03. 2017.
Vytvořeno 30.3.2017 8:26:09 - aktualizováno 31.3.2017 8:55:37 | přečteno 57x | ernest
load