01. Usnesení ZM 15.02.2017

Usnesení z jednání ZM dne 15. 02. 2017.
Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu ZM dne 15. 02. 2017 p. Mgr. Havelku J. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Eliška P., p. Ing. Grochol L., CSc., p. Burian J.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města

schvaluje program jednání ZM dne 15. 02. 2017.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části pozemku p. č. st. 297/1, k. ú. Lysá n. L., o výměře cca 45 m2 vlastníkovi sousední nemovitosti pozemku p. č. 202, k. ú. Lysá n. L.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
výsledky urbanisticko-architektonické soutěže - revitalizace a případná dostavba Husova náměstí v Lysé nad Labem, včetně pořadí oceněných architektonických kanceláří: 1. místo návrh č. 6: sdružení XTOPIX architekti, s. r. o., a Ing. Martina Forejtová a Ing. Martina Havlová; zastoupené Ing. arch. Pavlem Buryškou, ČKA 4279 (A1), 3. místo návrh č. 11: MgA. Ondřej Císler, ČKA 03548 (A1), návrh č. 4: Ing. arch. Jakub Žoha, ČKA 04439 (A1).

II. s c h v a l u j e
dopracování studie vítězného návrhu urbanisticko-architektonické soutěže – revitalizace a případné dostavby Husova náměstí v Lysé nad Labem,

III. u k l á d á
RM vyčlenit finanční prostředky z rozpočtu města roku 2017 ve výši 200 000 Kč na dopracování studie.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2016,

II. u k l á d á

RM připravit návrh na přemístění služebny MěP do budovy č. p. 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., včetně finančních prostředků během roku 2017.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
rozdělení dotací z rozpočtu města na údržbu a provoz nemovitého majetku dle návrhu komise včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto – ZKO 45.000 Kč, TJ Sokol 180.000 Kč, Veslařský klub 180.000 Kč, TK Slovan 180.000 Kč, OS Hippodrom, z. s., 135.000 Kč, Tenisový klub 90.000 Kč, Junák 90.000 Kč,

II. n e s c h v a l u j e
dotaci FK Litol, protože nemovitý majetek klubu přešel do vlastnictví města.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací takto – TJ Sokol 357.762 Kč, Tenisový klub 51.766 Kč, TJ Sokol – stolní tenis 27.431 Kč, Kynologická organizace 36.451 Kč, Veslařský klub 244.038 Kč, FK Slovan – kopaná 252.574 Kč, TK Slovan – aerobic 93.415 Kč, TK Slovan – volejbal 41.235 Kč, FK Litol – kopaná 114.015 Kč, Šachový klub JOLY 159.664 Kč, Junák 102.238 Kč, MPS 27.540 Kč, Biliár klub 16.357 Kč, TKS Dynamik 221.160 Kč, SDH Lysá n. L. 69.294 Kč, SDH Byšičky 35.062 Kč, Taekwondo 149.991 Kč.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
doplněnou Veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace mezi městem Lysá nad Labem a společností Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady, o. p. s.
- doplnění a úprava:
1) oddíl B, I bod 5 (dle návrhu)
2) oddíl C odst. 1) .... Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace p. Lukáši Fuchsovi na činnost a údržbu kin.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace SDH Byšičky na Slavnosti 300 let Byšiček.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 01. 02. 2017.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3188, výměra dle skutečného geometrického zaměření (104 m2), nezastavitelný pozemek stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, který je určen k dočasnému záboru po dobu výstavby, za částku 45 Kč/m2, od pana V. N., Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 04. 2017

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., nově označené jako p. č. 2162/32 o výměře 141 m2, dle GP č. 3067-42/2016, druh pozemku ostatní plocha, od akciové společnosti České dráhy, IČO 70994226, se sídlem Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, za celkovou kupní cenu 62.280 Kč, za účelem výstavby automatického parkovacího zařízení pro kola v Lysé n. L. s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 05. 2017

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
a) výkup pozemků p. č. 493/2 o výměře 197 m2, druh pozemku zahrada, p. č. 493/3 o výměře 236 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/9 o výměře 45 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/13 o výměře 281 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/14 o výměře 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 3847 o výměře 21 m2, druh pozemku ostatní plocha, všechny k. ú. Lysá n. L., od společnosti Čtvrtá Sluníčková, s. r. o., IČO 28407008, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, za celkovou kupní cenu 1 Kč s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

b) výkup pozemků p. č. 493/19 o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/22 o výměře 33 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/24 o výměře 19 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/25 o výměře 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 493/26 o výměře 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, všechny k. ú. Lysá n. L., od společnosti Třetí Sluníčková, s. r. o., IČO 28259424, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, za celkovou kupní cenu 1 Kč s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrhy kupních smluv dle bodu I a tyto smlouvy uzavřít.
Termín: do 31. 05. 2017

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2533, nově označené jako pozemek p. č. 2536/19 o výměře 175 m2, dle geometrického plánu č. 3108-52/2016, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Ing. V. P., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistil rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2533 o výměře 755 m2 v k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Lysá n. L. - Litol, IČO 47544121, se sídlem K Labi 484, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 31. 03. 2017

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informaci ve věci pozemků, u kterých do 16. 01. 2017 nedošlo k dohodě ohledně jejich získání pro výstavbu budoucího obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že tato informace byla předána prostřednictvím pana starosty na Středočeský kraj, který bude dále v této věci jednat.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
a) prodej části obecního pozemku p. č. st. 37, nově označené dle GP č. 3154-1168/2016 jako pozemek p. č. st. 37/2 o výměře 49 m2 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce,
a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., ul. Přemyslova, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

b) prodej části obecního pozemku p. č. 77/1, nově označené dle GP č. 808-1127/2016 jako pozemek p. č. st. 872 o výměře 11 m2 pod stavbou trafostanice ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Litol, ul. Nerudova, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02, Děčín IV – Podmokly, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: do 30. 04. 2017

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej obecních pozemků p. č. 2168/2 o výměře 213 m2 a p. č. 2168/12 o výměře 93 m2, oba druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá n. L., v současné době připlocených k pozemku p. č. 2168/6 a st. 1370, vlastníkovi sousedního pozemku p. č. 2168/6 a st. 1370, k. ú. Lysá n. L., paní P. Ř., Lysá n. L., za cenu ve výši 300 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á starostovi města návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín 30. 04. 2017

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2867/7 o výměře cca 34 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, za částku 1 Kč s tím, že kupující současně odprodá městu část pozemku p. č.
33/25, k. ú. Litol, určený k výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa o výměře cca
34 m2, rovněž za cenu 1 Kč,

2) výkup části pozemku p. č. 33/25, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 34 m2), k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní J. Š. Zeleneč, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 33/25 o výměře 142 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 21

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
podání žádosti o bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 2536/17 o výměře 3.539 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Hrabanov, z vlastnictví Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá n. L., z důvodu, že předmětný pozemek je určen k výstavbě retenční nádrže pro lokalitu určenou k zástavbě RD Hrabanov a částečně k výstavbě komunikace.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozšíření souhlasu pro územní řízení stavby a umístění stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ o pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO 70994234. Podmínkou vydání souhlasu je uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby před vydáním stavebního povolení a po realizaci stavby uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby na pozemek p. č. 3801, k. ú. Lysá n. L., ve prospěch stavebníka, současně s pozemky p. č. 651/4, 694/12, k. ú. Lysá n. L., na které bylo vydané rozhodnutí Zastupitelstvem města Lysá nad Labem dne 09. 11. 2016, usnesení č. 567.

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 01. 02. 2017.

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu roku 2016 – 12. rozpočtové opatření spočívající v:
1) zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu města o dotaci od Středočeského kraje pro hasiče ve výši 18.992 Kč,
2) snížení příjmové a výdajové části rozpočtu města o nevyčerpanou dotaci na volby do senátu a krajů ve výši 81.444 Kč,
3) vypuštění položky Záchrana a stabilizace vegetačních prvků v zámeckém parku z přijatých dotací ve výši 338 tis. Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve výši 338 tis. Kč,
4) snížení položky Dotace na lesní osnovy o 127.919 Kč a navýšení položky Ostatní příjem ve výši 127.919 Kč.

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o závěrečném účtu za rok 2016.

II. s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu roku 2017 – 1. rozpočtové opatření:
1) zvýšení příjmové položky Příspěvek na výkon státní správy o 554 tis. Kč a navýšení výdajové položky Platy zaměstnanců o 400 tis. Kč, Povinné pojistné ZP o 54 tis. Kč, Povinné pojistné SP o 100 tis. Kč,
2) zařazení výdajové položky Vratka dotace na sociální agendu ve výši 593 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
3) navýšení výdajové položky Údržba komunikací o 530 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
4) navýšení investiční výdajové položky Výkup pozemků o 14.100 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
5) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce hasičského auta T815 ve výši 1.140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
6) zařazení investiční výdajové položky Výkupy kanalizačních řadů od investorů ve výši 500 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
7) navýšení výdajové položky na ohňostroj o 27 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
8) zařazení výdajové položky Vsaky v komunikaci Husova ve výši 250 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
9) navýšení investiční výdajové položky Příprava projektů komunikace o 655 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
10) zařazení investiční výdajové položky PD U Nové hospody ve výši 250 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
11) zařazení investiční výdajové položky PD 28. října ve výši 213 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
12) zařazení investiční výdajové položky PD Za Labem ve výši 150 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
13) zařazení investiční výdajové položky Komunikace U Vodárny ve výši 1.000 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
14) zařazení investiční výdajové položky Komunikace K Borku ve výši 400 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
15) zařazení investiční výdajové položky Komunikace V Zátiší ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
16) zařazení investiční výdajové položky Komunikace Na Výsluní ve výši 1.080 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
17) zařazení investiční výdajové položky Cyklostezka PD podél tratě do Milovic ve výši 114 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
18) zařazení investiční výdajové položky Rekonstrukce a vystrojení vodojemu 1. etapa ve výši 550 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
19) zařazení investiční výdajové položky Generel dešťových vod ve výši 2.100 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
20) zařazení investiční výdajové položky VaK Mírová ve výši 1.930 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
21) zařazení investiční výdajové položky Kino a PD ve výši 140 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
22) zařazení investiční výdajové položky č. p. 253 Na Františku a PD ve výši 283 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
23) navýšení výdajové položky Výdaje spojené s VŘ a vydáním ÚR, SP a IZ o 73 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
24) navýšení výdajové položky Příprava žádostí a projektů pro čerpání dotací o 63 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
25) zařazení investiční výdajové položky Dům č. p. 13 ve výši 442 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
26) navýšení investiční výdajové položky Cyklověž u nádraží z dotace o 38 tis. Kč ze zůstatku na účtech z roku 2016,
27) snížení položky „Příprava projektů komunikace“ o 300 tis. Kč (zůstatek 700 tis. Kč) a vytvoření nové položky s názvem PD ul. Za Zámkem ve výši 300 tis. Kč.
28) změnu využití položky rozpočtu 2017 par. 3111, pol. 5331, org. 5090 „MŠ Pampeliška oprava elektroinstalace“ na „Oprava střechy, okapů a okap. chodníčku“.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu Statutů Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem a Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
přehled plánovaných kulturních a společenských akcí na rok 2017 a přehled realizovaných kulturních a společenských akcí v roce 2016 zajišťovaných zcela nebo z části Městem Lysá n. L.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z Osadního výboru Řehačka dne 13. 08. 2016,

II. o d v o l á v á
z funkce členky Osadního výboru Řehačka pí I. Horákovou,

III. j m e n u j e
novým členem Osadního výboru Řehačka p. M. Macha.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
Nařízení Města Lysá nad Labem č. 1/2017, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav, a Ceník parkovacích lístků a parkovacích známek pro rok 2017.

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo města

u k l á d á
Radě města předložit zastupitelstvu města v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb. návrh koncepce sportu města Lysá nad Labem.
Termín: 30. 09. 2017
Vytvořeno 16.2.2017 10:08:00 - aktualizováno 28.2.2017 7:31:01 | přečteno 9x | ernest
load