13. Usnesení ZM 14.12.2016

Usnesení z 13. jednání ZM dne 14.12.2016
Usnesení č. 570

Zastupitelstvo města

v o l í

ověřovatele zápisu p. Kolman. J. a p. Burian J.

Usnesení č. 571

Zastupitelstvo města

v o l í

návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Ing. Kváč D., p. Mgr. Kopecký P.

Usnesení č. 572

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 14.12.2016 včetně rozšíření.

Usnesení č. 573

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

znění čl. X Plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI v tomto znění:

Vybudovaná infrastruktura – hlavní kanalizační řad, splašková kanalizace gravitační, bude neodkladně po kolaudaci odkoupena Městem Lysá nad Labem za 50 % fakturovaných nákladů, maximálně do výše 75.000 Kč. Kanalizační přípojka k hlavnímu řadu, z parcely č. 2622/6, zůstane ve vlastnictví žadatele.

Usnesení č. 573a

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

znění čl. IX Plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI v tomto znění:

Stavba bude provedena na pozemku p. č. 3579/3, který je ve vlastnictví města Lysá n. L., dále na pozemku p. č. 2622/6, který je ve vlastnictví žadatele. Žadatel se zavazuje, že po ukončení stavby uvede dotčený pozemek do původního stavu, a to včetně všech podkladních vrstev, které budou řádně zhutněny. Po ukončení akce prací musí být komunikace fyzicky předána zástupci města.

Usnesení č. 573b

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

upravenou Plánovací smlouvu č. 2016-0530/SMI s pí S., na prodloužení hlavního kanalizačního řadu v ulici Hrabanov,

II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Plánovací smlouvy č. 2016-0530/SMI.

Usnesení č. 574

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 k Plánovací smlouvě č. 5/2014 KÚ uzavřené s p. MUDr. I. B., vypracovaný odborem SMI s tím, že bude doplněný o změnu čl. X původní Plánovací smlouvy za stejné metodiky jako u smlouvy pí Stehnové s maximální částkou za výkup ve výši 125.000 Kč,

II. p o v ě ř u j e

starostu města k podpisu Dodatku č. 1 plánovací smlouvy č.5/2014 KÚ.

Usnesení č. 575

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

návrhy předložené zástupci TJ Litol na Kupní smlouvu a Smlouvu o výpůjčce na zázemí klubu,

II. s c h v a l u j e

předložený návrh kupní smlouvy na odkup stavby budovy bez č. p. na pozemku p. č. 758, k. ú. Litol, za cenu 1 Kč, včetně závazku města vybudovat infrastrukturu v ceně do 1.500.000 Kč.

III. p o v ě ř u j e

starostu podpisem Kupní smlouvy,

IV. u k l á d á

RM zpracovat projekt na opravu kabin do 28.02.2017.

Usnesení č. 576

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

na vědomí zápis z Osadního výboru Dvorce ze dne 21.11.2016 a informaci odboru SMI k jednotlivým požadavkům.

Usnesení č. 577

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e:

úpravu nezpevněné cesty před zimou štěrkem (nejhlubší výtluky) a odstranění bočních valů pro usnadnění odtoku vody,

II. u k l á d á

RM zpracovat prioritně PD vodovodu a kanalizace ke Třem Chalupám.

Termín: do 6/2017

Usnesení č. 578

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

1) úpravu rozpočtu roku 2016 – 11. rozpočtové opatření spočívající v přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce ve výši 143.446 Kč a dotace od Ministerstva kultury ve výši 1.329.000 Kč na památky. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 1.472. 446 Kč.

2) úpravu rozpočtu roku 2016 – 11. rozpočtové opatření spočívající v navýšení položky Výdaje za radar podíl společnosti Czech radar o 410 tis. Kč a zároveň navýšení příjmové položky Příjem z pokut dopravních za radar o 410 tis. Kč.

Usnesení č. 579

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Finančního výboru dne 07.11. a 30.11.2016.

Usnesení č. 580

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2017 jako schodkový, v předloženém znění. Celkové příjmy 191.260 tis. Kč, zdroje z minulých let činí 65.161 tis. Kč a celkové výdaje činí 256.421 tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně.

Usnesení č. 581

Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í

s návrhem smlouvy č. 06241532 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,

II. p o v ě ř u j e

starostu města podpisem výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 582

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

předložená doporučení, která se týkají výstavby nové modulární školy v lokalitě Drážky,

II. p o v ě ř u j e

RM po konzultacích s odborníky v oblasti MŠ zajištěním přípravy PD a zpracováním alespoň 3 variant řešení.

Termín: r. 2017

Usnesení č. 583

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

využití objektu č. p. 28 a 29 v ulici Čs. armády v Lysé nad Labem pro potřeby Městské policie Lysá nad Labem, Úřadu práce a pro potřeby zájmových, společenských a neziskových organizací.

Usnesení č. 583a

Zastupitelstvo města

u k l á d á

panu starostovi přizvat na zasedání ZM dne 15.02.2017 ředitele Okresního ředitelství PČR Nymburk, pana plk. JUDr. Jirouše.

Usnesení č. 584

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2016, o místních poplatcích.

Usnesení č. 585

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2016, kterou se vymezuje školský obvod spádových mateřských škol.

Usnesení č. 586

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

vyhodnocení soutěže o návrh městské sportovní haly v pořadí: 1. místo Ateliér Machar, s. r. o., 2. místo PROSTOR 008, s. r. o., 2. místo SPORTPROJEKTA PRAHA, s. r. o., 3. místo SCHINDLER SEKO architekti, s. r. o.,

II. u k l á d á

RM pokračovat v potřebných úkonech směřujících k realizaci Projektu sportovní haly za podmínky zachování skateparku v okolí haly a do 12/2017 podat ZM zprávu o stavu přípravy.

Usnesení č. 587

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

programové prohlášení Rady města Lysá n. L. na období 2017 – 2018.

Usnesení č. 588

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva města v maximální výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb. i v případě budoucí změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Příplatek za počet obyvatel města se při souběhu více funkcí vyplácí pouze 1x pro každého člena zastupitelstva.

Usnesení č. 589

Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e

usnesení ZM č. 462, ze dne 13.07.2016,

II. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle standardních podmínek pro výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana M. R., trvale bytem Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Budoucí prodávající se ve smlouvě zaváže, že konečnou kupní smlouvu uzavře na základě písemné výzvy budoucího kupujícího ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy s tím, že výzva bude zaslána až po schválení změny územní studie. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/18 o výměře 231 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

III. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku a tuto smlouvu uzavřít.

Termín do 28.02.2017

Usnesení č. 590

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup pozemků p. č. 3628/77 o výměře 981m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, druh pozemku vodní plocha, oba k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka, od Povodí Labe, st. p., IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, za celkovou kupní cenu 105.450 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. uzavřít kupní smlouvu dle předloženého návrhu.

Termín do 28.02.2017

Usnesení č. 591

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

výkup pozemku p. č. 3816 o výměře 10 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Na Mlíčníku, od Tělovýchovného klubu Slovan Lysá nad Labem, IČ 62994492, se sídlem U Stadionu 432, 289 22 Lysá n. L., za částku 1 Kč. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31.01.2017

Usnesení č. 592

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

prodej části obecního pozemku p. č. 2875/55, dle skutečného geometrického zaměření (cca 15 m2), druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., společnosti LOWLANDS international, s. r. o, IČ: 63473259, se sídlem Luční 2002, 289 22 Lysá n. L., za účelem přístavby kanceláře k nemovitosti č. p. 2002, ulice Luční, za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 s tím, že kupující hradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitosti, tj. pořízení geometrického plánu na oddělení předmětu prodeje, daň z nabytí nemovitých věcí a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á

starostovi města vypracovat návrh kupní smlouvy dle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín: do 31.03.2017

Usnesení č. 593

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

uzavření smlouvy darovací, dle předloženého znění, na převod pozemků p. č. 309/3, 309/4, 309/5, 309/10, 309/17, 309/18, 323/6 a 323/25, k. ú. Litol, od Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, do vlastnictví Města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí obdarovaný.

II. u k l á d á

starostovi města tuto smlouvu uzavřít v termínu do 31.12.2016.

Usnesení č. 594

Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e

usnesení ZM č. 336 ze dne 11.05.2016,

II. s c h v a l u j e

výkup části pozemku p. č. PK 3042/4 nově označené jako pozemek p. č. 3038/14 o výměře 1.953 m2, k. ú. Lysá n. L., dle GP č. 3111-55/2016, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za částku 250 Kč/m2, od paní E. Č., Lysá nad Labem. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/4 o výměře 950 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. p. M. Š., bytem Milovice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Termín do 31.01.2017

Usnesení č. 595

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

informaci od Povodí Labe, s. p., ze dne 26.10.2016, ve věci odkoupení pozemků p. č. 3481/1, p. č. 3479/1 a 3481/7, k. ú. Lysá n. L. s tím, že odkoupení pozemku p. č. 3481/1 v k. ú. Lysá n. L., je možno realizovat za sdělenou cenu stanovenou na podkladě znaleckého posudku, pokud bude poplatníkem daně nabyvatel. Dále s ohledem, že od 01.01.2017 bude účinná novela zákona o stáním podniku č. 253/2016 Sb. a od Ministerstva zemědělství v této souvislosti obdrželi návrh nového statutu pro podniky Povodí, ve kterém je v kontextu zákona navržena změna právě v realizaci prodejů pozemků pod komunikace do vlastnictví územně samosprávných celků, je nutno nyní tento odprodej pozastavit, a to na základě rozhodnutí finanční ředitelky Povodí Labe, s. p. Po obdržení nového platného statutu, ve kterém bude uveden postup vypořádání pozemků pod komunikacemi, bude Povodí Labe, s. p., o možnosti odkupu předmětných pozemků město informovat.

II. s c h v a l u j e

odložení termínu uzavření smlouvy o výkupu pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L., dle usnesení ZM 521/II, ze dne 12.10.2016, do doby, než budou známy nové podmínky prodeje Povodí Labe, s. p.

Usnesení č. 596

Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í

termíny jednání rady města v 1. pololetí r. 2017 takto: 10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 07.03., 21.03., 04.04., 18.04., 02.05., 16.05., 30.05., 13.06., 27.06.2017,

II. s c h v a l u j e

termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2017 takto: 15.02., 29.03., 10.05., 21.06.2017.

Usnesení č. 597

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání KV dne 28.11.2016.

Usnesení č. 598

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

ukončení veřejnoprávní smlouvy č. 2015-0354/KÚ, o působení Městské policie Lysá nad Labem v Benátkách nad Jizerou k 31.12.2016, a to vzájemnou dohodou.

Usnesení č. 599

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 07.12.2016.

Usnesení č. 600

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e

1) stanovení prodejní ceny nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1432 m2), k. ú. Lysá n. L., dle geometrického plánu č. 2989-189/2015, ze dne 02.10.2015, v areálu bývalé Fruty, ve výši 1.443,75 Kč/m2 a stanovením celkové prodejní ceny ve výši 3.059.306 Kč.

2) dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, zveřejnění záměru na prodej nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1432 m2), k. ú. Lysá n. L., dle geometrického plánu č. 2989-189/2015, ze dne 02.10.2015, v areálu bývalé Fruty, ve výši 1.443,75 Kč/m2 za celkovou prodejní cenu ve výši 3.059.306 Kč, společnosti MS development, s. r. o, U Nikolajky 1085/15, Praha Smíchov PSČ 150 00, IČO: 629 13 794.

3) návrh dodatku č. 1 ke „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostí mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o., První Sluníčková, s. r. o., Druhá Sluníčková, s. r. o., a Třetí Sluníčková, s. r. o.“.

4) uzavření Kupní smlouvy o převodu nemovitostí mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o., po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru a za předpokladu, že ke zveřejněnému záměru nedojde žádná připomínka či námitka.

5) prodloužení termínu plnění usnesení ZM č. 568 v bodě III, ze dne 09.11.2016, do 15.02.2017.

II. p o v ě ř u j e

starosta města podpisem Dodatku č. 1 a Kupní smlouvy.
Vytvořeno 19.12.2016 8:34:45 - aktualizováno 19.12.2016 8:40:19 | přečteno 19x | ernest
load