12. Usnesení ZM 09.11.2016

Usnesení z 12. jednání ZM dne 09.11.2016

Usnesení č. 538
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Mgr. Havelku J. a p. Ing. Elišku P.

Usnesení č. 539
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Kodeš M., p. Burian J. a p. Ing. Grochol L., CSc.

Usnesení č. 540
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozšíření programu ZM dne 12.10.2016 o body:
č. 23 – Zápis z výboru pro obchvat ze dne 02.11.2016,
č. 24 – Žádost Pragoprojektu, a. s., o uzavření „Smluv“ nezbytných pro realizaci opravy nadjezdu,
č. 25 – Žádost o souhlas s provedením stavby rekonstrukce žst. Lysá n. L.,
č. 26 – Informace o jednání s firmou MS development, s. r. o.,
č. 27 – Konání veřejné sbírky v rámci charitativní akce – vánoční kamion coca coly.

Usnesení č. 541
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 12.10.2016 vč. rozšíření.

Usnesení č. 542
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2 za cenu 800 Kč/m2, a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 420 Kč/m2, lokalita severozápad Hrabanov, paní A. P., trvale bytem Praha 14, Hloubětín s tím, že přes části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., je jediný možný přístup k pozemkům ve vlastnictví paní P. a pozemek p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., je připlocen k pozemku ve vlastnictví paní P. Náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení pozemku zajistí na své náklady kupující a prodávající rovným dílem. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.01.2017.

Usnesení č. 543
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana M. H. na odkup části pozemku p. č. 2569/5, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 13 v lokalitě Lom, za tržní cenu,

II. k o n s t a t u j e ,
že obecní pozemky pod movitou věcí - plechovou garáží neprodá.

Usnesení č. 544
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zachování části II v rámci navrženého usnesení ve znění:

II. n e s o u h l a s í
s rekonstrukcí komunikace Jaromírovy sady a Sadová, ani se zadáním PD na jejich rekonstrukci do vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pod těmito komunikacemi.

Usnesení č. 545
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou opakovanou žádost majitelů domů ulic Jaromírovy sady a Sadová,

II. n e s o u h l a s í,
s rekonstrukcí komunikace Jaromírovy sady a Sadová, ani se zadáním PD na jejich rekonstrukci do vyřešení majetkových vztahů k pozemkům pod těmito komunikacemi,

III. s o u h l a s í
se zařazením provizorní opravy ulice Sadová od křižovatky s ulicí Hrabanov do rozpočtu na rok 2017.

Usnesení č. 546
Zastupitelstvo města

I. n e s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu P. R., trvale bytem Lysá n. L.,

II. u k l á d á
radě města zveřejnit záměr na pacht části obecního pozemku p. č. 3269 o výměře dle skutečného zaměření geometrickým plánem (cca 26.500 m2), druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Lysá n. L., panu P. R., trvale bytem Lysá n. L.

Usnesení č. 547
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 43/4 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků: paní M. B., trvale bytem Dýšina, (podíl 3/160), paní J. B., trvale bytem Praha 4, (podíl 3/160), paní J. D., trvale bytem Lysá nad Labem, (podíl 3/80), paní J. K., trvale bytem Praha 9, (podíl 3/160), pana V. L., trvale bytem Lysá nad Labem, (podíl 3/40), paní A. M., trvale bytem Bystrá nad Jizerou, (podíl 3/160), pana A. M., trvale bytem Kladno, (podíl 3/40), pana J. M., trvale bytem Slatiny, (podíl 14/40), paní V. Z., trvale bytem Praha 4, (podíl 14/40), a pana V. Z., trvale bytem Lysá nad Labem, (podíl 3/80), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/4 o výměře 146 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I. Termín do 30.03.2017.

Usnesení č. 548
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 2863/5 o výměře 5.047 m2, druh pozemku orná půda, a p. č. 2863/11 o výměře 5.047 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Lysá n. L., od pana Z. P., trvale Pátek , za částku 1 Kč za jeden pozemek za podmínky, že pozemky budou využity dle schváleného územního plánu, tj. jako plochy smíšené nezastavěného území s hlavním využitím kompromisně využívané ekosystémy nezvyšující labilitu území a zprostředkovávající stabilizující funkci přírodních zón s přípustným využitím přírodní rezervace, rekreace nepobytová a zemědělství. Kupující uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á

starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít. Termín do 31.1.2017

Usnesení č. 549

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
vyjádření k návrhu na směnu pozemků či prodej pozemků pod budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa od pana M. P., ze dne 25.08.2016, doručené dne 19.09.2016.

Usnesení č. 550
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
revokaci části usnesení ZM č. 109, ze dne 17.02.2016, s tím, že převod nájmu pozemku na děti či příbuzné dle zákona bude možný i po 01.01.2017 v lokalitě Lom, tj. p. p. č. 2569/5, k. ú. Lysá n. L., za předpokladu, že budou mít v Lomu trvalé bydliště.

Usnesení č. 551
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020437/VB/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 2108, k. ú. Lysá n. L., v předloženém znění, s doplněním souhlasu obou stran se zveřejněním smlouvy a udělení souhlasu se stavbou pro vlastníka sousedního pozemku. Investor uhradí kolek pro vklad do KN

II. p o v ě ř u j e
starostu města k uzavření výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 552
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Úprava vstupní haly v objektu C na Výstavišti v Lysé nad Labem“ ve výši 100.000 Kč.

Usnesení č. 553
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
Smlouvu o sdružení zadavatelů (Město Lysá nad Labem, Město Benátky nad Jizerou a Město Milovice) na zpracování PD cyklistické stezky z Benátek n. J. až do Lysé n. L.,

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu uvedené smlouvy.

Usnesení č. 554
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polabí dle návrhu.

Usnesení č. 555
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na rok 2016 – 10. rozpočtové opatření spočívající v:
1. přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce 117.849 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o tuto částku. Dále dotaci na volby do 1/3 senátu a do zastupitelstev krajů ve výši 292.800 Kč od Středočeského kraje s tím, že dotace je účelová.
2. posílení Veřejné zeleně - odd. par. 3745, pol. 5169, org. 2012 o 750 tis. Kč z RF.
3. zřízení nové položky Provoz ÚV odstranění dusičnanů ve výši 310 tis. Kč z RF.
4. navýšení běžných výdajů Vnitřní správy – odd. par. 6171 pol. 5137 (drobný hmotný majetek) o 100 tis. Kč z RF.
5. zřízení nové výdajové položky Úhrada podílu na zpracování PD cyklostezka Benátky n. J. – Milovice – Lysá n. L. ve výši 114 tis. Kč z RF.
6. navýšení výdajů položky Platy zaměstnanců o 130 tis. Kč z RF.
7. zařazení nové položky Odkoupení stacionárního radaru od společnosti Czech Radar, a. s., ve výši 61 tis. Kč z RF.
8. přijetí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy se Středočeským krajem o poskytnutí dotace na projekt Úprava vstupní haly v objektu C na Výstavišti ve výši 100 tis. Kč.

Usnesení č. 556
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2016, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 557
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
materiál Vize mobility města Lysá nad Labem dle přílohy č. 1, projednávaného materiálu,

II. u k l á d á
odboru SMI, městskému architektovi, projektovému manažerovi, (připravovanému) odboru městského investora a stavebnímu úřadu, komisím a výborům seznámit se s Vizí mobility města Lysá nad Labem a podat připomínky do 31.01.2017 e-mailem p. Bc. Robešovi.

Usnesení č. 558
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
„Plán zimní údržby komunikací a chodníků v Lysé nad Labem na zimní období 2016/2017“.

Usnesení č. 559
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 17.10.2016.

Usnesení č. 560
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
„Plán péče o veřejnou zeleň Města Lysá nad Labem“ jako směrodatný v údržbě veřejné zeleně.

Usnesení č. 561
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
usn. ZM č. II/30, ze dne 09.09.2015, týkající se příslušnosti ve věci rozhodování o věcných břemenech právnických subjektů na pozemcích ve vlastnictví města,

II. s c h v a l u j e
příslušnost ve věci rozhodování o věcných břemenech - služebnosti právnických subjektů (pouze přípojek vody, kanalizace, plynu, el. energie a sdělovacích kabelů) radě města podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (tzv. nevyhrazená pravomoc rady obce) tak, že RM přísluší schvalování smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene - služebnosti i následné schvalování smluv o zřízení věcného břemene - služebnosti.

Usnesení č. 562
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru dne 24.10.2016.

Usnesení č. 563
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 26.10.2016.

Usnesení č. 564
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
usnesení č. 41, které schválilo zastupitelstvo města dne 27.01.2016,

II. s c h v a l u j e
budoucí využití objektu č. p. 28 – 29, ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby státních a městských orgánů,

II. u k l á d á
radě města v co nejkratší době navrhnout využití uvedených nemovitostí.
Termín: do 31.12.2016

Usnesení č. 565
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 02.11.2016.

Usnesení č. 566
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1. uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby se Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, na obecní pozemky p. č. 621/2, 3476/2, 610/9 a 621/56, k. ú. Lysá n. L., pro umístění části opěrných pilířů mostu SO č. 201 (dále jen „stavební objekt“), v rozsahu specifikovaném v záborovém elaborátu k projektové dokumentaci s názvem „Oprava mostu ev. č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“ zpracované spol. PRAGOPROJEKT, a. s., který bude doplněn o tabulku s výměrami dotčených pozemků a právo stavby bude zřízeno bezúplatně.

2. uzavření třístranné Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, jako budoucím oprávněným, a Středočeským krajem, Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, jako investorem, na obecní pozemky p. č. 610/87, 610/89, 621/2 a 3476/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložky telekomunikačního vedení SŽDC – TÚDC, v rámci investiční výstavby „Oprava mostu ev. č. 272-006 - Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“,

3. pro účely vydání Územního souhlasu, Územního rozhodnutí, Stavebního povolení speciálního stavebního úřadu drážního, Stavebního povolení Vodoprávního úřadu a Stavebního povolení:
a) umístění a provedení stavby „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“,
b) provedení stavby, jako vlastník pozemků p. č. 621/2 a 61/23, sousedících se stavbou,
c) záměr provést přeložky drážních kabelů a uzavření Smlouvy o budoucí Smlouvě o zřízení VB p. č. 610/87 (25 m2), 610/89 (14 m2), 621/2 (111 m2), 3476/2 (79 m2), 610/9 (17 m2) a 610/89 (15 m2) pro přeložky drážních kabelů,
d) udělení souhlasu k právu provést stavbu části VO na pozemcích v majetku Města Lysá nad Labem p. č. 610/9 (31 m2) a 610/31 (41 m2).

II. p o ž a d u j e ,
a) aby v souladu s normou byl vyznačen cyklopruh po obou stranách nadjezdu,
b) aby projekt obsahoval na obou stranách přístupová schodiště v současných místech na náklady investora,
c) aby investor stávající schodiště v majetku města demoloval na své náklady,
d) stávající VO na nadjezdu, které je v majetku města, bylo po demontáži předáno městu.

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřít výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 567
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
pro územní řízení stavby „ Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ vydání souhlasu se stavbou a umístěním stavby na pozemcích p. č. 651/4, 694/12 a 810/1 ve prospěch stavebníka, kterým je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, následné dělení těchto pozemků pro trvalý zábor, vydání souhlasu s trvalým i dočasným odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely a s případným kácením dřevin rostoucích mimo les za těchto podmínek:
- na pozemky p. č. 651/4, 694/12 bude před vydáním stavebního povolení uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva stavby a po realizaci stavby Smlouva o zřízení práva stavby ve prospěch stavebníka,
- na pozemek p. č. 810/1 bude před vydáním stavebního povolení uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí kupní a po realizaci stavby Kupní smlouva v nezbytně nutném rozsahu ve prospěch stavebníka s tím, že kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem,
- na všechny obecní pozemky dočasně dotčené stavbou bude před vydáním stavebního povolení se zhotovitelem stavby uzavřena Smlouva o nájmu pozemků,
- na všechny úkony spojené se stavbou, kde to vyžaduje zákon o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění, bude vyvěšen záměr na úřední desce, pokud se tak už nestalo,
- úkony nutné pro trvalé a dočasné odnětí zemědělské půdy i dělení pozemků si zajistí stavebník na vlastní náklady,

II. k o n s t a t u j e
že mu není známo, zda byla na pozemcích dotčených stavbou prováděna protierozní opatření, odvodnění či závlahy.

Usnesení č. 568
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
pro další jednání se společností MS Development ve věci vypořádání pozemků pod již hotovými domy:
- zadání zpracování znaleckého posudku na pozemky dle smlouvy z r. 2008 na tržní cenu v cenách platných k datu uzavření smlouvy, tedy k roku 2008. (V případě zadání dvou posudků – za Město a za MS Development, lze výchozí cenu stanovit průměrem) a dopočítat se pomocí příslušných koeficientů na ceny platné k datu prodeje,
- aby pro stanovení ceny prodeje pozemků dle geometrického plánu bylo počítáno s tím, že dojde k odprodeji nově vzniklých pozemků č. par. 3758/2 (572 m2), č. par. 3758/3 (115 m2) a č. par. st. 3435 (1.432 m2),

II. p o v ě ř u j e
Mgr. Řiháčka
- zpracováním dodatku č. 1 ke „Smlouvě o budoucí nájemní smlouvě a Smlouvě o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostí“ z 26.06.2008, kterým dojde ke schválení nového způsobu výpočtu prodejní ceny pozemků,
- zpracováním, případně kontrolou, kupní smlouvy na prodávané pozemky.

III. u k l á d á
pracovní skupině předložit návrh na postup ve věci pokračování projektu „Zahrada“ k projednání do 31.12.2016 dle usn. ZM, ze dne 02.03.2016, kde byly schváleny možné varianty řešení.

Usnesení č. 569
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
konání veřejné sbírky na vybrané rodiny s dětmi v Lysé nad Labem v rámci vánoční charitativní akce X-mas Truck 2016 – Vánoční kamion coca coly.
Vytvořeno 10.11.2016 9:24:02 - aktualizováno 21.6.2017 10:56:57 | přečteno 13x | ernest
load