11. Usnesení ZM 12.10.2016

Usnesení z 11. jednání ZM dne 12.10.2016
Usnesení č. 510
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Mgr. Fajmona H. a p. Kolmana J.

Usnesení č. 511
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Ing. Gregor P. a p. Krumpholc J.

Usnesení č. 512

Zastupitelstvo města

I. s t a h u j e
z programu jednání dle pozvánky bod č. 1 Žádost o vyjádření vlastníka dotčené nemovitosti – trvalý zábor, bod č. 2 Žádost Pragoprojektu, a. s., o stanovisko k PD „Oprava mostu ev. č. 272-006-Most přes trať ČD a MK v Lysé nad Labem“, bod č. 16 Smlouva o sdružení zadavatelů (zpracování PD cyklistické stezky Benátky n. J. – Milovice – Lysá n. L.),

II. s c h v a l u j e
předřazení projednání bodu č. 7 Opětovný návrh na výkup pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa, bodu č. 15 Dohoda o partnerství při přípravě a tvorbě Komunitního plánu ORP Lysá n. L., bodu č. 3 Žádost o dodatek k plánovací smlouvě, bodu č. 17 Schválení Koncepce školství Města Lysá n. L. zaměřené na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.

Usnesení č. 513
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 12.10.2016 vč. rozšíření.

Usnesení č. 514
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis od pí Mgr. M. H., ze dne 12.10.2015, ve věci výkupu pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa,

II. r e v o k u j e
své usnesení č. II/14, ze dne 09.09.2015,

III. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí Mgr. M. H., bytem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.
2) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, zbylá část pozemku, která nebude zastavěná stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Mgr. M. H., bytem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 100 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

Usnesení č. 515
Zastupitelstvo města
I. s c h v a l u j e
1) Dohodu o partnerství na zpracování dílčích aktivit ve vazbě ke Komunitnímu plánu Mikroregionu Polabí pod záštitou ORP Lysá nad Labem,
2) Dohodu o partnerství při přípravě a realizaci Komunitního plánu Mikroregionu Polabí pod záštitou ORP Lysá nad Labem.

II. u k l á d á
panu místostarostovi a p. Ing. T. Najmonovi dopracovat textaci obou Dohod v duchu připomínek z diskuse.
Termín: do 31.10.2016

Usnesení č. 516
Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í
s uzavřením smlouvy o dodatku k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ, ze dne 12.10.2015,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem smlouvy o dodatku k plánovací smlouvě č. 1/2015 KÚ, ze dne 12.10.2015.

Usnesení č. 517a
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Koncepci školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje doplněnou o stanovisko Ing. arch. Jana Rittera ml., urbanisty města, ze dne 20.05. a 01.07.2016, stanovisko stavební komise ze dne 13.06.2016, stanovisko komise pro dopravu, bezpečnost v dopravě ze dne 08.06.2016, stanovisko komise pro rodinu, školství, kulturu ze dne 18.08.2016 a stanovisko Mgr. Petra Tomka, ředitele ZŠ Komenského 1534, Lysá nad Labem, ze dne 12.09.2016.

Usnesení č. 517b
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
upozornění odboru ŠSVZaK, že je nutné řešit nedostatečnou kapacitu v oblasti školství.

Usnesení č. 517c
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Mateřských škol zřizovaných městem následovně - postupovat dle varianty č. II, tzn. vybudování nové MŠ v lokalitě Drážky II na pozemcích města o kapacitě 56 míst, tj. 2 třídy.

Usnesení č. 517d
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Základních škol následovně - řešit ZŠ J. A. Komenského, požádat architekta o zpracování studie proveditelnosti na nástavbu pavilonu A.

Usnesení č. 517e
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Školní jídelny dle varianty č. I a č. II.

Usnesení č. 517f

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
priority a příslušné varianty řešení nedostatečných kapacit v oblasti Volnočasových aktivit dle varianty č. IV.

Usnesení č. 518
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
předložený návrh „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ mezi Městem Lysá nad Labem a SeV real estate, s. r. o.,

II p o v ě ř u j e
starostu města podpisem „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací“ mezi Městem Lysá nad Labem a SeV real estate, s. r. o.,

Usnesení č. 519
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí dle standardních podmínek výkupu pozemků pod trasou obchvatu na výkup části pozemku p. č. 2867/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. K. K., trvale bytem Nymburk, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Budoucí prodávající se ve smlouvě zaváže, že konečnou kupní smlouvu uzavře na základě písemné výzvy budoucího kupujícího ve lhůtě do 30 dnů od obdržení výzvy s tím, že výzva bude zaslána až po zahájení prací na výstavbě obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa. Současně se smlouvou o smlouvě budoucí kupní prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/1, výměra 522 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy o smlouvě budoucí na výkup pozemku podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 31.12.2016

Usnesení č. 520
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2972/3 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od p. A. Z., trvale bytem Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2972/3, výměra 259 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. uzavřít standardní kupní smlouvu podle bodu I.
Termín: 28.02.2017

Usnesení č. 521
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
a) výkup pozemku p. č. 3481/1 o výměře 3.024 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ulice Brandlova, od Povodí Labe, st. p., IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, za celkovou kupní cenu ve výši 1.081.470 Kč, za předpokladu zajištění potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí na své náklady prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.
b) úpravu rozpočtu města pro rok 2016 tak, aby na výkup pozemku byla převedena z RF částka ve výši 1.082 tis. Kč na výkup pozemku p. č. 3481/1, k. ú. Lysá n. L.,

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 31.12.2016

Usnesení č. 522

Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny, určený k využití dle územního rozhodnutí jako veřejná zeleň, od společnosti MEDLET service, s. r. o., IČ: 28655575, se sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, za částku 50 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN uhradí na své náklady kupující.

II. u k l á d á
starostovi města vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.
Termín: 28.02.2017

Usnesení č. 523
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p. č. PK 2372/2, výměra 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., s tím, že výměra 3.378 m2 bude prodána za cenu 1 Kč a výměra 978 m2 za částku 20 Kč/m2, pí H. S. a p. P. S., oba trvale bytem Čelákovice. Náklady spojené s návrhem na vklad do KN v hodnotě 1.000 Kč uhradí na své náklady kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít standardní smlouvu podle bodu I.
Termín: 28.02.2017

Usnesení č. 524
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
hlasování o 9. rozpočtovém opatření jako o celku.

Usnesení č. 525
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na rok 2016 – 9. rozpočtové opatření spočívající v:
1. v přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce ve výši 48.000 Kč 46.629 Kč. Úprava rozpočtu se projeví v navýšení příjmové i výdajové části rozpočtu o částku 94.629 Kč.
2. ve vytvoření nové pol. Dokončení Almanachu výtvarníků Nymburska, Poděbradska a Lysé n. L. ve výši 10.000 Kč z RF v kap. Kultura,
3. v navýšení pol. Výkup pozemků o 1.082 tis. Kč z RF na výkup pozemku pod ul. Brandlova,
4. ve vytvoření nové pol. Rekonstrukce objektu č. p. 550, Husovo nám., Lysá n. L., ve výši 1 mil. Kč z RF,
5. v navýšení výdajů položky Milovice regulace topení o 300 tis. Kč a ponížení výdajů položky Fasáda a zateplení bytových domů č. p. 47 a 1370 o 300 tis. Kč,
6. v navýšení výdajů položky Údržba sportovního areálu o 150 tis. Kč z RF,
7. ve zrušení výdajů položky PD Vodní plocha Mršník ve výši 1.600 tis. Kč a navýšení výdajové položky Generel dešťových vod na částku 2.100 tis. Kč s tím, že položka se přejmenuje na Generel splaškových, dešťových vod a generel zásobování pitnou vodou,
8. ve vytvoření nové výdajové položky PD rekonstrukce a zkapacitnění VDJ Lysá n. L. ve výši 550 tis. Kč z RF,
9. v ponížení výdajové položky Výstavba chodníku Stržiště o 2.690 tis. Kč a přesun této částky do RF,
10. v ponížení výdajové položky Komunikace K Borku o 5.040 tis. Kč a přesun této částky do RF,
11. v ponížení výdajové položky Komunikace V Zátiší o 555 tis. Kč a přesun této částky do RF,
12. v ponížení výdajové položky Komunikace Ve Višňovce o 1.200 tis. Kč a přesun této částky do RF,
13. v ponížení výdajové položky Kompenzace občanům nepřipojeným na Kanalizaci o částku 230 tis. Kč a přesun této částky do RF,
14. v ponížení výdajové položky Provizorní odstavná plocha osobních aut Čapkova o částku 250 tis. Kč a přesun této částky do RF,
15. v ponížení výdajové položky PD Obchvat o částku 4.700 tis. Kč a přesun této částky do RF,
16. v ponížení výdajové položky PD Družstevní o částku 250 tis. Kč a přesun této částky do RF,
17. v ponížení výdajové položky PD Škrétova o částku 250 tis. Kč a přesun této částky do RF,
18. v ponížení výdajové položky PD Schodiště most u Labe o částku 50 tis. Kč a přesun této částky do RF,
19. v ponížení výdajové položky Kanalizace v ulici Za Pávem o částku 1.800 tis. Kč a přesun této částky do RF,
20. v ponížení výdajové položky Kanalizace Za Zámkem vč. PD o částku 1.000 tis. Kč a přesun této částky do RF,
21. v ponížení výdajové položky Kino vzduchotechnika o částku 160 tis. Kč a přesun této částky do RF,
22. v ponížení výdajové položky Fasáda a zateplení č. p. 47 a 1370 o částku 1.100 tis. Kč a přesun této částky do RF,
23. v ponížení výdajové položky Sportovní hala o částku 14.500 tis. Kč a přesun této částky do RF,
24. v ponížení výdajové položky Rozvody elektro pro PC a strukturovaný kabelový rozvod o částku 2.741 tis. Kč a přesun této částky do RF,
25. v ponížení výdajové položky Chodník kolem garáží Průběžná o částku 150 tis. Kč a přesun této částky do RF,
26. v ponížení výdajové položky Jedličkova sídliště – údržba komunikací o částku 550 tis. Kč a přesun této částky do RF,
27. v navýšení výdajové položky Čistota města o částku 560 tis. Kč z RF,
28. v navýšení výdajové položky Veřejné osvětlení dotace o částku 1.600 tis. Kč z RF,
29. v ponížení výdajové položky Útulek pro psy a kočky o 70 tis. Kč a navýšení položky Pozemkové úpravy o tuto částku, tj. 70 tis. Kč, a ponížení výdajové položky Geometrické plány org. 2006 o 60 tis. Kč a ponížení výdajové položky Odborné posudky org. 2007 o 25 tis. Kč a navýšení položky Veřejná zeleň org. 2012 o součet těchto částek, tj. 85 tis. Kč.

Usnesení č. 526
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6004559/VB/1 na pozemky 2169/5 a 2169/2, k. ú. Lysá n. L., pro umístění kabelového vedení NN. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 527
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020330/01/2016 na stavební pozemek č. 566, k. ú. Benátecká Vrutice, pro stavbu „Milovice, Slepá, kNN pro parc. č. 1416/1, IV-12-6020330“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 528
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-12-6020042/01/2016 na pozemek p. č. 3504, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřít výše uvedenou smlouvu.

Usnesení č. 529
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2016/2017 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 530
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
petici o nesouhlasu s posudkem a provedením opravy v ulici Palackého,

II. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ informovat pana Lomparta o řešení a projednání petice.
Termín: 14.11.2016

Usnesení č. 531
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
petici za odvolání ředitelky MŠ Mašinka.

Usnesení č. 532
Zastupitelstvo města

u k l á d á
tajemníkovi města zajistit potřebné dokumenty včetně kolaudace a do 3 měsíců od zkolaudování podat návrh na zapsání nově vybudovaného objektu šaten a WC na školním hřišti do katastru nemovitostí jako vlastnictví města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 533
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Kontrolního výboru dne 12.09.2016.

II. u k l á d á
RM, aby u ukládacích bodů vždy uváděla termín plnění a odpovědnou osobu za splnění bodu.
Termín: ihned

Usnesení č. 534a
Zastupitelstvo města

o d v o l á v á
z funkce člena Finančního výboru p. Horváta M.

Usnesení č. 534b
Zastupitelstvo města

j m e n u j e
členem Finančního výboru p. Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 534c
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 12.09.2016.

Usnesení č. 535
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat dne 05.10.2016.

Usnesení č. 536
Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í
s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů (Středočeského kraje a Města Lysá n. L.) č. 1563/DOP/2011, ze dne 16.09.2011, na akci „II/272 Litol – Lysá nad Labem, 2. stavba“, vč. obsahu příloh č. 1 a č. 2,

II. u k l á d á
starostovi města schválený Dodatek č. 1 bezodkladně předat Středočeskému kraji k dalšímu řízení.

Usnesení č. 537
Zastupitelstvo města

u k l á d á
vedení města, aby učinilo dotaz na Odbor dozoru a kontroly MVČR, jak postupovat v obdobných případech jako je tento (SEMIRAMIS).
Termín: do ZM v 12/2016
Odpovídá: tajemník MěÚ
Vytvořeno 13.10.2016 9:18:06 - aktualizováno 21.10.2016 6:49:58 | přečteno 21x | ernest
load