10. usnesení ZM 07.09.2016

Usnesení z 10. jednání ZM dne 07.09.2016

Usnesení č. 477
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Ing. Gregora P. a p. Mgr. Havelku J.

Usnesení č. 478
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Eliška P., p. Bc. Robeš M. a p. Burian J.

Usnesení č. 479
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 07.09.2016.

Usnesení č. 480
Zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
1) zájem paní Pechalové o odkoupení části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, lokalita severozápad Hrabanov a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov,
2) znalecké posudky na tržní hodnotu městských pozemků.
II. u k l á d á
odboru SMI zveřejnit záměr na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, lokalita severozápad Hrabanov za cenu 800,- Kč/m2 a p. č. 3939 o výměře 151 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov za cenu 420,- Kč/m2.

Usnesení č. 481
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu Čl. 7 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že odst. bude znít:
„Úleva ve výši 50 % sazby poplatku se poskytuje za psa, který je označen elektronickým čipem podle příslušné obecně závazné vyhlášky k trvalému označování psů. Úleva je poskytována z poplatku v roce následujícím po roce označení psa čipem a pak každým následujícím rokem po dobu života psa.“
Usnesení č. 482
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu Čl. 19 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že odst. bude znít:
„Od poplatku se dále osvobozují:
a) sportovní a kulturní akce pořádané tělovýchovnými, sportovními a společenskými neziskovými organizacemi, které mají sídlo ve městě Lysá nad Labem,
b) akce pořádané pro školy a akce výhradně vzdělávacího charakteru,
c) akce pořádané provozovatelem městského kina,
d) akce, jejichž pořadatelem nebo spolupořadatelem je město Lysá nad Labem,
e) plesy.“

Usnesení č. 483
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu Čl. 22 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že odst. bude znít:
„Sazba poplatku činí 540,- Kč a je tvořena:
a) z částky 250,- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 290,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.“

Usnesení č. 484
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, Rejstřík ulic tak, že do rejstříku budou doplněny Byšičky a Dvorce.

Usnesení č. 485
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu Čl. 29 Obecně závazné vyhlášky města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích, tak, že Čl. bude znít:
„Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 01.01.2017 vyjma ustanovení části III Poplatek za užívání veřejného prostranství, a části IV, Poplatek ze vstupného, které nabývají účinnosti od 01.10.2016.“

Usnesení č. 486
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Obecně závaznou vyhlášku města Lysá nad Labem č.1/2016, o místních poplatcích.

Usnesení č. 487
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
návrh Dohody o partnerství mezi Městem Lysá nad Labem, se sídlem Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá n. L., a Výstavištěm Lysá nad Labem, spol. s r. o., se sídlem Masarykova 1727, 289 22 Lysá n. L.,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem Dohody o partnerství,

III. u k l á d á
1) odboru ŠSVZaK vyhodnotit roční působení podepsané Dohody a předložit zprávu do ZM 12/2017.
2) finančnímu odboru zapracovat odpovídající snížení výběru poplatku ze vstupného do následujícího rozpočtového opatření.
3) starostovi města předložit ZM v 12/2016 plán akcí pořádaných městem.
4) radě města předložit ZM v 12/2016 pravidla pro rozdělování nepeněžního plnění organizacím ve městě.

Usnesení č. 488
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Zřizovací listinu MěK Lysá nad Labem a smlouvu o výpůjčce.

Usnesení č. 489
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozdělení dotací 2. kolo z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2016 dle návrhu komise pro rodinu, školství a kulturu, včetně veřejnoprávních smluv s žadateli dotací s tím, že 10 000 Kč z položky Almanach se přesouvá do položky Quattuor Artes.

Usnesení č. 490
Zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
informativní zprávu – doplnění Koncepce školství Města Lysá n. L. urbanistou města ve spolupráci s odborem ŠSVZaK, SÚ, stavební komisí, komisí pro rodinu, školství a kulturu a komisí pro dopravu a bezpečnost v dopravě

II. u k l á d á
odboru ŠSVZak předložit doplněnou Koncepci školství Města Lysá n. L. zastupitelstvu města ke schválení. Termín: 12.10.2016.

Usnesení č. 491
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zápis č. 6/2016 z jednání finančního výboru dne 29.08.2016,

Usnesení č. 492
Zastupitelstvo města

o d v o l á v á
paní Ing. Jitku Fialovou z funkce předsedkyně finančního výboru,

Usnesení č. 492a
Zastupitelstvo města

j m e n u j e
členem, a zároveň předsedou, finančního výboru pana Ing. Jana Marka.

Usnesení č. 493
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření - přijetí dotace od Úřadu práce v Příbrami na veřejně prospěšné práce školní dohled ve výši 120 tis. Kč, dotace od Středočeského kraje na sociálně právní agendu dětí 1 719 345 Kč a dále průtokové dotace pro ZŠ Komenského na primární prevenci ve výši 50 tis. Kč. Tyto částky jsou účelové a projeví se v příjmech i výdajích ve stejné výši.

Usnesení č. 493a
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření - přijetí dotace od Středočeského kraje na Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu ve výši 191 tis. Kč. Ve výdajové části vznikne nová položka Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu ve výši 202 tis. Kč, částka 11 tis. Kč spoluúčast města bude převedena z položky Obnova památek 1 760 tis. Kč, která se sníží na 1 749 tis. Kč.

Usnesení č. 493b
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření - navýšení položky Ost. záležitosti sděl. prostředků LISTY o částku 140 tis. Kč z rezervního fondu.

Usnesení č. 493c
Zastupitelstvo města

u k l á d á
radě města do návrhu rozpočtu na rok 2017 zařadit částku 150 tis. Kč na úhradu zpracování Změny č. 1 a Změny č. 1A územního plánu města Lysá nad Labem, zpracovávané Ing. Eduardem Žaludou, Železná 493/20, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 73580872.

Usnesení č. 493d
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření - navýšení položky Čistota města o částku 250 tis. Kč přesunem z pytlového sběru 150 tis. Kč a 100 000 Kč z rezervního fondu.

Usnesení č. 493e
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření:
1) přijetí dotace od Středočeského kraje na zpracování lesních osnov ve výši 172 081 Kč jako investiční.
2) snížení dotace Úhrada nákladů na zpracování osnov dle lesního plánu o 172 tis. Kč.
3) Přesun částky 200 tis. Kč z oddílu paragrafu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň na 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství.

Usnesení č. 493f
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření - v Kapitálových investicích na položce Chodník směrem k Černým vratům jiná akce snížení částky na 300 tis. Kč a přesun částky 250 tis. Kč do rezervního fondu,

II. u k l á d á
radě města částku 550 tis. Kč na akci Chodník k Černým vratům zařadit do návrhu rozpočtu pro r. 2017.

Usnesení č. 493g
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření - v Kapitálových investicích navýšení stávající položky 3612-6121-5022 Výměna okenních balkonových sestav v bytech v Milovicích, Slepá ul. č.p. 550 o 250 tis. Kč z rezervního fondu na celkových 1 750 tis. Kč.

Usnesení č. 493h
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření - navýšení položky 101 Oprava a údržba bytového fondu Milovice v rozpočtových výdajích VHČ o 1 000 tis. Kč na výměnu oken bytových domů v Milovicích.

Usnesení č. 493i
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření - převedení položky – Čerpací stan. odpad. vod 2321-6121-4956 ve výši 1 930 tis. Kč na položku – Zpracování PD rekonstrukce sítí ul. Mírová a ČS Litol.

Usnesení č. 493j
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření - vytvoření nové výdajové položky Variantní studie lávky přes Labe a převedení částky 88 tis. Kč na tuto položku z rezervního fondu.

Usnesení č. 493k
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření - navýšení položky s novým názvem Projektová dokumentace bytového domu Na Františku 253, se sociálními byty (původně: Studie azylového domu se startovacími byty) o 700 tis. Kč z rezervního fondu na celkových 800 tis. Kč.

Usnesení č. 493l
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
8. rozpočtové opatření - vytvoření nové výdajové položky v rozpočtu města 2016 na rekonstrukci křižovatky v ul. Okružní ve výši 700 tis. Kč z rezervního fondu.

Usnesení č. 493m
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
rozbor hospodaření do 31.07.2016.

Usnesení č. 494
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemeně č. IV-12-6020117/VB/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 3463/2, k. ú. Lysá n. L., pro umístění kabelového vedení NN přípojky pro p. p. č. 2420/3, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu k uzavření výše uvedené smlouvy.

Usnesení č. 495
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
odkup infrastruktury (odvodnění, kanalizace, veřejné osvětlení, komunikace), včetně pozemku p. č. 3727, k. ú. Lysá n. L., za smluvní cenu 1 Kč od pana Michala Skuhrovce, bytem Jedličkova 1687/11, Lysá nad Labem.

II. p o v ě ř u j e
starostu města k podpisu kupní smlouvy.

Usnesení č. 496
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání výkupu pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. U Vodárny, určený k využití dle územního rozhodnutí jako veřejná zeleň, od společnosti MEDLET service, s. r. o., IČ 28655575, se sídlem Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, na příští jednání ZM.

Usnesení č. 497
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 511/23 o výměře dle skutečného geometrického zaměření, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od pana Ing. Pavla Honce, ČSA 113/6, Lysá n. L., za částku 1 Kč. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady kupující, který rovněž uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 498
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 643/2 a p. č. 643/3, k. ú. Lysá n. L., mezi železničními tratěmi Lysá n. L. – Praha a Lysá n. L. – Mělník.

Usnesení č. 499
Zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
souhlas s prodejem pozemku p. č. 33/25, k. ú. Litol, od paní Jiřiny Šimonkové, který je určen k zástavbě budoucí stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa,

II. n e s c h v a l u j e
žádost paní Jiřiny Šimonkové o koupi obecního pozemku p. č. 819/1, k. ú. Lysá n. L., výměra 1.001 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu dalším jednáním.

Usnesení č. 500
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
část svého usnesení č. 357, ze dne 11.05.2016, a to v bodu a),
II. s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 647/1 o výměře 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů Luboše a Jany Kleinerových, Kupkova 1990, Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2, z důvodu, že v předmětném pozemku je veden kanalizační řad. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Současně s výkupem bude zřízeno na pozemku p. č. 647/1 věcné břemeno zřizování a provozování vedení kanalizace a právo vstupu za účelem oprav, revizí, rekonstrukcí a event. s odstraněním její havárie, za cenu 1.000 Kč + 21% DPH, ve prospěch pana Luboše Kleinera, bytem Kupkova 1990, Lysá n. L. s tím, že pořízení geometrického plánu bude na náklady oprávněného z věcného břemene.
III. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu II a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 501
Zastupitelstvo města

I. b e r e  n a  v ě d o m í
podmínky paní Hany Marcaníkové, 9. května 1484, Lysá n. L., ve věci prodeje pozemků p. č. PK 2816 a PK 2817, oba k. ú. Lysá n. L., potřebných v rámci výstavby budoucího obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu dalším jednáním.

Usnesení č. 502
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
usnesení ZM č. II/13 ze dne 04.11.2015,

II. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3042/3, nově označené jako pozemek p. č. 3038/10 o výměře 135 m2, dle geometrického plánu č. 3038/10/2016, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Marie Kubečkové, Jablonecká 709/32, Prosek, 190 00 Praha 9, v podílu ½ pozemku, a od paní Adély Farkové, Sídliště 1433, 289 22 Lysá n. L., v podílu ½ pozemku, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/3 o výměře 221 m2 v k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., za roční nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok.

III. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 503
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2999, PK 2836, PK 2837 a PK 2678, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Martina Waise, Kosmova 717/11c, Královo Pole, 612 00 Brno, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2678 o výměře 570 m2, PK 2836 o výměře 708 m2, PK 2837 o výměře 311 m2 a PK 2999 o výměře 952 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětné části pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu nabídne pronájem předmětu prodeje stávajícímu nájemci.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 504
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 24.08.2016 s tím, že po tomto dni podali svůj souhlas pan Zumr a pan Kopejtko ( zpráva bude předložena RM dne 27.9.2016 a ZM dne 12.10.2016).

Usnesení č. 505
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
prodej pozemků části p. č. 2042, výměra 5.972 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a pozemku p. č. 2043, výměra 4.215 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Přerov nad Labem, za částku 20 Kč/m2, a prodej části pozemku p. č. 14/14, nově označené dle geometrického plánu č. 802-51/2016 jako pozemek p. č. 14/46 o výměře 621 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, za částku 250 Kč/m2, panu Ing. Markovi Špitálskému, trvale bytem Přerov nad Labem č. p. 434, PSČ 289 16. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí na své náklady prodávající. Náklady spojené s návrhem na vklad do KN v hodnotě 1.000 Kč uhradí na své náklady kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 506
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
rámcový časový harmonogram prací na komunitním plánu ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci střední Čechy,

II. u k l á d á
ustavené pracovní skupině okamžitě zahájit práci na zpracování komunitního plánu.
Termín: do 30.09.2016

Usnesení č. 507
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
stížnost na obyvatele DPS, postup dosavadního i navrhovaného řešení odboru ŠSVZaK v této věci.

Usnesení č. 508
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
informační zprávu o proběhlých jednáních komise vytvořené k řešení sporu a vyjednávání s firmou MS development, s. r. o. včetně předložených zápisů z jednání a cenové nabídky Mgr. Řiháčka na zpracování dodatku ke smlouvě s MS development, s. r. o.

Usnesení č. 509
Zastupitelstvo města

b e r e  n a  v ě d o m í
zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 31.08.2016.

Vytvořeno 13.9.2016 12:21:00 - aktualizováno 6.2.2017 7:20:46 | přečteno 68x | ernest
load