09. Usnesení ZM 30.08.2016

Usnesení z 9. jednání ZM dne 30.08.2016

Usnesení č. 470
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Kolmana J. a p. Ing. Elišku P.

Usnesení č. 471
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Mgr. Kopecký P., pí Ing. Fialová J.

Usnesení č. 472

Zastupitelstvo města

r o z š í ř e n í

dnešního programu jednání ZM o návrh na další postu ve věci vybudování silničního obchvatu města Lysá n. L.

Usnesení č. 472a

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e

program jednání ZM dne 30.08.2016.

Usnesení č. 473
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
vytvoření nové položky rozpočtu města na rok 2016 Oprava vozidla T 815 (hasiči) ve výši 200 tis. Kč přesunem z rezervního fondu – 7. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 474
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Oprava vozidla T 815 8x8“,
2) vytvoření nové položky rozpočtu města na rok 2016 Oprava vozidla T 815 (hasiči) ve výši 200 tis. Kč přesunem z rezervního fondu – 7. rozpočtové opatření.

II. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Oprava vozidla T 815 8x8“ z rozpočtu Středočeského kraje, ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2016.

Usnesení č. 475
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Parkovací dům na kola v Lysé nad Labem“ na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., s ČD, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, za podmínky, že bude odstraněn rozpor v čl. II, který odkazuje na neexistující čl. VIII odst. 7,
1
II. p o v ě ř u j e
starostu města uzavřením Smlouvy o právu provedení stavby na akci „Parkovací dům na kola v Lysé nad Labem“ na pozemku p. č. 2126/28, k. ú. Lysá n. L., s ČD, a. s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1.

Usnesení č. 476
Zastupitelstvo města

u k l á d á
1) starostovi města:
a) pokračovat v jednáních s hejtmanem Středočeského kraje o další spolupráci při přípravě stavby obchvatu města s cílem připravit dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci dle předložené zprávy,
b) projednat s Centrem pro regionální rozvoj při MMR ČR a IPR PRAHA soulad projektu silničního obchvatu města Lysá nad Labem se strategií ITI PRAHA,
c) práce urychlit tak, aby dodatek ke stávající smlouvě o spolupráci byl podepsán do termínu konání krajských voleb,

2) radě města:
začlenit do návrhu rozpočtu města pro rok 2017 prostředky nezbytné pro realizaci akce „silniční obchvat města“.
Vytvořeno 31.8.2016 14:09:33 - aktualizováno 21.10.2016 6:50:21 | přečteno 29x | ernest
load