08. Usnesení ZM 13.07.2016

Usnesení z 8. jednání ZM dne 13.07.2016

Usnesení č. 440
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Mgr. Havelku J. a p. Mgr. Fajmon H.

Usnesení č. 441
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., p. Burian J. a p. Krumpholc J.

Usnesení č. 442
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
stažení projednání žádosti o rozhodnutí – kanalizace města na soukromém pozemku, z programu jednání ZM dne 13.07.2016.

Usnesení č. 443
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předřazení projednání žádosti o zapojení města Lysá n. L. do projektu „Obec občanům“.

Usnesení č. 444
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 13.07.2016.

Usnesení č. 445
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
zapojení města Lysá nad Labem do projektu „Obec občanům“.

Usnesení č. 446
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
projednávání úpravy rozpočtu – 6. rozpočtového opatření po jednotlivých položkách.

Usnesení č. 447
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
přijetí účelové dotace na snížení energetické náročnosti ZŠ Hrozného 968 107,27 Kč a 56 947,48 Kč do příjmové části rozpočtu, která se projeví ve výši 45 tis. Kč ve výdajové části rozpočtu města – na akci ZŠ Hrozného snížení energetické náročnosti dokončení. Zbývající část 980 tis. Kč bude převedena do Fondu rezerv.

Usnesení č. 448
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
přijetí účelové dotace na veřejně prospěšné práce – školní dohled od Úřadu práce ve výši 85 tis. Kč v příjmové části rozpočtu, která se projeví v navýšení výdajové položky mzdy, sociální a zdravotní pojištění.

Usnesení č. 449
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
navýšení výdajové investiční položky Komunikace Na Výsluní, org. 5038, o 580 tis. Kč z fondu rezerv na celkovou částku 1.080 tis. Kč.

Usnesení č. 450
Zastupitelstvo města

I. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. jednat se spol. SŽDC, ČD Telematika, ČEZ, RWE a CETIM o zřízení věcných břemen na jejich inženýrské sítě umístěné na městských pozemcích p. č. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Čapkova, které jsou určeny ke zřízení provizorního parkoviště pro osobní automobily (odstavné plochy),

II. s c h v a l u j e
ponechání výdajové položky Provizorní parkoviště Čapkova ve výši 250 tis. Kč v rozpočtu města.

Usnesení č. 451
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
navýšení položky Výkup pozemků cyklostezky a pro obchvat o 5 mil. Kč z fondu rezerv na celkovou částku 25.947 tis. Kč.

Usnesení č. 452
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zařazení nové položky Zokruhování vodovodního řadu U Nové hospody do rozpočtu města, kap. Kapitálové investice – oddíl Pitná voda, ve výši 400 tis. Kč z rezervního fondu.

Usnesení č. 453
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
navýšení oddílu vodní hospodářství, položky Rezerva havárie + kanalizační řad o 611 tis. Kč z rezervního fondu na celkovou částku 900 tis. Kč.

Usnesení č. 454
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
vypuštění zřízení nové položky na odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol v rozpočtu města ve výši 1.600 tis. Kč.

Usnesení č. 455
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) přijetí poskytnuté dotace od MMR ČR z programu „Cestování dostupné všem“ pro akci: „Modulární dráha pumptrack v Lysé nad Labem“ identifikační číslo EDS 117D713006053. Výše podpory je 300.000 Kč,

2) navýšení položky rozpočtu s názvem „Pumptrack hřiště spoluúčast“ o 50 tis. Kč z rezervního fondu.

Usnesení č. 456
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Lysá nad Labem, z Programu regenerace částku ve výši 178.000 Kč, z rozpočtu města částku ve výši 36.000 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv,

2) Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, z Programu regenerace částku ve výši 140.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy,

3) dočerpání finančních prostředků z položky Příspěvek právnickým a fyzickým osobám Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické, Lysá nad Labem, ve výši 164.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 457
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
odměnu neuvolněnému místostarostovi ve výši 28.759 Kč s účinností ode dne 15.06.2016.

Usnesení č. 458
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
1) s umístěním stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na pozemcích 772/1, 694/7, 694/20, PK 694/6 a 3518/2, k. ú. Lysá n. L.,

2) s dočasným a trvalým odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely ve smyslu zákona 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu) na pozemcích 772/1, 694/7, 694/20 a PK 694/6, k. ú. Lysá n. L.,

3) se zřízením věcného břemene na pozemku 694/20, k. ú. Lysá n. L.

Usnesení č. 459
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
termíny zasedání RM Lysá n. L. ve II. pololetí r. 2016 takto: 12.07., 26.07., 09.08., 30.08., 13.09., 27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 06.12., 13.12.2016,
II. s c h v a l u j e
termíny zasedání ZM Lysá n. L. ve II. pololetí r. 2016 takto: 07.09., 12.10., 09.11., 14.12.2016.

Usnesení č. 460
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání finančního výboru dne 27.06.2016.

Usnesení č. 461
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání výboru pro obchvat dne 07.07.2016.

Usnesení č. 462
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. 2867/18 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana M. R., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/18 o výměře 231 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 463
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3429/3 výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí B. Č., Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3429/3 o výměře 233 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 464
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3275 a PK 2831, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa a pozemek určený dle ÚP k DS.1, od pí Ing. J. V., CSc., Ústí nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3275 o výměře 306 m2 a PK 2831 o výměře 163m2, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.
Kupující se zavazuje, že v rámci stavebního řízení ohledně výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa bude požadovat, aby byl umožněn přístup na zbývající část pozemku PK 2831, který zůstává ve vlastnictví prodávající.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. vypracovat návrh smlouvy podle bodu I a tuto smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 465
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 15.06.2016.

Usnesení č. 466
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z Osadního výboru Byšičky dne 29.06.2016.

Usnesení č. 467
Zastupitelstvo města

u k l á d á
1) tajemníkovi města vyhledat doklady ke stavbě trafostanice u radnice a podat návrh na vklad této nemovitosti do katastru nemovitostí,
2) starostovi města projednat se zástupci firmy ČEZ, a. s., majetkoprávní vypořádání trafostanice u radnice a možnosti zlepšení stavu elektrorozvodné sítě s cílem eliminovat časté poruchy.

Usnesení č. 468
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p. č. 694/2, k. ú. Lysá n. L., pro přeložení plynovodu v rámci stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

II. u k l á d á
starostovi města Lysá n. L. výše uvedenou smlouvu uzavřít.

Usnesení č. 469
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem č. 1/2016, o místních poplatcích, na příští jednání ZM.
Vytvořeno 14.7.2016 8:17:13 - aktualizováno 28.7.2016 7:41:44 | přečteno 27x | ernest
load