07. Usnesení ZM 15.06.2016

Usnesení ze 7. jednání ZM dne 15.06.2016
Usnesení č. 374
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Kolmana J. a p. Ing. Grochola L., CSc.

Usnesení č. 375
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Bc. Robeš M., p. Kodeš M. a p. Ing. Gregor P.

Usnesení č. 376
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozšíření programu jednání ZM dne 15.06.2016 o návrh na odvolání p. starosty a volbu nového starosty, místostarosty a členů rady města, který bude zařazen jako bod č. 1.

Usnesení č. 377
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 15.06.2016.

Usnesení č. 378
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
pro odvolání p. starosty a volbu nového starosty, místostarosty a členů RM tajné hlasování.

Usnesení č. 379
Zastupitelstvo města

v o l í
volební komisi ve složení pí Ing. Fialová J., p. Ing. Kváč D. a p. Ing. Grochol L., CSc.

Usnesení č. 380
Zastupitelstvo města

o d v o l á v á
z funkce starosty města Lysá n. L. p. Mgr. Jiřího Havelku.

Usnesení č. 381
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
provedení opakované volby starosty města Lysá n. L.

Usnesení č. 382
Zastupitelstvo města

v o l í
p. Ing. Karla Otavu uvolněným starostou města Lysá n. L.

Usnesení č. 383
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zřízení funkce neuvolněného místostarosty.

Usnesení č. 384
Zastupitelstvo města

v o l í
p. Jana Buriana neuvolněným místostarostou města Lysá n. L.

Usnesení č. 385
Zastupitelstvo města

v o l í
členy rady města Lysá n. L. p. Jana Krumpholce a p. Bc. Martina Robeše.

Usnesení č. 386
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
vyřazení bodů č. 6, 18, 25, 30, 35, 38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75 z programu jednání dnešního ZM s tím, že body budou projednány v RM dne 21.06.2016.

Usnesení č. 387
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
přednostní projednání bodů č. 4, 5, 23, 37, 41, 64.

Usnesení č. 388
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zásah do obecního pozemku před nemovitostí č. p. 581, ul. Masarykova, Lysá n. L.,

Usnesení č. 389
Zastupitelstvo města

p ř e d k l á d á
žádost pí P., podanou prostřednictvím p. B., ve věci prodeje části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a části obecního pozemku p. č. PK 2475, oba v k. ú. Lysá n. L., lokalita severozápad Hrabanov, dle GP č. 2949-53/2015, jako pozemky p. č. 2480/7 o výměře 213 m2, p. č. 2480/9 o výměře 248 m2 a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, vlastníkovi pozemku p. č. PK 2484/5 v k. ú. Lysá n. L., k projednání v RM dne 21.06.2016.

Usnesení č. 390
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
rozhodnutí ve věci schválení dodavatele stavebních prací na akci: „Výstavba komunikace v ulici Na Výsluní“.

Usnesení č. 391
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) realizaci knihy o Lysé nad Labem,
2) zařazení finanční částky ve výši 297.000 Kč na její dofinancování do rozpočtu města pro rok 2017,
3) smlouvu o dílo a smlouvu o převodu dispozičního práva k dílu.

Usnesení č. 392
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) návrh zadání Architektonické soutěže,
2) hodnotící kritéria:
- kvalita urbanisticko-architektonického řešení, jeho komplexnost, úplnost,
- splnění zadání,
- jedinečnost,
- soulad funkčnosti a investiční náročnosti,
3) vyhlášení Architektonické soutěže dle předloženého zadání.

Usnesení č. 393
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
změnu účelu použití finančních prostředků u ZŠ J. A. Komenského ve výši 314.744 Kč na výměnu projektorů k interaktivním tabulím a na pořízení nového nábytku do některých kabinetů a tříd.

Usnesení č. 394
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 653/31 v k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 653/1, ul. Kpt. Jaroše, s p. P. K., trvale bytem Lysá n. L., za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 395
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a elektro přípojky na obecním pozemku p. č. 3463/1 v k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2428/2, ul. U Cihelny, s p. M. B., trvale bytem Praha 10, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 396
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 25.05.2016.

Usnesení č. 397
Zastupitelstvo města
s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2867/9, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků p. J. M. (1/2 podílu) a pí B. M. (1/2 podílu), oba trvale bytem Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2867/9 o výměře 279 m2 v k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., IČ: 47545879, se sídlem Stará Lysá 201, 289 26, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 398
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2812/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pí B. Č., Lysá n. L., (1/2 podílu) a pí Mgr. D. S., Praha 10, (2/4 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2812/2 o výměře 97 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu Miloslavu Pýchovi, IČ: 45826188, Nám. B. Hrozného 441, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 399
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 548/1, PK 548/2 a PK 549/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní L. C., Praha 8, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 548/1 o výměře 527 m2, PK 548/2 o výměře 2.683 m2 a PK 549/2 o výměře 529 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu D. H., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 400
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 37, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí M. B., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 37 o výměře 441 m2 v k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu R. J., Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 401
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 550/1 a PK 550/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. V. T., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 550/1 o výměře 1.392 m2 a PK 550/2 o výměře 854 m2 v k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Lysá n. L. – Litol, IČ: 47544121, K Labi 484, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 402
Zastupitelstvo města

I. n e s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 283/21 o výměře 17.897 m2, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, podílovému vlastníkovi 1/6 pozemku p. č. PK 2972/4 a 1/2 pozemku p. č. PK 2690/1, oba v k. ú. Lysá n. L., s tím, že plocha o výměře cca 466 m2 z pozemku p. č. 283/21 bude prodána za cenu 250 Kč/m2 a plocha o výměře cca 17.431 m2 z pozemku p. č. 283/21 bude prodána za cenu 17 Kč/m2,

II. t r v á
na svém usnesení č. 339 ze dne 11.05.2016,

III. k o n s t a t u j e,
že nelze vyhovět výše uvedenému požadavku, protože celková koncepce směny pozemků je navržena v poměru m2 za m2 nebo kupní cena 250 Kč/m2, která byla stanovena na základě znaleckých posudků jako cena tržní. Tato nabídka platí pro všechny oslovené majitele dotčených pozemků bez výjimek.

Usnesení č. 403
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3188, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. V. N., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3188 o výměře 340 m2 v k. ú. Lysá n. L,. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 3.500 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. Pavel Pokorný, Bramko, IČ: 12520934, Semice 196, 289 17, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 404
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 25. 5. 2016,

II. s c h v a l u j e
prodloužení termínu pro výkup pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa za schválených podmínek z roku 2015 do 31.08.2016,

III. u k l á d á
1) starostovi města projednat osobně s vlastníky zbývajících nevykoupených pozemků podmínky prodeje pozemků potřebných pro budoucí stavbu obchvatu II. etapa s tím, že z jednání bude pořízen zápis.
Termín: do ZM v 9/2016
2) starostovi města zaslat veřejnoprávním úřadům (vlastníkům pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa) výzvu k jednání za účelem získání pozemků pro výstavbu II. etapy obchvatu.
Termín: do 31.08.2016

Usnesení č. 405
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p. č. st. 2333, vým. 83 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., ul. Brandlova, včetně stavby trafostanice na výše uvedeném pozemku, ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, za celkovou cenu dle znaleckého posudku 421.120 Kč, s tím, že náklady spojené s podáním návrhu na vklad hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 406
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 35/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby komunikace v ulici K Borku, od p. J. J., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.

Unesení č. 407
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání finančního výboru dne 30.05.2016,

II. u k l á d á
1) panu starostovi opravit a doplnit navržený rozpočtový výhled o navržené úpravy a předložit ho na ZM v 9/2016.
Ke každé kapitole rozpočtu bude příslušným odborem zpracována důvodová zpráva:
- bude popsáno, jak se město dle rozpočtového výhledu v této oblasti změní do roku 2018 (3 letý plán) a do roku 2020 (5 letý plán),
- budou popsány základní priority v dané rozpočtové kapitole včetně důvodů,
- budou popsány významné priority, které nejsou tímto výhledem pokryty,
- budu zdůvodněno, jak je významné riziko neočekávaných nákladů (havárie...) v dané kapitole a jak je pokryto,
- bude zmíněno, jaké investiční dotace (a odkud) bude třeba získat pro realizaci dané investiční akce,
- investice bude uvedena v celkovém předpokládaném nákladu a potřebná dotace bude uvedena v příjmové části,
- v investičním plánu bude striktně dodržen princip, že se jeden rok připravuje PD a hned následující rok se realizuje daná investiční akce. Nevytváří se PD, pokud se následující rok neplánuje realizovat daná investiční akce a naopak neplánuje se v příštím roce investice, pokud letos se nepřipravuje PD.

2) kontrolnímu výboru provést kontrolu objektu hasičské zbrojnice ve Dvorcích včetně jeho využívání,
Termín: do ZM 10/2016

3) odboru SMI ve spolupráci se stavebním úřadem uvést objekt hasičské zbrojnice ve Dvorcích do souladu se stavebním zákonem a požádat o přidělení čísla popisného.

Usnesení č. 408
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu v příjmové, příp. výdajové části takto:
1) účelová dotace na sociální práci ve výši 1.182 tis. Kč s ÚZ 13013, která se projeví ve stejné výši ve výdajové části rozpočtu města – mzdy, sociální a zdravotní pojištění,
2) účelová dotace na sociálně právní ochranu dětí navýšení o 125 tis. Kč z částky 1.795 tis. Kč na 1.920 tis. Kč – navýšení se projeví ve výdajové části rozpočtu položka mzdy, sociální a zdravotní pojištění,
3) účelová dotace na veřejně prospěšné práce – školní dohled od Úřadu práce o 72 tis. Kč se projeví v navýšení položky mzdy, sociální a zdravotní pojištění,
4) přidělení dotace ze SFŽP doplatek na akci zateplení kina ve výši 70 tis. Kč. Akce je již zaplacena,
5) dotace na Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení z programu Efekt z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 1.627 tis. Kč,

Usnesení č. 409
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
navýšení výdajové položky Údržba nemovitého majetku ze 400 tis. Kč na 470 tis. Kč (org. 2603).

Usnesení č. 410
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
přesun z RF a doplacení kupní ceny vozidla Fabia ve výši 155 tis. Kč spol. Škofin.

Usnesení č. 411
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
přesun z RF a navýšení odd. par. 3631, pol. 6121, org. 4823 - VO o 1 mil. Kč.

Usnesení č. 412
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
přesun z RF a navýšení org. 2995 Náklady spojené s dotacemi o 300 tis. Kč.

Usnesení č. 413
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
přesun z RF a navýšení pol. Projektová dokumentace k domu č. p. 13 o 278 tis. Kč.

Usnesení č. 414
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
rozhodnutí o výběru dodavatele na veř. zakázku „Projektová dokumentace – přístavba a nástavba hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem“. Návrh bude projednán v RM 21.06.2016.

Usnesení č. 415
Zastupitelstvo města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na akci: „Projektová dokumentace – komunitní centrum č. p. 13 v Lysé nad Labem“ v tomto pořadí 1) Atelier M.A.A.T., s. r. o., Převrátilská 330/15, 390 01 Tábor, 2) Ing. arch. Fukatschová Gabriela – autorizovaný architekt, Čs. Armády 785/22, 160 00 Praha 6 – Bubeneč, 3) AGORA architektonický a stavební atelier, spol. s r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, 4) Ing. Miroslav Poláček – projekce, Havlenova 20, 639 00 Brno, 5) Adam Rujbr Architects, s. r. o., Srbská 22, 61200 Brno, 6) Design 4 – projekty staveb, Sokolská 1183/43, 460 01 Liberec 1 – Staré Město,

II. s c h v a l u j e
výběr nejlevnější nabídky, kterou podala firma AGORA architektonický a stavební atelier, spol. s r. o., U Soudu 536/6a, Liberec, za celkovou cenu 477.950 Kč vč. DPH,

III. p o v ě ř u j e
pana starostu uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem,

IV. j m e n u j e
komisi pro přípravu projektové dokumentace ve složení: p. Mgr. Kopecký, pí PaedDr. Bodnárová, p. Ing. Eliška, pí PaedDr. Jarešová, p. Ing. arch. Ritter.

Usnesení č. 416
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o průběhu zadávací řízení na akci: „Projektové dokumentace – stavební úpravy ZUŠ Lysá nad Labem“ a došlé cenové nabídky od firmy RIPS project, s. r. o., a Atelier M.A.A.T, s. r. o.,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo se společností Atelier M.A.A.T, s. r. o., se sídlem Převrátilská 330, Tábor 390 01, IČ: 28145968, za celkovou částku 354.530 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 417
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Revitalizace sídelní zeleně I. etapa, Záchrana a stabilizace vegetačních prvků zámeckého parku I. etapa, Inventarizace vzrostlé zeleně na vybraných plochách města Lysá nad Labem od firem: ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA MARTINOV, s. r. o., Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem, IČ: 27395421; ALL4TREES, s. r. o., 273 27 Otvovice 147, IČ: 28998880; LESÁČEK, s. r. o., Světická 6/1114, 100 00 Praha 10, IČ: 25768042,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci zakázky firmu ALL4TREES, s. r. o., 273 27 Otvovice 147, IČ. 28998880, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu 416.589,29 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 418
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Rekonstrukce lodžií bytového domu Slepá 550, Milovice od firmy ThermoInvestPraha, spol. s r. o., IČ: 02290677, Praha 7 - Holešovice, a ARCUS – Růžička, spol. s r. o., IČ: 48535834, Praha 3 – Žižkov,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci výše uvedené stavby firmu ThermoInvestPraha, spol. s r.o., IČ: 02290677, Přívozní 1054/2, Holešovice, 170 00 Praha 7, za nabídkovou cenu 1.229.206,14 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 419
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku Dodání plastových oken – Milovice ul. Slepá 550 a 551, ul. Sportovní 600, 601 a 602 a ul. Lesní 620 od firmy ARKADA TRADE, spol. s r. o., Praha 10, IČ: 25624181; Window Holding, a. s., Lázně Toušeň, IČ: 28436024; OKNO-PLAST PN, s. r. o., České Budějovice, IČ: 25169475; EUROPLAST – Morava, s. r. o., Rajhrad u Brna, IČ: 65277716; Baroch-okna, s. r. o., Praha 7 - Holešovice, IČ: 27144526, a JIS, spol. s r. o., Praha 8, IČ: 44268467,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci výše uvedené stavby firmu Baroch-okna, s. r. o., Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 27144526, za nabídkovou cenu 362.747 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 420
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku ZŠ Speciální – rekonstrukce podlah v učebnách od firmy Pavel Frank, IČ: 11629177, Plzeň, a Miloslav Dont, IČ: 40089690, Rožďalovice,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci výše uvedené stavby Pavla Franka, IČ: 11629177, Jiráskovo náměstí 818/6, 326 00 Plzeň, za nabídkovou cenu 228.658 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 421
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s přijetím dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na p. č. 18 v Lysé nad Labem“.

Usnesení č. 422
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlou nabídku na veřejnou zakázku „Dodávka tiskáren 2016“ od firmy AZENET, s. r. o., Plzeň,

II. schvaluje
nákup tiskáren od společnosti AZENET, s. r. o., Plánská 403/5. 301 00 Plzeň, IČ: 02562014, za cenu bez DPH 45.438 Kč.

Usnesení č. 423
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
projektový záměr na projekt „Rozvoj informačních systémů a technologického centra“.

Usnesení č. 424
Zastupitelstvo města

I.s c h v a l u j e
1) v souladu s ustanovením § 12, odst. (3) a dle ustanovení § 18 odst. (5) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení vedeného mimo režim zákona na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Instalace datových rozvodů MÚ Lysá nad Labem“
2) pro toto zadávací řízení základní hodnotící kritérium - nejnižší nabídková cena uvedená v Kč včetně DPH

II. j m e n u j e
členy a náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
1) členové komise
Ing. Karel Otava, starosta města,
Magda Šulcová, referent odboru KÚ,
Petra Loudová, vedoucí odboru IT,
Jiří Vírava, referent odboru IT,
Jan Čech, referent odboru IT,

2) náhradníci členů komise
Ing. Miloš Dvořák, tajemník MěÚ,
Ing. Vladimír Kopecký, vedoucí odboru SMI,
Ing. Jiřina Čížková, vedoucí SÚ,
Ota Balík referent, odboru SMI,
Jakub Nedoma, konzultant IT,
která plní i funkci komise pro otevírání obálek a posuzuje kvalifikaci dodavatelů.

III. p o v ě ř u j e
starostu města
1) k výběru dodavatelů k oslovení výzvou k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace a k odsouhlasení zadávacích podmínek tohoto zadávacího řízení,
2) k úkonům a rozhodování při průběhu zadávacího řízení této veřejné zakázky mimo rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Usnesení č. 425
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) vydání nového „Řádu veřejného pohřebiště“, který upravuje provoz na veřejném pohřebišti města Lysá nad Labem,
2) vzorovou smlouvu o nájmu hrobového místa upravenou ve smyslu diskuse,
3) nový ceník za pronájem hrobových míst na hřbitově Města Lysá nad Labem platný pro nově uzavřené smlouvy od 01.07.2016,
4) zplnomocnění vedoucího odboru SMI k rozhodování o uzavírání a podepisování smluv o nájmu hrobového místa, dle schváleného vzoru, bez předchozího projednání v RM či ZM.

Usnesení č. 426
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 15250193, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Usnesení č. 427
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy č. 3/2016 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (splašková kanalizace tlaková) na pozemcích č. 3272/15, 3616/3, 527/17, 527/48 a 527/18 v k. ú. Lysá n. L., se společností Metal Arsenal, s. r. o., se sídlem Poděbradova 1920, 289 22 Lysá n. L., IČ: 27959481.

Usnesení č. 428
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Dohodu o spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy při bezúplatné dvoudenní stáži členů JSDH Lysá n. L.

Usnesení č. 429
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření veřejnoprávní smlouvy s Klubem přátel dechové hudby Lysá nad Labem o poskytnutí dotace na pořízení nových prvků ozvučovací aparatury včetně dohody o bezplatném zapůjčování pro aktivity města.

Usnesení č. 430
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí J. H. a p. Ing. F. O. o odprodej pozemků p. č. 633/41 o ploše 297 m2 a 633/40 o ploše 1.366 m2, oba v k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví města,

II. n e s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 633/41 o ploše 297 m2 a 633/40 o ploše 1 366 m2, oba v k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví města.

Usnesení č. 431
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
MUDr. E. S. umístění venkovní části klimatizační jednotky na vnější plášť budovy pavilonu D areálu škol v Komenského ulici. Instalace zařízení bude provedena na náklady žadatelky.

Usnesení č. 432
Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í
1) s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 1518/2 na pozemku - 208/25, pozemek parcelní č. 3908) pro potřeby SDH Lysá nad Labem a pověřuje starostu města jejím podpisem,
2) s uzavřením předložené výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 49 na pozemku st. 1637 a pozemek PK 1447/22) pro potřeby SDH Byšičky a pověřuje starostu města jejím podpisem.

II. o d k l á d á
uzavření výpůjční smlouvy na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova bez č. p. na pozemku 1299, pozemek parcelní č. 2034/46, pozemek parcelní č. 2034/16) pro potřeby SDH Dvorce do doby vypořádání připomínek.

Usnesení č. 433
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
znalecký posudek č 6186-168/16 na zázemí fotbalového klubu TJ Litol, kterým byla ohodnocena cena tohoto zázemí na 1.501.570 Kč.

Usnesení č. 434
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o odkoupení zázemí fotbalového klubu TJ Litol,

II. u k l á d á
radě města projednat a dohodnout konkrétní podmínky odkoupení.

Usnesení č. 435
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci pí Ing. Ivety Bufkové na členství ve finančním výboru,

II. j m e n u j e
p. Mgr. Jaromíra Šalka, Lysá n. L., V Polích 1799, členem finančního výboru.

Usnesení č. 436
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zprávu p. Ing. Gregora ke spolupráci s městem Milovice na řešení společných projektů,

II. u k l á d á
radě města, aby návrhy obsažené ve zprávě projednala.

Usnesení č. 437
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
schválenou spolupráci s uvedeným subjektem ze strany Valné hromady Mikroregionu Polabí na přípravu podání grantové žádosti z ESF na komunitní plánování za částku 75.000 Kč, hrazenou z rozpočtu Mikroregionu Polabí.

Usnesení č. 438
Zastupitelstvo města

u k l á d á
radě města předložit návrh na zpracování komunitního plánu města Lysá n. L.
Termín: do ZM v 9/2016

Usnesení č. 439
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání kontrolního výboru dne 25.04. a 06.06.2016.
Vytvořeno 16.6.2016 9:17:23 - aktualizováno 28.7.2016 7:41:44 | přečteno 13x | ernest
load