06. Usnesení ZM 11.05.2016

Usnesení z 6. jednání ZM dne 11.05.2016
Usnesení č. 299
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Mgr. Fajmona H. a p. Ing. Gregora P.

Usnesení č. 300
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komise ve složení pí Ing. Fialová J., p. Mgr. Kopecký P. a p. Ing. Eliška P.

Usnesení č. 301
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 11.05.2016.

Usnesení č. 302
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy č. 1/2016 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (parkovací stání) na pozemku p. č. 619/16 v katastrálním území Lysá nad Labem, se společností Třetí Sluníčková, s. r. o., se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Usnesení č. 303
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření bez výhrad,
2) závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2015,
3) účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2015,

II. d o p o r u č u j e
valné hromadě Mikroregionu Polabí návrhy v bodě I. ke schválení.

Usnesení č. 304
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
odpisový plán dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného v období roku 2016.

Usnesení č. 305
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
účetní závěrky za rok 2015 těchto příspěvkových organizací města Lysá nad Labem: ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka, ZUŠ F. A. Šporka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, MŠ Mašinka, MŠ Pampeliška a městské knihovny.

Usnesení č. 306
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s přijetím finančních darů na novoroční ohňostroj dne 01.01.2016 dle návrhu odboru školství, soc. věcí, zdravotnictví a kultury.

Usnesení č. 307
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na pronájem obecních pozemků p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovými garážemi, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka, z důvodu změny výše nájemného na částku 35/Kč/m2/rok, od 01.01.2017 s tím, že součástí smlouvy bude ustanovení, že převod nájmu pozemků pod plechovými garážemi na dalšího uživatele již od 01.01.2017 nebude možný.

II. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem dodatků dle výše uvedeného.

Usnesení č. 308
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 328, výměra 1 m2, k. ú. Litol, ulice Družstevní, a části obecního pozemku p. č. 2673/91, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., Sídliště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za cenu 1 Kč/m2/den,

II. u k l á d á
starostovi města jednat o jiném vhodném umístění odkládací schránky v Zahradní ulici s vedením České pošty Lysá nad Labem.
Termín: do 31.05.2016

Usnesení č. 309
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 58/4, k. ú. Litol, pro pozemek p. č. 54/45, ulice Na Vysoké mezi, s manželi J. a K. M., Lysá n. L., za částku 3.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 310
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/64, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost na pozemku p. č. st. 292, ulice Raisova, s pí M. H., Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 311
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015253/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 2652/3, 3458/2 a 3753, k. ú. Lysá n. L., za cenu 8.500 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 312
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana R. o povolení krátkodobého a občasného parkování v ulici Sojovická,

II. n e s c h v a l u j e
udělení výjimky pro krátkodobé stání na chodníku před nemovitostí.

Usnesení č. 313
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
rozhodnutí o úpravě termínu 2. kola ve Statutu Programu na podporu města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 314

Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 14.03.2016.

Usnesení č. 315
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z 10. jednání komise sociální a zdravotní dne 21.03.2016.

Usnesení č. 316
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o postupu výplaty odměn pro členy výborů a komisí.

II. k o n s t a t u j e,
že pokud členové výborů a komisí nepředají tajemníkovi požadované prohlášení do 31.05.2016, nebude jim odměna vyplacena.

Usnesení č. 317
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
poskytnutí aktuálního a kompletního znění smlouvy (tzn. se všemi dodatky) se Scolarestem pro vnitřní účely členům stravovací komise, včetně zřizovací listiny školního stravování v MŠ Dráček a MŠ Čtyřlístek,

II. u k l á d á
panu tajemníkovi požadované dokumenty předložit členům stravovací komise do 14 dní od schválení usnesení.

Usnesení č. 317a
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stravovací komise dne 21.03.2016.

Usnesení č. 317b
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá nad Labem, o 2 Kč na každé jídlo.

II. u k l á d á
1) stravovací komisi projednat návrh na navýšení ceny obědů pro školní rok 2016/2017 ve školní jídelně Scolarest, Komenského 1534, Lysá nad Labem, o 2 Kč na každé jídlo včetně rozboru nákladů,
2) komisi pro školství, kulturu a rodinu zpracovat přehled orientačních cen ve školním stravování v okolních městech.

Usnesení č. 318
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 11.04.2016.

Usnesení č. 319
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
1) rozhodnutí o realizaci knihy o Lysé nad Labem,
2) rozhodnutí o zařazení finanční částky ve výši 200 000 Kč na její dofinancování do rozpočtu města pro rok 2017,

II. u k l á d á
vedoucí odboru ŠSVZaK připravit návrh smlouvy na vydání a financování knihy a předložit návrh do ZM 15.06.2016 včetně projednání v komisi pro rodinu, školství, kulturu.

Usnesení č. 320
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu o řešení otázek OV Dvorce ze dne 02.03.2016 a přehled nákladů a investic za období 2010 – 2015,

II. s c h v a l u j e
zařazení částky 9,7 mil. Kč na vybudování kanalizace Dvorce do rozpočtu města na rok 2017.

Usnesení č. 321
Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í
s rozdělením Změny č. 1 ÚP Lysá nad Labem na Změnu č. 1 (záměry podléhající schválení vlivů na životní prostředí – SEA) a Změnu č. 1A (bez požadavků na posouzení vlivů na životní prostředí – SEA),

II. s c h v a l u j e
upravené zadání Změny č. 1 a č. 1A územního plánu Lysá nad Labem,

III. u k l á d á
stavebnímu úřadu pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 a č. 1A ÚP Lysá nad Labem.

Usnesení č. 322
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Rozšíření kapacity TC“ od společnosti AutoCont CZ, a. s., Ostrava, a C SYSTÉM CZ, a. s., Praha 4,

II. s c h v a l u j e
jako dodavatele Rozšíření kapacity TC společnost AutoCont CZ, a. s., Hornopolní 3322/37, 700 02 Ostrava, za celkovou částku 209.244 Kč bez DPH.

Usnesení č. 323
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku MŠ Čtyřlístek – rekonstrukce elektroinstalace od firem Alur Trading, s. r. o., Dubňany, a LENIA, spol. s r. o., Praha 10,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby MŠ Čtyřlístek - rekonstrukce elektroinstalace firmu LENIA, spol. s r. o., IČ: 41186176, U Hostivařského nádraží 556/2, 102 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 573.609 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 324
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlou cenovou nabídku na veřejnou zakázku ZŠ B. Hrozného č. p. 12 – rekonstrukce podlah a obložení od firmy Dvořák – Karlík, s. r. o., Holice,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ B. Hrozného č. p. 12 – rekonstrukce podlah a obložení firmu Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ: 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice, za nabídkovou cenu 845.039 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 325
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky od firmy LENIA, spol. s r. o., Praha 10, a KAMONT GROUP, s. r. o., Štětí,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby Výměna světel v tělocvičně ZŠ J. A. Komenského firmu LENIA, spol. s r. o., IČ: 41186176, U Hostivařského nádraží 556/2, 102 00 Praha 10, za nabídkovou cenu 116.007,54 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 326
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Městské knihovně Lysá nad Labem čerpání finanční částky ve výši 650.000 Kč z rezervního fondu MěK Lysá n. L. za účelem nákupu nových regálů na knihy do oddělení dospělých čtenářů Městské knihovny Lysá n. L.

Usnesení č. 327
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření plánovací smlouvy č. 2/2016 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (dešťová a splašková kanalizace, vodovod, areálová komunikace a VO) na pozemcích č. 2172/35, 3170, 3826 a 3700/13, k. ú. Lysá n. L., s Ing. Blankou Benešovou, trvale bytem Ve Smečkách 1596/25, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Usnesení č. 328
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě č. 09047351 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Usnesení č. 329
Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í
s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 14209463 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na projekt „Zateplení kina“ se Státním fondem životního prostředí ČR, zastoupeným ředitelem, Ing. Petrem Valdmanem, která byla zástupcem fondu podepsána dne 20.04.2016,

II. u k l á d á
starostovi města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14209463 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí ČR.

Usnesení č. 330
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
partnerství v projektu Místního akčního plánu vzdělávání MAS POLABÍ, o. p. s., IČ: 29415551, a pověřuje MAS POLABÍ, o. p. s., jejich vypracováním.

Usnesení č. 331
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o návrhu na pořízení mobilního kluziště v areálu víceúčelového školního hřiště,

II. u k l á d á
1) komisi pro cestovní ruch projednat využití mobilního kluziště pro veřejnost a školy a vytipovat možné lokality pro umístění kluziště
2) starostovi města prověřit možnost získání příslušné částky z některého dotačního titulu,
3) stavebnímu úřadu připravit zprávu, jaká jsou potřebná povolení pro instalaci mobilního kluziště.

Usnesení č. 332
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání s firmou MS development, s. r. o.,

II. s c h v a l u j e
odklad řešení do 31.08.2016,

III. u k l á d á
starostovi města vyžádat si od Mgr. Řiháčka orientační náklady na vypracování dodatků k ukončení smluv s MS development, s. r. o.
Termín: do 15.06.2016

Usnesení č. 333
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2533, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků Ing. N. B., Praha 8 – Libeň, (1/2 podílu), a Ing. V. P., Lysá n. L., (1/2 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2533, výměra 755 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Lysá n. L. - Litol, IČ: 475 44 121, se sídlem K Labi 484, Lysá n. L., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 334
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3003/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, paní J. V., Nymburk, (1/2 podílu) a paní J. V., Kostomlaty n. L., (1/2 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3003/2, výměra 141 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., IČ: 475 45 879, se sídlem Stará Lysá 201, 289 26, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 335
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 40/17, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní J. R., Čelákovice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 40/17, výměra 366 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 336
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3042/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, za částku 250 Kč/m2, a části pozemku p. č. PK 3042/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 522 m2), k. ú. Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2, od paní E. Č., Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3042/4, výměra 428 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu M. Š., Milovice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 337
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
a) zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. PK 2372/2, výměra 4.356 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkům pozemků p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, k. ú. Lysá n. L., a to tak, že výměra cca 3.339 m2 bude prodána za cenu 1 Kč a výměra 1.017 m2 za částku 20 Kč/m2, za podmínky, že kupující současně odprodá městu Lysá nad Labem celkovou výměru 3.195 m2 z pozemků p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, k. ú. Lysá n. L. rovněž za 1 Kč a pozemek p. č. 3817, výměra 144 m2, k. ú. Lysá n. L., rovněž za 1 Kč.

b) výkup části pozemku p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 1.835 m2), k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, pí H. S. a p. P. S., Čelákovice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.

c) výkup části pozemku p. č. PK 2867/7 a PK 2867/13, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 3.195 m2), k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků, pí H. S. a p. P. S., Čelákovice, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

d) výkup pozemku p. č. 3817, výměra 144 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků, pí O. F., Železnice, a pí H. S., Čelákovice, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. u k l á d á
odboru SMI vypovědět stávajícímu nájemci, v souladu se smlouvou o nájmu č. SMI/09/262/N/Šm, ze dne 20.09.2006, pronájem pozemku p. č. PK 2372/2, k. ú. Lysá n. L.

Usnesení č. 338
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 556, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, p. P. K., Kladno, podíl 1/3, a pí J. S., Lysá n. L., podíl 2/3, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 556, výměra 513 m2, a PK 551, výměra 513 m2, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok.

II. b e r e n a v ě d o m í
dopis pí J. S., ze dne 31.03.2016, ve věci nesouhlasu s věcným břemenem na pozemku p. č. 551, LV 3091, v rámci výstavby obchvatu města II. etapa, a konstatuje, že se jedná o přeložku venkovního vedení 22 kV v km 0,675 a celá záležitost bude řešena v rámci projektové dokumentace ke stavebnímu řízení.

Usnesení č. 339
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
a) výkup části pozemku p. č. PK 2972/4, k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 2.710 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, FP majetková, a. s., Podvinný mlýn 2283/18, Libeň, 190 00 Praha 9, vlastník 1/6 podílu, pí M. N., Lysá n. L., vlastník 4/12 podílu, a p. P. V., Lysá n. L., vlastník 6/12 podílu, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2972/4, výměra 241 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. panu A. Z., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

b) výkup části pozemku p. č. PK 2690/1, k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 29 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, FP majetková, a. s., Podvinný mlýn 2283/18, Libeň, 190 00 Praha 9, vlastník 1/2 podílu, p. M. V., Praha 8, vlastník 1/2 podílu, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2690/1, výměra 730 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku nabídnuta k pronájmu stávajícímu nájemci, tj. společnosti Montamilk, s. r. o., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 340
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
a) zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 2042, výměra 5.972 m2, a p. č. 2043, výměra 4.215 m2, oba k. ú. Přerov n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemků p. č. 39, 43/1, oba k. ú. Litol, a p. č. PK 2986/4, PK 2986/5 PK 2867/10, všechny k. ú. Lysá n. L., za cenu 20 Kč/m2.

b) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 14/14, výměra cca 630 m2, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemků p. č. 39, 43/1, oba k. ú. Litol, a p. č. PK 2986/4, PK 2986/5 PK 2867/10, všechny k.ú. Lysá n. L., za cenu 250 Kč/m2.

c) výkup části pozemků p. č. 39, 43/1, oba k. ú. Litol, a části pozemků PK 2986/4, PK 2986/5, PK 2867/10, všechny tři k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 4.978 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od p. Ing. M. Š., Přerov n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.

d) výkup části pozemku p. č. PK2986/1, k. ú. Lysá n. L., výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 2.253 m2), za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, p. Ing. M. Š., Přerov n. L., vlastník 2/3 podílu, a p. M. T., Lysá n. L., vlastník 1/3 podílu, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

Usnesení č. 341
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 20.04.2016.

Usnesení č. 342
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
Zprávu nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2015: „Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Lysá nad Labem jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.“
Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost uvedenou pod písmenem c), při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v § 10 odst. 3 písm. b), a to:
- Město Lysá nad Labem nepostupovalo v souladu s Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, protože nevykázalo splátky úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 900247 ve výši 73.532,80 Kč na položkách financování.

II. s c h v a l u j e
1) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2015, a to s výhradou, že Město Lysá nad Labem nepostupovalo v souladu s Vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, protože nevykázalo splátky úvěru ze Smlouvy o úvěru č. 900247 ve výši 73.532,80 Kč na položkách financování.
2) opatření k nápravě:
Návrh opatření zrušit úvěrovou smlouvu se společností ŠkoFIN a doplatit zbývající částku kupní ceny vozidla 710.470,67 Kč, vzhledem k příznivé finanční situaci města z rezervního fondu. (dočasně volné finanční prostředky na účtech města, minimální úrokové sazby na bankovních účtech).
3) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2015.

Usnesení č. 343
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu na rok 2016 – 4. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 343a
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru ze dne 02.05.2016.

Usnesení č. 344
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o zadávací dokumentaci a výzvě k podání nabídky na výběr pojišťovny pro město Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
vedoucí finančního odboru zajistit posouzení zadávací dokumentace odborníkem v pojišťovnictví.

Usnesení č. 345
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informace o provedených činnostech v záležitosti propojení obcí a měst cyklostezkou podél Labe do konce dubna 2016,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu podpisem textu, na jehož základě by se měl Středočeský kraj stát investorem Labské cyklostezky v úseku od Nymburka do Čelákovic, a to včetně přemostění řeky lávkou pro pěší mezi obcemi Hradištko a Kostomlaty nad Labem.

Usnesení č. 346
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
užití znaku města Lysá nad Labem na pohlednicích, které bude vydávat Polabské muzeum – Muzeum Bedřicha Hrozného.

Usnesení č. 347
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výjimku z OZV č. 2/2012, čl. 4 Regulace provozní doby, hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice 582, Lysá n. L., na dny 21.05.2016 a 25.06.2016, s provozní dobou v sobotu od 22:00 do neděle 05:00 hodin.

Usnesení č. 348
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
žádost pana B. o zajištění, tzv. věcného břemene, v lokalitě Hrabanov přes pozemky v majetku města z důvodu přístupu na pozemky majitelky pí A. P. a konstatuje, že zřízení věcného břemene nezajistí možnost výstavby na pozemcích ve vlastnictví pí P., protože, pokud se jedná o pozemky označené v územní studii severozápad Hrabanov jako č. 4, 5 a 6, je uliční čára stanovena ve vzdálenosti 6 m od hranice stavebního pozemku, a tedy stavba domu by byla umístěna i na obecním pozemku.

Usnesení č. 349
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. 29/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 1.092 m2), k. ú. Litol, pí A. Č., Čelákovice, za částku 1 Kč s tím, že kupující městu odprodá část pozemku p. č. PK 2822, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za stejnou cenu, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.

Usnesení č. 350
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
prodej části obecního pozemku p. č. PK 3237, výměra 10.000 m2, k. ú. Lysá n. L., p. M. P., Praha 10, a manželům F. a B. P., Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodají části pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí prodávající. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 351
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. 2655/11, výměra 22 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 3, p. T. H., Lysá n. L., od roku 2017 za částku 35 Kč/m2/rok s tím, že převod nájmu pozemku pod garáží na dalšího uživatele není možný.

Usnesení č. 352
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
pronájem části pozemku p. č. 487/4, výměra 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Sokolská, pod automatem na stolní vodu, p. Michalu Barešovi, IČ: 460 35 087, se sídlem Polesí 52, Rynoltice, za cenu 1.000 Kč/rok, od 01.04.2016.

Usnesení č. 353
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostřední ze dne 18.03.2016.

Usnesení č. 354
Zastupitelstvo města

I. n e s c h v a l u j e
zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 1292, výměra 356 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a p. č. 1394, výměra 2.990 m2, druh pozemku ostatní plocha, oba k. ú. Ostrá, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

II. u k l á d á
komisi ŽP předložit zastupitelstvu města návrh na využití uvedeného území.

Usnesení č. 355
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/39, výměra 6 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Masarykova před č. p. 176 (provozovna Daniels Burger), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, s tím že nájemce doloží vizualizaci posezení.
2) zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3451/31, výměra 5 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Masarykova před č. p. 583 (provozovna kavárny), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, s tím, že nájemce doloží vizualizaci posezení.

Usnesení č. 356
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3 a p. č. PK 2475, oba k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č.2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/7, výměra 213 m2, p. č. 2480/9, výměra 248 m2 a p. č. 2480/11, výměra 315 m2, všechny tři k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemku PK 2484/5 k. ú. Lysá n. L.

Usnesení č. 357
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
a) výkup pozemků p. č. 647/1, výměra 1.220 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od manželů L. a J. K., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2, z důvodu, že v předmětném pozemku je veden kanalizační řad. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

b) úpravu rozpočtu města pro rok 2016 a to tak, že položka výkup pozemků bude navýšena o částku 305.000 Kč, a to z příjmu v rámci úhrady dotace v letošním roce za komunikace v ul. K Bažantnici, která byla proplacena v roce 2015.

II. b e r e n a v ě d o m í
návrh manželů L. a J. K., Lysá n. L., na prodej pozemku p. č. 647/2, výměra 2.892 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2 a konstatuje, že o možnosti výkupu tohoto pozemku je možné jednat až po konečném rozhodnutí o investiční akci ze strany SŽDC v dané lokalitě.

Usnesení č. 358
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní K. o úpravu chodníků a zelených pásů v Jedličkově ulici,

II. s c h v a l u j e
vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města roku 2017 na zpracování PD na rekonstrukci zeleně, chodníků a vjezdů v Jedličkově ulici.

Usnesení č. 359
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o žádosti paní J. H. a pana Ing. F. O. o odprodej pozemků p. č. 633/41, výměra 297 m2, a p. č. 633/40, výměra 1.366 m2, oba k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví města,

II. u k l á d á
výboru pro dostavbu obchvatu žádost projednat a předložit své stanovisko na příští jednání ZM.

Usnesení č. 360
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s podepsáním dodatku č. 5. ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch dle návrhu RENGL, s. r. o., kterým se povoluje výměna 6 ks původních plakátovacích ploch za nové (z toho u 2 ks dojde k přesunu do náhradní lokality), provedení údržby dalších 5 ks plakátovacích ploch a snižuje počet pronajatých plakátovacích ploch na 0 kusů a počet pronajatých pozemkových částí se zvyšuje na 14 kusů.

Usnesení č. 361
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyjádření odboru SMI zpracované ve spolupráci s RK Crhová, k sdělení nájemníků, ze dne 22.03.2016, ohledně četnosti úklidu, rozsahu oprav a údržby bytového fondu,

II. u k l á d á
odboru SMI zaslat nájemníkům bytových domů č. p. 600, 601 a 602 v Milovicích - Mladé odpověď na jejich sdělení ve smyslu předloženého návrhu.

Usnesení č. 362
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
a) žádost paní R. J., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na pana D. B., s tím, že nájemní smlouva s ní bude ukončena dohodou a s p. B. bude uzavřena nová nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké měla pí J.

b) žádost paní L. M., nájemnice bytu v Lysé n. L., o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na pana Z. B., s tím, že nájemní smlouva s ní bude ukončena dohodou a s p. B. bude uzavřena nová nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké měla pí M.

c) přechod nájmu bytu v Milovicích – Mladé na pozůstalého manžela.

d) žádost paní J. H., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o změnu stávajícího nájemního vztahu k bytu ze své osoby na pana F. M., s tím, že nájemní smlouva s ní bude ukončena dohodou a s p. M. bude uzavřena nová nájemní smlouva za stejných podmínek, jaké měla pí H.

II. n e s c h v a l u j e
žádost paní J. Ch., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé, o výměnu bytu.

Usnesení č. 363
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
a) uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 25.246 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 67 Kč/m2, s paní J. K., bytem Psáry,

b) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 48 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 27.477 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 71 Kč/m2, s p. L. L., bytem Milovice – Mladá.

Usnesení č. 364
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prostory sloužící k podnikání na adrese č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., pro MVDr. J. K.

Usnesení č. 365
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s vydáním změny stanoviska č. j. SMI/91359/15/Ba, vydaného dne 12.10.2015 Odborem správy majetku a investic Městského úřadu v Lysé nad Labem společnosti ProtelPro, spol. s r. o., pro stavbu „Optické připojení buňky BTA v objektu p. č. 3657, Lysá nad Labem TM_BTA_NYMBURK_NBLYS_OK SAP 11010-055555“. Stavba bude provedena dle situace úložné trasy zaslané spolu se žádostí, ze dne 14.04.2016, pod značkou žadatele 20/16/4-288.
Souhlas je podmíněn:
1) zárukou na provedení asfaltového krytu v délce 10 let,
2) provedením překopu v období 7 - 8/2016.

Usnesení č. 366
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s RWE Gas Net, s. r. o., jako oprávněným, aj. D., bytem Lysá n. L., jako investorem, na obecní pozemek p. č. 3451/5, pro stavbu plynovodní přípojky pro stavební pozemek p. č. 174, k. ú. Lysá n. L. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Poplatek za zřízení věcného břemene byl uhrazen při podpisu smlouvy budoucí.

Usnesení č. 367
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 2673/22 a 2673/91, k. ú. Lysá n. L., se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., pro stavbu s označením 11010-056402PVDSL5C_E07_S_LYNL77_OK. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Souhlas je podmíněn takovým technickým řešením, které umožní výstavbu nové komunikace a opravu chodníku v trase vedení.

Usnesení č. 368
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) umístění p. M. A., nyní také bytem v DPS, byt č. C – 4, do volného bytu B – 12 v Domě s pečovatelskou službou v Lysé n. L., (náhradník: p. M. M., bytem v DPS, byt č. B – 10),

2) přestěhování pí J. C. a p. M. T., nyní bytem v DPS, byt č. C – 16, do uvolněného bytu C – 4 po přestěhovaném p. M. A.

Usnesení č. 369
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
finanční dotace z Charitativního programu pro nezl. V. Š. na výjezdní seminář ve výši 2.280 Kč, pro nezl. F. J. na letní tábor ve výši 2.640 Kč a na zakoupení tabletu ve výši 13.440 Kč,

II. n e s c h v a l u j e
finanční dotaci z Charitativního programu na výjezdní seminář pro nezl. P. Š., protože příjmy rodiny přesahují stanovenou hranici dvojnásobku životního minima.

Usnesení č. 370
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport ze dne 26.04.2016.

Usnesení č. 371
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o finančním příspěvku na opravu kabin pro TJ Litol,

II. u k l á d á
odboru SMI zajistit zpracování znaleckého posudku objektu s kabinami a návrh kupní smlouvy na odkoupení objektu s kabinami.

Usnesení č. 372
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
umístění sídla Spolku rodičů při Obchodní akademii na adrese Komenského 1534, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 373
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat ze dne 27.04.2016,

II. p o v ě ř u j e
pana starostu jednáním s hejtmanem Stř. kraje
a) o aktuálním stavu výkupu pozemků pro obchvat,

b) o dodatku ke smlouvě o spolupráci, kterým by se vyřešila otázka proplacení nákladů na výkup pozemků a pořízení projektové dokumentace tak, aby byly proplaceny poskytovatelem dotace IROP,

c) o případném vyvlastnění pozemků potřebných pro realizaci stavby.
Vytvořeno 13.5.2016 8:19:15 - aktualizováno 28.7.2016 7:41:44 | přečteno 27x | ernest
load