05. Usnesení ZM 20.04.2016

U s n e s e n í z 5. jednání ZM dne 20.04.2016

Usnesení č. 260
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Ing. Elišku P. a p. Ing. Grochola L., CSc.

Usnesení č. 261
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Mgr. Fajmona H., p. Ing. Kváč D. a p. Kodeš M.

Usnesení č. 262
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi Městem Lysá nad Labem a Městem Benátky nad Jizerou o výkonu činnosti Městské policie Lysá nad Labem na území města Benátky nad Jizerou, jehož předmětem je změna doby trvání smlouvy z doby určité na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a navýšení paušální úhrady nákladů na 750 Kč/1 hodina/1 strážník.

Usnesení č. 263
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
doplnění zápisu ze ZM dne 30.03.2016 na str. 39 tak, že za hlasováním o usnesení k bodu č. 36 (Podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá nad Labem“) bude doplněno, že zastupitelé při rozhodování neměli k dispozici kompletní materiál.

Usnesení č. 264
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 20.04.2016.

Usnesení č. 265
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
Koncept klidové zóny na okraji břehu řeky Labe u Lysé nad Labem,

II. k o n s t a t u j e,
že z hlediska Územního plánu Lysá nad Labem lze záměr uskutečnit,

III. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem pozemků p. č. 12/8 a 12/9, k. ú. Litol, spolku Vibrace, z. s., IČ: 04059328, se sídlem Šafaříkova 69, 289 22 Lysá n. L., za těchto podmínek: doba pronájmu 10 let, cena nájmu 1 Kč za každý pozemek/rok,

IV. u k l á d á
odboru SMI vyvěsit záměr na pronájem pozemků p. č. 12/8 a 12/9, k. ú. Litol.

Usnesení č. 266
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o zpracování žádosti o dotaci na výstavbu samostatného parkovacího systému – Bike Tower – dle podmínek 24. výzvy IROP se společností Aspira Invest, s. r. o., IČ: 25797735, se sídlem Železná 33, 293 01 Mladá Boleslav, v částce max. 160.000 Kč bez DPH. Termín předložení zpracované žádosti nejpozději do 02.09.2016.
2) uzavření smlouvy o zpracování projektové dokumentace na akci BIKE TOWER se společností BIKEPROJECT, s. r. o., se sídlem Na Morání 1750/4, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 29007445, dle podmínek 24. výzvy IROP, v částce max. 200.000 Kč bez DPH. Termín předložení PD nejpozději do 02.09.2016.

II. u k l á d á
starostovi města navrhnout finanční prostředky ve výši 1 mil. Kč do rozpočtu města na rok 2017 za podmínky získání dotace na projekt BIKE TOWER.

Usnesení č. 267
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) podání žádosti o dotaci na projekt „Nákup CAS pro JSDH Lysá nad Labem“ z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém a závazek finanční spoluúčasti na projektu v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu,
2) uzavření smlouvy o dílo se společností LKA, s. r. o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 – Vršovice, na zpracování a podání žádosti o dotaci spolu se zpracováním Studie proveditelnosti.

Usnesení č. 268
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru dle zákona o obcích č. 128/2000Sb., § 39, v platném znění, na prodej části pozemku p. č. 3908, k. ú. Lysá n. L., o výměře cca 120 m2 a části pozemku p. č. 3465/1, k. ú. Lysá n. L., o výměře 248 m2, oba za 1 Kč, vlastníkovi pozemku p. č. 3909, k. ú. Lysá n. L., s tím, že on odprodá stejnou výměru za stejnou cenu z pozemku p. č. 3909 Městu Lysá nad Labem a zachová průjezd do ulice Pivovarská,
2) výkup části pozemku p. č. 3909, výměra dle skutečného geometrického zaměření od Sboru dobrovolných hasičů Lysá nad Labem za cenu 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.

Usnesení č. 269
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
Koncepci školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.

II. u k l á d á
urbanistovi města ve spolupráci s odborem ŠSVZaK, SÚ, stavební komisí, komisí pro rodinu, školství a kulturu, a komisí pro dopravu a bezpečnost v dopravě, posoudit varianty rozšíření školních a předškolních zařízení, obsažené v Koncepci školství Města Lysá nad Labem z hlediska finanční, stavební, časové a dopravní náročnosti, včetně návrhu konkrétních opatření a vlivů na rozpočty města v letech 2017 a 2018.
Termín: do ZM 22.06.2016

Usnesení č. 270
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
změnu využití dotace poskytnuté o. s. SONUS pro realizaci projektu „Antonín Dvořák a jeho doba“ k navýšení dotace poskytnuté městem Lysá nad Labem pro projekt „Pocta Antonínu Dvořákovi“ včetně úpravy veřejnoprávní smlouvy.

Usnesení č. 271
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
umístění sídla Spolku QUATTUOR ARTES, z. s., na adrese ZUŠ F. A. Šporka, Školní náměstí 906, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 272
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
žádost paní K. K., ze dne 24.02.2016, o vyřešení bezpečnosti na přechodu pro chodce v ul. Čs. armády.

Usnesení č. 272a
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
variantu řešení: namátkové nasazení mobilního radaru s obsluhou strážníků MěP, kteří by za součinnosti s Policií ČR častěji měřili tento úsek.

Usnesení č. 272b
Zastupitelstvo města

u k l á d á
starostovi města projednat s KÚ SK možnost umístění středového ostrůvku.

Usnesení č. 272c
Zastupitelstvo města

u k l á d á
tajemníkovi odpovědět paní K. K. v duchu diskuse na ZM 20.04.2016.

Usnesení č. 273
Zastupitelstvo města

u k l á d á
odboru ŠSVZaK zpracovat návrh změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ ve smyslu diskuse v ZM a v souladu s NOZ a předložit je 22.06.2016 do ZM.

Usnesení č. 274
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
žádost ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem o schválení zvláštního užívání komunikace ul. Školní náměstí a účelové komunikace před ZŠ J. A. Komenského při konání dopravní kampaně „Had Eda“ a financování umístění přechodného dopravního značení a přesun mobilních květináčů nebo umístění dopravních kuželů z rozpočtu města.

Usnesení č. 274a
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s vydáním rozhodnutí ke zvláštnímu užívání komunikace ul. Školní náměstí a účelové komunikace před ZŠ J. A. Komenského při konání dopravního experimentu „Had Eda“.

Usnesení č. 274b
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s financováním přechodného dopravního značení a s přesunem mobilních květináčů nebo s umístěním dopravních kuželů z rozpočtu města.

Usnesení č. 275
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o vyřizování petic a stížností a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015.

Usnesení č. 276
Zastupitelstvo města

I. o d v o l á v á
z funkce člena stavební komise p. Ing. V. Černohorského,

II. j m e n u j e
členkou stavební komise pí Ing. Petru Hodkovou, Rybízová 1864, Lysá n. L.

Usnesení č. 277
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat města dne 14.03.2016.

Usnesení č. 278
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Finančního výboru dne 14.03.2016.

Usnesení č. 279
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání z komise pro rodinu, školství a kultury dne 16.03.2016.

Unesení č. 280
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z komise regenerace MPZ dne 16.03.2016.

Usnesení č. 281
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 21.03.2016.

Usnesení č. 282
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 15.02.2016.

Usnesení č. 283
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na uzavření výpůjčních smluv na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem (budova č. p. 1518/2 na pozemku p. č. 208/25, pozemek p. č. 3908 (Lysá nad Labem), budova bez č. p. na pozemku 1299, pozemek p. č. 2034/46, pozemek p. č. 2034/16 (Dvorce), budova č. p. 49 na pozemku p. č. st. 1637 a pozemek PK 1447/22. (Byšičky)) pro potřeby SDH.
2) předběžný návrh výpůjčních smluv na nemovitý majetek Města Lysá nad Labem mezi Městem a SDH Lysá nad Labem a SDH Byšičky.

Usnesení č. 284
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) finanční částku ve výši 138.000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem k zakoupení nových prvků ozvučovací aparatury do majetku Klubu přátel dechové hudby Lysá nad Labem z Rezervního fondu města,
2) úpravu rozpočtu – 3. rozpočtové opatření spočívající ve vzniku nové položky „Ozvučovací aparatura“ – 138.000 Kč,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK uzavřít dohodu s Klubem přátel dechové hudby Lysá n. L., o bezplatném zapůjčování pro aktivity města (10 let v provozuschopném stavu, 4x do roka bezplatné půjčení městu včetně obsluhy).

Usnesení č. 285

Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) finanční částky na údržbu, provoz a rekonstrukce areálů, včetně veřejnoprávních smluv s žadateli, takto:
TJ Sokol Lysá nad Labem – 126.000,- Kč, TK Slovan Lysá nad Labem – 126.000,- Kč, VK Lysá nad Labem – 126.000,- Kč, TJ Litol – 91.000,- Kč, Tenisový klub Lysá nad Labem – 59.500,- Kč, Kynologický klub Lysá nad Labem – 21.000,- Kč, Hippodrom Lysá nad Labem – 91.000,- Kč, Junák – Český skaut Lysá nad Labem – 59.500,- Kč.
2) úpravu rozpočtu města Lysá n. L. – 3. rozpočtové opatření, které spočívá ve zrušení položky „Fond rekonstrukce sportovních areálů“ – 700.000 Kč a zařazení výše uvedených položek do výdajové části rozpočtu.

Usnesení č. 286
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
projednání výkupu pozemků p. č. 647/1, výměra 1.220 m2, druh pozemku orná půda, a p. č. 647/2, výměra 2.892 m2, druh pozemku orná půda, oba k. ú. Lysá n. L., od manželů L. a J. K., Lysá n. L.,

II. u k l á d á
projednat výkup pozemků ve výboru pro obchvat a odboru SMI zprávu znovu předložit na ZM 11.05.2016.

Usnesení č. 287
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informace ohledně dopisu s žádostí manželů J.,

II. u k l á d á
odboru SMI navrhnout technické řešení na odvodnění Fuksovy ulice.

Usnesení č. 288
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 1 + 1 v č. p. 47 mimo pořadí pro novou učitelku ZŠ J. A. Komenského, a to pí H. z Děčína, za nájemné 51 Kč/m2 a s jistotou ve výši 6 násobku podlahové plochy bytu.

Usnesení č. 289
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 7 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 26.380 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 70 Kč/m2, s panem E. P., Sedlčany,
2) uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 2 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 16.218 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2, s panem J. D., Karviná.

Usnesení č. 290
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 9 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 21.330 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2, s paní I. S., bytem Praha.

Usnesení č. 290a
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 34 v č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 37.680 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 100 Kč/m2, s paní E. R., bytem Čelákovice.

Usnesení č. 290b
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 41 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 18.494 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2, s paní N. N., bytem Lysá n. L.

Usnesení č. 291
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o výpovědi nájemní smlouvy z prostor k podnikání v č. p. 1102 od Centra zdraví Milovice

II. s c h a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostor k podnikání v č. p. 1102, Masarykova, Lysá n. L.

Usnesení č. 292
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p A. N., nájemníka městského bytu v Milovicích – Mladé,

II. s c h v a l u j e
splátkový kalendář p. A. N. na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v Milovicích – Mladé, ve výši 3.000 Kč/měsíc.

Usnesení č. 293
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
umístění sídla Základní organizace Českého svazu včelařů, z. s., Lysá nad Labem, na adrese Sojovická 268, Lysá nad Labem.

Usnesení č. 294
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 157734 4305, ze dne 12.01.2016, ve věci odkupu části pozemku p. č. 2673/68, nově označené GP č. 2921-15/2015 jako pozemek p. č. 2673/98 o výměře 34 m2 (zarovnání pozemku k oplocení regulační stanice plynu), k. ú. Lysá n. L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR, za kupní cenu 12.270 Kč, s tím, že se jedná o zrušení čl. IV týkající se povinnosti schválení smlouvy Ministerstvem financí.

Usnesení č. 295
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo č. S082401612 na zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace komunálního odpadu,

II. p o v ě ř u j e
starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S082401612 na zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace komunálního odpadu,

III. b e r e n a v ě d o m í
změnu obchodního názvu společnosti z .A.S.A., spol. s r. o., na FCC Česká republika, s. r. o.

Usnesení č. 296
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
změnu podnájemního vztahu na provozovnu pizza Fast rychlé občerstvení z pana Romana Groha na pana Daniela Šmerdu (Bělomlýnská 60/4, Praha 9 – Čakovice, IČ: 71537635) za podmínek určených odborem SMI.

Usnesení č. 297
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
projednání dodatku č. 5. ke Smlouvě o nájmu výlepových ploch dle návrhu RENGL, s. r. o.,

II. u k l á d á
odboru SMI vstoupit v jednání s provozovatelem kina, zda by měl zájem o pronájem městských pozemků, na nichž se nacházejí plakátovací plochy.
Termín: do 30.06.2016

Usnesení č. 298
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o návrhu na vydání nového „Řádu veřejného pohřebiště“, o schválení vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa a nového ceníku za pronájem hrobových míst na hřbitově Města Lysá nad Labem,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit zpracovaný materiál k projednání v komisi pro rodinu, školství a kulturu.
Vytvořeno 21.4.2016 8:05:39 - aktualizováno 28.7.2016 7:41:44 | přečteno 53x | ernest
load