04. Usnesení ZM 30.03.2016

U s n e s e n í ze 4. jednání ZM dne 30.03.2016
Usnesení č. 188
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Kolmana J. a p. Krumpholce J.

Usnesení č. 189
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Gregor P., p. Robeš M., pí Fischerová R.

Usnesení č. 190
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 30.03.2016.

Usnesení č. 191
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky k veřejné zakázce ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D od firmy Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice; PAMAK, s. r. o., IČ 25779656, Mikoláše Alše 470, 280 02 Kolín; SARK engineering, s. r. o., IČ 27880214, Za Jalovým dvorem 1949/7a, 140 00 Praha 4; STASYPRO CZ, s. r. o., IČ 02712628, U masokombinátu 1242, 293 06 Kosmonosy,

II. j m e n u j e
pro otevírání a posouzení nabídek komisi ve složení p. Balík O., p. Ing. Kopecký V., pí Mgr. Nováková M.,

III. p ř e d á v á
cenové nabídky v zalepených obálkách výše uvedené komisi k vyhodnocení.

Usnesení č. 192
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky k veřejné zakázce ZŠ Komenského, školní jídelna – rekonstrukce topení od firem Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice; Ulimex, spol s r. o., IČ 14864878, Za Válcovnou 1050/1, 400 01 Ústí nad Labem; Bušek P&T Voda Plyn Topení, s. r. o., IČ 04637526, Újezdec 29, 384 22 Vlachovo Březí; S.V.A., spol. s r. o., IČ 18626467, Pramenná 3, 148 00 Praha 4 - Kunratice,

II. j m e n u j e
pro otevírání a posouzení nabídek komisi ve složení p. Balík O., p. Ing. Kopecký V., pí Mgr. Nováková M.,

III. p ř e d á v á
cenové nabídky v zalepených obálkách výše uvedené komisi k vyhodnocení.

Usnesení č. 193
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou ZAMSTAV TRADE, s. r. o., Skryjova 1606/8, Brno, na provedení výmalby bytových domů Milovice v majetku a správě města Lysá n. L., za nabídkovou cenu díla 180.376 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 194
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou Jiří Řezáč, Park v Kolonii 2442, Nymburk, na provedení rekonstrukce střechy objektu obytného domu č. p. 620, ul. Lesní, Milovice – Mladá, v majetku a správě města Lysá n. L., za nabídkovou cenu díla 362.757 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 195
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na opravu výtluků technologií PATCH od firmy: Ing. Pavel Vonc, poradenská a stavební činnost, Krnov, Opravy komunikací Toman, Praha 8 Dolní Chabry, Opravy komunikací Zoubek, s. r. o., Sadská, ČNES dopravní stavby Kladno, NVB Line, s. r. o., Kvasice, Jiří Ouvín, Nový Bydžov, a ROADSTAV, s. r. o., Poděbrady,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo s firmou ROADSTAV, s. r. o., opravy a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, za cenu ve výši 2.849 Kč vč. DPH/1t, a v celkové výši do 500.000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 196
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na opravu spár teplou asfaltovou zálivkou s překrytem od firmy: Ing. Pavel Vonc, poradenská a stavební činnost, Krnov, Stavební společnost Šlehofer, s. r. o., Praha 5 Radotín, ROADSTAV, s. r. o., Poděbrady, a ASKO, spol. s r. o., Praha 9,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo firmou ROADSTAV, s. r. o., opravy a údržba komunikací, T. G. Masaryka 1130, 290 01 Poděbrady, za cenu ve výši 73 Kč/1bm vč. DPH, a v celkové výši do 200.000 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 197
Zastupitelstvo města

j m e n u j e
1) členy komise pro architektonickou soutěž na rekonstrukci Husova náměstí v Lysé nad Labem ve složení:
Mgr. Hynek Fajmon, člen ZM Lysá nad Labem,
Ing. Petr Eliška, člen ZM Lysá nad Labem,
doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka, architekt a pedagog na Vysoké škole uměleckoprůmyslo-
vé (VŠUP),
Ing. arch. Petr Preininger, dopravní specialista,
Ing. arch. Jan Líman, architekt ze Staré Boleslavi,

2) náhradníky komise pro architektonickou soutěž na rekonstrukci Husova náměstí v Lysé nad Labem
ve složení:
Mgr. Jiří Havelka, starosta města a člen ZM Lysá nad Labem,
Ing. Petr Gregor, člen ZM Lysá nad Labem,
Ing. Luděk Grochol, CSc., člen ZM Lysá nad Labem,
Ing. arch. Jan Ritter, urbanista města,

3) Ing. Markéta Kohoutová - sekretář soutěže,
Michaela Kloudová – přezkušovatel soutěže,
Petra Hrubešová - přezkušovatel soutěže.

Usnesení č. 198
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu „Vypracování stanoviska k organizaci a provozování parkování na místních komunikacích a jiném prostranství“.

Usnesení č. 199
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o možných variantách novelizace OZV č. 2/2012.

Unesení č. 200
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 3/2016, Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství v Lysé nad Labem s platností od 01.07.2016.

Usnesení č. 201
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o splnění úkolu z bodu č. 43 jednání ZM 16.12.2015, kterým byl člen Zastupitelstva města Lysá nad Labem, Bc. Martina Robeš, pověřen a) k zaslání schváleného návrhu Středočeskému kraji, a b) k jednání s věcně příslušnými útvary Středočeského kraje o dopravně-inženýrských detailech navržené trasy na silnicích v majetku Středočeského kraje.

II. s c h v a l u j e
„Stanovisko Města Lysá nad Labem k revizi technického řešení křižovatky silnic II/272 a II/331 v Litoli pod nadjezdem“, které je uvedeno v návrhu řešení.

III. u k l á d á
starostovi města zaslat stanovisko dle bodu II. Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Usnesení č. 202
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
způsob stanovení priorit oprav, rekonstrukcí a novostaveb místních komunikací v majetku města Lysá nad Labem, které je uvedeno v části A návrhu řešení v tomto materiálu;

II. u k l á d á
starostovi města
1) dle bodu C předloženého materiálu zpracovat pořadí investic na roky 2017-2018.
Termín: 30.06.2016
2) vydat rozkaz Městské policii při pochůzkách průběžně zaznamenávat a sdělovat odboru SMI drobné závady na chodnících typu uvolněné a nerovné dlaždice, které vyžadují drobnou opravu.
Termín: ihned

Usnesení č. 203
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. PK 3237 o výměře 10.000 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkům pozemků p. č. 2867/3 a PK 3585/2, k. ú. Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2,
2) výkup části pozemku p. č. 2867/3 a PK 3585/2, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana M. P., Praha 10, a manželů F. a B. P., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2867/3 a PK 3585/2 o celkové výměře 533 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000
Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu zemědělci, tj. panu M. P., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 670 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 204
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 2712/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Ing. J. S., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 2712/4 o výměře 400 m2 a pozemku p. č. PK 3585/1 o výměře 30 m2, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2 000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 205
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 43/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní M. K., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/11 o výměře 257 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Litol, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 206
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. PK 2852/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní J. N., Praha 2, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2852/1 o výměře 472 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., Stará Lysá, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.
2) výkup části pozemku p. č. PK 2978/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků paní J. N., Praha (1/2 podílu) a paní J. N., Praha 2 (1/2 podílu), za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíšou souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2978/1 o výměře 402 m2, k. ú. Lysá n. L. po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta, s. r. o., Stará Lysá, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 207
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 40/15 o výměře 59 m2, k. ú. Litol, nově označené dle GP č. 792-22/2016 jako pozemek p. č. 40/20, od pana L. B., Nymburk, za částku 20 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 208
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3025 a PK 2813, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana J. F., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemků p. č. PK 3025 o výměře 325 m2 a PK 2813 o výměře 617 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. M. F., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 209
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2973/1 a PK 2974/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k.ú. Lysá nad Labem, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Mgr. J. Š., Mlladá Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemků p. č. PK 2973/1 o výměře 171 m2 a PK 2974/1 o výměře 165 m2 v k. ú. Lysá nad Labem po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby a to za cenu 2 000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. BRAMKO Pavel Pokorný Semice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 210
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. II/14, ze dne 04.11.2015,

II. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. PK 2822, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 3 803 m2), k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa za částku 250 Kč/m2, výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 1.092 m2) za částku 1 Kč a výměra dle skutečného geometrického zaměření (cca 492 m2) za částku 20 Kč/m2, k. ú. Lysá n. L, od paní A. Č., Čelákovice. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2822, výměra cca 1.110 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. panu P. R., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.
2) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 29/2, výměra 1.092 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000Sb., §39, v platném znění, vlastníkovi pozemku p. č. PK 2822, k. ú. Lysá n. L., za částku 1 Kč s tím, že kupující městu současně odprodá část pozemku p. č. PK 2822, výměra 1.092 m2, k. ú. Lysá n. L., za stejnou cenu.

Usnesení č. 211
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. II/18 bod a) b), ze dne 18.11.2015,

II. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. 40/16 o výměře 1.180 m2, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od podílových vlastníků a to 1/8 od paní I. Č., Lysá n. L., 1/8 od pana M. L., Bakov n. Jiz., a 6/8 od paní M. M., Praha 8 - Kobylisy, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
2) výkup části pozemku p. č. 40/16 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, od podílových vlastníků, a to 1/8 od paní I. Č., Lysá n. L., 1/8 od pana M. L., Bakov n. Jiz., a 6/8 od paní M. M., Praha 8 - Kobylisy, za částku 1 Kč s tím, že město Lysá n. L. za stejných podmínek odprodá část pozemku p. č. 29/2 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, prodávajícím. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
3) prodej části obecního pozemku p. č. 29/2 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, podílovým vlastníkům, a to 1/8 paní I. Č., Lysá n. L., 1/8 panu M. L., Bakov n. Jiz., a 6/8 paní M. M., Praha 8 - Kobylisy, za částku 1 Kč s tím, že podílový vlastníci za stejných podmínek odprodají část pozemku p. č. 40/16 o výměře 1.733 m2, k. ú. Litol, prodávajícímu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady prodávající.

Usnesení č. 212
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 17.03.2016.

Usnesení č. 213
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
prodej obecního pozemku p. č. PK 3309/1 o výměře 7.481 m2, k. ú. Lysá n. L., panu P. R., Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2 s tím, že kupující městu odprodá části pozemků p. č. PK 3012/2, PK 2870/17, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem. Kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

Usnesení č. 214
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
schválení dodatku č. 2. ke smlouvě o dílo č. S082401612 na zajištění sběru, svozu, odstraňování a likvidace komunálního odpadu,

II. u k l á d á
odboru SMI dodatek č. 2 upravit a dopracovat ve smyslu diskuse a předložit na další jednání ZM.

Usnesení č. 215
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. PK 2485/3, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/9 o výměře 248 m2, a p. č. 2480/11 o výměře 315 m2, za symbolickou 1 Kč, vlastníkovi části pozemku PK 2484/5, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/8 s tím, že vlastník odprodá městu část pozemku p. č. 2480/8 o výměře 563 m2, rovněž za 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který současně uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do KN.
2) výkup části pozemku PK 2484/5, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/8 o výměře 563 m2, k. ú. Lysá n. L., od paní A. P., Praha 9, za cenu 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který současně uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do KN.
3) výkup části pozemku PK 2484/5, nově označené GP č. 2949-53/2015 jako pozemek p. č. 2480/8 o výměře 928 m2, k. ú. Lysá n. L., od paní A. P., Praha 9, za cenu 800 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který současně uhradí náklady spojené s návrhem na vklad do KN.

Usnesení č. 216
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Osadního výboru Dvorce dne 02.03.2016,

II. u k l á d á
p. tajemníkovi připravit souhrnný materiál k otázkám uvedeným v zápisu OV Dvorce dne 02.03.2016 v součinnosti s odbory SMI, ŠSVZaK a KMÚ a včetně přehledu nákladů a investic vynakládaných do městské části Dvorce.
Termín: 11.05.2016

Usnesení č. 217
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
žádost Osadního výboru Byšičky o příslib finančního příspěvku ve výši 500 tis. Kč na oslavy 300 let od založení obce Byšičky.

Usnesení č. 218
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
poskytnutí základní částky 300 tis. Kč na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky z rozpočtu města na rok 2017.

Usnesení č. 219
Zastupitelstvo města

u k l á d á
panu starostovi zahájit jednání se Středočeským krajem a Ministerstvem kultury k získání dotace na konání Oslav 300 let od založení obce Byšičky v roce 2017.

Usnesení č. 220
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
umístění formálního sídla Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, ZO Lysá nad Labem, na adrese Masarykova 1729, Lysá n. L. (DPS).

Usnesení č. 221
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost nájemníků bytového domu č. p. 602, Sportovní ul., Milovice, a informaci o stavu bytového domu,

II. u k l á d á
1) odboru SMI ve spolupráci s RK Crhová předložit ZM vyjádření k sdělení nájemníků, ze dne 22.03.2016, ohledně četnosti úklidu, rozsahu oprav a údržby bytového fondu,
Termín: 11.05.2016
2) odboru SMI informovat o vyvěšených záměrech na volné byty v Listech a na úřední desce,
Termín: ihned
3) starostovi města požádat pana starostu města Milovice, pana Milana Poura, zda by MěP Milovice zvýšila dohled v bytových domech ve Sportovní ulici, č. p. 600 až 602. Dále ve spolupráci obou starostů zjednodušit odběr odpadů ve sběrných dvorech v Lysé nad Labem a v Milovicích.
Termín: ihned

Usnesení č. 222
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení cenových nabídek k veřejné zakázce ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D. a doporučení komise k výběru nejvýhodnějšího dodavatele,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D firmu Dvořák – Karlík, s. r. o., IČ 28825870, Dudychova 298, 534 01 Holice, za nabídkovou cenu 2.335.275 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 223
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
vyhodnocení cenových nabídek k veřejné zakázce ZŠ Komenského, školní jídelna – rekonstrukce topení a doporučení komise k výběru nejvýhodnějšího dodavatele,

II. s c h v a l u j e
pro realizaci stavby ZŠ Komenského, školní jídelna - rekonstrukce topení firmu Bušek P&T Voda Plyn Topení, s. r. o., IČ 04637526, Újezdec 29, 384 22 Vlachovo Březí., za nabídkovou cenu 1.015.054,17 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 224
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání metodického návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona do doby vydání nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Usnesení č. 225
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu směrnice č. 3/2015 “Zveřejnění a zpracování veřejných zakázek malého rozsahu Města Lysá nad Labem“ ve smyslu návrhu odboru a diskuse ze ZM.

Usnesení č. 226
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
pravidla pro užívání společenské místnosti v DPS na adrese Masarykova ulice č. p. 1729 dle návrhu odboru ŠSVZaK,

II. u k l á d á
odboru správy majetku a investic vypovědět nebo dohodou ukončit stávající platnou nájemní smlouvu s Klubem důchodců Lysá n. L. a uzavřít s dotčenými subjekty Dohodu o společném užívání nebytových prostor ve vlastnictví Města Lysá nad Labem.

Usnesení č. 227
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
vypracování studie proveditelnosti ve více variantách možného využití objektu Na Františku č. p. 253 ke zřízení Domova pro matky s dětmi a krizové bydlení,

II. u k l á d á
odboru SMI v nově uzavíraných smlouvách na byty v tomto objektu informovat nájemníky o účelu domu č. p. 253, Na Františku, Lysá n. L.

Usnesení č. 228
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
předchozí stanovisko Ministerstva financí podle § 30 zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, k uzavření koncesní smlouvy městem Lysá nad Labem.

Usnesení č. 229
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
prodloužení doby jednání ZM o 1 hodinu.

Usnesení č. 230
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě č. 2015-0354/KÚ ze dne 30.04.2015 o výkonu úkolů Městské policie Lysá nad Labem na území města Benátky nad Jizerou za předpokladu navýšení platby o 32.000 Kč/měsíc.

Usnesení č. 231
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
1) rozhodnutí o zveřejnění záměru na uzavření nájmu k bytům 1 + 1, č. 11 a č. 21 v č. p. 47, Jedličkova ul., Lysá n. L.,
2) rozhodnutí o uzavření nájmů k bytům v Milovicích – Mladé.

Usnesení č. 232
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s vydáním souhlasu se vstupem na pozemky ve vlastnictví Města Lysá n. L., p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., a s provedením kopané sondy pro pedologický průzkum na pozemcích p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., pro akci „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“.

Usnesení č. 233
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci o odstoupení od žádosti o povolení vjezdu na pozemek p. č. 318/5 objektu domu č. p. 15, Husovo nám., Lysá n. L.,

II. s o u h l a s í
s povolením realizace odvlhčovací drenáže západní stěny objektu a zateplení fasády domu č. p. 15, Husovo nám., Lysá n. L., polystyrenem tl. 100 mm na základě žádosti majitele, Ing. Halky Marethové, bytem Růžová 595, Lysá n. L., při splnění podmínek daných odborem SÚ MěÚ Lysá n. L. a DI Nymburk,

III. u k l á d á
odboru SMI zapracovat do podmínek řešení případné rekonstrukce objektu č. p. 550 v majetku města.

Usnesení č. 234
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost společenských organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem včetně veřejnoprávních smluv s příjemci dotací.

Usnesení č. 235
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání návrhu na rozdělení dotací z Programu údržby a rekonstrukce sportovních areálů.

Usnesení č. 236
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami určil osobu užívající byt v ubytovacím zařízení Ubytovna „VK“ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 237
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
restaurování 1 ks vázy a 2 ks byst z ohradní zámecké zdi v Lysé nad Labem sochařem p. MgA. Janem Brabcem, Jednořadá 451/4, 160 00 Praha 6, za 99.500 Kč (bez DPH), tj. 114.425 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 238
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
hospodářské výsledky příspěvkových organizací MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny a přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

Usnesení č. 239
Zastupitelstvo města

u k l á d á
1) finančnímu výboru projednat rozpočtový výhled města Lysá n. L. na období 2017 – 2020,
2) členům ZM předat připomínky k rozpočtovému výhledu mailem vedoucí FO, Ing. Polenové.
Termín: 15.04.2016

Usnesení č. 240
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na obecní pozemky p. č. PK 696 o výměře 1.424 m2, PK 693/2 o výměře 3.751 m2, PK 697/1 o výměře 3.029 m2, a PK 697/2 o výměře 1.352 m2, všechny v k. ú. Lysá n. L., lokalita U Mlýnka (směr z Lysé n. L. do Byšiček), se společností Cavalo, Černá
v Pošumaví, s. r. o., IČ 60067853, se sídlem Černá v Pošumaví, č. p. 110, 382 23, za účelem užívání jako louka, za pachtovné ve výši 670 Kč/ha/rok s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku (pachtovní rok je v období od 1. října do 30. září následujícího roku).

Usnesení č. 241
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na obecní pozemek p. č. 333/7 o výměře 579 m2, k. ú. Litol, ulice Na Staré vsi, s paní D. F., Lysá n. L., za účelem užívání zahrada, za pachtovné ve výši 2 Kč/m2/rok s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku (pachtovní rok je v období od 1. října do 30. září následujícího roku).

Usnesení č. 242
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření pachtovní smlouvy na část obecního pozemku p. č. 3272/13 o výměře 3.888 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Poděbradova, s panem P. R., Lysá n. L., za účelem užívání louka, za pachtovné ve výši 670 Kč/ha/rok s tím, že smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou šest měsíců tak, aby pacht skončil koncem pachtovního roku (pachtovní rok je v období od 1. října do 30. září následujícího roku).

Usnesení č. 243
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 2428/19 o výměře 156 m2, druh pozemku ostatní plocha, p. č. 2428/40 o výměře 82 m2, druh pozemku zahrada, p. č. 2428/41 o výměře 1 m2, druh pozemku zahrada, a p. č. 2428/42 o výměře 521 m2, duh pozemku zahrada, všechny v k. ú. Lysá n. L., od společnosti KOVONA, a. s., IČ 14801884, se sídlem Švermova 782/2, Lysá n. L., za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

Usnesení č. 244
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 511/24 o výměře 607 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků pana J. L., Lysá n. L., Ing. M. M., Lysá n. L., a pana J. K., Lysá n. L., za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

Usnesení č. 245
Zastupitelstvo města

u k l á d á
odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/78 o výměře 586 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Řehačka.

Usnesení č. 246
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis pana P. J., ze dne 19.02.2016, ve věci možného odkupu pozemku p. č. 2628/10 v k. ú. Lysá n. L., a dopis pana J. T. ve věci možného odkupu pozemků p. č. 2621/2 a 2621/9, k. ú. Lysá n. L., pod komunikacemi v ulici Jaromírovy sady a Sadová,

II. s c h v a l u j e
výkup pozemků p. č. 2621/2 a 2621/9, k. ú. Lysá n. L., od p. J. T., a výkup pozemku p. č. 2628/10, k. ú. Lysá n. L., od p. P. J., za cenu 1 Kč/m2.

Usnesení č. 247
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. Š. L., Lysá n. L., o opravu spár a provádění častějších kontrol ze strany Městské policie,

II. s c h v a l u j e
provedení opravu spár teplou asfaltovou zálivkou s překrytem v ul. Palackého, za cenu podanou v cenové nabídce na opravu spár v ul. Sokolská, tj. 73 Kč/1bm, vč. DPH,

III. u k l á d á
starostovi města, aby prostřednictvím Městské policie zajistil provádění častějšího dohledu nad dodržováním umístěného dopravního značení v ul. Palackého.

Usnesení č. 248
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (dále jen VB) a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační a plynovodní přípojky na obecním pozemku p. č. 3623/2, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 633/44, ulice Čechova, pana V. Č., Lysá n. L., za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 249
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 108 a 3554/1, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., pro stavbu „Lysá n/L., K Závodišti, kNN pro pč. 2107/2“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 250
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na změnu nájemce části pozemku p. č. 2655/11, k. ú. Lysá n. L., o výměře 22 m2 pod plechovou garáží č. 3.

Usnesení č. 251
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost TJ Sokol, Lysá n. L. – ČOS na uzavření jednosměrné komunikace ul. Náměstí B. Hrozného – podél spořitelny, dne 19.06.2016, z důvodu konání 25. Sokolského triatlonu,

II. s o u h l a s í
s uzavřením jednosměrné komunikace ul. Náměstí B. Hrozného, dne 19.06.2016 s tím, že žadatel požádá o součinnost Městskou polici a obvodní oddělení PČR v Lysé nad Labem.

Usnesení č. 252
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č. p. 1413, ul. U Stadionu, Lysá n. L., v tl. 140 mm na zdivu a v tl. 100 mm na soklu.

Usnesení č. 253
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na změnu nájemce části pozemku p. č. 487/4 o výměře 1 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice Sokolská, pod automatem na stolní vodu s tím, že nájemní smlouva s novým nájemcem bude uzavřena zpětně ke dni 01.04.2016.

Usnesení č. 254
Zastupitelstvo města

u k l á d á
starostovi města vyřešit v intencích občanského zákoníku proplacení faktury za provedenou výměnu WC v bytě č. 23, Sportovní ul., Milovice - Mladá, nájemníkovi.

Usnesení č. 255
Zastupitelstvo města

u k l á d á
odboru SMI zahrnout do návrhu rozpočtu města Lysá n. L. na rok 2017 finanční prostředky v částce 500.000 Kč na zajištění krytého parkování vozidel záchranné služby v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o., Lysá n. L., na adrese Masarykova 214, Lysá n. L., pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01 Kladno.

Usnesení č. 256
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu základnové stanice Vodafone NBMLA, Slepá 551, Milovice – Mladá, na náklady žadatele.

Usnesení č. 257
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku na pořízení nových prvků ozvučovací aparatury pro Hasičskou dechovou hudbu.

Usnesení č. 258
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání Koncepce školství Města Lysá nad Labem zaměřenou na kapacitu škol a školských zařízení z hlediska demografického vývoje.

Usnesení č. 259
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informační zprávu o průběhu realizace přeložky distribučního zařízení – přeložky sloupu VN lokality Mršník,

II. u k l á d á
odboru SMI prověřit jinou možnou variantu trasování přeložky po pozemcích ve vlastnictví města.
Vytvořeno 1.4.2016 9:31:02 - aktualizováno 28.7.2016 7:41:44 | přečteno 51x | ernest
load