03. Usnesení ZM 02.03.2016

Usnesení z 3. jednání ZM dne 02.03.2016
Usnesení č. 135
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Mgr. Fajmona H. a p. Ing. Grochola L., CSc.

Usnesení č. 136
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení pí Fischerová R., p. Ing. Kváč D., p. Mgr. Kopecký P.

Usnesení č. 137
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
vypuštění projednání návrhu na jmenování členů komise pro architektonickou soutěž na Husovo náměstí, Lysá n. L., z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 3).

Usnesení č. 138
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
vypuštění projednání informativní zprávy „Vypracování právního stanoviska k organizaci a provozování parkování na místních komunikacích a jiném prostranství“, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 8).

Usnesení č. 139
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
vypuštění projednání návrhu na novelizaci OZV č. 12/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejného prostranství, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 15).

Usnesení č. 140
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
vypuštění projednání návrhu Směrnice č. 3/2016, Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 16).

Usnesení č. 141
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
vypuštění projednání informace o plnění úkolů uložených usnesením z bodu č. 43 jednání ZM 16.12.2016 a stanoviska města Lysá n. L. k aktualizaci řešení křižovatky silnic II/272 a II/331
v Litoli pod nadjezdem, z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 24).

Usnesení č. 142
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
vypuštění projednání návrhu na opravy a investice na místních komunikacích v roce 2016 a výhled na roky 2017 – 2018 z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 25).

Usnesení č. 143
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
vypuštění projednání Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo – FCC – svoz odpadů z dnešního jednání ZM (v pozvánce bod č. 37).

Usnesení č. 144
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předřazení projednání žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (v pozvánce bod č. 18), uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcného břemene na kanalizační přípojku umístěnou na obecním pozemku p. č. 3451/6, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova, (v pozvánce bod č. 36), uzavření nájmu k bytům v Milovicích – Mladé, (v pozvánce bod č. 40), žádosti o vyjádření k využití domu na adrese Jiráskova 5, Lysá n. L. – Litol, (v pozvánce bod č. 41), a žádosti o splátkový kalendář (v pozvánce bod č. 42) po bodu vyhodnocení koncesního řízení na Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá n. L. (v pozvánce bod č. 1).

Usnesení č. 145
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 02.03.2016.

Usnesení č. 146
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
průběh koncesního řízení Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Lysá nad Labem a doručené nabídky: 1. STAVOKOMPLET, spol. s r. o., se sídlem Kralovická 251, Zápy, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 47052945, 2. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy se společností STAVOKOMPLET, spol. s r. o., se sídlem Kralovická 251, Zápy, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 47052945.

Usnesení č. 147
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na výstavbu kanalizace Dvorce, katastrální území Lysá n. L., s Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Zborovská 11, PSČ 150 21, IČ: 00066001, DIČ: CZ00066001.

Usnesení č. 148
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování kanalizační přípojky na obecním pozemku p. č. 3451/6, k. ú. Lysá n. L., pro pozemek p. č. 2897/5, ulice Poděbradova, pana L. R., trvale bytem Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 3 let od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

Usnesení č. 149
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
a) uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 1, č. p. 613, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 12.009 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 63 Kč/m2, s panem M. Z., bytem Milovice – Mladá,
b) uzavření nájmu k bytu 1 + 1, č. 1, č. p. 611, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 11.247 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní S. G., bytem Kosmonosy,
c) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 10, č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 24.873 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2, s paní M. M., bytem Lysá n. L.,
d) uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43, č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 22.223 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní O. H., bytem Lysá n. L.,
e) uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 48, č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s jistotou ve výši 23.187 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní V. S., bytem Milovice.

Usnesení č. 150
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) žádost nájemníků o zachování stávajících bytových jednotek na adrese Jiráskova 5, Lysá n. L., Litol,
2) zachování stávající ordinace ve výše uvedeném domě.

Usnesení č. 151
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) pro další jednání se společností MS Development tyto varianty postupu:
Varianta I. - dodatek – úprava stávající smlouvy.
- Pokud nedojde ke slíbené výstavbě, dojde ke zvýšené úhradě kupní ceny, která bude stanovena jako rozdíl mezi částkou stanovenou stávajícím znaleckým posudkem a tržní cenou stanovenou novým znaleckým posudkem.
- Bude stanoveno, že občanská vybavenost (dále jen OV) musí být dokončena dříve než výstavba dalších bytových objektů na pozemcích města.
Varianta II - modifikace výstavby.
- Město umožní developerovi výstavbu všech bytových objektů na pozemcích města, a to za následujících podmínek:
a) Městu zůstane pozemek pro plánovanou OV.
b) Developer zaplatí navýšenou kupní cenu za zastavěné pozemky (cena stanovená znaleckým posudkem navýšená o částku kompenzující nerealizaci výstavby OV).
c) Výstavba bytových domů bude dokončena do platnosti stávající smlouvy.
Varianta III - smírné ukončení stávající smlouvy.
- Bude zaplacena plná kupní cena za pozemky města, na kterých stojí budovy ve vlastnictví developera formou započtení již zaplacených finančních prostředků.
- Předání projektové dokumentace za 1 Kč.
- Město nebude bránit dokončení budov na pozemku developera.
- Vyklizení pozemku od naváženého materiálu.
- Ukončení nájemní smlouvy na městské pozemky.
2) další pokračování spolupráce s advokátem Mgr. Řiháčkem.

II. u k l á d á
komisi, schválené pro jednávání s firmou MS development, s. r. o., aby se při vyjednávání řídila stanoviskem finančního výboru z 01.02.2016.

Usnesení č. 152
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření kupní smlouvy s paní E. H., bytem Lysá n. L., na pozemky s parcelními čísly: 866/106 o výměře 130 m2, orná půda, 866/107 o výměře 119 m2, orná půda, a 866/110 o výměře 129 m2, orná půda, zapsaných jako výlučné vlastnictví na listu vlastnictví č. 484 vedeném pro k. ú. Lysá nad Labem (689505), obec Lysá nad Labem, okres Nymburk, Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, za celkovou cenu 1 Kč s tím, že poplatníkem z daně z nemovitosti je kupující.

Usnesení č. 153
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na akci „Šikmá schodišťová plošina objektu č. p. 1032“ s firmou MANUS, spol. s r. o., Za drahou 433/2, Prostějov, a s realizací druhé technicky výhodnější varianty v cenové nabídce díla 287.980 Kč vč. DPH.

Usnesení č. 154
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v období roku 2015 pro MŠ Dráček.

Usnesení č. 155
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
udělení medaile „Za věrnost“ strážníkovi Městské policie Lysá nad Labem panu Ing. Petru Moravcovi za 5 let u Městské policie Lysá nad Labem,

Usnesení č. 156
Zastupitelstvo města

u d ě l u j e
vyznamenání města čestnou medaili I. třídy panu Bc. Zbyňku Konečnému a panu Bc. Luďku Přibylovi za záchranu lidského života.

Usnesení č. 157
Zastupitelstvo města

u d ě l u j e
vyznamenání města čestnou medaili II. třídy paní Bc. Ditě Korcové za vzornou reprezentaci města, panu Bc. Miroslavu Konečnému za rozvoj požární ochrany ve městě a reprezentaci města, panu Jaroslavu Denemarkovi za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě.

Usnesení č. 158
Zastupitelstvo města

u d ě l u j e
vyznamenání města čestnou medaili III. třídy panu Jiřímu Zimovi za rozvoj požární ochrany ve městě, paní Mariole Světlé za dlouholetou práci pro rozvoj kultury ve městě, panu Vladimíru Černohorskému za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě.

Usnesení č. 159
Zastupitelstvo města

u d ě l u j e
vyznamenání města pamětní medaili panu Jindřichu Ziegelheimovi a panu Jiřímu Ziegelheimovi za rozvoj požární ochrany ve městě, paní Bohumíře Černohorské a Jaroslavě Piskáčkové za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě, paní Janě Bäumeltové za dlouholetou práci pro rozvoj tělovýchovy ve městě, paní Haně Lajnerové, paní Ludmile Hlatké a panu Ing. Miloši Dvořákovi za rozvoj kulturního života města.

Usnesení č. 160
Zastupitelstvo města

I. s o u h l a s í
1) se zrušením přejezdu P 3610 v ev. km 1,524 (u drážního domku) poté, co SŽDC, s. o., zbuduje účelovou komunikaci k nemovitosti dle zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997, která povede podél žel. trati a bude napojena na místní komunikaci Ke Kovoně,
2) s převedením přejezdu P 2772 ev. km 338,275 do kategorie „pro chodce“ poté, co SŽDC, s. o., vybuduje místní komunikaci, která povede podél tratě na Ústí nad Labem a bude napojena na silnici III. třídy č. 3315 v ulici Ke Karlovu. Komunikace bude splňovat zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. s dodržením ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody ve vztahu k přejezdu P 2773 v ev. km 338,592.
3) se zbudováním 3. ostrovního nástupiště mezi 5 a 7 kolejí a se zbudováním výtahu na 2 a 3 nástupišti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, pro přepravu jízdních kol a kočárků,
4) s vybudováním zastřešení 3. nástupiště ve stejném duchu jako na nástupišti 2.

II. u k l á d á
starostovi města vstoupit v jednání se SŽDC, s. o., ve věci zprovoznění osvětlení přilehlých přednádražních prostor.

Usnesení č. 161
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Bc. J. D., majitelky RD v ulici Za Pávem, o provedení zpevnění předmětné komunikace,

II. u k l á d á
1) odboru SMI zpracovat návrh na provizorní a definitivní řešení úpravy komunikace po vybudování vodovodu a kanalizace vč. finančních nákladů,
Termín: 30.04.2016
2) odboru SMI odpovědět pí Bc. J. D. o navrhovaném řešení ve smyslu diskuse.

Usnesení č. 162
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí ve věci žádosti pí Ing. H. M., bytem Lysá n. L.,

II. u k l á d á
odboru SMI v souvislosti s povolením dočasného vjezdu na pozemek p. č. 318/5 z pozemku města Lysá n. L., p. č. 3776, předložit návrh dohody s investorem o navrženém řešení, ve kterém budou zohledněny i požadavky TJ Sokol Lysá n. L.

Usnesení č. 163
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stravovací komise dne 25.01.2016.

Usnesení č. 164
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch dne 13.01.2016.

Usnesení č. 165
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 03.02.2016.

Usnesení č. 166
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 08.02.2016.

Usnesení č. 167
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
finanční podporu Českému svazu ochránců přírody - základní organizace 09/07 Polabí, na provoz Stanice pro zraněné a hendikepované živočichy ve výši 8.000 Kč.

Usnesení č. 168
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2015,

Usnesení č. 169
Zastupitelstvo města

u k l á d á
řediteli MěP Lysá n. L. a odboru SMI připravit návrh na úpravu stávající PD na rekonstrukci č. p. 28 a 29 v ul. Čs. armády, Lysá n. L., pro potřeby MěP Lysá n. L. a OO PČR Lysá n. L., včetně orientačních finančních nákladů na stavební úpravy a na stěhování.

Usnesení č. 170
Zastupitelstvo města

p o v ě ř u j e
Ing. Petra Elišku, p. Ing. Luďka Grochola, CSc., a p. Matěje Kodeše oddáváním v matričním obvodu Lysá nad Labem s tím, že při občanských obřadech uzavírání manželství mohou užívat odznak se státním znakem České republiky.

Usnesení č. 171
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
na vědomí zápis z jednání finančního výboru dne 01.02.2016.

Usnesení č. 172
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Výboru pro obchvat města Lysá n. L. dne 10.02.2016.

Usnesení č. 173
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 14.02.2016,

II. u k l á d á
odboru ŽP vyzvat všechny vlastníky topolů mezi závodištěm a Lysou n. L., aby zabezpečili ošetření a úpravu topolů tak, aby odstranili jejich současný nebezpečný stav.

Usnesení č. 174
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, o možnost konání Řemeslného jarmarku v parku B. Hrozného a přilehlé komunikaci,

II. s c h v a l u j e
konání Řemeslného jarmarku v parku B. Hrozného a přilehlé komunikaci, ul. Náměstí B. Hrozného, Fajn spolku, z. s., Olbrachtova 243, 289 22 Lysá nad Labem, v termínu 16.04.2016, od 08:00 – 18:00 hodin, a souhlasí s vydáním rozhodnutí na zvláštní užívání komunikace a záboru cest v parku na Náměstí B. Hrozného, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku a investic s tím, že na pokladně města bude složena vratná kauce ve výši 5 tis. Kč.

Usnesení č. 175
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozdělení a vyplacení příspěvku na likvidaci odpadních vod za rok 2015 dle předloženého návrhu v celkové výši 64.345 Kč z rozpočtu města Lysá nad Labem na rok 2016.

Usnesení č. 176
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na obnovu vodorovného značení na místních komunikacích od firmy Dopravní značení Kutná Hora, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, Pražské služby, a. s., Pod Šancemi 444/1, 180 77 Praha 9, a ČNES dopravní stavby, a. s., Milady Horákové 2764, 272 01 Kladno,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy s firmou Dopravní značení Kutná Hora, Potoční 259, 284 01 Kutná Hora, za cenu v maximální výši 90 tis. Kč bez DPH.

Usnesení č. 177
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
kritéria pro vyvěšení veřejných zakázek - 1. Čerpací stanice odpadních vod, 2. Kanalizace Za Pávem, 3. Zkušební Cenomanský vrt prameniště, takto: 1. Cenová nabídka vč. DPH - váha kritéria – 60 %, 2. Doba realizace - váha kritéria – 20 %, 3. Záruka na dílo - váha kritéria – 20 %.

Usnesení č. 178
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) prodej části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 1.039 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, paní K. B., Lysá n. L., za částku 300 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.
2) prodej části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 674 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, panu M. B., Lysá n. L., a panu J. B., Praha 9 – Černý Most, do podílového vlastnictví, a to každému ideální ½ pozemku, za částku 800 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou kupující, kteří uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

Usnesení č. 179
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zateplení fasády nemovitosti č. p. 446, ul. Zámecká, Lysá n. L., v tl. 100 mm.

Usnesení č. 180
Zastupitelstvo města

I. n e s o u h l a s í
se změnou stanoviska č. j. SMI/91359/15/Ba, vydaného dne 12.10.2015 Odborem správy majetku a investic Městského úřadu v Lysé nad Labem společnosti ProtelPro, spol. s r. o., pro stavbu „Optické připojení buňky BTA v objektu p. č. 3657, Lysá nad Labem TM_BTA_NYMBURK_NBLYS_OK SAP 11010-055555“,

II d o p o r u č u j e
žadateli, společnosti ProtelPro, spol. s r. o., v případě technické nemožnosti realizace stavby bez zásahu do povrchu komunikace, zvolit jiné technické řešení, při kterém nebude povrch komunikace stavbou dotčen.

Usnesení č. 181
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
Obchodní akademii v Lysé nad Labem umístění venkovní části klimatizační jednotky na vnější plášť budovy pavilonu C areálu škol v Komenského ulici. Instalace zařízení bude provedena na náklady školy.

Usnesení č. 182
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
povolení výjimky z počtu dětí podle § 23 školského zákona pro školní rok 2016/2017 u MŠ Čtyřlístek, MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka (1. a 2. třída) a MŠ Dráček z 24 na 25 dětí ve všech třídách a u MŠ Mašinka ve 3. třídě z 24 na 28 dětí.

Usnesení č. 183
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro cestovní ruch a sport dne 09.02.2016.

Usnesení č. 184
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Taekwon-do ITF, odd. Sabom, Stará Lysá, ve výši 10 tis. Kč.

Usnesení č. 185
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) přijetí finančního daru od spol. Svatý Florián-Dobrovolní hasiči roku, z. s., ve výši 70.000 Kč na rozvoj a podporu hasičské činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů města, a to na pořízení hasičského vybavení či zařízení, dále přijetí daru 1x Radiostanice Hytera PD 705 AN v hodnotě 13.056 Kč, 1x Sada nástrojů RESCOP-W v hodnotě 2.900 Kč a 1x LED reflektor A20W-3+R v hodnotě 2.280 Kč
2) uzavření darovací smlouvy s výše uvedenou společností.

Usnesení č. 186
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) jediné hodnotící kritérium na služby – projekční práce u zakázek, jejichž předpokládaná hodnota bude vyšší než 500 tis Kč a nižší než 2.000 tis. Kč, které budou vypsány v roce 2016, a to nejnižší nabídková cena,
2) pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, u kterých předpokládaná hodnota je vyšší než 500 tis. Kč a nižší než 6.000 tis. Kč, které budou vypsány v roce 2016, tato hodnotící kritéria: nabídková cena s DPH - váha kritéria 60 %, záruka na dílo - váha kritéria 20 % a termín dokončení díla - váha kritéria 20 %.

Usnesení č. 187
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
došlé cenové nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka a renovace tonerů“ od firmy Sdružení TULIPAN, Sokolská 113/8, 460 01 Liberec – Staré Město, IČ: 26672472, a Z + M PARTNER, spol. s r. o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ: 26843935,

II. s c h v a l u j e
jako dodavatele tonerů a renovovaných tonerů společnost Z + M Partner, spol. s r. o., Ostrava.
Vytvořeno 4.3.2016 7:12:55 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:07 | přečteno 39x | ernest
load