02. Usnesení ZM 17.02.2016.

Usnesení z 2. jednání ZM dne 17.02.2016

Usnesení č. 84
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Buriana J. a p. Ing. Grochola L., CSc.

Usnesení č. 85
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení pí Ing. Fialová J., p. Krumpholc J., pí Fischerová R.

Usnesení č. 86
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 27.01.2016.

Usnesení č. 87
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
doplnění zápisu z jednání ZM dne 27.01.2016 takto:
1) za bodem 1.6 bude uvedeno:
Pan Ing. Gregor po ukončení hlasování připomenul, že je třeba vyhodnotit a zvážit, jak nahradit ztrátu katastrálního území Litol v rámci změny hranic mezi městem Lysá nad Labem a Přerov nad Labem u Labe.
2) v bodě1.22 za diskusí bude uvedeno:
Pan Ing. Gregor požádal, aby v zápise bylo uvedeno, že je potřebné znovu zvážit zařadit do ÚP města původně navrhovanou oblast „Nová Litol“.

Usnesení č. 88
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města r. 2016 – 2. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 89
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s tím, aby v zápise z jednání ZM dne 17.02.2016 bylo u hlasování k úpravě rozpočtu města r. 2016 – 2. rozpočtové opatření uvedeno, že p. Ing. Eliška a pí Ing. Fialová hlasovali proti 2. rozpočtovému opatření jako celku.

Usnesení č. 90
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
materiál p. Ing. Elišky P. a MVDr. Kořínka J. k širšímu využití společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou,

II. u k l á d á
odboru ŠSVZaK zajistit společné jednání všech dotčených stran za účelem širšího využití společenské místnosti v domě s pečovatelskou službou a předložit návrh na společné využití těchto prostor do ZM.
Termín: 30.03.2016

Usnesení č. 91
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
informaci ohledně nové lokality určené k zástavbě RD Lysá nad Labem – Hrabanov severozápad ve věci možnosti prodeje obecních pozemků a zasíťování technickou infrastrukturou,

II. u k l á d á
předsedovi výboru pro obchvat města a předsedkyni finančního výboru svolat ve výše uvedené věci společné jednání výborů a starosty města na 14.03.2016 od 18:00 hodin.

Usnesení č. 92
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
stížnost pana G. na situaci u domu,

II. u k l á d á
odboru SMI připravit návrh řešení chodníků a veřejné zeleně v ul. Vojanova.
Termín: 30.04.2016

Usnesení č. 93
Zastupitelstvo města

u k l á d á
odboru SMI oslovit v záležitosti veřejné zeleně v ul. Vojanova spolky pro ochranu přírody působící v Lysé n. L.
Termín: 30.04.2016

Usnesení č. 94
Zastupitelstvo města

I. u r č u j e
p. Ing. Grochola L., CSc., zastupitele města, ke spolupráci se SÚ MěÚ Lysá n. L. ve věci projednávání Změny č. 1 územního plánu Lysá nad Labem,

II. b e r e n a v ě d o m í
návrh zadání na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L.,

III. u k l á d á
SÚ pokračovat v procesu projednávání Změny č. 1 ÚP Lysá n. L..

Usnesení č. 95
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na činnost sportovních organizací pracujících s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem, včetně veřejnoprávních smluv s příjemci dotací.

Usnesení č. 96
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
doplnění usnesení ZM č. 29 a č. 30, ze dne 27.01.2016, o text „...včetně veřejnoprávních smluv s příjemci dotací“.

Usnesení č. 97
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
žádost paní H. Z. a dalších nájemníků městských bytů v Milovicích – Mladé o vrácení bodu, týkajícího se odprodeje bytu stávajícímu nájemci v případě prodeje do osobního vlastnictví, do nájemní smlouvy,

II. u k l á d á
odboru SMI zajistit do roku 2017 do všech nájemních smluv na městské byty v Milovicích - Mladé doplnění možnosti předkupního práva na byt pro nájemníka.

Usnesení č. 98
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
požadavky obyvatel ulice 28. října na vědomí,

II. u k l á d á
starostovi města, aby prostřednictvím MěP Lysá n. L. zajistil zvýšenou kontrolu průjezdnosti vozidel do této lokality.

Usnesení č. 99
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
dohodu o úhradě nákladů mezi Městem Lysá nad Labem a Městem Milovice o úhradě veškerých provozních nákladů pobočky Základní umělecké školy Františka Antonína Šporka v Milovicích, na adrese nám. 30. června 507.

Usnesení č. 100
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. II/11, ze dne 04.11.2015,

II. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 3430/2, k. ú. Lysá n. L., a pozemků p. č. 33/11 a p. č. 33/26, k. ú. Litol, výměry dle skutečného geometrického zaměření, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana J. J., Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2 a zbytku pozemku p. č. 33/11, k. ú. Litol, za částku 100 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemků p. č. PK 3430/2, výměra 1.327 m2, PK 557/1 o výměře 97 m2, k. ú. Lysá n. L., a pozemku p. č. 35/3 o výměře 1.113 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Litol, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 101
Zastupitelstvo města

I. r e v o k u j e
své usnesení č. II/15, ze dne 09.09.2015,

II. s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 35/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana J. T., Austrálie, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 35/1 o výměře 2.491 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. panu D. H., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 102
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
dopis od pí Mgr. M. H., ze dne 12.10.2015, ve věci výkupu pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa,

II. r e v o k u j e
své usnesení č. II/14, ze dne 09.09.2015,

III. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí Mgr. M. H., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.
2) výkup části pozemku p. č. 40/11, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, zbylá část pozemku, která nebude zastavěná stavbou obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní Mgr. M, H., Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 20 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující.

Usnesení č. 103
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. PK 2690/4, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků pí Š. B., Milovice, podíl 1/6, p. V. N., Lysá n. L., podíl 2/3, a pí V. R., Milovice, podíl 1/6, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2690/4 o výměře 293 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. panu M. P., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 104
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
výkup části pozemku p. č. 43/18, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pí M. H., Hranice, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/18 o výměře 286 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., Litol, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 105
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
stav výkupů pozemků pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa ke dni 04.02.2016,

II. u k l á d á
p. starostovi zaslat vlastníkům pozemků v trase výstavby II. etapy obchvatu, kteří dosud na nabídku města nereagovali, opakovanou nabídku na odkoupení jejich pozemků.

Usnesení č. 106
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 02.02.2016.

Usnesení č. 107
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) podání žádosti o kácení v 14 ks topolů u fotbalového hřiště v Litoli,
Termín: do 25.02.2016
2) s ohledem na bezpečnost osob provedení radikálního řezu výše uvedených topolů v případě, že nedojde k povolení kácení do začátku vegetačního klidu v r. 2016.

Usnesení č. 108
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. PK 855, výměra 2.316 m2, k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 854, výměra 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 332/47, výměra 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, od pana J. H., Aš, za cenu 15 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

2) výkup pozemku p. č. 855, výměra 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., od pana J. H., Aš, za cenu 15 Kč/m2 s tím, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

II. n e s c h v a l u j e
výkup pozemku p. č. 336/10, výměra 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 283/10, výměra 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, a výkup podílu 2/10 z pozemku p. č. PK 861/3 a podílu 2/4 z pozemku p. č. 864/1, oba k. ú. Lysá n. L., od pana J. H., Aš.

Usnesení č. 109
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
změnu výše ceny pronájmu obecních pozemků pod plechovými garážemi a zděnou garáží od roku 2017 na částku 35 Kč/m2/rok,

II. u k l á d á
1) odboru SMI zveřejnit na úřední desce záměr na uzavření dodatků ke stávajícím nájemním smlouvám na pronájem obecních pozemků p. č. 2657/3, 2569/5, 2673/1 a 2655/11, všechny k. ú. Lysá n. L., pod plechovými garážemi, a pozemku p. č. st. 599, k. ú. Litol, pod stavbou zděné garáže jiného vlastníka, od 01.01.2017, z důvodu změny výše nájemného.
2) odboru SMI informovat vlastníky garáží, že převod nájmu pozemků pod garážemi na další uživatele již nebude možný.

Usnesení č. 110
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu obecních pozemků p. č. PK 696, výměra 1.424 m2, PK 693/2, výměra 3.751 m2, PK 697/1, výměra 3.029 m2, a PK 697/2, výměra 1.352 m2, všechny k. ú. Lysá n. L., lokalita U Mlýnka (směr z Lysé n. L. do Byšiček), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem užívání jako louka, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 111
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zachování prodloužení stávající ulice Za Pávem přes část pozemku p. č. 2875/50, k. ú. Lysá n. L.,
2) výkup pozemku p. č. 2880/1, výměra 62 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., od podílových vlastníků p. M. J. a pí D. J., Lysá n. L., za částku 1 Kč s tím, že město zachová prodloužení stávající ulice Za Pávem přes část pozemku p. č. 2875/50, k. ú. Lysá n. L. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.

Usnesení č. 112
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost manželů K. ve věci dořešení stávajícího stavu pozemků p. č. 647/2 a p. č. 647/1, k. ú. Lysá n. L., ul. Ke Kovoně,

II. o d k l á d á
rozhodnutí do doby vyjasnění majetkoprávních vztahů se SŽDC v rámci plánované rekonstrukce trati č. 232 a projednání ve výboru pro obchvat a finančním výboru.

Usnesení č. 113
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o stavu studie funkčního využití č. p. 13 a vyjádření výborů, komisí a odboru ŠSVZaK.

Usnesení č. 114
Zastupitelstvo města

u k l á d á
odboru KMÚ vypsat výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro dům č. p. 13 za účelem využití jako komunitní centrum, které bude sloužit i pro potřeby ZŠ B. Hrozného Lysá n. L., s tím, že k výběrovému řízení bude přidáno závazné stanovisko Odboru ŠSVZaK MěÚ Lysá n. L., památkové péče.
Termín: 11.05.2016

Usnesení č. 115
Zastupitelstvo města

u k l á d á
odboru ŠSVZaK ve spolupráci se sociální komisí projednat umístění domova pro matky s dětmi a startovacích bytů.
Termín: 30.03.2016

Usnesení č. 116
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
stanoviska výborů a komisí k využití všech volných objektů v majetku města.

Usnesení č. 117
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
pokácení 10 ks havarijních topolů v Komenského ul., Lysá n. L.

Usnesení č. 118
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
ošetření zbývajících 23 ks topolů v Komenského ul., Lysá n. L.

Usnesení č. 119
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
podání žádosti o pokácený zbývajících 23 ks topolů v Komenského ul., Lysá n. L.

Usnesení č. 120
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
umístění náhradní výsadby v Komenského ul. po dokončení výstavby sportovní haly.

Usnesení č. 121
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
redukční řezy lip v Pivovarské ulici, Lysá n. L.

Usnesení č. 122
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
redukční řezy jasanů v Jedličkově ulici, Lysá n. L.

Usnesení č. 123
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
navrhované pěstební ošetření všech lip v ulici Na Mlíčníku, Lysá n. L.

Usnesení č. 124
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
odstranění nevzhledných jehličnanů před domovem mládeže a s následnou výsadbu 1 ks solitérního stromu.

Usnesení č. 125
Zastupitelstvo města

n e s c h v a l u j e
návrh na podání žádosti na pokácení 3 ks lip se zhoršeným zdravotním stavem v ulici Na Mlíčníku, Lysá n. L.

Usnesení č. 126
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na roky 2010 – 2019, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,

II. p o v ě ř u j e
starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, jeho podpisem.

Usnesení č. 127
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost Apoštolské církve, Sbor Lysá nad Labem, Alešova 938, Lysá n. L.,

II. s c h v a l u j e
konání akce Apoštolské církve, Sboru Lysá nad Labem „Celonárodní čtení bible“ na pozemku města, v prostoru u PENNY, v termínu 26. března 2016, od 13:00 – 19:00 hodin, za podmínek uvedených v rozhodnutí, které bude vydáno odborem správy majetku a investic.

Usnesení č. 128
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost manželů V., o zpevnění příjezdové cesty k domům v Litoli,

II. s c h v a l u j e
zpevnění části cesty v majetku města štěrkem.

Usnesení č. 129
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 47 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 17.736 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní M. H., Benátky nad Jizerou.
2. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 40 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 20.717 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní I. B., Benátky nad Jizerou.
3. Uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 42 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 25.938 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2, s paní J. B., Praha, (náhradník p. D. s nabídkou 59 Kč/m2).
4. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 10 v č. p. 609, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 21.330 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 75 Kč/m2, s panem Mgr. J. P., Praha.

Usnesení č. 130
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6007554/001 na obecní pozemek p. č. 50/10 s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 3.636 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 131
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na prodloužení nájemní smlouvy od 01.03.2016 do 28.02.2018 se Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01, Kladno,

II. u k l á d á
odboru SMI předložit orientační náklady na výstavbu garáže pro sanitní vozidlo v objektu výjezdové základny ZZS SČK, p. o. Lysá nad Labem, na adrese Masarykova 214, Lysá nad Labem, pro Zdravotnickou záchrannou službu Středočeského kraje, se sídlem Vančurova 1544, 272 01, Kladno.
Termín: 30.03.2016

Usnesení č. 132
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
podání žádosti o dotaci na projekt „Obměna veřejného osvětlení“ z fondu programu EFEKT u MPO pro rok 2016 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 15 % z celkových nákladů projektu.

Usnesení č. 133
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
rozhodnutí o vydání souhlasu s umístěním a provedením stavby „Rekonstrukce žst. Lysá nad Labem“ na pozemcích p. č. 651/4, 810/1, k. ú. Lysá n. L., (dále jen „Pozemky) o vydání souhlasu se stavbou, souhlasu se vstupem na Pozemky, o provedení kopané sondy pro pedologický průzkum na Pozemcích, o vydání souhlasu k vynětí Pozemků či jejich části ze ZPF,

II. u k l á d á
starostovi města jednat se SŽDC o vzájemné spolupráci při výstavbě obchvatu města a rekonstrukci trati 232.

Usnesení č. 134
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
uzavření pojistné smlouvy pro Město Lysá nad Labem s platností do 31.12.2016 s DIRECT pojišťovnou

II. p o v ě ř u j e
starostu města jejím podpisem.
Vytvořeno 4.3.2016 7:25:21 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:07 | přečteno 18x | ernest
load