01. Usnesení ZM 27.01.2016

Usnesení z 1. jednání ZM dne 27.01.2016

Usnesení č. 1
Zastupitelstvo města

v o l í
ověřovatele zápisu p. Mgr. Fajmona H., p. Ing. Gregora P.

Usnesení č. 2
Zastupitelstvo města

v o l í
návrhovou komisi ve složení p. Ing. Kváč D., pí Fischerová R., p. Ing. Grochol L., CSc.

Usnesení č. 3
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
program jednání ZM dne 27.01.2016.

Usnesení č. 4
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 1 - pozemek p. č. 511/52, k. ú. Lysá n. L. – zařadit do zóny VD – drobná výroba a výrobní služby.

Usnesení č. 5
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 2 - pozemky p. č. 527/55, 527/35, 527/43, 527/59, k. ú. Lysá n. L. – VD - koeficient zeleně max. 20 %.

Usnesení č. 6
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 9 - plochu VD – upravit v prostorovém uspořádání v regulativech výšku budov na 9 m, a to i při sklonu střechy do 35°. Dále snížit koeficient zeleně na 0,15 – 0,20.

Usnesení č. 7
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 4 - osamocená stavbu u silnice na Starou Lysou – převést na plochu pro bydlení, aktualizace stavu.

Usnesení č. 8
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 5 - část pozemku p. č. 610/3, k. ú. Lysá n. L. převést do plochy DZ - doprava železniční - podle informací SŽDC je plánovaná rekonstrukce ŽST Lysá nad Labem s těmito cíli:
- vybudování nového ostrovního nástupiště,
- prodloužení užitné délky kolejí na 740 m,
- zvýšení rychlosti projíždějících vlaků,
- zavedení taktu 15 minut na rameni Praha – Lysá nad Labem.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 6 - úprava hranic obcí mezi Lysou nad Labem a Přerovem nad Labem.

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 7 - následně vyznačit všechny povolené ulice – bílou linií. V současné době má město další nové komunikace, které nejsou zaneseny do územního plánu, proto bylo navrženo jejich doplnění.

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 a) - plochu VD.1* - nekrytý skladový areál Litol převést do plochy s funkčním využitím SM + OV.

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 b) - plochu OS.1* - sport, tělovýchova specifická – plochy v dosahu záplavového území – rozšířit o plochu p. č. 15/14 a 758, k. ú. Litol, a to z důvodu rozšíření fotbalového hřiště a jeho zázemí.

Usnesení č. 13
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 c) - plochu ZO* - sídelní zeleň ochranná – p. č. 15/8 a část p. č. 15/2 a část plochy VD* - drobná výroba a výrobní služby – p. č. 14/8 a část p. č. 15/2, k. ú. Litol, – převést do plochy s možností výstavby volnočasového centra, včetně přípojek (např. pro možnost postavení cirkusu).

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 8 d) - části ploch NS.opvz*, NS.prz*, - plochy smíšené nezastavěného území s indexy využití o – ochranná zóna, p – přírodní preference, v - vodohospodářství a z – zemědělství, ZO* - sídelní zeleň ochranná a část navržené komunikace 102 - p. č. 323/23, 15/9, 15/8, 323/1, 14/13, 12/7, 332/55, 14/12, 14/11, 14/14, 14/27, 14/28, 332/51, 332/54, 342, 332/16, 344/1, 14/20 a 13/4 ..... , k. ú. Litol, převést do plochy umožňující výstavbu rekreačního přístavu se zázemím dle předloženého návrhu projektu a v souladu se stávajícím územním plánem.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 10 - plochu ZS.1 – sídelní zeleň individuální – nezastavitelné zahrady umožnit v přípustném využití postavit zemědělskou stavbu.

Usnesení č. 16
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 11 - parcelu č. 2890/1, k. ú. Lysá n. L., převést z plochy zeleně ZO - sídelní zeleň ochranná do plochy BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 12 - severní část pozemku p. č. 2088/2, k. ú. Lysá n. L., v zóně OS – sport, tělovýchova, převést do funkční zóny TO.1 – technické služby – specifické.

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L.:
1) dle bodu č. 13 - pozemek p. č. 2645/2, 2645/4 a st. p. č. 729, k. ú. Lysá n. L. – zařadit do zóny BI – bydlení individuální,
2) dle bodu č. 14 - pozemek p. č. 3485/2, k. ú. Lysá n. L., – zařadit do zóny BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské (již zastavěný pozemek).
3) dle bodu č. 15 - pozemek p. č. 15/2, k. ú. Litol, – zařadit celý do zóny ZO* - sídelní zeleň ochranná - plocha, která je vedená jako les, je v územním plánu zeleně zabarvená omylem,
4) dle bodu č. 16 - na pozemku p. č. 2131/55, k. ú. Lysá n. L., – zrušit navrženou komunikaci (přerušovaná bílá linie), vše zahrnout do BI - bydlení individuální v rodinných domech – městské,
5) dle bodu č. 17 – plochu DS změnit na DZ a do Přípustného využití doplnit: - příjezdové komunikace a křížení dopravních ploch,
6) dle bodu č. 18 - plochu č. 23 – zařadit do zastavěného území. Pozemek byl omylem zařazen do zastavitelného území, ne zastavěného.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 19 - upravit regulativy plochy OS.1* (v části Litol – veslák) tak, aby v přípustném využití bylo doplněno ubytování v ubytovnách a plochu změnit na OS.4*.

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu 21 - pozemky p. č. 2433/4, 2433/22, 2433/31, 2433/32, 2433/33 a 3846, k. ú. Lysá n. L., současné využití SM změnit na BI - bydlení individuální.

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem stavebního úřadu v rámci změny č. 1 územního plánu Lysá n. L. prověřit možnost rozdělení zóny SM.1 (P72) na část určenou pro chaty a část určenou pro RD.

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem stavebního úřadu v rámci změny č. 1 územního plánu Lysá n. L. celé území mezi spalovnou a budoucím obchvatem zařadit do zóny umožňující vznik zahrádkářské kolonie (bod č. 26 - pozemek p. č. 2867/2, k. ú. Lysá n. L.).

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 a) prověřit zapracování biokoridoru v celém úseku Mlynařice - ÚSES (lokální biokoridor).

Usnesení č. 24
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 b) - vyjmout pozemek p. č. 694/13, k. ú. Lysá n. L., z plochy SM a přičlenit do plochy PZ (jako je pozemek p. č. 2104/5).

Usnesení č. 25
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 30 g) - oprava násl. bodů: zrušení 1 památného stromu a zakreslení 5 dalších památných stromů.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 31 - plochy výroby (VT) - výšku omezit na 17 m nad úrovní terénu.

Usnesení č. 27
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s návrhem na změnu č. 1 územního plánu Lysá n. L. dle bodu č. 31 – plochy výroby a skladování (VL + VD) – výšku omezit na 14 m nad úrovní terénu.

Usnesení č. 28
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost p. M. H., trvale bytem Lysá n. L., o odklad splatnosti dlužné částky z parkovného za r. 2015, ve výši 220 tis. Kč,

II. s c h v a l u j e
odklad splatnosti dlužné částky z parkovného za r. 2015, dle uzavřené smlouvy na zajištění provozu na místních komunikacích a určených úsecích v době konání výstav v r. 2015, ve výši 220 tis. Kč, nejpozději do 15.02.2016, a to bez úroku z prodlení. Nebude-li dlužná částka do 15.02.2016 uhrazena, bude p. M. H. povinen uhradit navíc úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně. Odklad splatnosti včetně dohody o případné úhradě úroku z prodlení bude vyhotoven v písemné formě.

Usnesení č. 29
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh na rozdělení dotací z Programu na podporu kultury města Lysá nad Labem na rok 2016 dle návrhu komise pro rodinu, školství a kulturu, včetně veřejnoprávních smluv s příjemci dotací. (doplnění schv. ZM 17.02.2016).

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
rozdělení dotací z Programu na podporu sportu a volného času města Lysá nad Labem na rok 2016 dle návrhu komise pro cestovní ruch a sport, včetně veřejnoprávních smluv s příjemci dotací. (doplnění schv. ZM 17.02.2016).

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo města

I. s c h v a l u j e
1) výkup části pozemku p. č. PK 2977/6, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní M. L., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2977/6, výměra 1.244 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Brazel, s. r. o., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.
2) výkup části pozemku p. č. PK 3184, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní . M. S., Nizozemsko, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3184, výměra 1.326 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Agáta Stará Lysá, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.
3) výkup části pozemku p. č. PK 2833, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od paní L. E., Nymburk, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2833, výměra 382 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Pěstitel Stratov, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.
4) výkup části pozemku p. č. PK 2975/1, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od podílových vlastníků, tj. paní P. J., Zábřeh, podíl ¼, pana P. K., Uničov, podíl ½, a paní V. V., Uničov, podíl 1/4, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2975/1, výměra 341 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. společnosti Bramko Semice, za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.
5) zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. PK 3309/1, výměra 7.481 m2, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníkovi pozemků PK 3012/2, PK 2870/17, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, k. ú. Lysá n. L., za částku 20 Kč/m2,
6) výkup části pozemku p. č. PK 3012/2, PK 2870/17, PK 2939, PK 2967, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana P. R., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2939, PK 2967, PK 3012/2, PK 2977/1, PK 2977/2, PK 2536, PK 562, p. č. 2870/17, p. č. 2870/15 a p. č. 2823/3, o celkové výměře 7.066 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu zemědělci, tj. panu P. R., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.
7) výkup části pozemku p. č. PK 3013/3, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Z. J., Lysá n. L., za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrické plány na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 3013/3, výměra 151 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Do doby, než bude zahájena výstavba obchvatu, bude vykoupená část pozemku pronajatá stávajícímu nájemci, tj. panu P. R., za cenu dle schváleného ceníku pronájmu zemědělské půdy pro rok 2016, tj. 2.000 Kč/ha/rok.

II. u k l á d á
p. starostovi informovat p. P. R., že k prodeji městských pozemků v nové lokalitě Hrabanov severozápad, v územní studii pořízené v roce 2015 označených č. 12 a 13, se zastupitelstvo města v současné době nemůže zavázat.

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
úpravu rozpočtu města roku 2016 – 1. rozpočtové opatření dle návrhu finančního odboru s tím, že ve výdajích na investice bude pol. Příprava projektů obecně převod z roku 2015 snížena na částku 1.682 tis. Kč a zařazena bude nová položka Příprava projektu na obchvat II. etapa ve výši 1.000 tis. Kč.

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) podání žádosti o dotaci na projekt „Vybudování kanalizace a vodovodu v ul. Za Pávem“ a „Výsadba v Parku Třešňovka - Lom“ ze Středočeského Fondu životního prostředí a dotaci na projekt „Oprava výjezdového vozidla CAS 25 T815“ ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2016 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových nákladů projektu“.
2) podání žádosti o dotaci na projekt „Restaurování branky z ohradní zámecké zdi a plotu na parc. č. 18 v Lysé nad Labem“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek pro rok 2016 a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových nákladů projektu.

Usnesení č. 34
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 1.039 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, vlastníku pozemku p. č. st. 3349 a p. č. 2131/38, za min. cenu 300 Kč/m2,
2) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 2131/69, výměra 674 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., prodloužení ulice Máchova a Fibichova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem využití jako stavební pozemek k pozemku p. č. 2131/51, za min. cenu 800 Kč/m2.

Usnesení č. 35
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí J. K., Lysá n. L., na otočení laviček v ul. Zámecká,

II. n e s c h v a l u j e
otočení laviček v ul. Zámecká, z důvodu nutnosti dodržení udržitelnosti projektu po dobu 5 let.

Usnesení č. 36
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
ceník parkovacích lístků a parkovacích karet v souladu s Nařízením města Lysá nad Labem č. 7/2015, o placeném stání na místních komunikacích v době konání výstav.

Usnesení č. 37
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložené návrhy řešení na rekonstrukci části komunikace ul. Školní náměstí,

II. s c h v a l u j e
rekonstrukci části komunikace ul. Školní náměstí, a to před RD manž. S. a navazující vjezd do dvora Domova mládeže,

III. u k l á d á
p. starostovi připravit navýšení finančních prostředků na položce 221 - Pozemní komunikace o 300 tis. Kč do návrhu úpravy rozpočtu města na r. 2016 – 2. rozpočtové opatření.

Usnesení č. 38
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh na rozšíření počtu parkovacích míst pro občany ZTP,

II. ž á d á
odbor SMI, aby tato žádost byla začleněna do studie dopravního značení v parkovací zóně.

Usnesení č. 39
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předložený návrh na opravu chodníků a komunikací z položky 221 – Pozemní komunikace – údržba,

II. o d k l á d á
projednání předloženého návrhu na ZM dne 17.02.2016.

Usnesení č. 40
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
1) s umístěním stavby „Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Čelákovice (mimo)“ na pozemcích p. č. 694/2, 694/7, 694/20, 3515, 3518/2 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L.,
2) s dočasným a trvalým odnětím zemědělské půdy pro nezemědělské účely ve smyslu zákona 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně zemědělského půdního fondu), na pozemcích p. č. 694/2, 694/7, 694/20, 3515, 3518/2 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L.,
3) se zřízením věcného břemene na pozemcích p. č. 694/20 a 3523/2, k. ú. Lysá n. L.
4) s vydáním souhlasu s umístěním stavby ve vzdálenosti do 50 m od lesa za předpokladu, že nedojde k trvalému omezení plnění funkcí lesa, případně k trvalému odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Usnesení č. 41
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
budoucí využití objektu č. p. 28 – 29, ul. Čs. armády, Lysá n. L., jako služebnu policie ČR a zároveň MěP Lysá n. L.

Usnesení č. 42
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis č. 1/2016 z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy dne 13.01.2016.

Usnesení č. 43
Zastupitelstvo města

p o v ě ř u j e
starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, k podpisu písemnosti „Souhlas vlastníka nemovité věci s umístěním sídla“, pro organizace SDH jednotky Lysá n. L., Dvorce a Byšičky, a to v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku.

Usnesení č. 44
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu obecního pozemku p. č. 333/7, druh pozemku zahrada, výměra 579 m2, k. ú. Litol, ul. Na Staré vsi, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem užívání jako zahrada, za nájemné ve výši 2 Kč/m2/rok.

Usnesení č. 45
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. 3272/13, druh pozemku trvalý travní porost, výměra 3.888 m2, k. ú. Lysá n. L., ul. Poděbradova, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, za účelem užívání jako louka, za nájemné ve výši 670 Kč/ha/rok.

Usnesení č. 46
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
pronájem části obecního pozemku p. č. st. 38/1, výměra 2 m2, k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí (dvůr u chirurgie), před provozovnou smíšeného zboží č. p. 1759, panu LUU DUC VIET, bytem Labská 14, Kolín 5, IČ: 28673913, za částku 5 Kč/m2/den, na dobu neurčitou od 01.02.2016, za účelem vystavování zboží po celý rok s tím, že nájemce denně zajistí úklid pronajaté plochy včetně zametání, složí vratnou kauci ve výši jednoho ročního nájemného.

Usnesení č. 47
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
záměr Osadního výboru Řehačka na vybudování sportovního hřiště pro volejbal a nohejbal na pozemku 3628/77, k. ú. Lysá n. L., Řehačka.

II. u k l á d á
odboru SMI vstoupit v jednání se státní podnikem Povodí Labe ve věci stanovení kupní ceny pozemku p. č. 3628/77, výměra 981 m2, k. ú. Lysá n. L., a zároveň projednat možnost odkupu stavby bývalých šaten na pozemku p. č. 3628/78, k. ú. Lysá n. L., ve stejné lokalitě jako zázemí pro budoucí hřiště.

Usnesení č. 48
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
informativní zprávu o schválení finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Usnesení č. 49
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6017015/VB002 na obecní pozemek p. č. 319/4, k. ú. Litol, s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.000 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
2) uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. EP-12-6001098/001 na obecní pozemky p. č. 552/7, 3472/1, 3752, 3757/2 a 3757/3, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 8.550 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 50
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Komenského rekonstrukce dívčích WC pav. D jediné kritérium - výši ceny díla vč. DPH.
2) pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Komenského školní jídelna, rekonstrukce topení jediné kritérium – výši ceny díla vč. DPH.
3) pro vyvěšení veřejné zakázky ZŠ Hrozného č. p. 12 rekonstrukce podlah a obložení jediné kritérium – výši ceny díla vč. DPH.
4) vypsání výběrového řízení na stavební práce spojené s opravou zámecké ohradní zdi s hodnotícím kritériem nejnižší nabídkovou cenou vč. DPH.

Usnesení č. 51
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemky p. č. 619/2 a 619/167, k. ú. Lysá n. L., s Třetí Sluníčková, s. r. o., pro výstavbu kanalizační, vodovodní a plynové přípojky v rámci stavby bytového domu „Jasan“. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Usnesení č. 52
Zastupitelstvo města
I. b e r e n a v ě d o m í
žádost pí M. M., nájemnice bytu v Milovicích – Mladé,

II. s c h v a l u j e
1) ukončení nájemní smlouvy na byt v Milovicích - Mladé s pí M. M. dohodou a uzavření nové nájemní smlouvy s jejím synem, p. M. M., bytem tamtéž. Nový nájemce před uzavřením nájemní smlouvy na byt složí jistotu ve výši 6 násobku nájemného s tím, že nájemné bude stanoveno ve stávající výši, tj. 59 Kč/m2,
2) uzavření nájemní smlouvy na byt v Milovicích – Mladé, s pí M. M., za předpokladu, že stávající nájemní smlouva na byt (uzavřená s její dcerou) bude ukončena a že pí M. M. převezme závazek plné úhrady dluhu, který na bytu vázne. Nová nájemkyně před uzavřením nájemní smlouvy na byt složí jistotu ve výši 6 násobku nájemného s tím, že nájemné bude stanoveno ve stávající výši, tj. 73 Kč/m2
3) Splátkový kalendář pí M. M. na úhradu dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytu v Milovicích – Mladé, ve výši 1.000 Kč/měsíc.

Usnesení č. 53
Zastupitelstvo města

I. o d k l á d á
projednání žádosti paní H. Z., nájemnice v Milovicích – Mladé, o vrácení bodu nájemní smlouvy týkající se odprodeje bytu stávajícímu nájemci v případě prodeje do osobního vlastnictví,

II. u k l á d á
kontrolnímu výboru předložit návrh řešení na jednání ZM dne 17.02.2016.

Usnesení č. 54
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
zveřejnění záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání na adrese č. p. 5, Jiráskova ul., Lysá n. L., Litol, a stávajících prostor knihovny v budově radnice, č. p. 23, Husovo náměstí, Lysá n. L., pro Městkou knihovnu Lysá nad Labem.

Usnesení č. 55
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) cenové ujednání ke smlouvám č. 2004/87, č. 2002/34 a č. 2008/132 o dodávce a odběru tepla na rok 2016 s firmou Thermoservis spol. s r. o., Nymburk,
2) cenovou kalkulaci ke Smlouvě na zabezpečení provozu a údržby s dodávkou tepla do plynových kotelen v majetku města Lysá n. L. s firmou Thermoservis, spol. s r. o., Nymburk, pro rok 2016.

Usnesení č. 56
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
prodloužení doby jednání zastupitelstva města dne 27.01.2015 do 24:00 hodin.

Usnesení č. 57
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stravovací komise dne 30.11.2015.

Usnesení č. 58
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
přijetí daru od Spolku rodičů žáků ZŠ J. A. Komenského, Lysá nad Labem, o. s., se sídlem ZŠ J. A. Komenského, Komenského 1534, Lysá n. L., ve výši 150.000 Kč na nákup úložného nábytku do kabinetů.

Usnesení č. 59
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 06.01.2016.

Usnesení č. 60
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání informativní zprávy k nájemní smlouvě o užívání služebního bytu v ZŠ T. G. Masaryka, Palackého 160, Lysá n. L. – Litol, na jednání ZM dne 17.02.2016, s tím, že na jednání bude přizván ředitel ZŠ T. G. Masaryka.

Usnesení č. 61
Zastupitelstvo města

s o u h l a s í
s tím, aby Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Příbrami, určil za osobu užívající byt pí M. R. – společně posuzovaná osoba P. R., kteří užívají za účelem bydlení ubytovací zařízení Ubytovna „VK“ Lysá nad Labem.

Usnesení č. 62
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace panu Lukáši Fuchsovi za účelem provozování a údržby kin s tím, že ve smlouvě bude uvedeno, že částka 800 tis. Kč bude převedena na účet žadatele ve 4 splátkách ve výši 300 tis. Kč, 200 tis. Kč, 200 tis. Kč a 100 tis. Kč, vždy do 10. dne počínajícího období.

Usnesení č. 63
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh na vyhlášení veřejné sbírky k zakoupení dřevořezeb od pana B. K.

Usnesení č. 64
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
do volného bytu B – 15 v DPS umístění manželů J. a D. K., oba bytem Lysá n. L. Náhradníci: J. C., M. T., oba trvale bytem v domě s pečovatelskou službou.

Usnesení č. 65
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání komise sociální a zdravotní dne 23.11.2015,

II. u k l á d á
předsedům komisí a výborů zaslat p. tajemníkovi do 08.02.2016 přehled docházky jednotlivých členů na jednání komisí a výborů.

Usnesení č. 66
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídky na výběr pojišťovny pro město Lysá n. L. na jednání ZM dne 17.02.2016.

Usnesení č. 67
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 1/2016 Provoz služebních a vlastních motorových vozidel a cestovní náhrady.

Usnesení č. 68
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
předložený návrh Směrnice č. 2/2016 Pravidla tvorby a používání Sociálního fondu Města Lysá nad Labem pro rok 2016.

Usnesení č. 69
Zastupitelstvo města

o d k l á d á
projednání návrhu Směrnice č. 3/2016 Postup při umísťování reklamních zařízení a předzahrádek na veřejném prostranství v Lysé nad Labem na jednání ZM dne 17.02.2016.

Usnesení č. 70
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zprávu o porovnání finanční náročnosti kontroly hospodaření města.

Usnesení č. 71
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě do m í
předloženou žádost majitelů domů ulic Jaromírovy Sady a Sadová,

II. k o n s t a t u j e
že pro rok 2016 není v rozpočtu města s rekonstrukcí ulic Jaromírovy Sady a Sadová počítáno,

III. u k l á d á
1) odboru SMI pokračovat ve výkupu pozemků pod komunikacemi v ul. Jaromírovy sady, Sadová,
2) p. tajemníkovi odpovědět paní B. v duchu diskuse na ZM.

Usnesení č. 72
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) užití znaku města na informačním plakátu společnosti Kompakt ČR pro oblast Lysá nad Labem – Čelákovice pro rok 2016,
2) užití znaku města ve vědecké publikaci pana P. H., bytem Brno.

Usnesení č. 73
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou zprávu k návrhu na stanovení odměn pro členy výborů a komisí,

II. s c h v a l u j e
vyplacení odměn členům a předsedům výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, formou odměny 1 x za rok, ve výši 100 Kč členům za každou účast na schůzi komise nebo výboru a předsedům komise nebo výboru ve výši 200 Kč. Maximální částka odměny činí 1.000 Kč za člena komise nebo výboru a 2.000 Kč za předsedu komise nebo výboru.

III. u k l á d á
tajemníkovi MěÚ na základě podkladů od předsedů výborů nebo komisí zajistit proplacení odměn členům a předsedům výborů a komisí, nezařazených do ZM, po uzavření kalendářního roku s četností 1x ročně.

Usnesení č. 74
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 09031411, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Výstavba stokových systémů ve městě Lysá nad Labem a jeho městských částí“ podepsaného dne 05.01.2016 zástupcem SFŽP.

Usnesení č. 75
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě kupní a zřízení VB s p. B., zastoupeným pí M., na pozemky v lokalitě „Drážky“. Dodatek opravuje čl. IV. odst. 1 kupní smlouvy tak, že slovo „Kupující“ nahrazuje slovem „Prodávající“, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Usnesení č. 76
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti č. 1001C16/28 na výstavbu kanalizace Byšičky (Kanalizace splašková tlaková a vodovod) na pozemku parcelní č. 1431, k. ú. Lysá n. L., s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00, pro Středočeský kraj, se sídlem nám. Winstona Churchilla 1800/2, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00.

Usnesení č. 77
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 14.12.2015.

Usnesení č. 78
Zastupitelstvo města

b e r e n a   v ě d o m í
zápis z jednání stavební komise dne 11.01.2016.

Usnesení č. 79
Zastupitelstvo města

I. p ř i j í m á
doručené cenové nabídky na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem od 1) Ing. et Ing. Josef Štveráček, Ovčáry 133, Dřísy 277 14, 2) Ing. Bořivoj Zimmermann, Na Křivce 1079/36, Praha 10, 101 00, 3) Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n. L,

II. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy na zpracování lesních hospodářských osnov obce s rozšířenou působností Lysá nad Labem s Ing. Bořivojem Zimmermannem, Na Křivce 1079/36, Praha 10, 101 00, za celkovou cenu zakázky včetně DPH 245.830 Kč.

Usnesení č. 80
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
předloženou informaci o poskytnutí roční dotace na spolufinancování dopravní výchovy BESIP,

II. s c h v a l u j e
požadovanou částku na spolufinancování dopravní výchovy BESIP, tj. 10 000 Kč.

Usnesení č. 81
Zastupitelstvo města

I. b e r e n a v ě d o m í
cenové nabídky na dodávku kancelářských potřeb pro rok 2016 od firem: 1) POPROKAN PAPÍR, s. r. o., Brožíkova 882, 33011 Třemošná, IČ 25225014, 2) Bartoň a Partner, s. r. o., Chválkovice 580, 77900 Olomouc, IČ 26810093, 3) LENTO, s. r. o., Radiměř 317, 56907 Radiměř, IČ 26007533,

II. s c h v a l u j e
dodavatele kancelářských potřeb pro rok 2016 – spol. LENTO, s. r. o., Radiměř 317, 56907 Radiměř, IČ 26007533.

Usnesení č. 82
Zastupitelstvo města

b e r e n a v ě d o m í
zápis z 1. jednání výboru pro obchvat dne 20.01.2016.

Usnesení č. 83
Zastupitelstvo města

s c h v a l u j e
1) TK Slovanu Lysá n. L. podání žádosti o dotaci na sportovní hřiště,
2) ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L. podání žádosti o dotaci na primární prevenci.
Vytvořeno 4.3.2016 7:33:19 - aktualizováno 28.7.2016 7:41:44 | přečteno 40x | ernest
load