Usnesení ze 6. zasedání ZM dne 09.09.2015

U s n e s e n í ze 6. jednání ZM dne 09.09.2015

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu:
p. Kolman Josef
p. Mgr. Kopecký Petr

2. Návrhovou komisi ve složení:
p. Ing. Eliška Petr
p. Krumpholc Jan
p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

II. s c h v a l u j e
1. Program jednání ZM dne 09.09.2015.
2. Připojení města Lysá nad Labem k Memorandu Cyklostezka krajinou Bohumila Hrabala.
3. Prodej části obecního pozemku p. č. 3451/22, k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2930-44/2015 jako pozemek p. č. st. 3428, výměra 6 m2 k. ú. Lysá n. L., druh pozemku zastavěná plocha, ul. Stržiště, za částku ve výši 500 Kč/m2, do podílového vlastnictví kupujících, paní M. S., trvalý pobyt Lysá nad Labem, v podílu 4/6 pozemku, panu J. S., trvalý pobyt Loučeň, v podílu 1/6 pozemku, a panu S. S., trvalý pobyt Lysá nad Labem, v podílu 1/6 pozemku s tím, že kupující hradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí jsou kupující.
4. Úpravu bodu č. II předložených Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 8 bude znít „O nájmu k bytu může RM rozhodnout přímo v případě, že o byt projeví zájem nájemce jiného městského bytu za předpokladu, že stávající byt vrátí v patřičném stavu dle odpovídající kategorie a nadále bude platit nejméně tak vysoké nájemné za m2 podlahové plochy, jako doposud.“
5. Úpravu bodu č. V předložených Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 1 bude znít „RM může v průběhu trvání nájemního vztahu jednostranně měnit výši základního nájemného pro jednotlivé kategorie bytů maximálně jednou za kalendářní rok.“
6. Úpravu bodu č. XII předložených Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 2 bude znít „Minimálně 60 % příjmů z vybraného nájemného za jeden kalendářní rok může být v druhém následujícím kalendářním roce použito na údržbu a rekonstrukci bytového fondu města dle potřeb, nevyčerpané prostředky budou převedeny do následujícího roku.“
7. Úpravu bodu č. XII předložených Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 2 bude znít „Minimálně 40 % příjmů z vybraného nájemného za jeden kalendářní rok bude v druhém následujícím kalendářním roce použito na údržbu a rekonstrukci bytového fondu města dle potřeb, nevyčerpané prostředky budou převedeny do následujícího roku.“
8. Úpravu bodu č. XII předložených Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města tak, že odst. 4 bude znít „Roční plán oprav v bytových domech ve vlastnictví města předkládá odbor SMI a schvaluje ZM.“
9. Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města ve znění schválených úprav.
10. a) prodej obecního pozemku p. č. 333/10 o výměře 416 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Litol, panu V. T., bytem Lysá nad Labem, za částku 1 Kč s tím, že kupující městu současně odprodá část pozemku p. č. 54/80 o výměře cca 175 m2, pozemek p. č. 60/2 o výměře 258 m2 (připloceno k zahradě ZŠ v Litoli), a pozemek p. č. 54/40 o výměře 592 m2 (ul. Vrchlického), všechny pozemky v k. ú. Litol, v celkové výměře cca 1.025 m2 a za stejnou cenu. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
b) výkup části pozemku p. č. 54/80 o výměře cca 175 m2, pozemku p. č. 60/2 o výměře 258 m2 (připloceno k zahradě ZŠ v Litoli), a pozemku p. č. 54/40 o výměře 592 m2 (ul. Vrchlického), všechny tři k. ú. Litol, v celkové výměře cca 1.025 m2, od pana V. T., bytem Lysá nad Labem, za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku p. č. 54/80, k. ú. Litol, zajistí na své náklady prodávající.
11. Typovou smlouvu na prodej pozemků města a výkup pozemků jiných vlastníků dotčených výstavbou obchvatu II. etapa dle návrhu předloženého na jednání ZM dne 09.09.2015 s tím, že návrh bude upraven dle připomínek Výboru pro obchvat města Lysá nad Labem a v bodě VI. v první větě bude vypuštěno slovo „třech“ (počet výtisků smlouvy bude vyhotoven dle potřeb).
12. Přednostní projednání Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ – PMS, spol. s r. o., za bodem „Typová smlouva na prodej pozemků města a výkup pozemků jiných vlastníků dotčených výstavbou obchvatu II. etapa“.
13. Uzavření Dodatku č. 1 k plánovací smlouvě č. 4/2014 KÚ, ze dne 25.02.2015, na výstavbu veřejné infrastruktury (chodníky, parkovací stání, zpevněná plocha a veřejná zeleň) na pozemcích č. 826/1, 826/2, 3484/2, 623/1, 623/15, 3476/5, vše v k. ú. Lysá n. L., se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem v Poděbradech, Za Bažantnicí 51, PSČ 290 01, s tím, že v bodu II. Dodatku bude upraven text takto „Plánované veřejné parkoviště bude propojeno se stávající odstavnou plochou užívanou k parkování, která se nalézá u litolské strany podchodu.“
14. Výkup části pozemku p. č. 40/11, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa dle skutečného geometrického zaměření, od paní Mgr. M. H., bytem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
15. Výkup části pozemku p. č. 35/1, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana J. T., bytem Austrálie, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 35/1 v k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.
16. Výkup části pozemku p. č. PK 2673/39 a pozemku p. č. PK 3024, oba k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana Z. F., bytem Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 2673/39 a pozemku p. č. PK 3024, oba k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.
17. Výkup pozemků p. č. 89/99 o výměře 529 m2 a p. č. 89/124 o výměře 218 m2, oba k. ú. Litol, ulice Husova, od Státního statku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Karlovarská 7, 252 61 Jeneč, za celkovou kupní cenu 202.170 Kč, dle znaleckého posudku č. 867-110-2015. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující uhradí náklady spojené s pořízením znaleckého posudku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
18. Bezúplatný převod části pozemku p. č. 2131/55, k. ú. Lysá n. L., nově označené dle GP č. 2953-38/2015 jako pozemek p. č. 2131/69, vým. 1.747 m2, k. ú. Lysá n. L., od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Města Lysá nad Labem a souhlasí s podáním žádosti o bezúplatný převod výše uvedeného pozemku.
19. Úpravu rozpočtu roku 2015 – 5. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.
20. a) návrhy formálních změn žádostí a závěrečných zpráv (vyúčtování) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (ve znění zákona č. 24/2015 – účinnost od 01.07.2015),
b) návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle § 10a zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění.
21. Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 6/2015, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.
22. Dodatky ke zřizovacím listinám u všech MŠ a ZŠ zřizovaných městem, spočívající v doplnění druhu doplňkové činnosti – rozšíření o činnost vedení kroužků.
23. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE-12-6003979/1 na obecní pozemek p. č. 619/16, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 6.300 Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
24. Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obec. pozemky p. č. 495/13, 490/2 a 3805, k. ú. Lysá n. L., s MS development, s. r. o., U Nikolajky 1085, Praha 5, pro vybudování vodovodní, kanalizační a plynové přípojky, které jsou součástí stavby domu Rozmarýn a Šalvěj. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Přechod pod vozovkou bude řešen protlakem.
25. Uzavření nové Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky p. č. 2147/15, 2147/16, 2147/18, 3808, 3807, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2155/5, 2165/7 a 2166/68, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu Lysá nad Labem, ul. Vojanova a Máchova, rekonstrukce vedení NN. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. V místech, kde je to technicky možné, použít protlak pod vozovkou.
26. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Společenstvím vlastníků bytových jednotek domu č. p. 715, ul. Zahradní, Lysá n. L., na obecní pozemek p. č. 3475, k. ú. Lysá n. L. Cena za zřízení věcného břemene bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
27. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti na obecní pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L., s RWE Gas Net, s. r. o., za cenu 6.026 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
28. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015975 na obecní pozemky p. č. 351/3 a 353/13, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 9.922 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
29. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6018562/VB010 s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 527/17, k. ú. Lysá n. L., a smlouvy č. IV-12-6018562/VB009 na pozemek p. č. 527/51, k. ú. Lysá n. L., kde je obec vlastníkem v rozsahu podílu 1/3, pro stavbu Lysá nad Labem, kabel NN pro p. č. 1892/1. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN. Přechody přes komunikaci budou řešeny protlakem pod vozovkou.
30. Příslušnost ve věci rozhodování o věcných břemenech právnických subjektů (pouze přípojek vody, kanalizace, plynu, el. energie a optických kabelů) radě města podle § 102 odst. 3 zákona o obcích (tzv. nevyhrazená pravomoc rady obce) tak, že ZM přísluší schvalování smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene, RM přísluší následné schvalování smluv o zřízení věcného břemene.
31. Uzavření splátkového kalendáře s pí J. Ch. na měsíční splátky ve výši 2.000 Kč na dlužné nájemné k bytu, Milovice – Mladá.
32. Úpravu § 2 odst. 2 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že první věta ve znění „Podklady určené pro zasedání zastupitelstva musí být zpravidla předem projednány v radě.„ bude zcela vypuštěna.
33. Úpravu § 2 odst. 3 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že první věta bude znít „Předkladatel (dle § 94 odst. (1) ZO), který chce, aby jeho návrh byl zařazen na navrhovaný program jednání zastupitelstva, musí svůj návrh doručit odboru VV nejpozději 8 dnů před plánovaným termínem zasedání zastupitelstva.“
34. Úpravu § 2 odst. 4 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.
35. Úpravu § 2 odst. 5 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že poslední věta ve znění „Odboru vnitřních věcí městského úřadu se předávají 1 x v písemné formě podepsané předkladatelem a 1 x v elektronické podobě.„ bude zcela vypuštěna.
36. Úpravu § 2 odst. 7 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že se v poslední větě vypustí text „... za což odpovídá odbor informačních technologií“, poslední věta tak bude znít „Zveřejněny budou rovněž na internetových stránkách města.“
37. Úpravu § 2 odst. 7 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že první věta bude znít „Tajemník nebo jeho určený zástupce zodpovídá za rozeslání podkladů k návrhům, které byly zařazeny na navrhovaný program zasedání zastupitelstva vč. pozvánky jím podepsané, jednotlivým členům zastupitelstva elektronickou poštou nebo jiným obvyklým způsobem nejpozději 6 dnů před termínem zasedání.“
38. Úpravu § 2 odst. 7 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že poslední věta bude znít „Zveřejněny budou rovněž na internetových stránkách nejpozději 2 dny před termínem zasedání zastupitelstva.“
39. Úpravu § 3 odst. 1 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že odstavec bude znít „Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 3 x v pololetí, vždy v územním obvodu města. Jeho zasedání svolává a řídí starosta. Zasedání se obvykle koná ve velké zasedací místnosti v budově staré radnice v Lysé nad Labem.“
40. Úpravu § 3 odst. 2 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že odstavec bude znít „Plánované termíny zasedání zastupitelstva schvaluje zastupitelstvo vždy na půl roku předem. To však nevylučuje možnost svolání zasedání zastupitelstva starostou dle potřeby i mimo plánovaný termín.“
41. Úpravu § 4 odst. 2 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.
42. Úpravu § 4 odst. 5 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že odstavec bude znít „Předsedající konstatuje, zda zápis z předchozího jednání zastupitelstva byl ověřen, a v případě potřeby dá hlasovat o eventuálních námitkách člena zastupitelstva proti tomuto zápisu.“
43. Úpravu § 4 odst. 7 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.
44. Úpravu § 4 odst. 9 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.
45. Úpravu § 4 odst. 10 a odst. 11 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tyto odstavce budou zcela vypuštěny.
46. Úpravu § 4 odst. 13 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že bude vypuštěn text „Týká-li se vystoupení zastupitele upozornění na nedodržení zákona či jednacího řádu, bude mu uděleno slovo přednostně. Zastupitelstvo pak rozhoduje veřejným hlasováním. Nejdříve se hlasuje o protinávrhu k navrženému usnesení.“
47. Úpravu § 4 odst. 14 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, bude vypuštěn text „Ke slovu je možno se přihlásit jen do té doby, pokud předsedající neudělí závěrečné slovo, nebo pokud nebyl stanoven konec rozpravy.“
48. Úpravu § 5 odst. 8 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.
49. Úpravu § 5 odst. 10 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.
50. Úpravu § 6 odst. 1 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.
51. Úpravu § 6 odst. 3 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude zcela vypuštěn.
52. Úpravu § 9 odst. 3 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že věta druhá bude znít „Zápis obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 95 odst. 1 ZO, v platném znění, a za jeho vyhotovení zodpovídá odbor vnitřních věcí.“
53. Úpravu § 11 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento paragraf bude zcela vypuštěn.
54. Úpravu § 12 odst. 1 předloženého Jednacího řádu zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že tento odstavec bude znít „Změny doplňky nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo.“

III. n e s c h v a l u j e
1. Zveřejnění prodeje obecních pozemků p. č. 29/2, druh pozemku orná půda o výměře 2 825 m2, p. č. 18/19, druh pozemku orná půda o výměře 390 m2, p.č. 18/20, druh pozemku orná půda o výměře 287 m2, p. č. 30/1, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 798 m2 a p. č. 31/2, druh pozemku trvalý travní porost o výměře 562 m2, všechny k. ú. Litol.
2. Pořízení automatické monitorovací stanice imisí.

IV. b e r e n a v ě d o m í
1. Dopis paní M. Herclíkové a pana Ing. J. Rampy ze dne 29.06.2015.
2. Rozbor hospodaření města Lysá nad Labem do 20.08.2015.
3. Zápis ze schůze Osadního výboru Dvorce dne 22.06.2015.
4. Informaci o prověření instalace dopravních značek na krajských komunikacích v souladu s právními předpisy a příslušnou normou.
5. Seznam s vhodnými druhy stromů pro uliční stromořadí ve městě.
6. Informaci, že pozemky p. č. st. 202/8 o výměře 5 m2, p. č. st. 202/7 o výměře 3 m2 a p. č. st. 202/6 o výměře 12 m2, všechny k. ú. Lysá n. L., jsou součástí nemovitostí č. p. 1707, 1709, a to jako schodiště a bezbariérová rampa při vstupu do prodejny drogerie Teta.
7. Zápis z 5. jednání Výboru pro obchvat města Lysá nad Labem.
8. Odpověď Středočeského kraje na Petici za bezodkladné řešení křižovatky u kina ze dne 20.05.2015, podle níž lze zabezpečit provoz na křižovatce pouze světelnou signalizaci.

V. u k l á d á
1. Panu starostovi předložit ZM zprávu o vyřešení technických problémů s kamerovým systémem a o způsobu jeho provozování a vyhodnocování.
Termín: ZM 16.12.2015
2. Panu místostarostovi a p. Mgr. Markovi (člen finančního výboru) oslovit p. Mgr. Řiháčka ve věci dopracování právního rozboru smlouvy uzavřené mezi Městem Lysá nad Labem a MS development, s. r. o. ve smyslu diskuse na zasedání ZM dne 09.09.2015 a požadavků finančního výboru.
3. RM zpracovat typovou smlouvu na dočasné zábory pozemků jiných vlastníků dotčených výstavbou obchvatu II. etapa.
4. Odboru SMI jednat se všemi vlastníky pozemku p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., o možnostech prodeje pozemku za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa.
5. RM doplnit návrh veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Kotva Lysá nad Labem na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem ve smyslu diskuze na zasedání ZM dne 09.09.2015 a předložit ho na příští zasedání ZM včetně stanoviska vlastníka k uvedenému záměru.
6. Starostovi města zaslat občanskému sdružení Kotva Lysá nad Labem písemné vyrozumění o tom, že město Lysá nad Labem podporuje záměr na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v lysé nad Labem.
7. Panu starostovi jednat s hejtmanem Středočeského kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj o možnosti navrácení finančních prostředků vynaložených na projektovou dokumentaci a výkupy pozemků pro vybudování obchvatu města Lysá nad Labem.
8. RM:
a) svolat veřejné projednání studie opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem,
b) zajistit dopracování studie opatření na zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného, kterou na objednávku Města Lysá nad Labem zpracovala Stavební fakulta Českého vysokého učení technického, do fáze projektu, a zajistit jeho projednání s dotčenými orgány v termínu do 30.06.2016;
c) zpracovat a předložit Státnímu fondu dopravní infrastruktury žádost o příspěvek na realizaci projektu v termínu do 31.12.2015;
d) připravit smlouvu o spolupráci se Středočeským krajem pro realizaci opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na Husově náměstí a Náměstí B. Hrozného v Lysé nad Labem, a to před vypsáním výběrového řízení na tuto akci,
e) zajistit u kvalifikovaného subjektu cenovou kalkulaci investičních a provozních nákladů na případnou realizaci světelné signalizace na křižovatce silnic II/272, II/331 a II/2725 na Husově náměstí „u kina“ a předložit ji Zastupitelstvu města v termínu do 16.12.2015.

VI. r e v o k u j e
1. Úpravu bodu č. XII předložených Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města, schválenou dne 09.09.2015, tak, že odst. 2 bude znít „Minimálně 60 % příjmů z vybraného nájemného za jeden kalendářní rok může být v druhém následujícím kalendářním roce použito na údržbu a rekonstrukci bytového fondu města dle potřeb, nevyčerpané prostředky budou převedeny do následujícího roku.“
2. Své usnesení č. II/9 ze dne 23.06.2010, týkající se uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemky p. č. 2147/15, 2147/16, 2147/18, 3808, 3807, 2167/27, 2154/8, 2155/1, 2155/5, 2165/7 a 2166/68, k. ú. Lysá n. L., pro stavbu Lysá nad Labem, ul. Vojanova a Máchova, rekonstrukce vedení NN.
VII. o d k l á d á
1. Projednání výkupu 1/3 pozemku p. č. PK 556, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa, od pana P. K., bytem Kladno.
2. Projednání uzavření veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Kotva Lysá nad Labem na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.

Vytvořeno 16.9.2015 6:27:45 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:26 | přečteno 47x | ernest
load