Usnesení ze 4. zasedání ZM dne 13.05.2015

U s n e s e n í ze 4. jednání ZM dne 13.05.2015

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu:
p. MVDr. Kořínek Jan
p. Kolman Josef

2. Návrhovou komisi ve složení:
p. Ing. Eliška Petr
p. Krumpholc Jan
p. Ing. Gregor Petr

II. s c h v a l u j e
1. Program jednání ZM dne 12.05.2015.
2. Prodej části obecního pozemku p. č. 3451/5, o výměře cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., manželům A. a J. D., bytem Lysá n. L., za cenu 500 Kč/m2, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
3. Za předpokladu, že projekt na vybudování komunikace Za Zámkem se uvedených pozemků nedotýká:
a) prodej části obecního pozemku p. č. 3793 o výměře cca 7 m2 (tj. v délce 4 m od hranice pozemku st. 492/1 směrem k pozemku st. 494/1), druh pozemku ostatním plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, paní J. P., bytem Lysá n. L., a paní M. Š., bytem Lysá n. L., každé ideální ½ předmětného pozemku, za cenu 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
b) prodej části obecního pozemku 3793 o výměře cca 24 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ulice Za Zámkem, panu M. Ch., bytem Lysá n. L., za cenu 500 Kč/m2 s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku a kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.
4. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2014, kde výše doplatku činí 40 Kč/občana, celkem 359.520 Kč.
5. Dodatek č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk na roky 2010 – 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
6. Uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2015, kde částka na občana činí 100 Kč/rok, celkem 911.300 Kč.
7. „Dohodu o majetkovém vypořádání nově vzniklého majetku“ mezi Městem Lysá nad Labem a Tělovýchovnou jednotou Litol.
8. Vyhlášení veřejné sbírky pod záštitou pana starosty na zakoupení 22 kusů dřevořezeb od pana B. K. z Lysé nad Labem.
9. a) prodej bytu 3 + 1, č. 2 v č. p. 1517, Sídliště, Lysá n. L., pí P. K., Lysá n. L., za částku 1.790.000 Kč,
b) návrh kupní smlouvy o převodu vlastnictví a návrh smlouvy o advokátní úschově finančních prostředků.
10. Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a Městem Lysá nad Labem pro akci „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ s tím, že bude sjednocena terminologie v textu smlouvy.
11. Uzavření plánovací smlouvy č. 1/2015 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (komunikace, odvodnění komunikace, dopravní značení svislé, veřejné osvětlení, veřejný vodovod, splašková kanalizace, středotlaký plynovod a přeložka vedení 22kV včetně připojení nové TS Na Vysoké Mezi) na pozemcích č. 54/40, 54/79, 54/80, 54/81, 54/84, 54/87, 54/89, 54/91, 58/4, 58/18, 58/24, 89/125, 319/2, 340, 844, vše v k. ú. Litol, s Družstvem Na Vysoké Mezi, se sídlem Dukelská 277/6, 289 22 Lysá nad Labem – Litol, s tím, že smlouva bude upravena v části „Veřejné osvětlení“ tak, že bude provedeno v technologii LED dle specifikace města.
12. a) celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2014, a to s výhradou,
b) opatření k nápravě, ukládá RM postupovat při účtování o směně pozemků v souladu s Českým účetním standardem 709, při prodeji v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., § 33, ocenit bezúplatně předaný majetek v ceně navazující na výši ocenění v účetnictví předávající účetní jednotky a postupovat v souladu s § 147 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zveřejňovat v 15 denní lhůtě na profilu veřejného zadavatele smlouvy na zakázky malého rozsahu, jejichž částka přesáhne 500.000 Kč bez DPH,
c) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2014.
13. a) s c h v a l u j e
- celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2014 bez výhrad,
- závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2014,
- účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2014,
b) d o p o r u č u j e valné hromadě Mikroregionu Polabí ke schválení
- celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2014 bez výhrad,
- závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2014,
- účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2014.
14. Úpravu rozpočtu roku 2015 – 3. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu s tím, že 832.000 Kč na úhradu dopravní obslužnosti bude čerpáno z rezervního fondu.
15. Podání žádosti o dotaci na projekt „Doplnění cvičebních prvků a venkovních fitness strojů na víceúčelový sportovní areál u ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem“ v rámci Pravidel 2015 pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu hejtmana a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 20 % z celkových nákladů projektu.
16. Aktualizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Lysá nad Labem, kterou vypracovala Ing. arch. Jitka Brychtová v 3/2015.
17. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6012057/VB/02 na obecní pozemky p. č. 492/1, 492/57, 492/85, 492/118, 619/16 a 3758, vše k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 47.553 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
18. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015479/VB/1 na obecní pozemek p. č. 3521, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 25.531 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
19. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 9900082124/1/2015 na obecní pozemek p. č. 2147/18, k. ú. Lysá n. L., s RWE GasNet, s. r. o., jako oprávněným, a K. K. s A. K., jako investorem, za cenu 1.210 Kč včetně DPH s tím, že tato částka již byla uhrazena při uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
20. Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Metal Arsenal Trade, s. r. o., na obecní pozemky p. č. 527/17, 527/54, 527/73 a 527/77, k. ú. Lysá n. L., za předpokladu, že přechody pod komunikacemi budou řešeny protlakem. Cena za zřízení věcného břemene bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
21. Předložený seznam městských pozemků vhodných pro směnu za pozemky pod obchvatem města s tím, že do seznamu nebude zařazen pozemek p. č. 10/5, k. ú. Litol.

III. b e r e n a v ě d o m í
1. Zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 13.04.2015 s tím, že RM zašle Osadnímu výboru Byšičky písemnou odpověď.
2. Závěrečnou zprávu VÚV Studie zásobování města pitnou vodou a další postup RM dle usnesení č. 299, ze dne 21.04.2015.
3. Petici – Dopravní řešení severní části ulice U Nové hospody.
4. Znalecký posudek č. 1935-2/15 o stanovení tržní hodnoty 22 kusů reliéfů – dřevořezeb pana B. K. z Lysé nad Labem.
5. Předložené návrhy na možnost rozpočítávání nákladů za úklid v DPS, které hradí město, do služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor.
6. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 09.04.2015.
7. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2015.
8. Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 29.04.2015.

IV. n e s c h v a l u j e
1. Zveřejnění prodeje částí obecních pozemků p. č. 3485/1, výměra cca 141 m2, druh pozemku ostatní plocha, a p. č. 810/1, výměra 115 m2, druh pozemku orná půda, oba k. ú. Lysá n. L., (prodloužení ulice Čapkova), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.
2. Odkup pozemku s parcelami st. p. 620, jehož součástí je stavba č. p. 494, a dále st. p. 29/2 a ostatní plochy p. p. č. 303/3, 303/4, jehož součástí je stavba garáže bez č. p., a p. p. č. 306, vše v k. ú. Lysá n. L., za celkovou částku 12 mil. Kč, od společnosti ČSAP, s. r. o., se sídlem Dopravní 1717, Nymburk, IČ 46348638.

V. p o v ě ř u j e
1. Starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě mandátní o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2014.
2. Starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, k podpisu Dodatku č. 14 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk na roky 2010 – 2019 uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, k podpisu Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2015, kde částka na občana činí 100 Kč/rok, celkem 911.300 Kč.

VI. u k l á d á
1. a) tajemníkovi odpovědět autorovi petice „Dopravní řešení severní části ulice U Nové hospody“ ve smyslu diskuse a závěrů ze ZM dne 13.05.2015,
b) RM zapracovat do rozpočtu roku 2016 položku na pořízení projektové dokumentace na vybudování komunikace U Nové hospody včetně parkoviště před budovou nádraží ČD Lysá nad Labem.
2. Starostovi města:
a) jednat s hejtmanem Stč. kraje o závazku Středočeského kraje, že podá do IROP žádost o dotaci,
b) projednat technické záležitosti smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů mezi Středočeským krajem a Městem Lysá nad Labem pro akci „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba“ s vedoucím odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
3. RM zadat zpracování dokumentů, potřebných pro výstavbu silničního obchvatu města:
a) Průzkum intenzity dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, křižovatce pod nadjezdem na straně Penny Market a křižovatce u nového sídliště při výjezdu z města. Průzkum musí být uskutečněn v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
b) Hluková studie v trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem u starého sídliště a na křižovatce u nového sídliště na výjezdu z města. Měření musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
c) Měření emisí škodlivých látek pocházejících z dopravy na trase stávajícího severojižního průtahu městem, a to na křižovatce u kina, na křižovatce pod nadjezdem a na křižovatce u nového sídliště. Měření emisí musí být uskutečněno v pracovní den a trvat nepřetržitě 24 hodin.
d) Zpráva o technickém stavu silnice tvořící severojižní průtah městem. Tato zpráva by měla zhodnotit současný technický stav silnice II/272 v celém úseku v intravilánu města a soulad komunikace s normami ČSN.
e) Zpráva o nehodovosti na stávající trase silnice II/272 uvnitř města.
4. RM zveřejnit seznam městských pozemků vhodných pro směnu za pozemky pod obchvatem města na úřední desce města a zaslat jej písemně všem majitelům pozemků v trase obchvatu s návrhem provedení směny.
5. RM vyhlásit výběrového řízení na právní služby ve věci prověření absolutní neplatnosti smlouvy uzavření mezi Městem Lysá nad Labem a MS Development a následně připomínek finančního výboru ke smlouvě.

VII. v y s l o v u j e p o d p o r u
Petici Asociace speciálních pedagogů České republiky, která vyzývá pedagogy, rodiče, zákonné zástupce a veřejnost k vyjádření nesouhlasného stanoviska k požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zrušení materiálu rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – příloha lehké mentální postižení, bez náhrady.

Vytvořeno 18.5.2015 12:48:47 - aktualizováno 10.6.2015 11:04:08 | přečteno 27x | ernest
load