Usnesení ze 3. zasedání ZM dne 01.04.2015

U s n e s e n í ze 3. jednání ZM dne 01.04.2015

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu:
pí Chloupková Marcela
pí Ing. Fialová Jitka

2. Návrhovou komisi ve složení:
p. Bc. Robeš Martin
p. Ing. Eliška Petr
p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

II. s c h v a l u j e
1. Program jednání ZM dne 01.04.2015.
2. Hospodářské výsledky příspěvkových organizací Města Lysá nad Labem:
MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, Městské knihovny a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.
3. a) prodej části obecního pozemku p. č. 14/14, nově označené GP č. 765-4/2015 jako pozemek p. č. 14/45, o výměře 220 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, pí Marii Barákové, bytem Mírová 425, Lysá n. L., za částku 1 Kč, s tím, že kupující městu současně odprodá z důvodu výstavby nové komunikace v ul. K Borku svůj pozemek p. č. 35/2, k. ú. Litol, o stejné výměře a za stejnou cenu. poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Prodávající hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
b) výkup pozemku p. č. 35/2, o výměře 220 m2, orná půda, k. ú. Litol, od pí Marie Barákové, bytem Mírová 425, Lysá n. L., za částku 1 Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
4. Prodej části obecního pozemku p. č. 430/1, nově označené GP č. 704-272/2011 jako pozemek p. č. 430/3, výměra 11 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Litol, chatová osada u Vesláku, paní Jitce Zemanové, Děčín XXVII – Březiny 42, 405 02 Děčín, za částku 360 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Kupující hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN a při podpisu smlouvy uhradí nájemné za dva roky zpětně ve výši 5 Kč/m2/rok.
5. Uzavření splátkového kalendáře s pí Julií Strnadovou na měsíční splátky ve výši 1.000 Kč na dlužné nájemné k bytu č. 10 v č. p. 253, Na Františku, Lysá nad Labem.
6. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016841/002 na obecní pozemky p. č. 694/8 a 694/9, oba k. ú. Lysá nad Labem, s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 5.009 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
7. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016590/002 na obecní pozemek p. č. 3483/3, k. ú. Lysá nad Labem, s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.210 Kč včetně DPH s tím, že tato částka byla uhrazena před podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. SMI/13/525/SB/Jav. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
8. Předložená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem".
9. Bezúplatný převod části pozemku p. č. PK 3518/1, nově označené jako pozemek p. č. 3518/5, o výměře 48 m2, a pozemek p. č. 3518/4, o výměře 128 m2, k. ú. Lysá n. L., na příjezdové cestě do Byšiček (po levé straně), od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem.
10. Úpravu rozpočtu roku 2015 – 2. rozpočtové opatření, dle předloženého návrhu.
11. Poskytnutí seznamu nájemců městských bytů KV ke kontrole bytového fondu. Seznam bude obsahovat jméno, příjmení, město, ulici, číslo popisné, číslo bytu a výši nájmu.

III. b e r e  n a  v ě d o m í
1. Přehled o čerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro klub důchodců v Lysé nad Labem a Litoli, přehled využití klubovny v Domě s pečovatelskou službou a informaci, kolik finančních prostředků město doplácí na provoz Domu s pečovatelskou službou.
2. Informaci o řešení odstranění dusičnanů z veřejné sítě pitné vody města Lysá n. L.
3. Informaci o předloženém návrhu kupní smlouvy na prodej pozemků pod kolaudovanými objekty MS Development v areálu bývalé Fruty.
4. Návrh na odkup pozemku s parcelami st. p. 620, jehož součástí je stavba č. p. 494, a dále st. p. 29/2 a ostatní plochy p. p. č. 303/3, 303/4, jehož součástí je stavba garáže bez č. p., a p. p. č. 306, vše v k. ú. Lysá n. L., za celkovou částku 12 mil. Kč, ve splátkách po 3 mil Kč, od společnosti ČSAP, s. r. o., IČ: 46348638.
5. Informativní zprávu o vyřizování petic a stížností a žádostí dle zákona č. 106/1999 b. za rok 2014.
6. Informativní zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2014.
7. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.03.2015.
8. Plán akcí pro rok 2015 Osadního výboru Dvorce.
9. Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá nad Labem dne 19.03.2015.
10. Zápis z jednání finančního výboru dne 23.03.2015.
11. Informaci p. Ing. Gregora o dosavadních jednáních o silničním obchvatu města Lysá n. L.IV. u k l á d á
1. Starostovi města projednat s kluby důchodců jejich další fungování a transformaci na spolky v souladu se současně platnou legislativou na příští zasedání ZM předložit návrh řešení.
2. RM připravit návrh na rozpočítání finančních nákladů na provoz Domu s pečovatelskou službou hrazených z rozpočtu města Lysá n. L. do služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor.
3. RM vyžádat si stanovisko vodohospodářského úřadu MěÚ Lysá n. L., včetně výsledku kontroly zemědělských podniků, která měla proběhnout v roce 2011, a zároveň požádat o provedení nové kontroly zemědělských podniků v územní působnosti ORP Lysá nad Labem.
4. RM, aby návrh smlouvy na prodej pozemků pod kolaudovanými objekty MS Development v areálu bývalé Fruty nechala upravit v souladu s aktuálně platnou legislativou tak, aby smlouva mohla být předložena ke schválení ZM, s tím, že do smlouvy budou zapracovány připomínky dle diskuse.
5. Místostarostovi města:
a) jednat se spol. ČSAP, s. r. o., IČ: 46348638, o možnosti odkupu pozemku s parcelami st. p. 620, jehož součástí je stavba č. p. 494, a dále st. p. 29/2 a ostatní plochy p. p. č. 303/3, 303/4, jehož součástí je stavba garáže bez č. p., a p. p. č. 306, vše v k. ú. Lysá n. L.
b) zaslat dotaz Národnímu památkovému ústavu k možnosti využití areálu ČSAP, s. r. o., v Lysé nad Labem.
6. RM zveřejnit záměr na prodej obchodního podílu Města Lysá nad Labem ve společnosti Ekologická spalovna, s. r. o., se sídlem Lysá nad Labem 2091, Lysá nad Labem, IČ 48953253, za minimální částku 1.000 Kč, s tím, že informace o záměru bude písemně zaslána ostatním společníkům.
V případě, že na zveřejněný záměr nebude nikdo reagovat do 30.06.2015, schvaluje ZM následující postup:
a) ZM s c h v a l u j e likvidaci společnosti Ekologická spalovna Lysá nad Labem, s. r. o., IČ: 48953253,
b) ZM s c h v a l u j e doplacení obchodního podílu uvedené společnosti do výše 100 % základního kapitálu, tj. doplacení částky 50.000 Kč,
c) ZM p o v ě ř u j e pana JUDr. Petra Drábka, právníka města, nar. 25.06.1951, ČAK 8097, se sídlem Podolecká 214, 294 71 Benátky nad Jizerou, k účasti na valné hromadě, která rozhodne o likvidaci společnosti,
d) ZM s o u h l a s í , aby likvidátorem společnosti byl pan Ing. Vladimír Kopecký, vedoucí odboru správy majetku a investic, nar. 15.04.1961, bytem Smetanova 1828, 289 22 Lysá nad Labem.
7. RM zpracovat seznam pozemků ve vlastnictví města, včetně lesů, vhodných ke směně za pozemky jiných vlastníků, které budou potřebné k výstavbě silničního obchvatu. Seznam bude obsahovat parcelní číslo, katastrální území, výměru, kulturu, bonitu, zda je zatížen věcným břemenem, způsob využití dle platného územního plánu, zda jsou či nejsou pod závlahou, zda jsou pronajaté.
Termín: 13.05.2015
8. a) starostovi města projednat se SPÚ ČR možnosti a podmínky získání pozemků p. č. 657/1, p. č. 654, p. č. 3553/1, p. č. 633/7 a p. č. 2425 do vlastnictví města Lysá nad Labem s tím, že pozemky pod stávajícími a plánovanými komunikacemi by mělo město získat bezplatně,
b) RM zvážit změnu územního plánu města tak, aby na pozemcích ČR byly umístěny veřejné stavby.
9. Všem zastupitelům, aby v případě, že jim ZM uloží úkol, o jeho splnění vhodným způsobem informovali ostatní členy ZM.
10. Starostovi města vyvolat jednání k zajištění lékaře rychlé záchranné služby v Lysé n. L. a k jednání přizvat pí Fialovou z Krajského úřadu Středočeského kraje.
11. RM prověřit možnost co nejrychlejšího umístění kolostavů v okolí nádraží ČD v Lysé nad Labem.
12. a) RM zadat vypracování projektu na městské parkoviště v Čapkově ulici na pozemcích č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L.,
b) RM zajistit provizorní úpravu pozemků č. p. 810/1 a 3485/1, k. ú. Lysá n. L., tak, aby zde mohla vzniknout parkovací plocha již v letošním roce,
c) stavebnímu úřadu prověřit, zda je parkoviště v areálu Výstaviště Lysá n. L. využíváno v souladu s kolaudačním rozhodnutím.
13. RM aktualizovat Pravidla uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města a materiál předložit na příští zasedání ZM.

V. o d k l á d á
Projednání návrhu na odkup vrtané studny LY-1 s pozemkem p. č. 1165/10, k. ú. Přerov n. L., a části pozemku p. č. 1165/9, k. ú. Přerov n. L., nově označené jako pozemek p. č. 1165/11, o výměře 2.913 m2, zahrada, k. ú. Přerov n. L., od Povodí Labe, s. p., IČ: 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové, na příští zasedání ZM.

VI. s t a n o v í
a) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu s nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, takto:
člen rady 1.708,- Kč
předseda výboru nebo komise 1.346,- Kč
člen výboru nebo komise 1.159,- Kč
člen ZM bez dalších funkcí 414,- Kč
příplatek podle počtu obyvatel 269,- Kč,
b) že při souběhu dvou či více funkcí z výše uvedeného výčtu se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn, stanovených pro jednotlivé funkce. Příplatek podle počtu obyvatel se poskytuje pouze jednou,
c) že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 01.04.2015.

Vytvořeno 7.4.2015 5:52:08 - aktualizováno 23.4.2015 8:13:10 | přečteno 6x | ernest
load