Usnesení z 9. zasedání ZM dne 18.11.2015

U s n e s e n í z 9. jednání ZM dne 18.11.2015

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Gregor Petr
p. Ing. Eliška Petr

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Kváč David
p. Kolman Josef
p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

II. s c h v a l u j e
1. Program jednání ZM dne 18.11.2015.
2. Výkup části pozemku p. č. 23/7, nově označené dle GP č. 2978-58/2015 jako pozemek p. č. 23/41, výměra 187 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., ul. Za Zámkem, od pana K. M., trvale bytem Ostrá, za částku 100 Kč/m2, s tím, že kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající.
3. Upravenou veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí finanční dotace občanskému sdružení Kotva Lysá nad Labem na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve výši 200.000 Kč s tím, že v čl. II bude věta druhá znít „Žadatel se zavazuje, že dotaci využije na restaurování varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.“, a lhůta pro případné vrácení nevyčerpaných finančních prostředků stanovená v čl. II bude stanovena do 60 měsíců od podpisu této smlouvy.
4. Výkup pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L., od vlastníka, MEDLET service, s. r. o., Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, za cenu 50 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Geometrický plán a návrh na vklad hradí kupující. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016.
5. Změnu trasy vedení vodovodního a kanalizačního řadu a uzavření dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě č. 3/2014 KÚ, s tím, že v dodatku bude uvedeno celé původní znění čl. II s tím, že u položky • vodovod bude opravena celková délka vodovodu (- vodovodní řad HDPE 110/10, - celková délka vodovodu 40,5 m) a u položky • splašková kanalizace bude opravena celková délka kanalizace (řad „S“ tlakové splaškové kanalizace potrubí HDPE 75/6,6, - celková délka kanalizačního řadu 46,6 m). Dále bude uvedeno, že ostatní ujednání smlouvy, včetně ceny, se nemění.
6. Uzavření Dodatku č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na roky 2010 - 2019, uzavřené podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zařazení části komunikace ve dvoře u č. p. 1420 – 1425 do pasportu zimní údržby.
8. Realizaci stavby Lysá nad Labem, kNN pro p. č. 688/1, k. ú. Lysá n. L., a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s., na pozemek p. č. 630/1, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšeno o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
9. Úpravu návrhu Jednacího řádu Zastupitelstva města Lysá nad Labem tak, že § 2 odst. 3 bude znít: „Předkladatel (dle § 94 odst. (1) ZO), který chce, aby jeho návrh byl zařazen na navrhovaný program jednání zastupitelstva města, musí svůj návrh doručit odboru vnitřních věcí nejpozději 8 dnů před plánovaným termínem zasedání zastupitelstva. Návrh podaný zastupitelem musí být zařazen do programu zasedání a projednán. O zařazení návrhů podaných po této lhůtě nebo až v průběhu zasedání na pořad jednání, a to písemných nebo ústních, rozhoduje zastupitelstvo (dle § 94 odst. (2) ZO).“
10. Jednací řád Zastupitelstva města Lysá nad Labem ve znění schválených úprav.
11. Úpravu Přílohy č. 2 k Nařízení Města Lysá nad Labem č. 7/2015, ze dne 27.10.2015 tak, že do výčtu vymezených oblastí, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy bude u jednostranného stání doplněna ulice 28. října.
12. Nařízení města Lysá nad Labem č. 7/2015, o placeném stání na místních komunikacích a určených úsecích v oblasti města v době konání výstav, dle kalendáře výstav, který je přílohou č. 1 tohoto nařízení ve znění schválených úprav.
13. Pronájem části obecního pozemku p. č. 2673/1, výměra 15 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., pod plechovou garáží č. 1, paní J. V., trvale bytem Lysá n. L., za částku 25 Kč/m2/rok.
14. Uzavření Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2016, kde částka na občana činí 150 Kč/rok, celkem 1.383.300 Kč.
15. Celou lokalitu Sídliště dopravně řešit komplexně s rekonstrukcí panelové komunikace.
16. Výkup části pozemku p. č. PK 2531, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Lysá n. L., za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od pana B. N., Lysá nad Labem, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. PK 22531, výměra 1.063 m2, k. ú. Lysá n. L., po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. Miloslavu Pýchovi, Lysá n. L., za roční nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016.
17. Výkup části pozemku p. č. 40/15, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od pana L. B., Nymburk, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíší souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 40/15, výměra 445 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. V kupní smlouvě se kupující zaváže, že do doby zahájení stavby obchvatu, pronajme předmět prodeje stávajícímu nájemci, tj. Miloši Procházkovi, za roční nájemné ve výši 2.000 Kč/ha/rok. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016.
18. a) výkup části pozemku p. č. 40/16, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od podílových vlastníků, a to 1/8 od paní I. Č., Lysá n. L., 1/8 od pana M. L., Bakov n. Jizerou, a 6/8 od paní M. M., Praha 8 - Kobylisy, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016,
b) výkup části pozemku p. č. 40/16, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, od podílových vlastníků, a to 1/8 od paní I. Č., Lysá n. L., 1/8 od pana M. L., Bakov n. Jizerou, a 6/8 od paní M. M., Praha 8 - Kobylisy, za částku 1 Kč s tím, že město Lysá n. L. za stejných podmínek odprodá část pozemku p. č. 29/2, výměra 1.559 m2, k. ú. Litol, prodávajícím. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016,
c) zveřejnění prodeje části obecního pozemku p. č. 29/2, výměra 1.559 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, podílovým vlastníkům pozemku p. č. 40/16 , k. ú. Litol, za částku 1 Kč, s tím, že kupující městu současně odprodají část pozemku p. č. 40/16, výměra 1.559 m2, k. ú. Litol, za stejnou cenu.
19. úpravu rozpočtu v běžných provozních nákladech – oddílu Vodní hospodářství, odvádění a čištění takto:
Položka rozpočet úpr. rozp. rozdíl
2321 - 5171 - 3147
Rezerva havárie + kanalizační řad 940 1100 + 160
2321 – 5169 – 4761
Připojení vodov. a kanal. přípojek na ČOV 150 90 - 60
2310 – 5171 – 4920
Vodovodní přípojka pro zálivky Husovo náměstí 100 0 - 100
2321 – 5171 – 2003

Čištění uličních vpustí 500 600 + 100
2333 – 5171 – 2974
Čištění vodních toků 200 100 - 100
20. Výměnu balkonové sestavy v bytě č. 14 v č. p. 1102, Masarykova ul., Lysá n. L., na náklady města.
21. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 38, č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, kaucí ve výši 18.939 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s panem R. P., bytem Kovanice.
22. Uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 42, č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, kaucí ve výši 26.060 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 66 Kč/m2, s paní M. B., bytem Benátky nad Jizerou.
23. Uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 10, č. p. 600, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, kaucí ve výši 26.724 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 68 Kč/m2, s paní Ž. S., bytem Praha.
24. uzavření splátkového kalendáře s pí J. L. na měsíční splátky ve výši 150 Kč na dlužné nájemné k bytu, Milovice – Mladá.
25. Vyplacení odměn ředitelům MŠ, ZŠ a ZUŠ v Lysé n. L. za školní rok 2014/2015 dle návrhu odboru ŠSVZaK.
26. Převod finanční částky 60.315 Kč z rezervního fondu ZŠ J. A. Komenského do fondu reprodukce ZŠ J. A. Komenského.
27. a) změnové listy č. 1 a 2 na provedení méněprací a víceprací v celkové částce 18.626,90 Kč bez DPH na akci: „Vestavba učeben do pavilonu D“.
b) uzavření dodatku č. 1 k SoD 2015-0405/KÚ, ze dne 10.08.2015, na navýšení ceny díla o 18.626,90 Kč bez DPH. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
28. Změnu podoby měsíčníku Listy dle předložené varianty č. 2 – změna nákladu Listů, změna formátu, změna distributora, změna barevnosti.

III. u k l á d á
1. Starostovi města zahrnout potřebné finanční prostředky na výkup pozemku p. č. 2986/8, výměra 292 m2, k. ú. Lysá n. L., od vlastníka, MEDLET service, s. r. o., Štěpánská 539/9, 120 00 Praha 2, do návrhu rozpočtu na rok 2016.
2. a) starostovi města jednat se spol. VÝSTAVIŠTĚ LYSÁ NAD LABEM, spol. s r. o., o možnosti zajištění většího počtu parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením v době výstav v jejich areálu,
b) odboru SMI prověřit možnost rozšíření počtu parkovacích míst pro osoby se zdravotním postižením v době výstav na místních komunikacích.
3. Starostovi města ihned písemně odpovědět Osadnímu výboru Byšičky na dorazy ze zápisu OV Byšičky.
4. Starostovi města zpracovat rozpočtový výhled na období 2017 – 2022 s tím, že roky 2017 a 2018 budou detailnější. Bude přehledně vidět rozložení velkých investic v čase a jejich návaznost na zpracování projektové dokumentace.
Termín: 30.03.2016
5. Starostovi města při přípravě rozpočtu na rok 2016 u vyčlenění částky na investice v daném roce dávat částku do rozpočtu dle projektové dokumentace nebo dle odhadu a celou investici rozdělit na jednotlivé položky – např. TDS, BOZP, autorský dozor, rekonstrukce, administrace veřejné zakázky, apod.
6. Starostovi města při přípravě rozpočtu na rok 2016 dávat do rozpočtu částky týkající se dotací zvlášť – např. předpoklad dotace a částku dle rozpočtu a velikost očekávané dotace.
7. Starostovi města při přípravě rozpočtu na rok 2016 u jednotlivých předložených položek rozpočtu detailněji rozepsat, čeho se týkají.
8. Starostovi města při zpracování rozpočtu na rok 2016 u každé investiční akce popsat základní záměr a rozsah dané investice.
9. Starostovi města při přípravě rozpočtu na rok 2016 rozdělit výdaje na zasmluvněné vztahy, havarijní stavy, priority, jako např. obchvat, voda kanalizace, rekonstrukce základních škol a ostatní, např. chodníky, silnice, údržba.
10. Starostovi města při přípravě rozpočtu na rok 2016 zapracovat navýšení rezervního fondu o 5.000.000 Kč.
11. Starostovi města do 30.04.2015 předložit návrh na zvýšení nájemného za pozemky pod plechovými garážemi.
12. Starostovi města požádat Město Městec Králové o sdělení, v jakém stadiu je příprava soutěže na zajištění veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk od r. 2019.
13. Odboru SMI prověřit možnost osazení zrcadla na křižovatce ulic Československé armády, Okrsek, Na Písku.
14. Starostovi města, aby potřebné finanční prostředky ve výši 74.160 Kč zahrnul do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.
15. Starostovi města, aby potřebné finanční prostředky ve výši 529.942 Kč zahrnul do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.
16. a) odboru SMI vypovědět smlouvu o nájmu č. ŽP/483/7/2001/Šm, ze dne 08.10.2001, na pozemek p. č. 29/2, k. ú. Litol,
b) starostovi města, aby potřebné finanční prostředky ve výši 364.040 Kč zahrnul do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.
17. Odboru SMI ihned zveřejnit záměr na pronájem bytu č. 13 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice – Mladá, v případě, že bude byt pronajat novému nájemci před uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, může být nájemní smlouva se stávající nájemkyní, paní K. H., ukončena před jejím uplynutím.
18. Odboru SMI ve spolupráci s předsedkyní komise pro životní prostředí předložit do 30.06.2016 návrh na změnu otevírací doby zámeckého parku včetně vyjádření zámeckého zahradníka, vyjádření NPÚ a stanoviska k možnosti vstupu do parku se psy.
19. Odboru KMÚ projednat návrh na začlenění města Lysá n. L. do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v kulturní komisi a Komisi pro regeneraci MPZ.

VI. p o v ě ř u j e
1. Starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, podpisem Dodatku č. 15 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve vnitrostátní linkové osobní dopravě pro obce okresu Nymburk na roky 2010 - 2019.
2. Starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, podpisem Příkazní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro r. 2016.

VII. b e r e n a v ě d o m í
1. Plán zimní údržby 2015 – 2016.
2. Zápis ze zasedání Osadního výboru Byšičky dne 04.11.2015.
3. Zápis z finančního výboru dne 09.11.2015.
4. Zápis z jednání výboru pro obchvat města Lysá n. L. dne 11.11.2015.
5. a) zápis z jednání komise dopravy, bezpečnosti dopravy č. 8/2015 dne 14.10.2015,
b) zápis z veřejného projednání k dopravě na Náměstí B. Hrozného a Husově náměstí dne19.10.2015.
6. Vyjádření komise dopravy k průjezdnosti na Sídlišti a odvolání pí J. J. k vyjádření komise dopravy.
7. Zápis z jednání komise pro životní prostředí dne 29.10.2015.
8. Zápis z jednání komise pro rodinu, školství a kulturu dne 04.11.2015.
9. Informaci ohledně postupu prací na akci: Vestavba učeben do pavilonu D.

VIII. o d k l á d á
1. Uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č. 3758, k. ú. Lysá n. L., se společností MS development, s. r. o.
2. Projednání právního rozboru smlouvy z roku 2008 mezi Městem Lysá nad Labem a spol. MS development, s. r. o. na zasedání ZM dne 25.11.2015.
3. Projednání návrhu na začlenění města Lysá n. L. do Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

IX. n e s c h v a l u j e
Ukončení nájemní smlouvy k bytu, Milovice – Mladá, s pí K. H., dohodou ke dni 31.12.2015.

Vytvořeno 20.11.2015 8:16:49 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:07 | přečteno 30x | ernest
load