Usnesení z 2. zasedání ZM dne 18.02.2015

U s n e s e n í z 2. jednání ZM dne 18.02.2015

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu:
p. Kolman Josef
p. Ing. Kváč David

2. Návrhovou komisi ve složení:
p. Ing. Eliška Petr
p. Mgr. Kopecký Petr
p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

II. s c h v a l u j e
1. Nezařazení návrhu na odvolání starosty města do programu jednání ZM dne 18.02.2015.
2. Projednání problematiky záměru nového pronájmu lékáren v Lysé n. L. a Smlouvy o spolupráci mezi městem a MS Development, s. r. o., v rámci diskuse k obecním záležitostem.
3. Přednostní projednání bodu týkajícího se odkupu pozemku p. č. 23/7, k. ú. Lysá n. L., bodu týkajícího se odkupu pozemku p. č. 1175/1, k. ú. Lysá n. L. a bodu týkajícího se úpravy rozpočtu – 1. rozpočtové opatření společně se zápisem z finančního výboru.
4. Společné projednání bodů týkajících se rozdělení finančních prostředků z Fondu kultury, Fondu sportu a volného času, Fondu na činnosti sportovní organizací, Fondu na činnost společenských organizací a Fondu na údržbu a provoz sportovních areálů na rok 2015; společné projednání bodů týkajících se věcných břemen, a to na pozemek p. č. 866/31, k. ú. Lysá n. L., a pozemek p. č. 50/10, k. ú. Litol; společné projednání bodu týkajícího se pravidel výkupu pozemků pro obchvat města a návrhu na zahájení jednání o pozemcích v trase obchvatu, které jsou v majetku veřejných institucí; společné projednání bodu týkajícího se OZV na likvidaci odpadů a návrhu na modernizaci systému sběru a třídění odpadů.
5. Program jednání ZM dne 18.02.2015.
6. Uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 1175/1, vým. cca 7 m2, druh pozemku ostatní plocha, manipulační plocha, k. ú. Lysá n. L., od paní Alžběty Maszlagové, bytem Byšičky 14, Lysá n. L., v podílu vlastnictví 7/8, a pana Michala Beldy, bytem Byšičky 26, Lysá n. L., v podílu vlastnictví 1/8, za celkovou cenu 1 Kč s tím, že prodávající zajistí na své náklady geometrický plán na dělení pozemku předmětu prodeje. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je prodávající. Prodávající uhradí náklady spojené s převodem pozemku do vlastnictví města.
7. Úpravu rozpočtu roku 2015 – 1. rozpočtové opatření dle předloženého návrhu.
8. Předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2015.
9. Předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2015.
10. Předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací na rok 2015.
11. Předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost společenských organizací na rok 2015.
12. Předložený návrh na rozdělení Fondu na údržbu a provoz.
13. Výkup 2/3 pozemku p. č. 619/2 o výměře 746 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., za cenu 250 Kč/m2, od p. Rudolfa Kořínka, bytem Mezi Ploty 803/26, Černice, 326 00 Plzeň. poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Prodávající hradí kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN.
14. Bezúplatný převod pozemku p. č. 1420 o výměře 4.489 m2 (jedná se o nezpevněnou cestu v lokalitě U Mlýnku mezi Lysou nad Labem a Karlovem), k. ú. Lysá n. L., od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem.
15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015766/001 na obecní pozemek p. č. 866/31, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.000 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
16. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-6007554/VB001 na obecní pozemek p. č. 50/10, k. ú. Litol, s ČEZ Distribuce, a. s., za podmínky, že pod komunikací Vrchlického bude proveden protlak. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
17. Uzavření plánovací smlouvy č. 4/2014 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (chodníky, parkovací stání, zpevněná plocha a veřejná zeleň) na pozemcích č. 826/1, 826/2, 3484/2, 623/1, 623/15, 3476/5, vše v katastrálním území Lysá nad Labem, se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem v Poděbradech, Za bažantnicí 51, PSČ 290 01,s tím, že do smlouvy bude doplněno, že na parkovišti bude vybudováno veřejné osvětlení.
18. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Benátky nad Jizerou (činnost MěP na území města Benátky nad Jizerou) na dobu určitou v délce 1 rok.
19. Předložený návrh na přijetí daru od sdružení Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku, z. s., se sídlem Zubatého 685/1, 514 00 Brno (finanční částka 35.000 Kč a 1 ks radiostanice typu HYT TC700P v hodnotě 6.966 Kč).
20. Vstup Města Lysá nad Labem do Asociace měst pro cyklisty.
21.  V návrhu OZV č. 1/2015, o odpadech, z Článku 4, odstavce 2 vypuštění „objemného odpadu“.
22.  Vypuštění Přílohy č. 1 z návrhu OZV č. 1/2015, o odpadech, s tím, že v OZV bude uveden odkaz na informaci o rozmístění nádob na objemný odpad zveřejněný na webových stránkách města.
23.  Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem, upravenou dle schválených návrhů.
24.  Udělení čestné medaile I. třídy:
p. Tadeusz Barnowski (in memoriam), p. Radovan Vondráček, Hasičská dechová hudba Lysá nad Labem.
25.  Jednací a organizační řád výborů ZM Lysá n. L., doplněný o nově zřízený výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města a Osadní výbor Řehačka.III. n e s c h v a l u j e
Uzavření kupní smlouvy na část pozemku p. č. 23/7, vým. cca 200 m2, druh pozemku ovocný sad, k. ú. Lysá n. L., od p. Karla Maudra, bytem Ostrá 40, za kupní cenu ve výši 830 Kč/m2.

IV. b e r e n a v ě d o m í
1. Informaci o tom, že ke dni 17.12.2014 bylo v lokalitě Třešňovka zkolaudováno všech 16 rodinných domů s tím, že majitelé jsou totožní s kupujícími jednotlivých pozemků na výstavby RD v letech 2005 až 2006.
2. Návrh na zpracování pravidel pro výkup pozemků pod obchvatem a návrh na uzavření smlouvy se Středočeským krajem o spolupráci při výstavbě obchvatu.
3. předložený „Zápis z jednání výboru pro obchvat zastupitelstva města Lysá nad Labem".
4. Informaci o úpravě zpoplatnění Husova náměstí a k rozšíření místních komunikací ve vymezených oblastech města.
5. Stanovení ceny vodného a stočného města Lysá n. L. pro rok 2015.
6. Předložená „Pravidla pro evidenci a prodej dříví v majetku města Lysá n. L."
7. Informaci ohledně pronájmu zemědělských pozemků.
8. Dopravní obslužnost.
9. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 15.01.2015.
10. Informaci o umístění lavičky k autobusové zastávce v ul. Masarykova a o prověření možnosti umístění parkovacího místa pro ZTP a ZTP/P naproti poště.
11. Zápisy z jednání finančního výboru dne 19.01.2015 a 02.02.2015.
12. Vyhodnocení hlavních schválených priorit strategického plánu.

V. k o n s t a t u j e , ž e
nebude odstupovat od kupních smluv uzavřených na koupě pozemků v lokalitě Třešňovka u majitelů, kteří v daném termínu nezkolaudovali.

VI. o d k l á d á
1. Prodej části obecního pozemku p. č. 322/14 o výměře cca 32 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Litol, ulice Dolejší, za částku 500 Kč/m2, panu Ing. Františku Fischerovi, bytem Dolejší 76/1, Lysá n. L., Litol, do vyjasnění skutečného stavu v dané lokalitě.

VII. u k l á d á
1. RM předložit na příští jednání ZM přehled o čerpání finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města pro klub důchodců v Lysé nad Labem a Litoli nejlépe za poslední tři roky. Současně s tímto přehledem předložit využití klubovny v Domě s pečovatelskou službou a zprávu doplnit o informaci finančního odboru, kolik finančních prostředků město doplácí na provoz Domu s pečovatelskou službou.
2. RM předložit komplexní návrh na vypořádání majetkových vztahů v lokalitě ul. Dolejší, Lysá n. L., Litol.
3. RM připravit během roku 2015 návrh na úpravu lipové aleje v Pivovarské ulici, projednat ho s orgány státní správy a s veřejností a uskutečnit akci v nejbližším možném termínu.
4. Starostovi a místostarostovi města zahájit jednání se
- Státním pozemkovým úřadem ČR,
- Správou železniční a dopravní cesty, s. p.,
- Národním památkovým úřadem ČR,
- Povodím Labe, st. p.,
o podmínkách převodu nebo pachtu jejich pozemků v trase budoucího obchvatu na město Lysá nad Labem, s tím, že zprávu o jednáních předloží na příštím jednání ZM.
5. Výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města projednat pravidla pro výkup pozemků v trase obchvatu města Lysá nad Labem, s tím, že zprávu předloží na jednání ZM do 30.06.2015.
6. RM předložit návrh nové OZV o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů do 30.06.2015.

VIII. r e v o k u j e
Své původní rozhodnutí č. II/18, ze dne 03.09.2014, týkající se uzavření plánovací smlouvy č. 4/2014 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (chodníky, parkovací stání, zpevněná plocha a veřejná zeleň) se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem v Poděbradech, Za bažantnicí 51, PSČ 290 01.

IX. p o v ě ř u j e
Starostu města dojednáním smlouvy o spolupráci mezi Městem Lysá nad Labem a Středočeským krajem ve věci vybudování obchvatu města Lysá nad Labem bez předběžných podmínek s tím, že zprávu o jednání předloží na příštím jednání ZM.

X. s t a n o v í
Počet členů výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města na 7.

XI. j m e n u j e
Paní Ing. Caroline Chudobovou, bytem Lysá n. L., Za Zámkem 382, členkou výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města.

Vytvořeno 23.2.2015 9:20:42 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:12 | přečteno 28x | ernest
load