Usnesení z 11. jednání ZM dne 16.12.2015

U s n e s e n í z 11. jednání ZM dne 16.12.2015

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu:
p. Krumpholc Jan
p. Ing. Grochol Luděk, CSc.

2. Návrhovou komisi ve složení:
p. Ing. Kváč David
pí Fischerová Romana
p. Mgr. Fajmon Hynek
´
II. s c h v a l u j e
1. Program jednání ZM dne 16.12.2015.

2. Prodej částí (částečně zarovnaných) oplocených pozemků p. č. 15/29, p. č. 15/15 a p. p. č. 15/3, všechny tři v k. ú. Litol (Mršník), výměra dle skutečného geometrického zaměření s tím, že do ceny budou zahrnuty pouze m2, které nejsou zatopeny vodou ke dni, kdy bude vyhotoven geometrický plán, Mysliveckému sdružení Lysá nad Labem – Černava, za částku 15 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemků zajistí rovněž na své náklady kupující.

3. Společnosti Metal Arsenal, s. r. o., Lysá n. L., výjimku z usnesení RM Lysá n. L. č. 562, bod III, ze dne 09.10.2012, za předpokladu, že společnost se zaváže zajistit maximální kvalitu opravy komunikace na vlastní náklady a ponese záruční dobu v délce 5 let od dokončení stavby.

4. Udělení výjimky z OZV Města Lysá nad Labem č. 2/2012:
a) stánku s rychlým občerstvením, Smetanova ulice, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2016, s provozní dobou každý den od 05:30 do 21:00 hodin s podmínkou, že do 08:00 hodin nebudou podávány alkoholické nápoje,
b) baru a restauraci MANGO, Husovo náměstí č. p. 21, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2016, kdy bude provozní doba od pondělí do neděle od 10:00 do 05:00 hodin následujícího dne,
c) hudebnímu klubu Calypsso, Masarykova ulice 582, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2016, s provozní dobou v pátek od 22:00 do soboty 05:00 hodin,
d) Sport Baru, Masarykova ulice 1926, Lysá n. L., na dobu 6 měsíců – leden až červen 2016, s provozní dobou každý den od 07:00 hodin do 04:00 hodin následujícího dne s podmínkou, že do 08:00 hodin nebudou podávány alkoholické nápoje.

5. Rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2016 v předloženém znění s tím, že z rozpočtových výdajů – kapitálových investic budou vypuštěny položky: Příprava projektů a dalších 2.570 tis. Kč, Komunikace na Sídlišti, K Borku 5.000 tis. Kč, Rekonstrukce chodníku Dvořákova 1.500 tis. Kč, Výstavba chodníku Sídliště podél garáže 150 tis. Kč, Zámecký park černá vrata, rekonstrukce 300 tis. Kč, Přesun MěP do Privumu 1.907 tis. Kč, Přívěsný vozík za Ford Tranzit pro SDH Byšičky 60 tis. Kč, Budova MěÚ rekonstrukce vchodového přístřešku 60 tis. Kč. Celková ušetřená částka ve výši 11.547 tis. Kč bude převedena do Rezervního fondu, který bude činit 14.547tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně. Úpravy v rámci oddílu schvaluje rada města. Rozpočtová opatření, kdy se mění celková výše rozpočtu nebo přesuny výdajů mezi oddíly, podléhají schválení zastupitelstva.

6. a) Úpravu rozpočtu roku 2015 – 7. rozpočtové opatření (bez navýšení položky Údržba sportovního areálu, dětských hřišť o 350 tis. Kč).
6. b) Navýšení položky Údržba sportovního areálu, dětských hřišť o 350 tis. Kč, tzn. 1.420 tis. Kč, a snížení položky Rekonstrukce čerpací stanice Litol o 350 tis. Kč, tj. 760 tis. Kč.

7. a) Uzavření smlouvy na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016, s panem Martinem Hlavičkou, Palackého 132, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 74897934, za cenu 380.000 Kč/rok, v pěti splátkách po 76 tis. Kč.
7. b) Úpravu čl. VII (povinnosti dodavatele) bodu 2 předložené smlouvy na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016 tak, že odstranění dopravního značení na parkovištích a komunikacích bude provedeno do 48 hodin po ukončení výstavy.
7. c) Úpravu čl. VII (povinnosti dodavatele) bodu 4 předložené smlouvy na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016 tak, že druhý odstavec bude rozdělen na dva odstavce, z toho první odstavec bude končit větou ... Parkovací lístky budou označeny razítkem dodavatele. Nově vzniklý třetí odstavec bude začínat slovy: Budou vyznačeny komunikace a pozemky...
7. d) Úpravu čl. VI (povinnosti objednavatele) předložené smlouvy na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016 tak, že bude vypuštěn bod č. 3.
7. e) Celkové znění upravené smlouvy na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016.

8. Prodej části obecního pozemku p. č. 64/1, výměra cca 110 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ul. Kpt. Jaroše, u nemovitosti č. p. 1702/44, panu R. L., bytem Lysá n. L., za částku 500 Kč/m2 s tím, že náklady na pořízení geometrického plánu na dělení pozemku a kolek v hodnotě 1 000 Kč na návrh na vklad do KN hradí kupující. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující.

9. Zveřejnění pronájmu části obecního pozemku p. č. st. 38/1, výměře 2 m2, k. ú. Lysá n. L., Husovo náměstí před č. p. 1759 (dvůr u chirurgie), dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

10. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení VB na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky na obecním p. p. č. 73/20, k. ú. Litol, pro nemovitost č. p. 239, ul. Mírová, s paní P. M., trvale bytem Kostomlaty nad Labem, za částku 2.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

11. Uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o možném využití vodního vrtu v areálu společnosti Kovona, a. s., Lysá n. L., s prodloužením termínu platnosti do roku 2017.

12. Zveřejnění záměru s LysaFree na prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou na prostory sloužících k podnikání na adrese Masarykova 214, Lysá nad Labem.

13. Žádost paní T. F. o výměnu bytu v Milovicích – Mladé.

14. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 2 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 18.939 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s manželi J. Z. L., bytem Lysá nad Labem.

15. Uzavření nájmu k bytu 3 + 1, č. 13 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 22.235 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s paní D. K., bytem Praha 7.

16. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 10 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 34.545 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 120 Kč/m2 s panem P. S., bytem Ústí nad Labem, (náhradník - pan P., Louny, s nabídkou 71 Kč/m²).

17. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 13 v č. p. 612, Tyršova ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 21.016 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 73 Kč/m2, se slečnou A. F., bytem Lysá nad Labem, (náhradník - pan P. s nabídkou 73 Kč/m²).

18. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 43 v č. p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 22.232 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 59 Kč/m2, s panem M. L., bytem Lysá nad Labem.

19. Uzavření nájmu k bytu 2 + 1, č. 3 v č. p. 550, Slepá ul., Milovice - Mladá, s postoupením dlužné pohledávky ve výši 25.000 Kč, s kaucí ve výši 28.352 Kč a s nabídkou výše měsíčního nájemného v částce 78 Kč/m2, s paní J. H., bytem Lysá nad Labem.

20. Nové řešení trasy kabelového vedení NN a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-6019114/VB/001 na obecní pozemek p. č. 866/16, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

21. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6017628/001 na obecní pozemky p. č. 13/1 a 14/13 s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 4.283 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

22. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-6005247/001 na obecní pozemky p. č. 29/8 a 29/1 s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 18.150 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

23. a) Prodej plynárenského zařízení, nabytého investiční stavbou „Lysá nad Labem – ul. Komenského a Zámecká“, č. stavby: 8800077525, kolaudačního rozhodnutí č. j.: výst/310/č.12/94/Ja, vydané dne 06.09.1994, a uzavření smlouvy kupní č. 9415002426/189926 na toto zařízení s kupujícím RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567. Dohodnutá cena činí 1.340.854 Kč + DPH.
23. b) Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na všechny obecní pozemky, kterými plynárenské zařízení popsané v bodu I/1 prochází, za cenu 1.000 Kč bez DPH, a za předpokladu, že předloženou smlouvu schválí městský právník. Úhrady za zřízení věcného břemene uhradí Město Lysá nad Labem.

24. Udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 panu Pavlu Drahotskému k prodloužení konání Tradičního mysliveckého plesu od 09.01.2016 – 19:30 hodin do 10.01.2016 – 03:00 hodin.

25. Udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 Tanečnímu klubu dospělých k prodloužení konání IX. Reprezentačního plesu TKD od 23.01.2016 – 19:30 hodin do 24.01.2016 – 02:00 hodin.

26. Udělení výjimky z OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012 TJ Slovanu Lysá nad Labem k prodloužení konání jejich plesu od 06.02.2016 – 20:00 hodin do 07.02.2016 – 03:00 hodin.

27. Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor za účelem provozování kin a pořádání kulturních a společenských akcí, ze dne 22.12.2011, uzavřené mezi Městem Lysá n. L. a p. Fuchsem L., Zagarolská 315, Nelahozeves, IČ: 68579667.

28. Uzavření dodatku č. 3 na snížení nákladů na stavební práce o 68.206,12 Kč vč. DPH s firmou STRABAG, a. s., Boženy Němcové 756, 294 71 Benátky nad Jizerou, na akci „Rekonstrukce ulice K Bažantnici v Lysé nad Labem“, s účinností od 31.10.2015, ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

29. Předložený návrh „Smlouvy o využití specializovaných map s odborným obsahem“ mezi Městem Lysá nad Labem a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

30. Termíny jednání ZM v I. pololetí r. 2016 takto: 27.01.,17.02., 30.03., 11.05., 22.06.

31. Navýšení odměn neuvolněným zastupitelům Města Lysá nad Labem o 3 %, a to od 01.01.2016 za předpokladu, že bude schválena novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů.

III. b e r e n a v ě d o m í
1. Žádosti o výjimku z regulace provozní doby u provozoven v Lysé nad Labem: 1) stánek Smetanova ulice, 2) restaurace a herna MANGO, 3) hudební klub Calypsso, 4) Sport Bar.

2. Jedinou došlou cenovou nabídku ke zveřejněné zakázce na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav v r. 2016 od p. Hlavičky M., Lysá n. L.

3. Zpracovanou studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách a vyjádření DI Nymburk.

4. Zápis z jednání komise pro cestovní ruch dne 10.11.2015.

5. Zápis z jednání komise pro cestovní ruch dne 08.12.2015.

6. Doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku na zhotovitele PD Zateplení ZUŠ od firmy: 1. Design 4 – projekty staveb, s. r. o., se sídlem Sokolská 1183, 460 01 Liberec, IČ: 22801936, 2. BLACKBACK, s. r. o., se sídlem Podvářská 800/6, 190 00 Praha 6, IČ: 24763071,

7. Návrh Dodatku č. 6 se společností RENTEL, a. s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, DIČ CZ26128233, na prodloužení smlouvy o dílo na vzdělávání úředníků přes internet, a to na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2016, za částku 5.440 Kč/měsíc bez DPH.

8. Informativní zprávu o zpracování studie na přístavbu hasičské zbrojnice v Lysé nad Labem.

9. Předložený text smlouvy o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015,

10. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 01.12.2015.

11. Zápis z veřejné schůze ve Dvorcích dne 27.11.2015 s tím, že jejich požadavky budou projednány v rámci I. rozpočtového opatření v r. 2016.

12. Zápis z jednání pro obchvat města Lysá n. L. dne 02.12.2015.

IV. u k l á d á
1. Tajemníkovi MěÚ připravit návrh novelizace OZV Města Lysá n. L. č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství, ve smyslu diskuse ZM dne 16.12.2015 (úprava čl. 4 – Regulace provozní doby hostinských a obdobných zařízení).

2. Starostovi města na příští ZM předložit právní rozbor postupu zadání veřejné zakázky na zajištění provozu a výběr parkovného v době konání výstav.
Termín: 2/2016

3. Odboru SMI dopracovat studii stálého dopravního značení v parkovacích zónách ve smyslu připomínek Policie ČR DI Nymburk a se zahrnutím ulice 28. října jako parkovací zóny.

4. Odboru SMI předložit do ZM stanoviska výborů a komisí k využití všech volných objektů v majetku města.
Termín: 2/2016

5. Starostovi města podat žádost na Středočeský kraj o dotaci na zpracování projektové dokumentace sportovní haly.

6. Odboru KMÚ projednat metodický návod postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve všech výborech a spolu s jejich vyjádřením předložit na další jednání ZM.

7. Odboru KMÚ ihned vypsat novou veřejnou zakázku na zhotovení PD Zateplení ZUŠ.

8. Starostovi města vyřešit majetkoprávní vztahy k pozemku pod budoucí přístavbou hasičské zbrojnice.

9. Odboru SMI jednat s manž. Svobodovými a navrhnout vhodné technické řešení úpravy vozovky.

10. Tajemníkovi MěÚ předložit porovnání finanční náročnosti kontroly hospodaření města krajem a firmou O-CONSULT, s. r. o.

V. o d k l á d á
1. Rozhodnutí o vypsání veřejné zakázky na prováděcí dokumentaci stálého dopravního značení, včetně realizace svislého a vodorovného značení v parkovacích zónách.

2. Rozhodnutí o budoucím využití objektu č. p. 28 – 29, ul. Čs. armády, Lysá nad Labem, jako služebny Policie ČR, Obvodní oddělení Lysá n. L., a zároveň služebny Městské policie Lysá n. L.

3. Schválení předloženého metodického návodu postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávaných mimo režim zákona a odpovědnostní a podpisový řád.

4. Schválení Statutu, Žádosti a Vyúčtování Programu na údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví sportovní nebo společenské organizace pracující s dětmi do 18 let se sídlem v Lysé nad Labem.

VI. n e s c h v a l u j e
1. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. st. 313/1, výměra 737 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p. č. st. 313/2, výměra 144 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, oba k. ú. Lysá n. L., ul. Sojovická, pod objekty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem, od 19.08.2015 s ČR – ÚZSVMZ, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, za celkové nájemné ve výši 44.000 Kč/rok.

2. Zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 3537/2, výměra 11.114 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

3. a) Výkup části pozemku p. č. PK 855, výměra 2.316 m2, k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 854, výměra 399 m2, druh pozemku vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá n. L., pozemku p. č. 332/47, výměra 4.298 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, pozemku p. č. 336/10, výměra 53 m2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Litol, a pozemku p. č. 283/10, výměra 4.956 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Litol, od pana J. H., bytem Aš, za cenu 60 Kč/m2.
3. b) výkup pozemku p. č. 855, výměra 1.277 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., od pana J. H., bytem Aš, za cenu 100 Kč/m2.

VII. p o v ě ř u j e
1. Starostu města k jednání s ČR – ÚZSVMZ, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, o koupi pozemků p. č. st. 313/1, 313/2, k. ú. Lysá n. L. ul. Sojovická.

2. Starostu města podpisem Dodatku č. 6 se společností RENTEL, a. s., Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy.

3. Starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Středočeského kraje v roce 2015.

4. Člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem, Bc. Martina Robeše,
a) k zaslání schváleného návrhu Středočeskému kraji,
b) k jednání s věcně příslušnými útvary Středočeského kraje o dopravně-inženýrských detailech navržené trasy na silnicích v majetku Středočeského kraje.

5. Člena Zastupitelstva města Lysá nad Labem, Jana Krumpholce, a předsedkyni KCRS, Danu Hančovou, k účasti na budoucích jednáních ve věci příprav rekreačního přístaviště s oddělením příprav ŘVC ČR.

VIII. r u š í
1. Usnesení Rady města Lysá nad Labem č. 764, ze dne 13.10.2015, a usnesení Zastupitelstva města Lysá nad Labem č. II/20, ze dne 04.11.2015,
2. Veřejnou zakázku na zhotovitele PD Zateplení ZUŠ.

IX. s o u h l a s í
1. a) S podáním žádosti na pěstební kácení v ulici Na Vysoké mezi v rozsahu 21 ks dřevin a 250 m2 souvislého porostu, s tím, že k samotnému kácení dojde po schválení investiční akce v rozpočtu města
1. b) S podáním žádosti na pěstební kácení v areálu zámeckého parku v prostoru budoucího dětského hřiště v rozsahu 10 ks dřevin a 950 m2 souvislého porostu s tím, že k samotnému kácení dojde po schválení investiční akce v rozpočtu města.

2. S návrhem na vedení mezinárodní cyklotrasy EuroVelo č. 4 a Labské stezky přes území města Lysá nad Labem, uvedeným v důvodové zprávě předkládaného materiálu, s tím, že bude zvážena možnost vedení trasy na nadjezd místo ul. Smetanova ul. 9. května.

3. Se záměrem vybudování rekreačního přístaviště na území katastru Lysá nad Labem, Litol, v souladu s platným územním plánem a při respektování vlastnictví dotčených pozemků.
Vytvořeno 17.12.2015 9:23:48 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:07 | přečteno 7x | ernest
load