Usnesení z 10. jednání ZM dne 25.11.2015

U s n e s e n í z 10. jednání ZM dne 25.11.2015

Zastupitelstvo města

I. v o l í
l. Ověřovatele zápisu: p. Kolman Josef, p. Burian Jan

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Mgr. Fajmon Hynek, pí Fischerová Romana, p. Ing. Gregor Petr

II. s c h v a l u j e
1. Předložený program jednání ZM dne 25.11.2015.

2. Uzavření nájemní smlouvy na pozemek p. č. 138/2, výměra 171 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá n. L., ulice Žižkova se Státním pozemkovým úřadem, Husinecká 1024/11a, Praha 3, od 01.12.2015 na dobu neurčitou, za roční nájemné ve výši 2.052 Kč.

3. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a následné smlouvy o zřízení věcné břemeno (dále jen VB) na vybudování plynovodní přípojky na obecním p. p. č. 3451/64, k. ú. Lysá n. L., pro nemovitost č. p. 249 na pozemku p. č. st. 288/1, ulice Raisova, s pí J. K., trvale bytem Byšičky, Lysá n. L., za částku 1.000 Kč + 21 % DPH. Stavebník uzavře smlouvu o zřízení VB do 1 roku od podpisu smlouvy budoucí a zajistí na své náklady geodetické zaměření VB a kolek na vklad do KN.

4. Výkup části pozemku p. č. 43/17, výměra dle skutečného geometrického zaměření, k. ú. Litol, za účelem výstavby obchvatu města Lysá n. L. II. etapa, od paní R. N., Nymburk, za částku 250 Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující, který uhradí i kolek v hodnotě 1.000 Kč na návrh na vklad do KN. Geometrický plán na dělení pozemku zajistí rovněž na své náklady kupující. Současně s kupní smlouvou prodávající podepíše souhlas s dočasným záborem pozemku p. č. 43/17, výměra 320 m2, k. ú. Litol, po dobu výstavby obchvatu města Lysá nad Labem II. etapa s tím, že před zahájením stavby bude uzavřena nájemní smlouva na předmětnou část pozemku po dobu výstavby, a to za cenu 2.000 Kč/ha/rok. Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2016 po schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města pro rok 2016

5. a) Ukončení správy a využívání cizího majetku (domu č. p. 930) k datu 31.12.2015, oznámení této skutečnosti současným uživatelům bytů a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
5. b) Vyřazení nevymahatelných dluhů za užívání bytu (v domě č. p. 930) z účetní evidence Města Lysá n. L. v plné výši k datu 31.12.2015.

6. a) Zrušení obsluhy na zastávce v ul. Sojovická, linky 270055 Lysá n. L. – Byšičky, k celostátnímu termínu, tj. k 13.12.2015, z důvodu jejího nulového využití.
6. b) Odstranění větví zasahujících nad vozovku po schválení příslušných orgánů a komisí a za příznivých klimatických podmínek vyznačit žlutou čáru v místech, kde vadí parkující automobily, z důvodu zajištění průjezdnosti autobusových linek ul. Šmeralova.

7. a) Vytvoření komise, která se bude účastnit řešení sporu a jednání spolu s panem starostou pro vyjednávání s firmou MS development, s. r. o., ve složení zástupce FV, p. Ing. Gregor P., zástupce KV, pí Fischerová R., zástupce výboru pro obchvat, p. Mgr. Fajmon H., právní zástupce, p. Mgr. Řiháček Š., vedoucí odboru SMI, p. Ing. Kopecký V.
7. b) Okamžité uzavření smlouvy s advokátem pro zastupování Města Lysá n. L. v jednání se společností MS development, s. r. o. Z důvodu časové tísně je pravděpodobně nejlepší požádat o alespoň dočasné zastupování pana Mgr. Řiháčka, který zpracovával právní rozbor s tím, že ZM uděluje k uzavření smlouvy výjimku ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek.

8. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti s LysaFree, z. s., na obecní pozemky parc. č. st. 29/1, st. 616/6, 249/3, 344/1, 344/5, 344/6, 349, 350, 351/3, 353/14, 487/5, 492/1, 492/14, 492/57, 492/85, 492/118, 612/1, 612/3, 612/4, 612/5, 612/6, 612/7, 612/8, 612/10, 612/11, 612/13, 612/14, 612/15, 612/18, 612/19, 612/21, 612/22, 619/16, 619/134, 619/141, 619/167, 2653/10, 2672, 2673/1, 2673/7, 2673/8, 2673/22, 2673/65, 2673/89, 2673/90, 2673/91, 2875/54, 2875/55, 2876/1, 3451/1, 3451/2, 3451/10, 3451/14, 3451/18, 3451/26, 3451/27, 3451/31, 3451/39, 3451/49, 3451/52, 3451/72, 3475, 3483/3, 3584/6, 3584/19, 3623/13, 3656/2, 3667/3, 3709/9, 3788. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6016763/002 na obecní pozemek p. č. 3539 s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.210 Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

10. Úpravu rozpočtu města na rok 2015 spočívající ve snížení pol. ZŠ Hrozného rekonstrukce VaK a topení I. etapa (odd. par. 3113, pol. 6121, org. 4961) o 278 tis. Kč a v navýšení pol. Drobné opravy ve školách (odd. par. 3113, pol. 5171, org. 4928) o 278 tis. Kč.

11. Dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště Vichrova od firmy FLORA SERVIS, s. r. o., Faměrovo nám. 29, Brno, IČ: 28341627, za částku 330.000 Kč vč. DPH.

12. Umístění pí M, H., trv. bytem Lysá n. L., do volného bytu v DPS Lysá n. L.

13. Do maximální výše 21.750 Kč zajištění vánočních balíčků pro občany do Domova Na Zámku v Lysé n. L. a Domova Rožďalovice, kteří mají poslední trv. bydliště v Lysé n. L. a malý dárek pro všechny seniory umístěné v Domově Na Zámku v Lysé n. L., a poskytnutí dotace pro děti, které mají trvalé bydliště v Lysé n. L. a jsou umístěné v dětských domovech a v ústavech.

14. Dotace z Charitativního programu takto: Domov Mladá Milovice 12.000 Kč, Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní organizace Lysá n. L., 5.000 Kč, Luxor Poděbrady, poskytovatel soc. služeb, Poděbrady, 7.500 Kč, Město Kolín na provoz Protialkoholní záchytné stanice Kolín, 6.000 Kč, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka Lysá n. L., 3.000 Kč.

15. Realizaci novoročního ohňostroje dne 01.01.2016 v Lysé n. L. firmou Ohňostroje na míru, v. o. s., Dvořákova 1324/21, 405 02 Děčín II. – Nové Město.

16. Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu Rekonstrukce komunikace v ul. K Bažantnici v Lysé nad Labem s firmou LK Advisory, s. r. o., Hellichova 795, 290 01 Poděbrady, na prodloužení termínu do 15.11.2015, s účinností od 31.10.2015, ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

17. Uzavření smlouvy na zhotovitele PD k Borku a Sídliště (původně ul. Lomená) s firmou Projekce dopravní Filip, s. r. o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 28714792, za celkovou cenu 378.000 Kč bez DPH.

18. Uzavření smlouvy na nákup 2 služebních automobilů se společností Jaroslav Tichý – AUTO TICHÝ, Ke Vrutici 1730, 289 22 Lysá nad Labem, IČ: 1130297, za nabídkovou cenu 597.695 Kč včetně DPH (1x Octavia Combi, 1x Fabia).

19. Uzavření smlouvy o dílo s Ing. arch. Michaela Dejdarová, Tři dvory 273, 280 02 Tři dvory, IČ: 71407014, za celkovou cenu 38.000 Kč, (není plátcem DPH).

20. a) Poskytnutí příspěvku na nákup léčiv ve výši 20 tis. Kč.
20. b) Úpravu rozpočtu vytvořením nové výdajové položky v odd. par. 3741, org. 4754, pol. 5169 - Veterinární opatření + 20 tis. Kč, a snížení rozpočtované výdajové částky v odd. par. 3741, org. 2971, pol. 5169 – Označení památných stromů o 2,5 tis. Kč, v odd. par. 3741, org. 3101, pol. 5169 – Laboratorní rozbory pro státní správu o 2,5 tis. Kč, v odd. par. 3741, org. 2006, pol. 5169 – Geometrické plány o 5 tis. Kč, v odd. par. 3745, org. 2972, pol. 5169 – Náhrada škod z činnosti mysl. a lesní stráže o 10 tis. Kč.

21. Uzavření smlouvy na dodávku databázového serveru s firmou AZENET, s. r. o., Bránická 213/53, 147 00 Praha 4 – Bráník, IČ: 02562014, za částku 151.898 Kč bez DPH.

III. b e r e n a v ě d o m í
1. Předložené informace k rozpracovaným variantám připojení nového zdroje pitné vody.

2. Předloženou zprávu o vývoji situace kolem domu č. p. 930 v Lysé n. L., ulice Sokolovská, včetně právní analýzy.

3. Vyjádření komise dopravy k autobusové zastávce v ul. Sojovická, linky 270055 Lysá n. L. – Byšičky, a k dopravní situaci v ul. Šmeralova.

4. Informaci ohledně nové lokality určené k zástavbě RD Lysá nad Labem – Hrabanov severozápad ve věci možnosti prodeje obecních pozemků a zasíťování technickou infrastrukturou.

5. Právní rozbor smlouvy z roku 2008 mezi Městem Lysá n. L. a MS development, s. r. o., dle upřesněných požadavků RM a kontrolního výboru, vypracovaný advokátem, Mgr. Štěpánem Řiháčkem, Pionýrská 15, 602 00 Brno, IČ: 01827758.

6. Doručené cenové nabídky na dodávku a montáž herních prvků na dětské hřiště Vichrova, Lysá n. L., od firem LUNA Progress, s. r. o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy, IČ: 28080602, Sportovní podlahy Zlín, s. r. o., Mostní 52552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191, FLORA SERVIS, s. r. o., Faměrovo nám. 29, Brno, IČ: 28341627,

7. Zápis z Komise regenerace MPZ ze dne 09.11.2015.

8. Doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku na zhotovitele PD K Borku a Sídliště (původně ul. Lomená): 1. D plus PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a. s., se sídlem Sokolovská 16/45 A, 186 00 Praha 8, IČ: 26760312, 2. CR Projekt, s. r. o., se sídlem Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ: 27086135, 3. Projekce dopravní Filip, s. r. o., se sídlem Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ: 28714792, 4. DIK - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ, s. r. o., se sídlem Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové, IČ: 27086135.

9. Doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku „Automobily Lysá n. L.“ od firmy 1) AUTOZÍTKA, s. r. o., Březno, 2) Jaroslav Tichý – AUTO TICHÝ, Lysá n. L., 3) M 3000, a. s., Praha 8, 4) NH Cae, s. r. o., Praha 6, 5) Auto Palace Spořilov, s. r. o., Praha 4, 6) EMIL FREY ČR, s. r. o., Praha 5.

10. Doručenou cenovou nabídku od Ing. arch. Michaely Dejdarové, Tři dvory 273, 280 02 Tři dvory, IČ: 71407014, na veřejnou zakázku „Územní studie Lysá nad Labem – Ke spalovně“.

11. Zápis z jednání stavební komise dne 09.11.2015.

12. Žádost o příspěvek na nákup léčiv proti oblým červům u srnčí zvěře Českomoravské myslivecké jednoty, okresního mysliveckého spolku Nymburk.

13. Doručené cenové nabídky na veřejnou zakázku „Dodávka databázového serveru“ od firmy 1) AZENET, s. r. o., Bránická 213/53, Praha 4 – Bráník, IČ: 02562014, 2) AutoCont, a. s., Hornopolní 3322/34, Ostrava, IČ: 47676795,

IV. u k l á d á
1. a) Panu starostovi zajistit v roce 2016 provedení průzkumného vrtu v jímacím území a předložit výsledky měření včetně návrhu dalšího postupu ZM.
1. b) Panu starostovi ihned vstoupit v jednání s VaK Nymburk o odkupu prameniště v Litoli a o možnosti napojení Města Lysá nad Labem na skupinový vodovod Semice – Bříství – Starý Vestec. O průběhu písemně informovat ZM.
1. c) Panu starostovi vyčíslit k výše uvedenému patřičné finanční prostředky do návrhu rozpočtu na rok 2016 a zjistit možnosti financování z dotačních titulů.
1. d) Panu starostovi vstoupit se spol. KOVONA, a. s., do jednání ve smyslu diskuze.

2. Panu starostovi, aby potřebné finanční prostředky na výkup pozemku p. č. 43/17, k. ú. Litol, ve výši 228.342 Kč zahrnul do návrhu rozpočtu města pro rok 2016.

3. Odboru SMI předložit informaci ohledně nové lokality určené k zástavbě RD Lysá nad Labem – Hrabanov severozápad ve věci možného prodeje obecních pozemků a zasíťování technickou infrastrukturou včetně finanční analýzy výhodnosti či nevýhodnosti zasíťování pozemků k projednání finančnímu výboru, výboru pro dostavbu obchvatu a stavební komisi.

4. a) Panu starostovi (dle závěru k podotázce č. 3.2 z právního rozboru) do 30.11.2015 zaslat společnosti MS development, s. r. o., písemné oznámení Města Lysá n. L., že bude prodávat své pozemky přesně dle smlouvy, tedy v souladu s etapizací výstavby, tj. po stavebním dokončení občanské vybavenosti.
4
4. b) Panu starostovi (dle rozšířeného závěru k otázce č. 5 z právního rozboru) do 30.11.2015 zaslat společnosti MS development, s. r. o., písemnou výzvu Města Lysá n. L., aby při výstavbě bytových domů postupovala přesně dle uzavřené smlouvy, tedy aby podzemní parkovací plocha byla v rozsahu 1,5 parkovacích stání na jeden byt.
4. c) Panu starostovi okamžitě, nejpozději však do 30.11.2015 vstoupit s navrženou komisí do jednání se společností MS development, s. r. o.
4. d) Panu starostovi připravit na příští ZM písemný návrh řešení stávající situace projednaný se společností MS development, s. r. o.
4. e) Panu starostovi písemně informovat ZM o všech krocích uskutečněných k nápravě stávající situace (smluvní vztah mezi Městem Lysá n. L. a MS development, s. r. o.).

5. Odboru SMI předložit zprávu o plánech v městské zeleni v roce 2015 – 2016 k projednání komisi ŽP a na příští jednání ZM předložit návrh údržby a kácení zeleně ke schválení.

6. Stavebnímu úřadu seznámit vlastníky pozemků, kteří budou územní studii spolufinancovat (p. Skuhrovce, p. Rambouska a p. Hášu), s cenovou nabídkou a uzavřít s nimi smlouvu na podílovou částku.

V. v y ř a z u j e
Z hodnocení veřejné zakázky „Automobily Lysá n. L.“ nabídku firmy AUTOZÍTKA, s. r. o., Březno, protože nedodala návrh kupní smlouvy, a nabídky firem NH Cae, s. r. o., Praha 6, a Auto Palace Spořilov, s. r. o., Praha 4, protože nabídka nesplnila požadavek na objem zavazadlového prostoru u jednoho vozu 550 litrů.

Vytvořeno 26.11.2015 9:00:26 - aktualizováno 28.7.2016 7:42:07 | přečteno 23x | ernest
load