Usnesení ze 6. jednání ZM dne 01.10.2014

U s n e s e n í ze 6.  jednání ZM dne 01.10.2014

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Firman Miroslav

p. Mgr. Fajmon Hynek

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Eliška Petr

pí Chloupková Marcela

p. Ing. Gregor Petr

II. s c h v a l u j e

1. Doplnění zápisu ze zasedání ZM dne 03.09.2014 tak, že u bodu č. 13 bude uvedeno konstatování p. Ing. Elišky, že „hlasoval proti návrhu z toho důvodu, že nesouhlasí s vypracováním projektu na rozšíření školy T. G. Masaryka v Litoli o druhý stupeň, protože dle jeho názoru i stanoviska ředitele školy a školské rady to není vhodné řešení a budou to zbytečně vynaložené peníze za projekt, se samotnou rekonstrukcí tělocvičny ale souhlasí“.

2. Rozšíření programu jednání ZM dne 01.10.2014 o projednání návrhu p. Mgr. Fajmona (zápisy nemovitostí do KN) a pí Chloupkové (půjčka z Fondu rozvoje bydlení) a přednostního projednání bodu týkajícího se uzavření mandátní smlouvy na dopravní obslužnost jako bod č. 1.

3. Program jednání ZM dne 01.10.2014.

4. a/ návrh znění souhlasného prohlášení dle návrhu odboru SMI předloženého ZM 01.10.2014,

b/ návrh znění směnné smlouvy dle návrhu odboru SMI předloženého ZM 01.10.2014, s tím, že v Hlavě IV. bude doplněn bod 4. ve znění „V případě prodeje dotčených pozemků disponuje Město Lysá nad Labem předkupním právem.“

5. Výkup pozemků p.č. 826/2 o výměře 1 132 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., p.č. 3484/4 o výměře 2 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., a p.č. 3484/3 o výměře 85 m2, druh pozemku orná půda, k. ú. Lysá n. L., za celkovou částku 452.800,- Kč, od pí K. L., bytem Hradec Králové, pí M. J., bytem Hradec Králové, pí P. R., bytem Lysá n. L., pí V. J., bytem Piešťany, Slovensko, a pí V. H., bytem Hradec Králové. Prodávající v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále prodávající hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

6. Bezúplatný převod části pozemku p.č. 3520/1 o výměře cca 28 000 m2 (jedná se o část pozemku nezastavěnou silnicí III/3315, tj. od kapličky sv. Václava po žel. přejezd ČD u Karlova), k. ú. Lysá n. L., od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá n. L. s tím, že po schválení bezúplatného převodu Zastupitelstvem Středočeského kraje bude vypracován na náklady Města Lysá n. L. geometrický plán na oddělení předmětného pozemku k bezúplatnému převodu.

7. Předložený projekt stavby „Napojení bytového domu č. p. 1426 na horkovod Uzavřená ul., Lysá n. L.“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se spol. Thermoservis, spol. s r. o., na obecní p.p.č. 2673/1, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

8. Úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2014, 6. rozpočtové opatření, v předloženém znění.

9. Zadání VZ na vypracování PD na vodorovné a svislé dopravní značení, včetně rozhledových poměrů, ve vymezených oblastech města – v parkovacích zónách a vzhledem k finančním prostředkům zařadit do návrhu rozpočtu pro rok 2015.

10.  Poskytnutí půjčky ve výši 30 tis. Kč z Fondu rozvoje bydlení pí P. R., Lysá n. L., Litol.

III. u k l á d á

1. starostovi města:

a) požádat hejtmana Středočeského kraje o zapojení autobusových linek Středočeské integrované dopravy a pravidelné autobusové dopravy v oblasti Lysé nad Labem do systému Pražské integrované dopravy (PID) z důvodu sjednocení a zpřehlednění dopravní obslužnosti v jednom systému a klíčovému významu železnice v oblasti, která je součástí PID od 1. 3. 2015 (celostátní změna jízdních řádů),

b) smluvně zajistit ostatní dopravní obslužnost na rok 2014 v rámci stávajících smluv na SID s dopravcem OAD Kolín a ROPID ve výši 674.100,- Kč (tj. 75 Kč/obyvatele).

2. OSMI, aby prověřil vedení sítí v lokalitě U Stadionu v souvislosti se žádostí o prodej částí obecních p.p.č. 612/1 a 3667/3, k. ú. Lysá n. L.

3. Tajemníkovi města zajistit podklady a podat návrhy na zápis nemovitostí města do katastru nemovitostí dle předloženého návrhu.

IV.  p o v ě ř u j e

Starostu města podpisem souhlasného prohlášení a směnné smlouvy současně včetně podání návrhu na vklad do Katastru nemovitostí pro Středočeský kraj.

V. o d k l á d á

Projednání zveřejnění záměru na prodej částí obecních pozemků p.č. 612/1 a 3667/3, o vým. cca 42 m2, k. ú. Lysá n. L., ulice U Stadionu, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

VI. u k o n č u j e

Ke dni voleb do zastupitelstva města činnost výborů zastupitelstva města Lysá nad Labem, a to:

a/ Finančního výboru ve složení Ing. Firman Miroslav (předseda), Novák Martin, Burian Jan, Tesař Petr, Čaňo Jiří, Ježek Stanislav, Ing. Šalda Zdeněk, MVDr. Matušina Petr,

b/ Kontrolního výboru ve složení Sedláček Tomáš (předseda), Nedoma Jakub, Ing. Tlamichová Naďa, Jašek František, Kodeš Matěj, Ing. Gregor Petr, Fišerová Ludmila, Mgr. Hanzalová Petra,

c/ Osadního výboru Byšičky ve složení Koštíř Josef (předseda), Ing. Jílek Gerard, Freiberg Miloš, Řeháková Miluška, Kotršál Stanislav,

d/ Osadního výboru Dvorce ve složení Herclíková Marie (předsedkyně), Burešová Jana, Bc. Záveský Jan, Vítek František, Podaný Martin,

e/ Osadního výboru Řehačka ve složení Drapák Zdeněk (předseda), Koukal Martin, Vaňáková Renata, Beneš Václav, Šímová Vlasta.

VII. b e r e  n a  v ě d o m í

Zápis z jednání kontrolního výboru dne 01.09.2014.

Vytvořeno 2.10.2014 9:29:12 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 8x | ernest
load