Usnesení ze 4. jednání ZM dne 25.06.2014

U s n e s e n í ze 4. jednání ZM dne 25.06.2014

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu:
p. Ing. Osvald Zdeněk
p. Ing. Firman Miroslav

2. Návrhovou komisi ve složení:
pí Chloupková Marcela
p. Horvát Milan
p. Ing. Černohorský Ondřej

II. s c h v a l u j e
1. Program jednání ZM dne 25.06.2014.
2. Zaznamenání připomínky p. Ing. Gregora týkající se zápisů ze zasedání ZM, a to „nesouhlasím s takovýmto obsahem zápisu, je tam jen minimum podle zákona, ale další rozhodnutí nebo dohody tam uvedeny nejsou", v písemné části zápisu ze zasedání ZM dne 25.06.2014.
3. Prodej části obecního pozemku p.č. 2653/2 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2, manželům E. a L. Š., bytem Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.
4. Výkup části pozemku p.č. 3451/54, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., v šíři stávajícího chodníku, za cenu 200,- Kč/m2, od pí J. R., bytem Praha, a p. M. P., bytem Praha 2. Prodávající v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále prodávající hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.
5. Uzavření souhlasu s výmazem duplicitního zápisu vlastnictví k pozemku p.č. 3484/10, k. ú. Lysá n. L., o výměře 67 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, ve smyslu, že jediným vlastníkem pozemku p.č. 3484/10, k. ú. Lysá n. L., je Město Lysá nad Labem.
6. Uzavření splátkového kalendáře s pí A. Ch. na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za dlužné nájemné k bytu, Milovice – Mladá.
7. I. celoroční hospodaření a závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2013, a to s výhradou. Město účtovalo v roce 2013 do výnosů z transferů přijatou dotaci z OPLZZ ve výši 1.585 tis. Kč, avšak část způsobilých výdajů (náklady) byla účtována v roce 2012, čímž nedodrželo zásadu časové a věcné souvislosti. Účtování nemělo vliv na závěrečný účet, projevilo se v rámci účetní závěrky zaúčtováním do hospodářského výsledku namísto správně na účet 408 – opravy minulých období,
II. opatření k nápravě, ukládá radě města postupovat při účtování o dotacích v souladu s Českým účetním standardem 703, a to především dbát na časovou a věcnou souvislost účtování dotací a způsobilých výdajů,
III. účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2013.
8. a) celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí bez výhrad,
b) závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2013,
c) účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2013,
a d o p o r u č u j e valné hromadě Mikroregionu Polabí návrhy v bodě I. ke schválení.
9. Úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2014, 4. rozpočtové opatření, v předloženém znění.
10. Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 3/2014, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.
11. Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně nakládání se stavebním odpadem na území města Lysá nad Labem.
12. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 4DHM140036 s Povodí Labe, s. p., na pozemek p.č. 349, k. ú. Litol, v rámci akce Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší.
13. Prodej části obecního pozemku p.č. 492/85, nově označené GP č. 2465-379/2011 jako pozemek p.č. 492/117, o výměře 55 m2, k. ú. Lysá n. L., za celkovou kupní cenu bez DPH 82.500,- Kč, tj. 1.500,- Kč/m2, ČEZ Distribuci, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.
14. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800079869/1/2014 s RWE GasNet, s. r. o., a Ing. T. H., na obecní pozemek p.č. 3451/8, k. ú. Lysá n. L., za cenu 2.000,- Kč plus DPH. Úplata za zřízení věcného břemene byla již uhrazena při podpisu „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SMI/08/53/VB/Šm". Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na obecní pozemky p.č. 833, 833/8, 866/6, 866/9, 866/19, 866/35, 866/36 a 866/71, za cenu 25.100,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
16. Předložený projekt stavby „Lysá, Jedličkova BD objekt 7,8 ÚPS" a uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě" s Telefónica Czech Republic, a. s., na obecní pozemky p.č. 490/2 a 3758, k. ú. Lysá n. L. Dohodnutá cena, vypočítaná dle platného ceníku města, činí 31.500,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.
17. V návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy uzavření smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 11.048.720,29 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1.949.774,17 Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem", reg. č. CZ.1.15/2.2.00/79.01824.

III. n e s c h v a l u j e
1. Zveřejnění prodeje obecního pozemku p. č. 3696 o výměře 90 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., ul. Stržiště, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.
2. Prodej části obecního pozemku p.č. 2673/91 o výměře cca 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., pod prodejním stánkem před prodejnou COOP na Sídlišti panu J. V. bytem Lysá n. L.

IV. u k l á d á
1. Finančnímu odboru předložit na příští zasedání ZM analýzu účtů města s návrhem možných opatření směřujících ke snížení nákladů na provoz účtů, a s vyjádřením, které účty lze vést jako transparentní.
2. Panu tajemníkovi připravit vnitřní směrnici upravující zveřejňování platných smluv, objednávek a faktur došlých i vystavených na webových stránkách města.
3. Starostovi města prověřit možnost zveřejňování zápisů z jednání RM na webových stránkách města.
4. Starostovi města vyžádat si od společníků firmy Ekologická spalovna Lysá nad Labem předložení daňových přiznání, výkazu zisku a ztrát, rozvahy, případně zprávy auditora, za poslední tři roky a na příští jednání předložit návrh na další postup v této věci.
5. a) RM vypracovat pravidla pro výkup a směny pozemků v trase silničního obchvatu města a předložit je zastupitelstvu ke schválení v září 2014,
b) RM zařazovat nejméně 1x za rok, zpravidla v 1. čtvrtletí roku, na jednání ZM zprávu o aktuálním stavu přípravy obchvatu města a další silniční infrastruktury v Mikroregionu Polabí,
c) starostovi města projednat otázku budování obchvatu města a další silniční infrastruktury v rámci Mikroregionu Polabí s ostatními starosty měst a obcí,
d) starostovi města oznámit Ministerstvu dopravy ČR záměr Mikroregionu Polabí usilovat o napojení na D11 včetně úsilí o získání dotací z Operačního programu doprava v letech 2014- 2020.
e) tajemníkovi MěÚ sledovat proces projednávání a schvalování Operačního programu doprava 2014 – 2020 a informovat o něm orgány města,
f) starostovi městy svolat pracovní schůzku ZM do 31.07.2014.
6. RM:
a) připravit ve spolupráci s Dopravním inspektorátem PČR Nymburk a s Městkou policií Lysá nad Labem projekt vodorovného dopravního značení v parkovací zóně v Lysé nad Labem,
b) seznámit s projektem veřejnost a realizovat jej v roce 2015.

V. b e r e n a   v ě d o m í
1. Rozbor hospodaření města do 31.05.2014.
2. Návrh Ing. Petra Meduny, jednatele spol. Ekospal, s. r. o., na finanční vypořádání společníků firmy Ekologická spalovna Lysá nad Labem.
3. Informativní zprávu ve věci žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 612/31 a p.č. 3667/6, k. ú Lysá n. L., s tím, že Státní pozemkový úřad bezúplatný převod pozemků zamítá, jelikož se nejedná o pozemky určené k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, stavbou pro bydlení ani k realizaci veřejné parkové zeleně.
4. Informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2014/2015 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem.
5. Termíny jednání RM a ZM na II. pololetí roku 2014.
6. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.03, 07.04. a 12.05.2014.
7. Zápis z jednání finančního výboru dne 16.06.2014.

VI. k o n s t a t u j e
Ve věci výstavby silničního obchvatu města, že
a) výstavba silničního obchvatu kolem města Lysá nad Labem je dlouhodobou prioritou všech zastupitelstev města od schválení územního plánu v roce 1998,
b) silniční obchvat je primárně investice Středočeského kraje s tím, že město Lysá nad Labem je připraveno být kraji při přípravě a realizaci této stavby dle svých možností nápomocno,
c) bude usilovat o to, aby se výstavba silničního obchvatu města řešila tak, aby ho bylo možné financovat v následujícím období z fondů EU a konkrétně z Operačního programu doprava 2014 – 2020,
d) z dosud známých a nikoliv definitivních pravidel nového OPD je zřejmé, že akci bude nutné řešit jako součást širšího celku napojení krajské silniční sítě na transevropskou síť TEN-T, do které patří i dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové.

VII. ž á d á
Zastupitele, aby k návrhu Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů pro akci „II/272 Litol-Lysá nad Labem 2. stavba" zaslali své připomínky do 08.07.2014 do sekretariátu starosty města.

VIII. p ř i j í m á
Dotaci poskytnutou Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na spolufinancování projektu „Rekonstrukce muzea Bedřicha Hrozného v Lysé nad Labem", reg. č. CZ.1.15/2.2.00/79.01824.

Vytvořeno 27.6.2014 6:41:49 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 29x | ernest
load