Usnesení ze 3. jednání ZM dne 14.05.2014

  1. U s n e s e n í ze 3.  jednání ZM dne 14.05.2014

    Zastupitelstvo města

    I. v o l í

    l. Ověřovatele zápisu: p. Bc. Eliška Petr

p. Horvát Milan


2. Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Gregor Petr

pí Chloupková Marcela

p. Mgr. Minařík Jaroslav


II. s c h v a l u j e

1. Program jednání ZM dne 14.05.2014.

2. Prodej domu č. p. 381, Za Zámkem, Lysá nad Labem, p. M. Ch. do osobního vlastnictví za nabídnutou cenu 252.252,- Kč. (Náhradníci: pí M. R. s nabídkou 165.000,- Kč a odkoupením dluhu po stávajících nájemnících v částce 80.000,- Kč a p. Ing. K. s nabídkou 140.000,- Kč a odkoupením dluhu po stávajících nájemnících v č. p. 381 v částce 60.000,- Kč.).

3. Vypsání výběrového řízení na zpracování a dodávku PD tělocvičny ve variantě zděné stavby, vč. studie, která bude obsahovat minimálně tři varianty uspořádání vnitřních dispozic a možnost rozšíření (přístavby) školy o 2. stupeň.

4. Změnu programu – přesunutí projednání vydání územního plánu Lysá nad Labem (původně bod č. 19) jako bod č. 7.

5. Předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2014.

6. Předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost společenských organizací na rok 2014.

7. Společné projednání bodů týkajících se prodeje pozemků pod trafostanicemi, neboť se jedná o body stejného typu.

8. Prodej části obecního pozemku p.č. 2566/1, nově označené GP č. 2809-445070/2012, ze dne 20.02.2014, jako p.p.č. st. 3376 o výměře 5 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice v ulici Rybízová, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

9. Prodej části obecního pozemku p.č. 2673/1, nově označené GP č. 2812-596070/2012, ze dne 20.02.2014, jako p.p.č. st. 3377 o výměře 11 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice na Sídlišti, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

10.  Prodej části obecního pozemku p.č. 2673/1, nově označené GP č. 2818-718070/2012, ze dne 10.03.2014, jako p.p.č. st. 3379 o výměře 5 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice u MŠ Pampeliška, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

11.  Prodej části obecního pozemku p.č. 2641/2, nově označené GP č. 2663-3/2013, ze dne 13.01.2013, jako p.p.č. st. 2641/29 o výměře 51 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., paní M. M., trvale bytem Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Do kupní smlouvy bude zaneseno: Prodávající prohlašuje, že pozemek je součástí registrovaného významného krajinného prvku Lom a podléhá zvýšené ochraně vycházející z ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. V uvedeném místě není možné, bez souhlasu orgánu ochrany přírody umísťovat stavby, provádět pozemkové úpravy, měnit kultury pozemku, odvodňovat pozemky, těžit nerosty, apod.

12.  Uzavření plánovací smlouvy č. 1/2014 KÚ na vybudování kanalizačního řadu v ulici Pivovarská, k. ú. Lysá n. L., s manž. Ing. V. H. a S. H., trvale bytem Lysá nad Labem.

13.  Uzavření plánovací smlouvy č. 2/2014 KÚ na vybudování infrastruktury na pozemku p. č. 3727, k. ú. Lysá n. L., s p. M. S., trvale bytem Lysá nad Labem.

14.  Uzavření splátkového kalendáře s pí Z. P. na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za dlužné nájemné k bytu, Milovice – Mladá.

15.  Úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2014, 3. rozpočtové opatření, v předloženém znění.

16.  Směnu částí obecních pozemků p. č. 3451/57, 3451/60, 3451/85, 3451/86, 3850 a 3851, všechny k. ú. Lysá n. L., označených GP 2713-36/2013 jako pozemek p. č. 3451/91 o výměře 394 m2, k .ú. Lysá n. L., za části pozemků ve vlastnictví Středočeského kraje, p. č. 3451/58, 3564/2, oba  k. ú. Lysá n. L., označených GP 2713-36/2013 jako pozemky p. č. 3451/90 o výměře 33 m2, 3451/93 o výměře 24 m2, 3451/94 o výměře 56 m2, 3564/4 o výměře 177 m2 a 3564/5 o výměře 45 m2, všechny k. ú. Lysá n. L., a za pozemek p. č. 3520/2 o výměře 25 m2, k. ú. Lysá n. L.

17.  Uzavření smlouvy o souhlasu s provedením stavby a svůj souhlas s realizací záměru „ID 10 – Mlynařice, Lysá n. L. – Stará Lysá, revitalizace“ na obecních pozemcích p. č. PK 1978/19, PK 2047/1, PK 3545, PK 3547, 2046/28, 2071/1, 2079/1, 3535/2, 3544, 3559/2, všechny v k. ú. Lysá n. L., a podmiňuje ji tím, že za zábor obecních pozemků bude ve stejné výměře provedena směna pozemků ve vlastnictví Povodí Labe, kde město preferuje pozemky p. č. 3481/1, 3481/2, 3482/2, 3819, všechny v k. ú. Lysá n. L.

19.  Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2014, o místních poplatcích.

20. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015892/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 621/2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 1.200,- Kč včetně DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

21.  Souhlas a podporu otevřenému dopisu ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy za zachování základních škol praktických.

22.  Společné projednání bodů týkajících se stavby obchvatu města Lysá nad Labem.


III. u k l á d á


1. Panu tajemníkovi ihned po vyhotovení kontrolní zprávy o plnění usnesení RM a ZM pro

zastupitelstvo města ji zveřejňovat na webových stránkách města.

2. RM, aby se zabývala řešením nájemního vztahu s manželi P., jejich budoucím bydlením, včetně splácení dluhu.

3. RM prověřit možnost financování návrhů na zlepšení dopravní situace v návaznosti na zprávu „Bezpečně do školy v Lysé nad Labem“ pomocí grantů (např. AUTO ŠKODA).

4. Starostovi města, aby prověřil u spol. ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, možnost doplnit do smluv o prodeji pozemků pod trafostanicemi ustanovení o možnosti přednostního práva na zpětný odkup pro Město Lysá n. L.

5. Panu tajemníkovi prověřit finanční náročnost zpracování dopravního generelu.

6. Panu tajemníkovi:

a) zveřejnit na úřední desce města záměr na prodej pozemků města p. č. 2405, o výměře 20 m2, p. č. 2384, o výměře 19 m2, p. č. 2388, o výměře 19 m2, p. č. 1820, o výměře 18 m2, p. č. 1823, o výměře 18 m2, p. č. 599, o výměře 22 m2, p. č. 1811/3, o výměře 18 m2, a p. č. 1811/2, o výměře 12 m2, všechny pozemky k. ú. Lysá n. L., zastavěných garážemi ve vlastnictví soukromých osob s tím, že minimální požadovaná cenu bude činit 500,- Kč Kč/m2,

b) zaslat dopis s nabídkou odprodeje všem majitelům garáží postavených na těchto pozemcích města.

7. RM zpracovat do příštího jednání ZM návrhy dalšího postupu ve věci výstavby obchvatu města Lysá nad Labem dle materiálů předložených p. Mgr. Fajmonem a p. Ing. Gregorem.

IV. b e r e  n a  v ě d o m í

1. Informativní zprávu o akci „Bezpečně do školy v Lysé nad Labem“.

2. Obě varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol včetně jejich předběžné cenové kalkulace, zpracované dle předpokládaného výkazu výměr.

V.   s o u h l a s í

a) s uzavřením kupní smlouvy na pozemky s p. B. Z., p.č. 835/2, 835/4, 835/6, p. L. R., p. č. 834/4, 834/6, 834/8, manž. H. J. a E., p. č. 866/28, 866/110, pí T. J., p. č. 833/16, 833/13, pí B. P. a pí H. A., p. č. 866/40, pí H. A., p. č. 866/39, s p. S. J., p. č. 866/74, a p. H. P. Mgr. a sl. K. J., p. č. 866/31, všechny v k. ú. Lysá n. L. Pozemky jsou koupeny vždy za 1,- Kč od prodávajících – celková cena uhrazená za pozemky je 8,- Kč,

b) s uzavřením kupní smlouvy s Družstvem Drážky na infrastrukturu vybudovanou na pozemcích p. č. 835/2, 835/4, 864/6, 834/4, 866/28, 833/16, 866/40, 866/36, 866/35, 866/39, 835/6, 834/8, 866/110, 833/8, 833/13, 866/74, 866/71, 866/31, všechny v k. ú. Lysán. L. v rozsahu: SO1 komunikace s odvodněním, SO2 vodovod, SO3 kanalizace, SO5 veřejné osvětlení za celkovou cenu 1,- Kč, za předpokladu předložení souhlasu všech účastníků výstavby infrastruktury,

c) aby firma STAVOKOMPLET, spol. s r. o., provozovala vodovodní a kanalizační řad v lokalitě Drážky ještě před uzavřením kupních smluv.

VI. v y d á v á

Územní plán Lysá nad Labem.

Vytvořeno 22.5.2014 10:20:31 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 21x | ernest
load