Usnesení z 8. zasedání ZM dne 03.12.2014

U s n e s e n í z 8.  jednání ZM dne 03.12.2014

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu: p. Kolman Josef

p. MVDr. Kořínek Jan

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Kopecký Petr

p. Ing. Eliška Petr

II. s c h v a l u j e

1. Program jednání ZM dne 03.12.2014.

2. Doplnění smluv na odkup pozemků pod trafostanicemi na pozemek p. č. st. 2964, k. ú. Lysá n. L. a pozemek p. č. st. 2669, k. ú. Lysá n. L., o ustanovení, že kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky.

3. a) prodej obec. pozemku p. č. st. 2964 o výměře 6 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice ve Dvorcích, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN,

b) prodej obec. pozemku p.č.st. 2669 o výměře 32 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., pod stavbou trafostanice v ulici V Polích, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, za cenu 1.000,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je kupující. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

4. Bezúplatný převod obecních pozemků p. č. 323/65 o výměře 205 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, a p. č. 323/66 o výměře 459 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, oba v k. ú. Litol, do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že Středočeský kraj převede bezúplatně do vlastnictví Města Lysá nad Labem pozemky p. č. 309/8 o výměře 141 m2, p. č. 309/16 o výměře 807 m2, nově označený pozemek p. č. 323/11 o výměře 1.499 m2 a pozemek p. č. 323/71 o výměře 245 m2 dle GP 669-63/2010, ze dne 06.10.2010, všechny v k. ú. Litol.

5. Bezúplatný převod obecních pozemků p. č. 3521 o výměře 4.960 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 3533 o výměře 2.600 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, a p. č. 3586 o výměře 1.511 m2, druh pozemku ostatní plocha, silnice, všechny v k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Středočeského kraje s tím, že Středočeský kraj převede bezúplatně do vlastnictví Města Lysá nad Labem část pozemku p. č. 3520/1 o výměře cca 28.000 m2 (jedná se o část pozemku nezastavěnou silnicí III/3315, tj. od kapličky sv. Václava po žel. přejezd ČD u Karlova), k. ú. Lysá n. L.

6. Výjimku z OZV Města Lysá n. L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a povoluje zástupcům spol. Zayferus, o. p. s., s dravci vstup na louku do zámeckého parku za účelem letové a lovecké ukázky dravců pro ZŠ v Lysé nad Labem dne 22.06.2015 od 7:00 do 12:30 hodin za předpokladu, že pořadatel uvede prostor louky do původního stavu, zajistí sběr odpadků a  dodrží veterinární předpisy a hygienické podmínky.

7. Pojmenování ulice v severní části města „K Šibáku“.

8. Pojmenování ulice v severní části města „U Okrouhlíku“.

9. Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 09031411 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Výstavba stokových systémů ve městě Lysá nad Labem a jeho městských částech“ podepsaný dne 31. 10. 2014 zástupcem SFŽP.

10.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015006/VB/17 s ČEZ Distribuce, a. s.,na obecní pozemky p. č.3599, 3605/1 a 2986/6, k. ú. Lysá n. L., za cenu 61.100,-Kčplus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

11.  Uzavření „Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právo provést stavbu“s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemky st. 29/1, st. 29/7, st. 29/8 s budovami č. p. 1737 a č. p. 1745, k. ú. Lysá n. L., s tím, že po dokončení stavby bude povrch komunikace uveden do původního stavu. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

12.  Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900075683/1/2014 s RWE GasNet, s. r. o., a Ing. V. Z.,na obecní pozemek p. č.3623/13, k. ú. Lysá n. L., za cenu 1.000,-Kčplus DPH. Úplata za zřízení věcného břemene byla již uhrazena při podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. SMI/13/499/SB/Jav. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

13.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na nemovitou věc, a to pozemky p. č. 866/106, 866/107, 866/110, všechny v k. ú. Lysá n. L., s pí E. H., r. 1954, pí E. H., r. 1980, p. J. H. a pí Z. H. Pozemky budou od prodávajících odkoupeny za 1,- Kč. Kupující uhradí návrh na vklad do katastru nemovitostí ve výši 1.000,- Kč a daň z převodu nemovitosti.

14.  Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6015433/001 na obec. pozemek p. č. 3537/3, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

15.  Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6001504/003 na obec. pozemky p. č. 3451/14, 3451/43 a 3451/44, k. ú. Lysá n. L., s ČEZ Distribuce, a. s., za cenu 1.500,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

16.  Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právo provést stavbu č. IV-12-6017628/VB001s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p. č. 14/13, k. ú. Litol, pro stavbu „Lysá nad Labem, K Labi, kNN pro p. č. 14/4“, za předpokladu, že přeložka kabelu umožní v budoucnosti městu zrealizovat bez dalších přeložek výstavbu komunikace. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

III. n e s c h v a l u j e

1. Znění vyjádření, že pozemky p. č. 2654/7 a 2654/10 v k. ú. Lysá nad Labem byly dne 26.10.1981 prodány na základě kupní smlouvy uzavřené v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a doporučuje p. S. obrátit se na příslušný soud.

2. Zveřejnění záměru na prodej částí obecního pozemku p. č. 43/7 o výměře 81 m2, druh pozemku zahrada, a obec. pozemku p. č. 43/12, o vým. 18 m2, druh pozemku zahrada, oba v k. ú. Lysá n. L., ulice Sojovická, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

3. Uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právo provést stavbu“s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p. č. 3544, k. ú. Lysá n. L., pro kolizi s plánovanou výstavbou komunikace na tomto pozemku.

IV.  u k l á d á

1. RM, aby zajistila přepracování projektu na vybudování kanalizace v městské části Dvorce a zabezpečila podání žádosti o dotaci na vybudování vodovodu a kanalizace v městské části Byšičky a kanalizace v městské části Dvorce.

2. RM zveřejnit záměr na pronájem částí obecního pozemku p. č. 43/7 o výměře 81 m2, druh pozemku zahrada, a obec. pozemku p. č. 43/12, o vým. 18 m2, druh pozemku zahrada, oba v k. ú. Lysá n. L., ulice Sojovická, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

3. Starostovi města projednat s p. V. Š., bytem Dvory, možnost snížení kupní ceny pozemků p. č. 810/1 a p. č. 3485/1, oba k. ú. Lysá n. L.

4. RM zajistit zpracování Programu: Zabezpečení oslav 100. Výročí prezentace vyluštění Chetitského písma prof. B. Hrozným v roce 2015 nejpozději do prvního zasedání ZM v roce 2015.

5. RM předložit návrh nového Jednacího řádu ZM Lysá n. L. do 30.06.2015.

6. RM zajistit potřebné podklady pro rozhodnutí ve věci zakoupení řezeb (soch) od p. B. K.

7. RM, aby předložila vyhodnocení dosavadního plnění Strategického plánu rozvoje města Lysá n. L. na první zasedání ZM v roce 2015.

8. RM projednat s DI PČR a dopravní komisí možnost umístění lavičky u zastávky BUS v ul. Masarykova, Lysá n. L., a v případě kladného vyjádření zajistit instalaci lavičky.

9. Starostovi města průběžně informovat RM a ZM o aktuálním stavu jednání ve věci vybudování obchvatu města Lysá n. L. a ve věci výstavby Domova pro seniory v Lysé n. L.

10.  Místostarostovi města

a) zahájit jednání o výkupu nebo směně pozemku p. č. 35/2, k. ú. Litol, nacházející se v Litoli v ulici K Borku, za účelem vybudování zpevněné komunikace,

b) zahájit s majitelem jednání o výkupu nebo směně části pozemku p. č. 23/7, k. ú. Lysá n. L., nacházející se v Lysé nad Labem v ulici Za Zámkem, za účelem dokončení zpevněné komunikace.

11.  RM předložit zprávu k pronájmu zemědělských pozemků města na prvním řádném zasedání zastupitelstva roku 2015.

V. o d k l á d á

1. Uzavření darovací smlouvy ve výši 250.000,- Kč na následné zajištění náhradní výsadby za obchodní firmu Tesco Franchise Stores ČR, a. s., s tím, že doplněný návrh bude předložen k projednání na příští jednání ZM.

2. Projednání výkupu pozemku p. č. 810/1 o výměře 1.505 m2, druh pozemku orná půda, a pozemku p. č. 3485/1 o výměře 199 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oba v k. ú. Lysá n. L., za cenu 399,- Kč/m2, od pana V. Š., bytem Dvory.

VI. v y d á v á

OZV Města Lysá n.L. č. 6/2014, o zrušení OZV Města Lysá n.L. č. 4/2005, o závazných částech ÚPnSÚ Lysá nad Labem a OZV č. 2/2011, kterou se měnila a upravila předchozí OZV.

VII. s t a n o v í

a) měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v souladu s nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, takto:

člen rady   1.650,- Kč,

předseda výboru nebo komise 1.300,- Kč,

člen výboru nebo komise 1.120,- Kč,

člen ZM bez dalších funkcí 400,- Kč,

příplatek podle počtu obyvatel 260,- Kč,

b) že při souběhu dvou či více funkcí z výše uvedeného výčtu se odměna neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne jako součet měsíčních odměn, stanovených pro jednotlivé funkce. Příplatek podle počtu obyvatel se poskytuje pouze jednou,

c) že měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 01.12.2014.

VIII. v y z ý v á

Členy zastupitelstva města Lysá nad Labem k podávání připomínek ke stávajícímu Jednacímu řádu ZM Lysá n. L. nejpozději do 30.04.2015.

IX. d o p o r u č u j e

RM

a)zveřejnit záměr na pronájem zemědělských pozemků v majetku města mimo jiných s těmito podmínkami:

- nájemné činí minimálně 3.000,- Kč/ha/rok,

- nájemce nebo jeho vlastníci se připojili s vlastními zemědělskými pozemky k pozemkovým úpravám na území Lysá nad Labem,

b) uzavřít s vítězem nájemní smlouvu na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou nebo smlouvu na dobu určitou maximálně na dobu 5 let, která bude obsahovat náležitosti předpokládající realizaci pozemkových úprav a obnovu katastrálního operátu.

X. b e r e  n a  v ě d o m í

1. Změnové listy a dodatek č. 1 na akci Snížení energetické náročnosti budovy Masarykovy školy v Lysé nad Labem.

2. Plán zimní údržby na rok 2014 -2015.

3. Uzavření smlouvy na pronájem místních komunikací a určených úseků v placených oblastech města a zajištění provozu v době konání výstav pro rok 2015 s panem Martinem Hlavičkou, Palackého 132, 289 22 Lysá n. L., IČ: 74897934, za cenu 380.000,-Kč/rok, v pěti splátkách po 76 tis. Kč.

4. Ceník parkovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2015, upravený ve smyslu diskuse RM (1 parkovací karta 100,-Kč, 2. a další 500,-Kč).

5. Rozhodnutí RM o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku „PD tělocvičny a rozšíření ZŠ TGM Litol na devítiletku“.

6. Zprávu o petici z Dvořákovy ulice a návrh řešení, schválený radou města.

7. Předloženou informaci o dotacích EU a příspěvcích.

8. Předloženou informaci o poznatcích ze školení k novému občanskému zákoníku ve vazbě na zákon o obcích pro představitele měst a obcí, které pořádal SMO ČR.

Vytvořeno 5.12.2014 7:37:55 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:24 | přečteno 56x | ernest
load