Usnesení z 5. jednání ZM dne 03.09.2014

U s n e s e n í z 5.  jednání ZM dne 03.09.2014

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Eliška Petr

p. Kolman Josef

2. Návrhovou komisi ve složení:pí Chloupková Marcela

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Firman Miroslav

II. s c h v a l u j e

1. Program jednání ZM dne 03.09.2014.

2. Prodej části obecního pozemku p. č. 2673/91, vým. cca 20 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., za částku 1.000,- Kč/m2, společnosti Manola video, s. r. o., IČ 25053779, se sídlem Sídliště 1438/19, Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

3. Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 5/2014, o vedení technické mapy města.

4. Prodej obecního pozemku p.č.st. 1820, vým. 18 m2, k. ú. Lysá n. L., pí I. Ř., trvale bytem Ostrá, za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.000,- Kč. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok.

5. Prodej obecního pozemku p.č. 2384, o vým. 19 m2, k. ú. Lysá n. L., manželům J. a I. V., trvale bytem Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.500,- Kč. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok.

6. Prodej obecního pozemku p.č. 1823 o výměře 18 m2, k. ú. Lysá n. L., manželům M. a V. S., trvale bytem Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.000,- Kč. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

7. Úpravu programu jednání tak, že bod týkající se variant řešení rekonstrukce tělocvičny bude projednán za bodem týkajícím se prodeje pozemku p.č. 1823, k. ú. Lysá n. L.

8. Vypsání výběrového řízení na zpracování a dodávku PD na výstavbu nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol dle předložené studie. Projektová dokumentace bude zpracována pro stavební povolení a pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Smlouva o dílo na zpracování PD bude uzavřena v roce 2014 a finanční náklady budou hrazeny v roce 2015.

9. Prodej části obecního pozemku p.č. PK 3590 o výměře 560 m2, k. ú. Lysá n. L., za částku 600,- Kč/m2, p. L. R., bytem Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

10.  Prodej obecního pozemku p.č.st. 1811/2 o výměře 12 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2, a část pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek p.č. 3825/3 o výměře 2 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., za částku 100,- Kč/m2, p. J. K., bytem Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok (12 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 3 roky = 900,- Kč).

11.  Prodej obecního pozemku p.č.st. 1811/3 o výměře 18 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2, a část pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek p.č. 3825/2 o výměře 3 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., za částku 100,- Kč/m2, p. O. M., bytem Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok (18 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 3 roky = 1.350,- Kč).

12.  Prodej části obecního pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek st. 3378 o výměře 4 m2, druh pozemku zastavěná plocha, k. ú. Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2, a část pozemku p.č. 3825, nově označené GP č. 2816-9/2014 jako pozemek p.č. 3825/1 o výměře 1 m2, druh pozemku ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., za částku 100,- Kč/m2, p. J. Z., bytem Lysá n. L., s tím, že kupující uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení předmětného pozemku. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně při podpisu kupní smlouvy bude uhrazeno zpětně za tři roky nájemné ve výši 25,- Kč/m2/rok (4 m2 x 25,- Kč/m2/rok x 3 roky = 300,- Kč).

13.  Odkup domu č.p. 268 na pozemku p.č. st. 313, k. ú. Lysá n. L., za cenu 650.000,- Kč a stodoly na pozemku p.č. st. 313, k. ú. Lysá n. l., za cenu 225.000,- Kč, od Českého svazu chovatelů ZO Lysá nad Labem, včetně podmínek prodeje s tím, že před podpisem kupní smlouvy ČSCH ZO Lysá nad Labem zajistí zapsání budovy stodoly do Katastru nemovitostí pro Středočeský kraj. Kupní smlouva bude uzavřena za podmínky, že Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových neuplatní své předkupní právo dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

14.  Bezúplatný převod pozemků p.č. 309/8 o výměře 141 m2, p.č. 309/16 o výměře 807 m2, nově označený pozemek p.č. 323/11 o výměře 1.499 m2 a pozemek p.č. 323/71 o výměře 245 m2 dle GP 669-63/2010, ze dne 06.10.2010, všechny k. ú. Litol, od Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá n. L.

15.  Úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2014, 5. rozpočtové opatření, v předloženém znění.

16.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na v minulých letech vybudovaný STL plynovod včetně přípojek s RWE GasNet, s. r. o., a p. V. Ch. na obecní pozemky p.č. 494/28, 494/1, 494/27, 494/39, 495/13, 495/51, 495/55, 621/81, 3579/3, 2623/6, 2629/2 a 2598/5, všechny v k. ú. Lysá n. L., za cenu 12.000,- Kč bez DPH. Úplata za zřízení věcného břemene byla již uhrazena p. V. Ch. Investor uhradí kolek pro vklad do KN a náklady spojené s pořízením GP na zápis věcného břemene.

17.  Uzavření plánovací smlouvy č. 3/2014 KÚ na vybudování infrastruktury na pozemcích p.č. 322/14, 333/5, 14/14, k. ú. Litol, se společností Brazel, s. r. o., se sídlem K Labi 484, 289 22 Lysá nad Labem – Litol, za podmínek, že přípojku si žadatel bude spravovat sám, dále se připojí k pozemkovým úpravám a uzavře smlouvu o smlouvě budoucí o výkupu pozemků v trase silničního obchvatu města Lysá nad Labem.

18.  Uzavření plánovací smlouvy č. 4/2014 KÚ na výstavbu veřejné infrastruktury (chodníky, parkovací stání, veřejná zeleň) na pozemcích p.č. 826/1, 826/2, 3484/2, 623/1, 623/15, 3476/5, k. ú. Lysá n. L., se společností PMS, spol. s r. o., se sídlem v Poděbradech, Za Bažantnicí 51, PSČ 290 01. Smlouva bude uzavřena za předpokladu, že město Lysá nad Labem odkoupí pozemek p. č. 826/2, k. ú. Lysá n. L.

19.  Návrh Smlouvy o spolupráci Středočeského kraje a města Lysá nad Labem (příprava a realizace akce „II/272 Litol - Lysá nad Labem 2. stavba“).

20.  Zařazení správního území města do územní působnosti MAS Polabí, o. p. s., na období 2014 – 2020.

III. n e s c h v a l u j e

1. Zveřejnění záměru na bezúplatný převod obecního pozemku p.č. 328 o výměře 13.288 m2 v k. ú. Litol, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

IV. u k l á d á

1. OSMI, aby zahrnul potřebné finanční prostředky na pořízení PD do návrhu rozpočtu na rok 2015.

2. RM zveřejnit záměr na pronájem pozemku obecního pozemku p.č. 283/4, k. ú. Litol, o výměře 1.392 m2.

3. OSMI, aby dopracoval Pravidla pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města ve smyslu diskuze ZM včetně toho, že bude zadáno zpracování vzorového znaleckého posudku (ocenění) pozemku ležícího v trase obchvatu.

4. Starostovi města zaslat Středočeskému kraji písemnou žádost o obnovení spolupráce na výstavbě Domova pro seniory v Lysé nad Labem.

5. Starostovi města projednat se statutárním orgánem Státního statku Jeneč v likvidaci možnost koupě jejich pozemků v katastru města Lysá nad Labem včetně kupní ceny a dalších podmínek.

6. Starostovi města jednat o možnostech a podmínkách koupě pozemků p.č. 810/1, k. ú. Lysá n. L., o výměře 1505 m2 kategorie orná půda a p.č. 3485/1 o výměře 199 m2 kategorie ostatní plocha.

V. b e r e  n a  v ě d o m í

1. Obě varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol včetně jejich předběžné cenové kalkulace, zpracované dle předpokládaného výkazu výměr a studii možného rozšíření školy o 2. stupeň vč. cenového odhadu.

2. Rozbor hospodaření města do 30.06.2014.

3. Informaci o analýze účtů Města Lysá nad Labem, návrhu na opatření směřujících ke snížení nákladů na provoz účtů včetně vyjádření, které účty lze vést jako transparentní.

4. Text Deklarace provozovatelů technických herních zařízení.

5. Směrnici č. 9/2014, Evidence a zveřejňování smluv a přehledu faktur.

6. Předloženou informativní zprávu o zveřejňování zápisů z jednání RM.

7. Informaci o možnosti dokončení obchvatové spojnice mezi R10 a D11 (obchvat města Lysé nad Labem – II. etapa).

VI. o d k l á d á

1.Projednání Pravidel pro výkup a směnu pozemků v trase silničního obchvatu města na příští jednání ZM.

2. Vypsání výběrové řízení na odstranění bývalých vojenských objektů Sovětské armády v lokalitě na Šibáku s tím, že cílem města je provést úplné odstranění těchto staveb a následné vymazání těchto staveb z katastru nemovitostí a rekultivace lesa v souladu s požadavky lesního zákona a územního plánu.

VII. p o v ě ř u j e

Pana starostu, Mgr. Jiřího Havelku, jednáním o Smlouvě o spolupráci Středočeského kraje a města Lysá nad Labem se zástupci Středočeského kraje (příprava a realizace akce „II/272 Litol - Lysá nad Labem 2. stavba“).

Vytvořeno 9.9.2014 8:52:12 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 5x | ernest
load