Usnesení z 2. jednání ZM dne 09.04.2014

Zastupitelstvo města

I. v o l í

Ověřovatele zápisu:

 • p. Ing. Firman Miroslav
 • p. Ing. Gregor Petr

2. Návrhovou komisi ve složení:

 • p. Ing. Osvald Zdeněk
 • pí Chloupková Marcela
 • p. Mgr. Fajmon Hynek


II. s c h v a l u j e

1. Program jednání ZM dne 09.04.2014.

2. Bezúplatný převod pozemků p. č. 3623/8 o výměře 107 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. č. 633/7 o výměře 2 077 m2, druh pozemku orná půda, oba v k. ú. Lysá nad Labem, od Státního pozemkového úřadu

3. Hospodářské výsledky příspěvkových organizací Města Lysá nad Labem: MŠ Pampeliška, MŠ Mašinka, MŠ Čtyřlístek, MŠ Dráček, ZŠ J. A. Komenského, ZŠ B. Hrozného, ZŠ T. G. Masaryka Litol, ZUŠ F. A. Šporka, městské knihovny a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

4. Prodej části obecního pozemku p. č. 2654/10 označené jako díl „c“ o výměře 1 m2 a části p. č. 2654/11 označené jako díl „b“ o výměře 5 m2 dle GP 2473-47/2011, k. ú. Lysá nad Labem, za cenu 6,50 Kč/m2 manž. Sosnovým, bytem Třebízského 1194, Lysá nad Labem. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

5. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p. č. 2673/1 o výměře cca 25 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

6. Prodej části obecního pozemku p. č. 494/9, o výměře 48 m2, kultura zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, nově označené GP 2569-20/2012 jako pozemek p. č. 494/85, k. ú. Lysá nad Labem, za částku 300,- Kč/m2, pí Radce Jelínkové, bytem Brigádnická 1633/4, Lysá n. L. Kupní cena bude hrazena ve 12 měsíčních splátkách. Kupující při podpisu smlouvy uhradí nájemné za tři roky zpětně v částce 5,- Kč/m2/rok. Do doby hrazení celé kupní smlouvy bude kupující rovněž platit nájemné v částce 5,- Kč/m2/rok. Kupující dále hradí náklady spojené s podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, tj. 1.000,- Kč. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí.

7. Prodej obecního pozemku p. č. 819/5 o vým. 70 m2, druh pozemku zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, manželům RNDr. Svatavě a RNDr. Alešovi Ždimerovým, trvale bytem Švermova 799, Lysá nad Labem, za cenu 500,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

8. Prodej části obecního pozemku p. č. 623/1 o výměře 12 m2, druh pozemku ostatní plocha, k. ú. Lysá nad Labem, sdružení LysaFree, IČ 266 69 102, se sídlem Dvořákova 1184, Lysá nad Labem, za cenu 1.000,- Kč/m2. Kupující v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí. Dále kupující hradí kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN a náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení pozemku k prodeji.

9. Bezúplatný převod pozemku p. č. st. 1495, o výměře 29 m2, k. ú. Lysá nad Labem, z majetku Středočeského kraje do vlastnictví Města Lysá nad Labem s tím, že město zajistí opravu a rekonstrukci veřejného osvětlení na pozemku p. č. 6/14 (nádvoří zámku). Jedná se o výměnu hlavicových patic v lampách veřejného osvětlení pro osazení úspornějšího zdroje osvětlení v částce 35 tis. Kč. Dále město pomůže při opravě výtluků v komunikaci na nádvoří Domova důchodců v Lysé nad Labem v částce 30 tis. Kč. Obě akce budou zrealizovány nejpozději do konce měsíce května 2014.

10. Přijetí finančního daru od společnosti LINDE+WIEMANN CZ, s. r. o., U Dráhy 1356, Lysá nad Labem, ve výši 27.500,- Kč na rozvoj partnerských vztahů v roce 2014 mezi městy Lysá nad Labem a Břeclav a uzavření darovací smlouvy.

11.

 1. Jednotě, spotřebnímu družstvu Nymburk, z Programu regenerace částku ve výši 40 tis. Kč, z rozpočtu města částku ve výši 144 tis. Kč,
 2. Římskokatolické farnosti Lysá nad Labem, z Programu regenerace částku ve výši 40 tis. Kč, z rozpočtu města částku ve výši 56 tis. Kč.

12. Společné projednání bodů, týkajících se věcných břemen, neboť se jedná o body stejného typu.

13. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IZ-12-6000253/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 2875/81, 2986/6 a 3605/1, k. ú. Lysá nad Labem, za cenu 9.700,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

14. Předložený projekt stavby „Lysá n. L. kNN pro p. č. 89/92“ a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017015/VB002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 319/4, k. ú. Litol. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

15. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008930/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 3451/31, k. ú. Lysá nad Labem, za cenu 1.200,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

16. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-6000530/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 50/10, k. ú. Litol, za cenu 1.200,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

17. Uzavření splátkového kalendáře s p. Ladislavem Brodským na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za dlužné nájemné k bytu č. 22 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice – Mladá.

18. Poslední úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem roku 2013.

19. Úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem na rok 2014 dle předloženého návrhu.

III. b e r e n a v ě d o m í

1. Zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 19.03.2014.

2. Zápis z Komise regenerace MPZ ze dne 17.03.2014.

3. Informativní zprávu o vyřizování petic a stížností a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2013.

4. Zápis z finančního výboru ze dne 31.03.2014 a zároveň žádá zástupce politických stran a sdružení, aby zajistili účast svých zástupců na jednáních výborů.

IV. u k l á d á

1. RM aby ve spolupráci s OD a DI zabezpečila křižovatku Jedličkovy ul. a ul. Na Mlíčníku tak, že zajistí obnovení vodorovného dopravního značení a bude dál jednat se SÚS o přípravě dlouhodobějšího řešení.

2. RM

 1. prověřit aktuálnost koncepce péče o zeleň,
 2. prověřit nájemní smlouvy na zemědělské pozemky města se zaměřením na zjištění existence polních cest.

3. Starostovi města podat písemnou žádost o převod pozemků MO ČR nacházejících se v katastru města na město Lysá nad Labem včetně žádosti o to, aby se MO ČR jako vlastník zemědělských pozemků přihlásilo k podpoře zahájení procesu pozemkových úprav v katastru města Lysá nad Labem.

4.

 1. RM zajistit doklady o vlastnictví nemovitostí dle předloženého návrhu,
 2. starostovi města podat návrh na vklady vlastnického práva k nemovitostem dle předloženého návrhu,
 3. tajemníkovi města zveřejnit na úřední desce města i na webových stránkách města výzvu ÚZSVM ČR týkající se nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí v katastru města Lysá nad Labem.


5.

 1. Starostovi městazahájit společné jednání se starosty měst Milovice a Čelákovice a se společností RWE Gasnet, s. r. o., o prodeji plynovodu vybudovaného v 90. letech v Milovicích ze společných finančních prostředků,
 2. informovat ZM do 31.08.2014 o výsledcích těchto jednání.


V. p o v ě ř u j e

Předkladatele návrhu na zajištění transparentnosti účtů města zveřejněním na webových stránkách města, aby ve spolupráci s vedoucí finančního odboru MěÚ Lysá nad Labem připravili konkrétní návrh řešení.

VI. v o l í

Přísedícími Okresního soudu v Nymburce pro volební období 2014 – 2018 pí Labutovou Jaroslavu, pí Chloupkovou Marcelu a pí Férovou Libuši.

VII. s t a n o v í

Počet členů Zastupitelstva města Lysá nad Labem pro volební období 2014 -2018 na 15.
Vytvořeno 11.4.2014 6:30:52 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 43x | ernest
load