Usnesení z 1. jednání ZM dne 19.02.2014

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu:

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Ing. Osvald Zdeněk

2. Návrhovou komisi ve složení:

p. Bc. Eliška Petr

pí Chloupková Marcela

p. Houštecký VáclavII.   s c h v a l u j e

1. Program jednání ZM dne 19.02.2014.

2. Pro jednání ZM dne 19.02.2014 maximální délku příspěvku člena zastupitelstva v diskusi na 5 minut k jednomu projednávanému bodu.

3. Podmínky SDH ve věci duplicitního vlastnictví pozemků a to:

a)  město uzná jediným vlastníkem pozemků p. č. 3465/1, st. 208/25 a st. 2441 Sbor dobrovolných hasičů Lysá nad Labem,

b) po uznání SDH jako jediným vlastníkem výše uvedených pozemků, které jsou pod stavbami hasičské zbrojnice a parkoviště, uzavřít a uskutečnit výměnu těchto pozemků za prázdný ucelený pozemek na dvoře areálu hasičské zbrojnice st. 208/17 ve stejné výměře,

c) zajistit, aby ve smluvní směně pozemků mezi SDH a městem byl současně ošetřen zájem sboru i města ohledně přístupu k objektům hasičské zbrojnice, a na všech výše uvedených pozemcích byl stanoven zájem obou stran na tom, aby tyto pozemky do budoucna byly určeny pro účely požární ochrany města a činnosti SDH (vyjma pozemků pod parkovištěm a pod trafostanicí).

4. Předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2014.

5. Předložený návrh na rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací na rok 2014.

6. Předložený návrh na rozdělení příspěvku z Fondu na údržbu a provoz sportovišť na rok 2014.

7. Prodej obecního pozemku p.č.st. 2388 o výměře 19 m2, k. ú. Lysá n. L., manž. J. a D. S., trvale bytem Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 9.500,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

8. Prodej obecního pozemku  p.č.st. 2379 o výměře 17 m2,  k. ú. Lysá n. L., manž. F. a A. S., trvale bytem Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 8.500,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

9. Prodej části obecního pozemku p. č. 56/1, druh pozemku ostatní plocha, vým. 18 m2, k. ú. Litol, ul. Lidická, manž. F. P. a A. P., oba bytem Lysá n. L., za celkovou cenu 1.500,- Kč, s tím, že nabyvatelé současně s kupní smlouvu podepíší souhlas s výmazem duplicitního zápisu pozemku p.č.st. 820, k. ú. Litol, vým. 15 m2, ve smyslu, že jediným vlastníkem pozemku st. 820, k. ú. Litol, je Město Lysá n. L.

10.  Prodej části  z obecního  pozemku  p.č. 2871/5, kultura  ost.pl., jiná plocha,  označené  GP č. 2657-79/2012 jako díl „e" o vým. 0,17 m2, k. ú. Lysá n. L., panu M. Z., trv. bytem Lysá n. L., za částku 850,- Kč. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitostí a náklady na kolek na návrh na vklad do KN.

11.  Prodej obec. pozemku p. č. 492/106 o výměře 77 m2, k. ú. Lysá n. L., p. M. B., trv. bytem Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2 s tím, že v případě nutné opravy, údržby či rekonstrukce kanalizace nový majitel pozemku umožní po nezbytně nutnou dobu přístup na pozemek. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

12.  Prodej obec. pozemku p.č.st. 2405 o výměře 20 m2, k. ú. Lysá n. L., manž. J. a L. S., trv. bytem Lysá n. L., za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 10.000,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Současně kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 25,- Kč/m2/rok.

13.  Bezúplatný převod  pozemků  p.p.č. 2251/1 o vým. 942 m2,  p.p.č. 2251/2 o vým. 1.320 m2, p.p.č. 2251/3 o vým. 277 m2, p.p.č. 2252 o vým. 183 m2, p.p.č. 2253 o vým. 4125 m2, v k. ú. Lysá n. L., z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví Města Lysá nad Labem bez omezujících podmínek.

14.  Uzavření kupní smlouvy na pozemky p.č. 2599/2 o výměře 702 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace, a p.č. 2599/5  o výměře 108 m2,  druh pozemku orná půda,  oba k. ú. Lysá n. L., mezi p. Ch. V., bytem Lysá n. L., a Městem Lysá nad Labem, za 1,- Kč za podmínky, že město uhradí náklady spojené s převodem pozemku do jeho vlastnictví.

15.  Navržená „Pravidla pro poskytování příspěvku na likvidaci odpadních vod z rozpočtu města Lysá nad Labem".

16.  Úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem - rozpočtové opatření č. l takto:

a) Vedlejší hospodářská činnost - Provozní náklady:

Položka rozpočet úpr. rozp. rozdíl

Oprava a údržba bytového fondu Lysá n. L. 2.000 2.330 + 330

b) Položka Schválený Návrh úpravy Rozdíl

rozpočet 2014

8115 Zdroje z minulých let zapojení do rozpočtu 16.000  17.566 1.566

2212 Výstavba komunikace Lom 3.000 1.500  -1.500

2321 Intenzifikace ČOV  0 300 300

3419 Rekonstrukce hřiště ZŠ Komenského 0 2.766 2.766

17.  Předložený návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce v roce 2014.

18.  a) Přijetí daru ve formě zpracovaných výstavních panelů s tematikou života a díla R. Jedličky od p. Mgr. Hynka Fajmona a s přijetím doplňujících výstavních panelů, dalších exponátů a vybavení expozice od Spolku pro rozvoj města Lysá n. L.,

b) zápůjčku vybraných hmotných předmětů pro expozici od Jedličkova ústavu v Praze.

19.  Uzavření splátkového kalendáře s pí R. B. na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč na penále a služby k bytu v ul. Tyršova, Milovice - Mladá.

20.  Uzavření splátkového kalendáře s pí K. Š. na měsíční splátky ve výši 500,- Kč na dlužné nájemné a penále za byt v ul. Slepá, Milovice - Mladá.

21.  OZV Města Lysá n. L., č. 1/2014, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.

22.  a) úpravu návrhu změny obecní hranice mezi městem Lysá n. L. a obcí Přerov n. L. dle předloženého mapového podkladu,

b) dohodu mezi městem Lysá n. L. a obcí Přerov n. L. o změně obecní hranice dle předložené-ho návrhu.

III. souhlasí

1. S vydáním výjimky z  ust.  § 25 vyhlášky  č. 501/2006 Sb., „Vzájemné  odstupy  staveb", odstavec 6,  za  podmínky,  že  nedojde k budoucím stížnostem stavebníka, a výjimky z ust. § 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., „Rozptylové plochy a zařízení pro dopravu v klidu", odstavec 2, za předpokladu úhrady 100.000,- Kč, pro vlastníka domu v Lysé n. L., p. M. V.

2. Se snížením požadované ceny za prodej bytu 3 + 1 o vel. 85,4 m2 na částku 1.950.000,- Kč v případě, že na stávající zveřejněný záměr nebude žádná reakce, nebo pokud nabídnutá cena bude neakceptovatelná. Zároveň souhlasí s vyvěšením záměru na prodej tohoto bytu za sníženou cenu. K tomu lze využít služeb RK.IV. vydává

1. Změnu č. 2 Regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.

V. b e r e n a v ě d o m í

1. Informativní zprávu o vzrůstajícím počtu dětí nastupujících do prvních tříd a s tím související zajištění prostor k výuce.

2. Obě varianty výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol včetně jejich předběžné cenové kalkulace, zpracované dle předpokládaného výkazu výměr.

3. Rezignaci p. Bc. J. Z. na funkci člena kontrolního výboru k 20.01.2014 a žádá zástupce volební strany Lysá 2010, p. Mgr. Minaříka J., o nominaci nového člena KV.

4. Zprávu o vyhodnocení provozu a vlivu heren ve městě.

5. Informativní zprávu o vývoji prodeje bytů v č.p. 1517, Sídliště, Lysá n. L.

6. Stanovení ceny vodného a stočného města Lysá n. L. pro rok 2014 (vodné - 32,34 Kč/m3, stočné - 36,51 Kč/m3).

7. Zprávu o vyhodnocení ankety a petice k návrhu na přemístění pobočky České pošty v Lysé n. L.

8. Návrhy na udělení čestných medailí města Lysá n. L.

9. Zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé n. L. za rok 2013.

10.  Zápis z Kontrolního výboru ze dne 03.02.2014.

11.  zápis z Finančního výboru ze dne 10.02.2014.

VI. u k l á d á

1. Starostovi města projednat otázku zajištění školní docházky v rámci Mikroregionu Polabí.

2. RM zahájit práce na zpracování projektové dokumentace na rozšíření kapacity pavilonu D ZŠ J. A. Komenského Lysá n. L.

3. RM zprostředkovat schůzku s projektantem (zpracovatelem variant výstavby nové tělocvičny při ZŠ TGM Litol) s tím, že na schůzku budou kromě členů zastupitelstva přizváni i zástupci Školské rady a ředitel ZŠ TGM Litol.

4. RM předložit ZM definitivní znění dohody ve věci duplicitního vlastnictví pozemků mezi SDH Lysá n. L. a Městem Lysá n. L. ke schválení.

5. RM pokračovat v jednání s vedením České pošty o opatřeních, jak zlepšit služby ČP pro občany města, o výsledku informovat ZM a občany města.

Termín: do 30.06.2014

6. Starostovi města pozvat na příští jednání ZM ředitele OŘ PCŘ Nymburk.

7. Stavebnímu úřadu provést po zapsání změny obecní hranice změny v číslování budov a další potřebné úkony.

VII. o d k l á d á

Rozhodnutí o vypsání výběrového řízení na zpracování a dodávku PD tělocvičny ZŠ TGM Litol.VIII. p o v ě ř u j e

Starostu města jednáním o konkrétních podmínkách majetkoprávního vypořádání v rámci investiční akce „ID 10 - Mlynařice, Lysá n. L. - Stará Lysá, revitalizace" (revitalizace Mlynařice) se spol. Povodí Labe.

IX. n e s c h v a l u j e

Návrh na přemístění pobočky České pošty v Lysé nad Labem.

Vytvořeno 21.2.2014 11:05:56 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 24x | ernest
load