Usenesení z 9. zasedání ZM dne 17.12.2014

U s n e s e n í z 9. jednání ZM dne 17.12.2014

Zastupitelstvo města

I. v o l í

l. Ověřovatele zápisu:
p. Bc. Robeš Martin
pí Ing. Fialová Jitka

2. Návrhovou komisi ve složení:
p. Burian Jan
p. Ing. Eliška Petr
p. Krumpholc Jan

II. s c h v a l u j e
1. Doplnění zápisu ze zasedání ZM dne 03.12.2014 takto:
a) u bodu č. III/30 bude uvedeno „Nehlasováno - staženo předkladatelem po diskuzi za příslib řešení denního stacionáře po posouzení jeho nutného rozsahu v rámci novelizace komunitního plánu města."
b) u bodu č. III/33 bude uvedeno „Nehlasováno - staženo předkladatelem na základě příslibu pana starosty, že bude řešen bezbariérový přístup ke stávajícímu WC u obřadní síně směrem od brány hřbitova".
2. Program jednání ZM dne 17.12.2014.
3. Rozpočet města na rok 2015 v předloženém znění.
Celkové příjmy ve výši 177 134 tis. Kč
Financování zdroje z min. let 5 000 tis Kč
Celkové zdroje činí 182 134 tis. Kč
Běžné provozní výdaje ve výši 128 092 tis. Kč
Kapitálové výdaje ve výši 54 042 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu 182 134 tis. Kč
Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně. Úpravy v rámci oddílu schvaluje rada města. Rozpočtová opatření, kdy se mění celková výše rozpočtu nebo přesuny výdajů mezi oddíly, podléhají schválení zastupitelstva.
4. Záměr na založení Domu dětí a mládeže.
5. Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 7/2014, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.
6. Uzavření kupní smlouvy dle navržených úprav odborem SMI na odkup pozemku p. č. 2673/70 o výměře 488 m2, k. ú. Lysá n. L., jako nepotřebného majetku od Ministerstva obrany ČR, za kupní cenu 146.400,- Kč, tj. 300,- Kč/m2 s tím, že kupující je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí.
7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na v minulých letech vybudovaný STL plynovod včetně přípojek s RWE GasNet, s. r. o., a panem V. Ch., na obecní pozemek p. č. 494/30 v k. ú. Lysá n. L., za cenu 1.000,- Kč bez DPH. Investor dále uhradí kolek pro vklad do KN a náklady spojené s pořízením GP na zápis věcného břemene.
8. Úpravu rozpočtu na rok 2014 – 7. rozpočtové opatření, v předloženém znění.
9. Přidělení půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 270 tis. Kč na zateplení domu Společenství vlastníků bytových jednotek č. p. 800, Švermova, Lysá n. L.
10. Uzavření plánovací smlouvy č. 5/2014 KÚ na vybudování infrastruktury v ulici Hrabanov, na pozemku č. 3579/3, vše v k. ú. Lysá n. L., s MUDr. I. B., Lysá N. L., dle návrhu schváleného JUDr. Drábkem.
11. Uzavření darovací smlouvy ve výši 280.000,- Kč na následné zajištění náhradní výsadby za obchodní firmu Tesco Franchise Stores ČR, a. s., za podmínky, že se firma zaváže udržovat řádně svůj pozemek a dále s tím, že do bodu II. smlouvy bude doplněn text: „Uzavřením této smlouvy Městu Lysá nad Labem nevyplývají žádné další závazky uvedené v rozhodnutí o náhradní výsadbě."
12. a) Výkup pozemku p. č. 810/1 o výměře 1.505 m2, druh pozemku orná půda, a pozemku p. č. 3485/1 o výměře 199 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace, oba v k. ú. Lysá n. L., za cenu 350,- Kč/m2, od pana V. Š., bytem Dvory, s tím, že smlouva bude uzavřena v měsíci lednu 2015 za celkovou kupní cenu 596.400,- Kč. Prodávající v zákonné lhůtě podá přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhradí daň z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu,
b) Do rozpočtu města pro rok 2015 nutné finanční prostředky na výkup pozemků p. č. 810/1 a p. č. 3485/1, oba v k. ú. Lysá nad Labem, ve výši 596.400,- Kč.

III. u k l á d á
1. RM, aby se problematikou případné výstavby kulturního domu a ZUŠ zabývala a výsledky jednání sdělila na nejbližším jednání ZM v roce 2015.
2. RM
a) zjistit všechny náležitosti, které jsou nutné pro založení a provoz domu dětí a mládeže jako příspěvkové organizace kraje či města a pro zápis takové organizace do školského registru,
b) prověřit možnosti rekonstrukce domu č. p. 13 na náměstí B. Hrozného pro potřeby domu dětí a mládeže, popřípadě pro jiné účely, v souladu s podmínkami památkové ochrany a včetně odhadu finančních nákladů a možného financování,
c) předložit zprávu k tomuto záměru s návrhem dalšího postupu na zasedání zastupitelstva v dubnu 2015.
3. Tajemníkovi ve spolupráci s odborem životního prostředí připravit návrh nové OZV o odpadech, která vychází ze zákona č. 229/2014 Sb., projednat v RM v lednu 2015 a předložit ZM ke schválení.
4. a) Starostovi města odeslat připomínky k textu strategie ITI PRAHA,
b) Starostovi města zahájit jednání s Českými drahami, a. s. (ČD), a Správou železniční a dopravní cesty, s. o. (SŽDC), o podmínkách realizace nového parkoviště P+R v blízkosti železniční stanice jako projektu ITI PRAHA,
c) Starostovi města zahájit jednání s hejtmanem, Středočeským krajem a Krajskou Správou a údržbou silnic o realizaci obchvatu města Lysá nad Labem a o rekonstrukci napojení silnice II/272 na dálnici D11 jako projektu ITI PRAHA.

IV. o d v o l á v á
Stávající předsedy a členy finančního, kontrolního a Osadního výboru Byšičky, Řehačka a Dvorce.

V. z ř i z u j e
a) finanční výbor,
b) kontrolní výbor,
c) výbor pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města,
d) Osadní výbor Byšičky,
e) Osadní výbor Dvorce,
f) Osadní výbor Řehačka.

VI. s t a n o v í
Počet členů OV Byšičky a OV Řehačka na 5, a počet členů OV Dvorce na 3, počet členů finančního a kontrolního výboru na 9, počet členů výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města na 5.

VII. j m e n u j e
a) předsedou finančního výboru Ing. J. Fialovou,
členy – p. J. Bonaventuru, p. M. Horváta, Ing. I. Bufkovou, CIA, Mgr. M. Nováka, Ing. P. Gregora, Mgr. K. Marka, pí R. Pelcovou,
b) předsedou kontrolního výboru pí R. Fischerovou,
členy - Mgr. F. Jaška, Mgr. M. Tužinskou Synkovou, Mgr. M. Novákovou, Ing. D. Kváče, p. M. Kodeše, p. V. Pokorného, pí PhDr. K. Žigmundovou,
c) předsedou výboru pro dostavbu obchvatu, dokončení pozemkových úprav a správu majetku města p. Mgr. H. Fajmona,
členy - pí R. Smolíkovou, Ing. N. Tlamichovou, Ing. P. Gregora, Ing. M. Rudolfa,
d) předsedou Osadního výboru Byšičky p. J. Koštíře,
členy – Ing. G. Jílka, p. M. Frieberga, p. V. Řeháka, p. S. Kotršála,
e) předsedou Osadního výboru Řehačka p. Z. Drapáka,
členy – p. M. Beneše, p. M. Koukala, pí V. Šímovou, pí R. Vaňákovou,
f) předsedou Osadního výboru Dvorce pí M. Herclíkovou,
členy – p. M. Podaného, pí J. Burešovou.

VII. b e r e n a v ě d o m í
1. Právní rozbor OZV Města Lysá n. L. č. 4/2014, o odpadech.
2. Zápis z Komise regenerace MPZ dne 08.10.2014.
3. Programové prohlášení Rady města Lysá nad Labem na volební období 2014- 2018.
4. Termíny jednání rady města a zastupitelstva města v I. pololetí roku 2015 takto:
RM – 13.01., 27.01., 10.02., 24.02., 10.03., 24.03., 07.04., 21.04., 05.05., 19.05., 02.06., 16.06., 30.06.,
ZM – 18.02., 01.04., 13.05., 24.06.
5. Předloženou informativní zprávu o přijetí odpovědi od Krajského úřadu o obnovení spolupráce na výstavbu Domova pro seniory.

Vytvořeno 19.12.2014 9:04:05 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:24 | přečteno 18x | ernest
load