Usnesení z 9. zasedání ZM dne 27.11.2013

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Gregor Petr

p. Ing. Kolman Josef

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Bc. Eliška Petr

pí Chloupková Marcela

p. Mgr. Minařík Jaroslav

II. r e v o k u j e

1. Usnesení ZM č. II/13, ze dne 16.10.2013, týkající se schválení úpravy katastrální hranice s obcí Přerov nad Labem.

2. Usnesení ZM č. III/28, ze dne 26.06.2013, týkající se prodeje obecního pozemku p.č. 3628/67 o výměře 65 m2 u chaty na Řehačce, k. ú. Lysá n. L.

III.   s c h v a l u j e

1. Úpravu obecní hranice s obcí Přerov nad Labem dle předloženého návrhu.

2. Prodej obecního pozemku p.č.st. 3269 o výměře 147 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., pí J. S., Lysá n. L., za cenu 400,- Kč/m2. Kupující dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN

3. Prodej obecného pozemku p.č.st. 2378 o výměře 17 m2, k. ú. Lysá n. L., panu J. M., Lysá nad Labem, za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 8.500,- Kč. Kupující dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

4. a) Prodej části obecního pozemku p.č. 64/1 a p.p.č. 2166/41, oba k.ú. Lysá n.L., nově označené GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 64/5 o výměře 96 m2 a pozemek p.č. 2166/79 o výměře 2 m2, oba k. ú. Lysá n. L., panu Z. R., Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena ve výši 29.400,- Kč bude rozvržena na dobu splácení 3 roky. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude uhrazena celá kupní cena a bude podán návrh na vklad do KN, bude kupující hradit nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.

b) Prodej části obecního pozemku p.č. 64/1 a p.p.č. 2166/41, oba  k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 64/6 o výměře 76 m2 a pozemek p.č. 2166/80 o výměře 120 m2, oba v k. ú. Lysá n. L., manželům J. a V. H., Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 58.800,- Kč a bude rozvržena na dobu splácení 3 roky. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude uhrazena celá kupní cena a bude podán návrh na vklad do KN, bude kupující hradit nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok.

c) Prodej části obecního pozemku p.č. 2166/41, k. ú. Lysá n. L. nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p. č. 2166/81 o výměře 113 m2 k. ú. Lysá n. L., panu I. D., Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 33.900,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Dále kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 5,- Kč/m2/rok.

d) Prodej části obecního pozemku p.č. 2166/41, k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2166/82 o výměře 57 m2,  k. ú. Lysá n. L., paní H. J., trvale Stará Lysá, za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 17.100,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

e) Prodej části obecního pozemku p.č. 2166/41, k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2166/83 o výměře 54 m2, k. ú. Lysá n. L., manželům A. a K. R., Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 16.200,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

f) Prodej části obecního pozemku p.č. 2168/1 a p.p.č. 2168/2, oba k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP 2685-23/2013 jako pozemek p.č. 2168/1 o výměře 822 m2 a pozemek p. č. 2168/13 o výměře 20 m2, oba v k. ú. Lysá n. L., manželům A. a J. F., Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena ve výši 252.600,- Kč bude rozvržena na dobu splácení 3 roky. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Do doby, než bude uhrazena celá kupní cena a bude podán návrh na vklad do KN, bude kupující hradit nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok. Dále kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 5,- Kč/m2/rok.

g) Prodej obecního pozemku p.č.st 1171 o výměře 17 m2,  k. ú. Lysá n. L., manželům A. a J. F., Lysá n. L., za cenu 300,- Kč/m2. Celková kupní cena činí 5.100,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN.

5. Prodej obecního pozemku p.č. 221/2 o výměře 60 m2, kultura vodní plocha, koryto vodního toku umělé, k. ú. Lysá n. L., panu PhDr. F. D., Rychnov u Jablonce nad Nisou, za cenu 300,- Kč/m2, s tím, že v případě nutné opravy, údržby či rekonstrukce umělého vodního koryta nový majitel pozemku umožní přístup na pozemek. Nabyvatel dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek v hodnotěc1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Dále kupující uhradí nájemné zpětně za tři roky ve výši 100,- Kč/rok

6. Prodej obecního pozemku p.č. 3628/67 o výměře 65 m2 u chaty na Řehačce, k. ú. Lysá n. L., za celkovou cenu 16.240,- Kč, paní Z. B., Praha 2, s tím, že nabyvatelka uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na návrh na vklad do KN. Kupující dále uhradí nájemné za tři roky zpětně ve výši za stavební pozemek 25,- Kč/m2/rok a za zahradu 5,- Kč/m2/rok.

7. Uzavření Mezivlastnické dohody na kanalizaci mezi městem Lysá nad Labem a obcí Stratov.

8. Kandidaturu pí L. J., pí F. L. a Ch. M. na funkci přísedících OS v Nymburce pro volební období 2014 - 2018.

9. Poskytnutí půjčky MAS Polabí, o. p. s., a úpravu rozpočtu města roku 2013 spočívající v navýšení příjmů u položky Příjmy z pokut dopravní radar o 100 tis. Kč a vytvoření nové výdajové položky Půjčka MAS Polabí, o. p. s., ve výši 100 tis. Kč.

10.  Předloženou úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem roku 2013, celkové příjmy se navýšily o 4 927 tis. Kč a celkové výdaje se navýšily o 4 927 tis. Kč.

11.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. 59547/1/2013, STL plynovodní přípojka pro parc. č. 2653/5 - stavba č. 59547, ulice Resslova, Lysá n. L., s RWE Distribuční služby, s. r. o., a p. L. Š. na obecní pozemek p.č. 2654/2, k. ú. Lysá n. L., za cenu 3.600,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

12.  Předložený projekt stavby „Lysá nad Labem, kNN pro p.č. 2107/8,7,9" a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016886/VB003 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3556/2, k. ú. Lysá n. L., za těchto podmínek:

a) cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH,

b) investor uhradí kolek pro vklad do KN,

c) vzhledem k tomu, že navržená trasa koliduje s plánovanou komunikací s vysokým stupněm zatížení ve stávajícím a nově připravovaném územním plánu, ČEZ Distribuce, a. s., se smluvně zaváže, že v případě nutnosti přeložení předmětného vedení toto na výzvu Města Lysá n. L. neodkladně a na vlastní náklady provede.

13.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. EP-12-6002153/VB01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3483/3, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

14.  Předložený projekt stavby „Lysá nad Labem, K Závodišti, NN pro p.č. 678/1" a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6016841/VB003 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 694/8 a 694/9, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

15.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001109/1 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 2566/1, 2569/5, 2569/17, 2569/18, 2639/1, 2639/2, 2641/1, 2641/4, 2644/2, 2644/3, 2644/4 a st.p.č. 1787, vše k. ú. Lysá n. L., za cenu 279.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

16.  Ukončení všech snah o získání vlastnického práva ideální jedné poloviny nemovitosti č.p. 832, ideální jedné poloviny pozemku st.p.č. 1266 o výměře 157 m2 a ideální jedné poloviny pozemku p.č. 619/39 o výměře 645 m2.

IV. u k l á d á

1. Ukládá starostovi města provést všechny úkony související se zápisem nové obecní hranice.

2. Panu D. předložit návrhy na členy Osadního výboru Řehačka.

3. RM do rozpočtu města pro rok 2014 zapracovat vyčlenění finančních prostředků na nezbytné opravy budovy tělocvičny a na pořízení projektové dokumentace na její rekonstrukci.

4. RM rozpracovat podmínky a možnosti varianty č. 2, tj. privatizace bytového fondu v Milovicích - Mladé cestou privatizačního družstva (realitní faktoring).

5. Ukládá starostovi města požádat Katastrální úřad Nymburk o urychlení digitalizace katastru města Lysá nad Labem a zkrácení termínu dokončení tohoto procesu.V. z ř i z u j e

Osadní výbor Řehačka.VI. u r č u j e

Počet členů Osadního výboru Řehačka na 5 členů.

VII. b e r e n a v ě d o m í

1. Obě varianty rekonstrukce tělocvičny při ZŠ TGM Litol včetně jejich cenové kalkulace.

2. Obě varianty privatizace bytového fondu v Milovicích - Mladé, tedy „Pravidla prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob" a nabídku společnosti Murom, a. s.

3. Důvodovou zprávu ve věci návrhu Mezivlastnické dohody na kanalizaci mezi městem Lysá nad Labem a obcí Stratov.

4. Rozbor hospodaření města do 25.10.2013.

5. Zápis z finančního výboru ze dne 11.11.2013.

6. Zápis z kontrolního výboru ze dne 07.10.2013 a 11.11.2013.

7. Informace o vývoji jednání o převodu vlastnického práva ideální jedné poloviny nemovitosti č.p. 832, ideální jedné poloviny pozemku st.p.č. 1266 o výměře 157 m2 a ideální jedné poloviny pozemku p.č. 619/39 o výměře 645 m2 a o výkonu správy těchto nemovitostí.

8. Plán zimní údržby na rok 2013 - 2014.

VIII. s o u h l a s í

S tím, aby vedoucí finančního odboru provedla úpravu rozpočtu na konci roku 2013 s tím, že

na nejbližším zasedání ZM v roce 2014 bude provedená úprava předložena ke schválení.IX. o d v o l á v á

Na vlastní žádost pí L. L. (P.) z funkce člena Komise regenerace MPZ.

X. k o n s t a t u j e ,

že proces digitalizace katastrálního území města Lysá nad Labem je příliš pomalý, a žádá Katastrální úřad Nymburk o jeho urychlení.

Vytvořeno 9.12.2013 13:25:21 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 86x | ernest
load