Usnesení z 8. zasedání ZM dne 16.10.2013

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu: p. Horvát Milan

p. Ing. Firman Miroslav

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Gregor Petr

p. Mgr. Fajmon Hynek

pí Chloupková Marcela

II.   r o z h o d l o

a vyhovuje připomínkám občanů k návrhu územního plánu Lysá nad Labem takto:Číslo

Podavatel/připomínka

3.

A. L., Lysá nL, č.j.: SÚ/26298/13/St

Připomínka: p.č.2113, k.ú. Lysá nL - začlenit CELÝ pozemek až k okraji OP do SM

2.

TK Slovan Lysá nL, IČO: 62994492, č.j.: SÚ/250/99/13/St

Připomínka: p.č. 612/39, k.ú. Lysá nL. - změna využití pozemku z OS na BI

1.

M. E., Lysá nL, č.j.: SÚ/15591/13/St

Připomínka: Část p.č. 2467/2, k.ú. Lysá nL - zarovnat od rozhraní P41 a P42k rohu domu pí E.,  převést do zóny BI a začlenit do P42

III. s o u h l a s í

1. Se znovuprojednáním připomínky číslo 2, podatel TK Slovan Lysá nL, IČO: 62994492, č.j.: SÚ/250/99/13/St.

2. Se zařazením rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM v Lysé n. L. - Litoli, včetně zapracování PD do návrhu rozpočtu města na rok 2014, s tím, že ZM budou předloženy variantní návrhy na rekonstrukci včetně vyčíslení finančních nákladů.

IV.  r u š í

1. Své rozhodnutí o připomínce č. 2, podatel TK Slovan Lysá n. L., IČO: 62994492, č.j.: SÚ/250/99/13/St, ze dne 02.10.2013.

2. Své rozhodnutí o připomínce č. 1, podatel M. E., . Lysá n. L., č.j.: SÚ/15591/13/St, ze dne 02.10.2013.V. k o n s t a t u j e

Že bylo rozhodnuto o všech námitkách a připomínkách občanů k návrhu územního plánu Lysá nad Labem.VI. s c h v a l u j e

1. Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 3451/66, kultura ostatní plocha, jiná plocha, k. ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

2. Koupi pozemku p.č. 3816 od TK Slovan o výměře 10 m2 pod komunikací v ulici Na Mlíčníku za částku 1.000,- Kč/m2 s tím, že veškeré náklady spojené s převodem uhradí město Lysá nad Labem.

3. Prodej části z obecního pozemku p.č. 2428/1, orná půda, k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP č. 2734-446070/2012, jako pozemek p.č.st. 3360, o výměře 5 m2, kultura zastavěná plocha, spol. ČEZ Distribuce, a. s., za částku 1.000,- Kč/m2. Nabyvatel dále hradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené se zápisem návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

4. Uzavření splátkového kalendáře s p. P. B. na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu, Sportovní ul., Milovice - Mladá.

5. a) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 4/2013, k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů, s tím, že text bude upraven ve smyslu diskuze,

b) Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 5/2013, o místních poplatcích, s tím, že v OZV č. 5/2013 se znění Čl. 5, bod 1, písm. c) a d) mění takto:

c) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu v Lysé nad Labem a v Litoli  v rodinném domě 120,- Kč,

za prvního psa výše uvedeného držitele v domě se třemi a více byty v Lysé nad Labem a Litoli 180,- Kč,

za prvního psa výše uvedeného držitele v Byšičkách a Dvorcích 60,- Kč,

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu v Lysé nad Labem  a  v Litoli  v rodinném domě a nebo v bytovém domě se třemi a více byty 300,- Kč,

za druhého a každého dalšího psa výše uvedeného držitele v Byšičkách a Dvorcích 120,- Kč.

6. Předložený projekt stavby „Dvorce, kNN pro parc. č. 561/3" a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č- IV-12-6016763/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemek p.č. 3539, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

7. Úpravu katastrální hranice s obcí Přerov nad Labem dle předloženého návrhu.VII. u k l á d á

1. Stavebnímu úřadu pokračovat v procesu dle požadavků stavebního zákona a správního řádu.

2. Starostovi města požádat písemně Ministerstvo zemědělství ČR o bezúplatný převod pozemků p.č. 612/31 o výměře 421 m2 a p.č. 3667/6 o výměře 665 m2, které se nacházejí uvnitř sportovního areálu TK Slovan, na město Lysá nad Labem.

3. RM projednat návrh Obecně závazné vyhlášky Města Lysá nad Labem o regulaci hlučných činností ve městě a doplnit materiál o stanovisko RM a stanovisko MěP s tím, že MěP zpracuje přehled o stížnostech na hluk (zda se stížnosti na hlučné činnosti řešily, jak jsou zdokumentované, jak byly vyřízeny, atd.) a kompletní materiál předložit k novému projednání ZM.

4. Starostovi města provést všechny úkony související se zápisem nové katastrální hranice.

5. RM doplnit návrh na úpravu katastrální hranice mezi městem Lysá nad Labem a obcí Přerov nad Labem tak, aby ztráta území v k. ú. Litol byla adekvátně kompenzována převodem pozemků z k. ú. Lysá nad Labem do k. ú. Litol.

6. RM, aby se zabývala důsledky autonehody u křižovatky ulic Jedličkova a Na Mlíčníku s cílem zabezpečit vyšší bezpečnost tohoto úseku, zejména pro chodce.

7. RM zapracovat do návrhu rozpočtu města na rok 2014 potřebnou finanční částku na kompenzaci nákladů občanům, kteří nemají možnost připojit se na veřejnou kanalizaci a zveřejnit podmínky, za kterých si občané mohou o kompenzaci požádat.VIII. o d k l á d á

Projednání „Pravidel prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích, včetně pozemků, z vlastnictví města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob" na příští zasedání ZM dne 27.11.2013.IX. o d v o l á v á

Na návrh TOP09 Lysá n. L. z funkce člena finančního výboru p. L. S.

X.   j m e n u j e

Novým členem finančního výboru p. P. M.XI.  b e r e n a v ě d o m í

1. Odpovědi na dotazy p. Ing. Petra Gregora k obchvatu města s tím, že pan starosta zpracované odpovědi předloží ZM nejdéle do projednávání rozpočtu na rok 2014.

2. Žádost zástupců Školské rady ZŠ TGM v Lysé n. L. o odborné posouzení havarijního stavu tělocvičny při ZŠ TGM Litol, a o zařazení rekonstrukce tělocvičny s přilehlou nářaďovnou do rozpočtu města na rok 2014.

3. Informativní zprávu ve věci bezúplatného převodu pozemků p.p.č. 2251/1 o výměře 942 m2, p.p.č. 2251/2 o výměře 1 320 m2, p.p.č. 2251/3 o výměře 277 m2, p.p.č. 2252 o výměře 183 m2, p.p.č. 2253 o výměře 4 125 m2, v k.ú. Lysá n. L., z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem.

4. Směrnici č. 5/2013, Pravidla pro přijímání a vyřizování petic. s tím, že v části b) Vymezení některých pojmů, bude text bodu 2 a) znít „ochrany subjektivních práv a chráněných zájmů".

5. Připomínky k řešení zeleně v Lysé nad Labem s tím, RM zašle pí M. písemnou odpověď.

6. Zápis z jednání Osadního výboru Dvorce dne 11.09.2013.

7. Informace o průběhu akce Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem - I. a II. etapa.

8. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 09.09.2013.
Vytvořeno 30.10.2013 13:23:48 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 8x | ernest
load