Usnesení z 7. zasedání ZM dne 02.10.2013

Zastupitelstvo města

I.  v o l í

l. Ověřovatele zápisu: p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Bc. Eliška Petr

2. Návrhovou komisi ve složení: p. Ing. Černohorský Ondřej

pí Chloupková Marcela

p. Mgr. Kopecký Petr

II. r o z h o d l o

a vyhovuje námitkám a připomínkám občanů k návrhu územního plánu Lysá nad Labem takto:

Číslo

Podavatel/námitka

1.

J. P., Lysá n. L., č.j.: SÚ/17624/13/St

Námitka: p.č. 2078/4, k.ú. Lysá nL - využití plochy VE.s změnit na OS, a to z důvodu rozšiřující se činnosti přilehlého dostihového závodiště

3.

SŽDC, st. organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, č.j. :SÚ/23664/13/St

Námitka:

b/ve 2. Odst. Kapitoly d.02.2 nesouhlasíme s částí věty „která však nepřesáhnou hranice stávajících drážních pozemků" a požadujeme ji vypustit. Tato formulace je i v rozporu s grafickou částí návrhu ÚP, kde je trať ve zhlaví žst. Lysá nL zakreslena v poloze severně od trati do nedrážních pozemků

c/v kapitole g.01 a h.01 u položky D102 požadujeme upravit název stavby na „Optimalizace trati Lysá nL -Praha-Vysočany včetně úpravy zaústění do západního zhlaví žst. Lysá nL"

d/v kapitole h.01 u položky D102 požadujeme doplnit seznam pozemků o p.č. 1344/1, 1344/2, 1344/4, 2126/22, 672, 678/1, 680/1, 694/7, 1344/3, 1425/1, 1445/6, 1446/1, 1446/2, 3483/2, 3518/2,3520/1, 3528/3, 809, 810/1, 610/84, 610/92, 3647, 3648 v k.ú. Lysá nL. Důvodem je nezbytný zásah do uvedených pozemků při optimalizaci tratě. Vzhledem k nedostatečné šířce současného drážního pozemku pro umístění dráhy.

e) V souvislosti s přípravou stavby „Optimalizace trati Kolín - Všetaty - Děčín" žádáme o doplnění této veřejně prospěšné stavby o pozemky p. č. 2126/1, 2126/2, 2126/3, 2126/23, 1576, 3367/1 v k.ú. Lysá nad Labem

4.

J. R.,  Lysá n. L., č.j.: SÚ/24771/13/St

Námitka:

a/st.p.č.571, k.ú. Lysá nL - žádost o změnu návrhu ÚP, který řeší v místě pozemku dopravní napojení obchvatu na stávající komunikaci II/331 a tím zcela likviduje využití stávající LPG

b/změna využití tohoto pozemku ze zóny NZ na DS - doprava silniční

8.

H. L., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26504/13/St

Námitka: p.č. 514/7, p.č. 514/6 k.ú. Lysá nL - využití BI, 511/1, st. p. č. 1315 a 1905, k.ú. Lysá n. L., zařadit do zóny ZS.1

9.

J. L., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26520/13/St

Námitka: p.č. 511/28, k.ú. Lysá nL - využití ZS.1

10.

M. M., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26937/13/St

Námitka: p.č.511/28, k.ú. Lysá nL - nesouhlasím s navržením využití pozemku jako P17 pro účely průmyslové zóny. Požaduji posunutí přestavbové plochy do větší vzdálenosti od zástavby a zachování zeleně v současné podobě okrasné a užitkové - zahrady zařadit do zóny ZS.1

11.

J. a V. M., Milovice, č.j.: SÚ/26938/13/St

Námitka: p.č.511/28 a 511/1, k.ú. Lysá nL - nesouhlasím s navržením využití pozemku jako P17 pro účely průmyslové zóny. Požaduji posunutí přestavbové plochy do větší vzdálenosti od zástavby a zachování zeleně v současné podobě okrasné a užitkové zahrady - zařadit do zóny ZS.1

12.

T. M., Lysá n. L., č.j.: SÚ/26264/13/St

Námitka: p.č. 678/1, k.ú. Lysá nL - žádost o přeřazení pozemku ze zóny ZO do RZ

18.

Z. M., Husinec, Řež, č.j.. SÚ/27086/13/St

Námitka: p.č. 823/15 3815, k.ú. Lysá nL - námitka proti PZ, majitelé chtějí stavět RD - pozemky zařadit do zóny SM

21.

Predax finance s.r.o., Chotutická 503, 108 00 Praha 10, č.j.: SÚ/26662/13/St

Námitka:

a/budova č.p. 1395 (st.p.č.1538) - doplnit do výroba specifická-výroba energie-vodní elektrárna: trvalé bydlení zaměstnanecké s veškerým příslušenstvím - upravit v regulativech

c/žádáme, aby biokoridor byl veden mimo areál MVE

37.

R. H.,  Lysá n. L., č.j.: SÚ/26976/13/St

Námitka: požaduji vyjmutí plochy P33b (pozemky p.č. 221/12, 1702, 1701/1, 1701/2, 1701/3, 221/11, 3292) ze zóny OV a požaduji zařadit do zóny SM. Plocha je určena jako VPS s předkupním právem a jako plocha pro asanaci - pokud nebude vyhověno, budu požadovat náhradní pozemky a budovy.

III. o d k l á d á

vyhodnocení připomínek č. 3 - 7 na příští zasedání ZM dne 16.10.2013.
Vytvořeno 7.10.2013 12:22:34 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 55x | ernest
load