Usnesení z 6. zasedání ZM dne 04.09.2013

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Osvald Zdeněk

p. Ing. Gregor Petr

2. Návrhovou komisi ve složení: pí Chloupková Marcela

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Minařík Jaroslav

II. b e r e n a v ě d o m í

1. Stížnost p. K.a p. Bc. V. na nečinnost ZM při projednávání opětovné žádosti o změnu územního plánu včetně informace stavebního úřadu o postupu při zpracovávání územního plánu a konstatuje, že věc bude projednána v rámci projednání připomínek a námitek k návrhu územního plánu dne 02.10.2013.

2. Předloženou důvodovou zprávu ve věci žádosti p. J. C. o směnu jeho pozemku p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L. za pozemek Města Lysá n. L.

3. Doručené nabídky na veřejnou zakázku - Klikací rozpočet města od firem 1) Internet Stream, s. r. o., Lesní 960, Nové Město na Moravě, IČ 24688711, 2) GORDIC, spol. s r. o., Erbenova 4, Jihlava, IČ 47903783.

4. Dopis paní M. J., bytem  Lysá n. L.

5. Nařízení města č. 3/2013, Zákaz pochůzkového a podomního prodeje s tím, že do textu bude doplněno ustanovení o sankcích.

6. Nařízení vlády č. 209/2013, ze dne 03.07.2013, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení.III.   s c h v a l u j e

1. Prodej obecního pozemku p.č. 305, o výměře 90 m2, v k. ú. Lysá n. L., dle GP č. 2737-80/2013 ze dne 16.08.2013, paní L. B., trvale bytem . Lysá n. L., takto:

pozemek pod garáží o ploše 22 m2 označený jako st.p.č. 3363 za cenu 1.000,- Kč/m2, pozemek označený nově p.č. 305/1 o ploše 60 m2 a pozemek označený nově p.č. 305/2 o ploše 8 m2 za cenu 500,- Kč/m2. Celková kupní cena činí částku ve výši 56.000,- Kč. Kupující dále hradí daň z převodu nemovitosti ve výši 2.240,- Kč a kolek v hodnotě 1.000,- Kč na návrh na vklad do KN. Kupující dále uhradí nájemné za tři roky zpětně ve výši za stavební pozemek 25,- Kč/m2/rok a za ostatní plochu 5,- Kč/m2/rok. V kupní smlouvě bude zakotveno přednostní právo Města Lysá nad Labem na zpětné odkoupení pozemků za stejnou cenu, za kterou je nabyvatel od Města Lysá nad Labem odkoupil.

2. Bezúplatný převod id. 1/3 pozemku p.č. 619/2, k. ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

3. Bezúplatný převod pozemků  p.p.č. 2251/1 o vým. 942 m2, p.p.č. 2251/2 o vým. 1.320 m2, p.p.č.  2251/3 o vým. 277 m2,  p.p.č. 2252 o vým. 183 m2,  p.p.č. 2253 o vým. 4.125 m2, v k.ú. Lysá n. L., z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Lysá nad Labem za předpokladu, že ze smlouvy budou vypuštěny všechny omezující podmínky.

4. Uzavření splátkového kalendáře s pí M. Ř. na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 48 v č.p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá.

5. Uzavření splátkového kalendáře s p. J. V. na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 27 v č.p. 550, Slepá ul. Milovice - Mladá.

6. Uzavření splátkového kalendáře s p. J. S. na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 44 v č.p. 602, Sportovní ul. Milovice - Mladá.

7. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 2131/20, 2131/43, 2131/56, 2165/7 a 2165/28, k. ú. Lysá n. L., pro  stavbu  Lysá nad Labem, Máchova, kNN pro p.p.č. 2131/19, 38, 31, 51 H2B6. Cena za zřízení věcného břemene je 19.400,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6006178, Lysá nad Labem, ul. Resslova a  ČSA,  rekonstrukce  vedení NN s ČEZ Distribuce a. s., na pozemky p.č. 2875/16, 2875/79, 2876/1 a 2890/1, k. ú. Lysá n. L., za cenu 178.650,- Kč vč. DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemky p.č. 492/57, 492/85 a 619/16, k.ú. Lysá n.L., za cenu 16.026,50 Kč vč. DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

10.  Jako dodavatele klikacího rozpočtu města firmu GORDIC, spol. s r. o., Erbenova 4, Jihlava, IČ 47903783.

11.  a) uzavření smlouvy se Státním fondem životního prostředí o poskytnutí dotace ve výši 4.540.133,00 Kč v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Státním fondem životního prostředí ČR na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318",  Identifikační číslo EDS: 115D291000099,

b) vyčlenění peněžní částky ve výši cca 600.000,-Kč Kč z rozpočtu města, odpovídající spolufinancování projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318", Identifikační číslo EDS: 115D291000099.IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi na jednání ZM dne 16.10.2013 předložit směrnici pro vyřizování stížností.

2. RM připravit návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (uložení kanalizačního řadu) na pozemek p. J. C., p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L.

3. Panu starostovi jednat s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o úpravě smlouvy o bezúplatném převodu pozemků  p.p.č. 2251/1 o vým. 942 m2, p.p.č. 2251/2 o vým. 1.320 m2, p.p.č.  2251/3 o vým. 277 m2,  p.p.č. 2252 o vým. 183 m2,  p.p.č. 2253 o vým. 4.125 m2, v k.ú. Lysá n. L., s tím, že budou vypuštěna omezující opatření.

4. RM smlouvu na poskytnutí dotace na projekt „Snížení energetické náročnosti ZŠ B. Hrozného č.p. 1318" bezprostředně po jejím doručení na MěÚ Lysá n. L. předložit členům ZM Lysá n. L.

5. a) RM zajistit vyhledání dokladů k vlastnictví budovy městského WC v Sokolské ulici v Lysé nad Labem,

b) starostovi města zajistit zapsání vlastnického práva k tomuto majetku na Město Lysá nad Labem v katastru nemovitostí do 31.12.2013.

6. RM zajistit zveřejnění záměru na prodej obecního p.p.č. 3269, k. ú. Lysá n. L.

7. Panu starostovi zahájit jednání se spol. České dráhy, a. s., o majetkovém vyrovnání týkajícím se prioritně vstupních objektů podchodu na nádraží v Lysé nad Labem s tím, že bude projednáno i možné řešení pro bezpečné odkládání jízdních kol na litolské i lyské straně nádraží, dále možnost vybudování parkoviště P + R a zajištění provozu nádražní restaurace.

8. RM:

a) připravit návrh novelizace OZV o evidenci a chovu psů ve městě s cílem zvýhodnit v sazbách poplatků majitele očipovaných psů,

b) vypsat výběrové řízení na zajištění služeb útulku pro psy do konce roku 2013.

9. RM předložit na příští zasedání ZM zprávu o dokončení rekonstrukce hřiště v Komenského ulici včetně provedených úprav.

V. n e s o u h l a s í

Se směnou pozemku p.č. 650/1, k. ú. Lysá n. L., dle žádosti p. J. C.

Vytvořeno 5.9.2013 12:11:50 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 8x | ernest
load