Usnesení z 5. zasedání ZM dne 26.06.2013

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu: p. Mgr. Fajmon Hynek

p. Kolman Josef

2. Návrhovou komisi ve složení: pí Chloupková Marcela

p. Horvát Milan

p. Houštecký Václav

II. b e r e n a v ě d o m í

1. Harmonogram postupu prací při zajištění výstavby kanalizace a vodovodu v Byšičkách a kanalizace ve Dvorcích.

2. Předloženou upravenou projektovou dokumentaci na komunikaci ul. Na Vysoké mezi s tím, že do projektu bude dopracován chodník po jedné straně v úseku od křižovatky pod nadjezdem v části obytné zóny a bude zachována možnost průjezdu z  ul. Mírová do ul. Palackého.

3. Zprávu o projednání výsledků kontroly MV ČR při výkonu samostatné působnosti a o návrzích nápravných opatření.

4. Vyjádření zástupce ČS, a. s., pana Mgr. Jiřího Fritsche, QRM, ze dne 10.05.2013, k výši prodejní ceny pozemku p.č. 303/1, k. ú. Lysá n. L.

5. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 2/2013, o placeném stání na místních komunikacích a veřejných parkovištích, v době zvýšené návštěvnosti města.

6. Informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2013/2014 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem.

7. Zápis z finančního výboru dne 05.06.2013.

8. Předloženou zprávu o petici proti kácení zdravých stromů.

9. Zprávu o možnosti výstavby domu pro seniory na pozemcích p. P.

10.  Zápis z kontrolního výboru dne 17.06.2013.III.   s c h v a l u j e

1. Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 305 o výměře 90 m2, k. ú. Lysá n. L., zastavěný stavbou garáže ve vlastnictví cizí osoby dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39 v platném znění, s tím, že minimální cena za zastavěnou plochu pozemku bude 1.000,- Kč/m2 a minimální cena za nezastavěnou plochu pozemku bude 500,- Kč/m2.

2. Návrh zadání změny č. 2 regulačního plánu Lysá nad Labem - Vysoká Mez.

3. Zpoplatnění plochy Husova náměstí takto:

bude provedeno obnovení vodorovného značení, oddělení průchodu přes náměstí mobilními květináči, označení vjezdu na náměstí dopravní značkou IP 11a „Parkoviště" s dodatkovou tabulkou, kde bude vyznačen čas výběru PO - PÁ, 08:00 - 18.00 hod., SO 08.00 - 12.00 hod. Vjezd na plochu náměstí bude umožněn pouze osobním vozidlům. Parkovací sazba - za první dvě započaté hodiny 5,- Kč/2 hod., za každou další započatou hodinu 20,- Kč. V době výstav bude plocha náměstí zpoplatněna stejnou sazbou jako ostatní komunikace a parkovací plochy v době zvýšené návštěvnosti města, tzn. 50,- Kč/den. Parkovací kartičky lze využít i pro parkování na ploše náměstí.

4. a) uzavření kupní smlouvy č. 9413000174/173151 se společností RWE GasNet, s. r. o., na odkup plynárenského zařízení zbudovaného při plynofikaci lokality Třešňovka v Lysé n. L., za celkovou cenu 448.910,- Kč včetně DPH,

b) uzavření smlouvy o věcném břemeni s firmou RWE GasNet, s. r. o., na pozemcích p.č. 3753, 2654/2 a 3458/2, k. ú. Lysá n. L., na uložení plynárenského zařízení a zřízení jeho ochranného pásma.

5. Směnu obecního pozemku p.č. 3272/13, k. ú. Lysá n. L., o vým. 5 172 m2 za pozemek PK 2867/8, k. ú. Lysá n. L., o celkové výměře 5 172 m2, pana J H, bytem Lysá n. L. Pan H. uhradí kolek na úhradu vkladu do KN.

6. Darovací smlouvu a kupní smlouvu se společností MEDLET service, s. r. o., se sídlem Sokolská 584/11, 779 00 Olomouc, IČ 28655575, na převzetí infrastruktury v lokalitě U Vodárny.

7. Uzavření splátkového kalendáře s pí M. K. na měsíční splátky ve výši 1.100,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 602, Sportovní ul., Milovice - Mladá.

8. Uzavření splátkového kalendáře s pí O. K. na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 610, Tyršova ul. Milovice - Mladá.

9. Uzavření splátkového kalendáře s pí A. H. na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 612, Tyršova ul. Milovice - Mladá.

10.  Uzavření splátkového kalendáře s p. M. Š. na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 551, Slepá ul. Milovice - Mladá.

12.  Uzavření splátkového kalendáře s pí A. H. na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá.

13.  Uzavření splátkového kalendáře s p. M. Ch. na měsíční splátky ve výši 500,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 47, ul. Jedličkova, Lysá n. L.

14.  Uzavření splátkového kalendáře s pí S. P. na měsíční splátky ve výši 500,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 550, ul. Slepá, Milovice - Mladá.

15.  Uzavření splátkového kalendáře s pí J. B. na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 602, ul. Sportovní, Milovice - Mladá.

16.  Uzavření splátkového kalendáře s pí M. I. na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 42, ul. Školní náměstí, Lysá n. L.

17.  Uzavření splátkového kalendáře s pí H. K. na měsíční splátky ve výši 3.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 602, ul. Sportovní, Milovice - Mladá.

18.  Uzavření splátkového kalendáře s p. M. A.na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu v č.p. 550, ul. Slepá, Milovice - Mladá.

19.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na obecní pozemek p. č. 3599, k. ú. Lysá n. L., s firmou RWE GasNet, s. r. o., stavby Plynovod a přípojky, Lysá nad Labem, p. č. 2986/9-29, STL 21 RD. Cena za zřízení věcného břemene je 32.502,- Kč + DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

20.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 623/15, 833/1, 833/2, 833/8, 866/6, 866/9, 866/35, 866/36, 866/65, 866/71, 866/103, 866/104, 3484/2, 866/16, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu č. IV-12-6011707 Lysá n. L., kVN, TS, kNN, pro p.p.č. 866/32-92. Cena za zřízení věcného břemene je 52.580,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

21.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 3566, 3565 a parcelu PK 3566, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu č. IV-12-6005578 Lysá n. L., Sojovická - vedení pro p.p.č. 2220/6, k. ú. Lysá n. L. a stanici LPG. Cena za zřízení věcného břemene je 2.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

22.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., jako stranou oprávněnou z věcného břemene, a Ing. B. B. a Bc. T. B., jako investorem, na obecní pozemek p.č. 3451/3, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD č.p. 160, ul. Poděbradova". Cena za zřízení věcného břemene 1.200,- Kč včetně DPH již byla uhrazena před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

23.  Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro stávající objekt bývalého kravína a ubytovny pro zaměstnance firmy na stav. pozemku p.č. 416, k. ú. Litol, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s firmou Brazel, s. r. o., na obec. pozemky p.č. 14/14 a 322/14, k. ú. Litol, za předpokladu, že potrubí bude naddimenzováno tak, že i do budoucna bude dána možnost připojení dalších objektů. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

24.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se Středočeským krajem na obecní pozemek p.č. 328, 47/15 a 47/14, k.ú. Litol, pro stavbu „Odvodnění části silnice II/331 v Lysé nad Labem" za předpokladu, že stavba bude provedena tak, aby do budoucna byla umožněna výstavba chodníku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

25.  Výkup části spoluvlastnického podílu na stavební parcele č. 1446, k. ú. Lysá n. L., od pí K., Veselí nad Moravou, manž. H., Lysá n. L., a pí K., Lysá n. L., za částku 1,- Kč od každého vlastníka.

26.  Nápravná opatření provedená na základě výsledků kontroly MV ČR při výkonu samostatné působnosti.

27.  Názvy ulic v Lysé nad Labem „Slunéčkova" a „Kupkova".

28.  Prodej částí z obecních pozemků p.č. 3628/10 a p.p.č. dle PK 3628/15, k. ú. Lysá n. L., o celkové výměře cca 65 m2, z toho cca 15 m2 jako stavební pozemek pod stavbou chaty za cenu 416,- Kč/m2 a 50 m2 jako zahradu u chaty na Řehačce za cenu 200,- Kč/m2, s tím, že nabyvatel uhradí náklady spojené s pořízením geometrického plánu na dělení pozemků, daň z převodu nemovitosti a kolek na návrh na vklad do KN. Kupující dále uhradí nájemné za tři roky zpětně ve výši za stavební pozemek 25,- Kč/m2/rok a za zahradu 5,-Kč/m2/rok.

29.  Uzavření smlouvy o dílo s firmou TOGET, s. r. o., Nežárská 618, 198 00 Praha 9, na práce provedené v roce 2013 za celkovou cenu 1,485.000,- Kč (oprava klášterních teras).

30.  a) uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 7.410.574,57 Kč v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce místní komunikace Na Staré vsi a Dolejší - I. etapa", reg. č. CZ.1.15/1.1.00/68.01582,

b) vyčlenění peněžní částky ve výši cca 3.360.000,- Kč z rozpočtu města roku 2014, odpovídající spolufinancování projektu „Rekonstrukce místní komunikace n Na Staré vsi a Dolejší - I. etapa", reg. č. CZ.1.15/1.1.00/68.01582.

31.  a) úpravu rozpočtu na rok 2013 s tím, že bude zapracován příjem za prodej plynovodu ve výši 448.910,- Kč, tato částka bude ve výdajové části rozdělena takto: 100 tis. Kč jako dar obcím postiženým povodněmi, 200 tis. Kč na dokončení zateplení MŠ Dráček, zbylá částka na opravy chodníků,

b) poskytnutí daru obci Budiměřice ve výši 50 tis. Kč, a obci Vestec ve výši 50 tis. Kč.IV. u k l á d á

1. Panu tajemníkovi zajistit aktualizaci nově vytvořených dokumentů a informačního systému dle zákona č. 106/1999 Sb., po každé změně.

Termín: úkol trvalý

2. RM do návrhu rozpočtu na rok 2014 zapracovat finanční prostředky na provedení další části prací na akci „Revitalizace klášterních teras - II. etapa".

3. a) tajemníkovi města dohledat doklady o trafostanicích města a zajištění zápisu vlastnického práva města k těmto objektům v katastru nemovitostí,

b) starostovi města zajistit po zápisu všech trafostanic jejich ocenění a zahájit jednání s firmou ČEZ Distribuce, a. s., o jejich úplatném převzetí,

c) RM uplatnit vůči firmě ČEZ Distribuce, a. s., nárok na nájem za trafostanice v majetku města zpětně 3 roky.

4. Tajemníkovi města připravit návrh OZV o zákazu podomního prodeje ve městě Lysá nad Labem.

Termín: do 04.09.2013

Vytvořeno 26.7.2013 12:12:06 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 44x | ernest
load