Usnesení z 4. zasedání ZM dne 15.05.2013

U s n e s e n í ze  4.  jednání  ZM dne  15.05.2013

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu: p. Horvát Milan

p. Bc. Eliška Petr

2. Návrhovou komisi ve složení:   p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Ing. Gregor Petr

pí Chloupková Marcela

II. b e r e n a v ě d o m í

1. Zápis ze schůze občanů Dvorce dne 26.04.2013.

2. Zprávu o duplicitním vlastnictví Města Lysá n. L. a SDH Lysá n. L. SDH Lysá n. L. k pozemkům st.p.č. 208/25, 2441 a p.p.č. 3465/1, k.ú. Lysá n. L.

3. Zápis z Komise regenerace MPZ dne 25.03.2013.

4. Sdělení Státního pozemkového úřadu ze dne 22.03.2013 ve věci podání žádosti o pozemkové úpravy v k. ú. Lysá nad Labem a Litol.

5. Zprávu o přijetí petice za opravení příjezdové komunikace k MŠ Pampeliška s tím, že v rozpočtu města na rok 2013 je vyčleněna částka 2 mil. Kč na úpravu prostranství před MŠ Pampeliška.

6. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 18.03. a 22.04.2013.

7. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2013 takto:

RM - 02.07., 23.07., 13.08., 27.08., 10.09., 24.09., 08.10., 22.10., 05.11., 19.11., 03.12.,

10.12.,

ZM - 04.09., 16.10., 27.11., 18.12.III. j m e n u j e

1. Paní J. B., Lysá n. L., členem Osadního výboru Dvorce.

2. Členem kontrolního výboru paní L. F., Lysá nad Labem (za ČSSD).

IV. u k l á d á

1. Starostovi města na příští jednání ZM předložit informativní zprávu o stavu přípravy projektu na výstavbu kanalizační a vodovodní sítě ve Dvorcích a Byšičkách, včetně harmonogramu.

2. Pracovní skupině ve složení p. starosta, pí místostarostka, Ing. Gregor a Mgr. Minařík, pokračovat s vedením SDH Lysá n. L. v dalším jednání o vyřešení majetkoprávních vztahů v dané lokalitě, tzn. jednat o podmínkách směny pozemků tak, aby město vlastnilo pozemky zastavěné stavbami ve vlastnictví města a SDH Lysá n. L. ve stejné výměře nezastavěné pozemky ve stejné lokalitě (jižní část dvora) s tím, že ZM bude předložen návrh dohody.

3. RM navrhnout úpravu rozpočtu města pro rok 2013 tak, aby byl možný odkup výše uvedených pozemků.

4. RM:

a) zahájit do 31.12.2013 zápis městských komunikací v lokalitě Nové sídliště do katastru nemovitostí,

b) provést kontrolu nájemních smluv a věcných břemen na veřejná prostranství v této lokalitě a dát je do souladu s nově zapsanými pozemky,

c) do konce roku 2013 prověřit vlastnictví pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví města,

d) vytvořit novou rozpočtovou položku pro financování výše uvedených aktivit.

5. Tajemníkovi města do 17.05.2013 odpovědět autorovi petice za opravení příjezdové komunikace k MŠ Pampeliška.

V. n e s c h v a l u j e

Zveřejnění prodeje obecních pozemků p.č. 3733 o výměře 108 m2, kultura ostatní plocha, jiná plocha, a p.p.č. 2867/16 o výměře 981 m2, kultura ostatní plocha, manipulační plocha, oba k.ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění, do doby, než bude známo stanovisko VHÚ a předloženy možnosti přesunu materiálu do jiné lokality. O stanovisko VHÚ bude požádáno nejpozději do 31.05.2013.VI. r e v o k u j e

Usnesení č. II/7 ze dne 10.04.2013.VII.   s c h v a l u j e

1. Prodej části z obecního pozemku p.č. 3760, kul. ost. plocha, ost. komunikace, označeného GP č. 2657-79/2012 jako st.p.č. 3334 o vým. 1 m2, k. ú. Lysá n. L., panu M. Z., Lysá n. L., za částku 5.000,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí kolek na návrh na vklad do KN.

2. Prodej části obecního p.p.č. 2428/1, k. ú. Lysá n. L., označeného geometrickým plánem číslo 2617-124/2012, ze dne 19.09.2012, jako díl „b" o výměře 1 m2, za částku 2.000,- Kč/m2, paní P. M., Lysá n. L. Nabyvatelka uhradí daň z převodu nemovitosti, pořízení geometrického plánu a kolek na úhradu vkladu do KN.

3. Prodej části obecního p.p.č. 612/1, k.ú. Lysá n. L., ost. plocha, komunikace, o vým. 42 m2, za částku 1.550,- Kč/m2, paní I. A., Lysá n. L., a panu R. K., Lysá n. L. Nabyvatelé uhradí daň z převodu nemovitosti, náklady spojené s pořízením geometrického plánu na oddělení prodávané části pozemku a kolek na úhradu vkladu do KN.

4. Uzavření splátkového kalendáře s p. M. F. na měsíční splátky ve výši 300,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 8 v č.p. 602, Sportovní ul. Milovice - Mladá.

5. Uzavření splátkového kalendáře s pí P. H. na měsíční splátky ve výši 300,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 5 v č.p. 602, Sportovní ul. Milovice - Mladá.

6. a) Jednotě, s. d., Nymburk, z Programu regenerace částku ve výši 43.000,- Kč, z rozpočtu města částku ve výši 90.000,- Kč,

b) Římskokatolické farnosti Lysá n. L., z Programu regenerace částku ve výši 25.000,- Kč, z rozpočtu města částku ve výši 110.000,- Kč.

7. Výkup pozemků p.č. PK 544 o výměře 8 753 m2, a PK 542 o výměře 1,494 m2, oba k. ú. Lysá n. L., pro potřeby výstavby obchvatu města ve východní části za celkovou cenu 2.447.000,- Kč.

8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013888/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní p.p.č. 495/51, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení břemene 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6008367/KL/ s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní p.p.č. 3484/2, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení břemene 1.500,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

10.  Předložený projekt stavby „Lysá nad Labem, kNN p.č. 334/4" a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015975/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní p.p.č. 353/13 a 351/3, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

12.  a) celoroční hospodaření Města Lysá nad Labem bez výhrad,

b) závěrečný účet Města Lysá nad Labem za rok 2012,

c) účetní závěrku Města Lysá nad Labem za rok 2012.

13.  a) celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí bez výhrad,

b) závěrečný účet Mikroregionu Polabí za rok 2012,

c) účetní závěrku Mikroregionu Polabí za rok 2012.

14.  Přidělení půjček z Fondu rozvoje bydlení takto:

pí V. 30 tis. Kč, pí Š. 30 tis. Kč, Společenství vlastníků byt. jednotek pro dům č. p. 1446-1448 270 tis. Kč, Společenství vlastníků byt. jednotek pro dům č.p. 800 270 tis. Kč.

15.  Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 1/2013, o zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo koncový interaktivní videoloterní terminál nebo herní místo lokálního herního systému.

VIII. o d k l á d á

Výběr zhotovitele na akci „Revitalizace klášterních teras II. etapa" na příští jednání ZM.

IX.  d o p o r u č u j e

Valné hromadě Mikroregionu Polabí celoroční hospodaření, závěrečný účet a účetní závěrku Mikroregionu Polabí ke schválení.

Vytvořeno 20.5.2013 12:07:53 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 55x | ernest
load