Usnesení z 3. zasedání ZM dne 10.04.2013

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Firman Miroslav

p. Kolman Josef

2. Návrhovou komisi ve složení: pí Chloupková Marcela

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Mgr. Fajmon Hynek

II.   s c h v a l u j e

1. Hospodářské výsledky příspěvkových organizací za rok 2012 a jejich přidělení do fondů dle návrhu ředitelů.

2. Rozdělení dotací z Fondu na činnost sportovních organizací a Fondu na činnost společenských organizací na rok 2013.

3. Rozdělení finančních prostředků pro rok 2013 z Fondu rekonstrukce sportovních areálů dle návrhu sportovních organizací (bude předložena žádost, uzavřena smlouva a následně předloženo vyúčtování).

4. Výjimku z OZV Města Lysá n. L. č. 12/2005, kterou se stanoví některá opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, p. Petru Novákovi, Traken, Královský rytířský turnaj, Podlužany, a povoluje vstup zvířat (koní a velblouda) do zámeckého parku ve dnech 12.04. - 14.04.2013, s tím, že  pokud by došlo ke způsobení škod nad rámec složené kauce, zavazuje se provozovatel uhradit náklady na uvedení do původního stavu v plné výši.

5. Prodej části z obecního p.p.č. 2641/2, nově označeného GP č. 2663-3/2013, ze dne 13.01.2013, jako p.p.č. 2641/30 o vým. 45 m2, kult. ost. plocha, k. ú. Lysá n. L., paní D. B. a panu M. S., . Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelé dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN. Do kupní smlouvy bude zaneseno: Prodávající prohlašuje, že pozemek je součástí registrovaného významného krajinného prvku Lom a podléhá zvýšené ochraně vycházející z ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., V uvedeném místě není možné bez souhlasu orgánu ochrany přírody umísťovat stavby, provádět pozemkové úpravy, měnit kultury pozemku, odvodňovat pozemky, těžit nerosty, apod.

6. Prodej ½ st.p.č. 2570 o vým. 9,5 m2, kul. zast. plocha a nádvoří, k. ú. Lysá n. L., paní J. S., ., Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelka uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

7. Prodej části z obecního pozemku p.č. 3760, kul. ost. plocha, ost. komunikace, označeného GP č. 2657-79/2012 jako st.p.č. 3334 o vým. 1 m2, k. ú. Lysá n. L., panu M. Z.,  Lysá n. L., za částku 10.000,- Kč/m2. Nabyvatel dále uhradí kolek na návrh na vklad do KN.

8. Uzavření kupní smlouvy s ČEZ Distribuce, a. s., na prodej obecního pozemku p.č. 866/103 o vým. 34 m2, kul. orná, k. ú. Lysá n. L., který vznikl dle GP č. 2550-6/2012, ze dne 27.01.2012, za částku 34.000,- Kč. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

9. Zveřejnění záměru na prodej plynárenského zařízení společnosti RWE GasNet, s. r. o., zbudovaného při plynofikaci lokality Třešňovka v Lysé n. L.

10.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6013128/002 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní p.p.č. 3458/2, k. ú. Lysá n. L. Cena za věcné břemeno je 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

12.  Předložený projekt stavby Lysá n. L., Dvorce, kMM pro SŽDC, p.č. 516, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015433/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p.č. 3537/3, k. ú. Lysá n. L., a souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

13.  Výkup p.p.č. 303/1, kult. zahrada, k. ú. Lysá n. L., od České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 - Krč, za částku dle znaleckého posudku ve výši 154.020,- Kč.

14.  a) záměr prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích včetně příslušných pozemků,

b) zpracování prohlášení vlastníka k uvedeným domům a zajištění jeho zápisu v Katastru nemovitostí.

15.  Úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem roku 2013 dle předložené varianty č. 1.

16.  Aktualizovaný rozpočtový výhled Města Lysá nad Labem na období 2013 - 2018.

17.  Jako nejvhodnějšího uchazeče na poskytovatele úvěru Českou spořitelnu, a. s., a úvěrovou smlouvu var. A2 revolving ve výši 7 miliónů korun s pevnou úrokovou sazbou 0,85 % p. a. za předpokladu, že splatnost úvěru bude posunuta do roku 2014.

18.  Uzavření splátkového kalendáře s paní M. H. na měsíční splátky ve výši 1.500,- Kč na úhradu dlužného nájemného za byt č. 21 v č.p. 550, Slepá ul. Milovice - Mladá.

III. o d k l á d á

Projednání prodeje části z obecního p.p.č. 2641/2, nově označeného GP č. 2663-3/2013, ze dne 13.01.2013, jako p.p.č. 2641/29 o vým. 51 m2, kult. ost. plocha, k. ú. Lysá n. L., paní M. M., Lysá n. L., do doby, než bude vybudována komunikace v Lomu.

IV. u k l á d á

1. Odboru ŠSVZaK předkládat v rámci návrhu na projednání a schválení hospodářských výsledků příspěvkových organizací i informaci o zůstatcích na účtech jednotlivých organizací k 31.12. daného roku.

2. Ve věci vyřešení duplicitního vlastnictví mezi Městem Lysá nad Labem a Sborem dobrovolných hasičů Lysá nad Labem (dále jen „SDH Lysá n. L.") na pozemky st.p.č. 2441 o vým. 42 m2, kult. zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 208/25 o vým. 393 m2, kult. zastavěná plocha a nádvoří, a p.p.č. 3465/1 o vým. 1.284 m2, kult. ostatní plocha, všechny pozemky k.ú. Lysá n. L.:

a) tajemníkovi prověřit, jaké existují smluvní doklady prokazující vlastnictví uvedených pozemků,

b) starostovi města, aby společně s místostarostkou, p. Ing. Gregorem a p. Mgr. Minaříkem, projednali s SDH Lysá n. L. řešení majetkoprávních vztahů k uvedeným pozemkům přijatelné pro obě strany,

c) starostovi města předložit ZM doplněné podklady včetně trhové smlouvy.

3. RM a sportovní komisi připravit návrh Pravidel pro rozdělování finančních prostředků z Fondu rekonstrukce sportovních areálů a návrh příslušných formulářů.

4. Tajemníkovi, aby po schválení novely zákona o obcích předložil aktualizovanou zprávu o možnostech pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.

5. Osadnímu výboru Dvorce na nejbližší schůzi, která se bude konat v měsíci dubnu, projednat doplnění členů OV a předložit ZM na příští zasedání návrhy min. 2 kandidátů.

6. a) RM připravit návrh Pravidel prodeje bytů a nebytových prostor v Milovicích - Mladé, včetně pozemků, z vlastnictví Města Lysá nad Labem do vlastnictví fyzických osob,

b) starostovi města svolat pracovní schůzku zastupitelů k návrhu „Pravidel".

7. RM:

a) požádat o bezúplatný převod části pozemku p.č. 619/2, k. ú. Lysá n. L. od České republiky do vlastnictví Města Lysá n. L.,

b) zahájit s majitelkou zbývající části pozemku p.č. 619/2, k. ú. Lysá n. L., jednání o jeho odkupu.

8. RM připravit návrh na zpoplatnění parkování na Husově náměstí ve smyslu předloženého návrhu.

9. RM:

a) zorganizovat dle vzoru města Říčany a dalších měst elektronickou aukci elektřiny a plynu pro zájemce z řad občanů města Lysá nad Labem,

b) propagovat tuto akci v městských Listech a na webu města,

c) přímo oslovit s nabídkou účasti v této aukci všechny domácnosti v bytech a domech ve vlastnictví města jak v Lysé nad Labem, tak také v Milovicích,

d) oslovit s nabídkou účasti Osadní výbory Byšičky a Dvorce a Kluby důchodců Lysá nad Labem a Litol.

V. b e r e n a v ě d o m í

1. Rozdělení dotací z Fondu sportu a volného času na rok 2013.

2. Zápis z jednání Osadního výboru Byšičky dne 01.03.2013.

3. Zprávu o postupu při pořizování videozáznamu ze zasedání zastupitelstva města.

4. Vyhodnocení plnění Strategického plánu rozvoje města k 31.03.2013.

5. Rezignaci p. A. P. na funkci člena kontrolního výboru.

6. Zprávu o bezpečnostní situaci v Lysé nad Labem za rok 2012.

7. Zápis z jednání finančního výboru dne 04.03.2013.

8. Informativní zprávu o rozhodnutí RM č. 201 ze dne 25.03.2013 o schválení uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 344/4, k. ú. Lysá n. L., a části komínového tělesa na po zemku p.č. 344/4, k. ú. Lysá n. L., pro umístění telekomunikačních antén včetně nosičů a souvisejících technologických zařízení za cenu 110.000,- Kč/rok s firmou T-Mobile Czech Republic, a. s. Smlouva se uzavírá na 15 let.

9. Navrženou úpravu volebních okrsků.

VI. r e v o k u j e

Usnesení č. II/4 ze dne 13.02.2013, týkající se uzavření kupní smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, na prodej obecního pozemku na prodej obecního pozemku p.č. 866/103, kultura orná, k. ú. Lysá n. L.

VII. j m e n u j e

Pana J. N., Lysá n. L., členem kontrolního výboru.VIII. p o v ě ř u j e

Místostarostku města, paní M. Chloupkovou, aby zprostředkovala jednání mezi p. P. a zástupci společnosti EBM Partner, a. s., ohledně možnosti výstavby domu pro seniory v Lysé nad Labem na pozemcích p. P.

Vytvořeno 17.5.2013 12:04:51 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 49x | ernest
load