Usnesení z 2. zasedání ZM dne 13.02.2013

Zastupitelstvo města

I.  v o l í

 l. Ověřovatele zápisu:  p. Bc. Eliška Petr, p. Mgr. Fajmon Hynek

 2. Návrhovou komisi ve složení: pí Chloupková Marcela, p. Horvát Milan, p. Mgr. Kopecký Petr

  II.   s c h v a l u j e

 1. Návrh mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk, předložený mandatářem Městem Městec Králové s tím, že Město Lysá nad Labem počítá s integrací do systému PID do roku 2014 a nepočítá s dalším financováním městské dopravy ve městě Nymburk od roku 2014.

2. Prodej částí z obecního pozemku p. č. 469, kultura ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Lysá n. L., označených geometrickým náčrtkem jako písm. „g" o vým. 0,46 m2 a písm. „f" o vým. 0,13 m2, manž. H., Lysá n. L., za částku 600,- Kč/m2. Nabyvatelé uhradí kolek na návrh na vklad do KN.

 3. Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví B. V. a M. V., Lysá nad Labem, do vlastnictví města Lysá nad Labem, a to p.p.č. 1179/3 o výměře 88 m2, p.p.č. 1179/4 o výměře 116 m2 a p.p.č. 1180/11 o výměře 289 m2 (oddělena GP č. 2515-75/2011, ze dne 08.12.2011, z pozemku PK 1180/2), vše v k. ú. Lysá nad Labem, a zatížení nabývaných pozemků a p.p.č. 1180/12 o výměře 7 m2 v k. ú. Lysá nad Labem (oddělena GP č. 2515-75/2011, ze dne 08.12.2011, z pozemku PK 3499/1) v majetku města Lysá nad Labem časově neomezeným a bezúplatným věcným břemenem spočívajícím v právu vstupu, chůze a jízdy ve prospěch p.p.č. 1179/5, st.p.č. 521/1 a st.p.č. 521/2, vše v k. ú. Lysá nad Labem, které jsou ve vlastnictví B. V. a M. V. Kultura převáděných pozemků zůstane zachována.

4. Uzavření kupní smlouvy se spol. ČEZ Distribuce, a. s., sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, na prodej obecního pozemku p.č. 866/103 o výměře 60 m2, kultura orná, k. ú. Lysá n. L., který vznikl dle GP č. 2550-6/2012, ze dne 27.01.2012, za částku 60.000,- Kč, ve znění uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

5. Prodej obecního stavebního pozemku v Drážkách, stavební parcelu tvoří p.p.č. 833/9 o vým. 743 m2 a p.p.č. 833/12 o vým. 464 m2, k.ú. Lysá n. L., za částku 1.221.484,- Kč, paní V. V. a panu Z. V., Lysá nad Labem. Nabyvatelé dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

6. Poslední úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem roku 2012, která byla provedena ke dni 31.12.2012.

7. Udělení čestné medaile I. třídy panu Ing. K. O., Lysá nad Labem, za dlouholetou práci pro rozvoj železnice v regionu Lysé nad Labem a významný podíl při modernizaci železniční stanice Lysá nad Labem.

8. Uzavření splátkového kalendáře s panem J. S. na měsíční splátky ve výši 2.000,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 14 v č. p. 47, Jedličkova ul., Lysá nad Labem.

9. Uzavření splátkového kalendáře s paní D. B. na měsíční splátky ve výši 300,- Kč za neplacení nájemného k bytu č. 34 v č. p. 551, Slepá ul., Milovice - Mladá.

10.  Uzavření splátkového kalendáře s paní S. K. na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč na splacení penále za neplacení nájemného k bytu č. 26 v č. p. 601, Sportovní ul., Milovice - Mladá.

11.  Přijetí finančního daru na novoroční ohňostroj od firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o.

12.  Název ulice v Lysé nad Labem „Na Homolce".

13.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015892/VB001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 621/2, k. ú. Lysá nad Labem, a umístění energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

14.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015766/VB004 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 866/71, k. ú. Lysá nad Labem, a souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

15.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Telefonica O2 Czech Republic, a. s., na obecní pozemky p. č. 3760 a 3605/1, k. ú. Lysá nad Labem. Cena za zřízení věcného břemene je 10.100,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

16.  Uzavření dodatku č. 7 k SOD č.  SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-1090047 - Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na posunutí termínu dokončení díla z 31.12.2012 na 29.03.2013, ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

17.  Plán práce kontrolního výboru pro 1. pololetí roku 2013.

III. p o v ě ř u j e

 Starostu města, Mgr. Jiřího Havelku, podpisem mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2013.

  IV. u k l á d á

 1. Starostovi města předložit na příštím zasedání ZM zprávu o plánovaných krocích pro zapojení autobusových spojů v okolí města Lysá nad Labem do systému PID a pak průběžně informovat na zasedání ZM o aktuálním vývoji za účelem dosažení zmiňované integrace.

 2. Starostovi města písemně oslovit senátora, p. MUDr. Pavla Lebedu, ve věci neutěšeného stavu pošty v Lysé nad Labem.

 3. a) RM předložit ideový záměr muzea na využití objektu Muzea Dr. Bedřicha Hrozného včetně stanoviska NPÚ k zamýšlené rekonstrukci objektu,

 b) starostovi města zaslat jménem města Lysá nad Labem na příslušné instituce žádost o povolení vydat pamětní mince a poštovní známky ke 100. výročí Dr. Bedřicha Hrozného, resp. k výročí prezentace jeho práce.

 3. Tajemníkovi prověřit navrhovaný postup pro pořizování videozáznamu z jednání zastupitelstva města včetně zajištění právního stanoviska.

  4. RM:

 a) předložit informaci o orientačních nákladech na likvidaci skládky zeminy, odstranění pařezů a rekultivaci městských pozemků a informaci,

 b) předložit informaci o orientačních nákladech na zpracování architektonické studie využití pozemků pro vybudování sportovní haly a parkoviště.

 V. o d k l á d á

 1. Zveřejnění prodeje části p.p.č. 43/8 o vým. cca 15 m2 a části p.p.č. 43/7 o vým. cca 81 m2, oba kultura zahrada, k. ú. Lysá nad Labem, dle zákona o obcích číslo 128/200 Sb., § 39, v platném znění, až do doby zaměření všech pozemků v okolí křižovatky ulic Stržiště a Sojovická v Lysé nad Labem.

 2. Odkládá schválení aktualizace rozpočtového výhledu města Lysá nad Labem na období 2013 - 2017 až po projednání materiálu finančním výborem s tím, že výhled bude zpracován do roku 2018.

VI. b e r e n a v ě d o m í

 1. Návrh na rozdělení dotací z Fondu kultury na rok 2013.

 2. Informaci pana starosty o firmě VYSLYSTAV, s. r. o., a to o aktuálním stavu ve věci vyhlášení insolvenčního řízení na tuto firmu.

 3. Uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na veřejných parkovištích a místních komunikacích v Lysé nad Labem v době výstav, od 20.02.2013 do 31.12.2013, s panem Martinem Hlavičkou, trvale bytem Palackého 132/24, Lysá nad Labem, za částku ve výši 375.000,- Kč.

 4. Informativní zprávu o opatřeních České pošty, Lysá nad Labem, ke zlepšení kvality služeb.

 5. Rezignaci p. Mgr. K. Š. na funkci člena kontrolního výboru.

 6. Informativní zprávu o návrzích veřejnosti na zajištění akcí k blížícímu se 100. výročí prof. Bedřicha Hrozného, který dne 24.11.1945 v Berlíně prezentoval výsledky své práce při vyluštění písma Chetitů a zpracování jejich jazyka.

 7. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 04.02.2013.

  VII. r e v o k u j e

 Usnesení č. II/5 ze dne 27.06.2012, týkající se prodeje obecních pozemků p.p.č. 833/9 o vým. 743 m2 a p.p.č. 833/12 o vým. 464 m2, k.ú. Lysá n. L., lokalita Drážky, paní Veronice Vondrákové, Vichrova 1901, Lysá nad Labem.

Vytvořeno 16.2.2013 10:42:52 - aktualizováno 17.2.2014 13:09:50 | přečteno 44x | ernest
load