Usnesení z 10. zasedání ZM dne 18.12.2013

Zastupitelstvo města

I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu:

p. Ing. Firman Miroslav

p. Bc. Eliška Petr

2. Návrhovou komisi ve složení:

pí Chloupková Marcela

p. Ing. Černohorský Ondřej

p. Horvát Milan

II.   s c h v a l u j e

1. Prodej bytu č. 5 v č. p. 1517, Sídliště, Lysá nad Labem, paní B. V., bytem Lysá nad Labem, do osobního vlastnictví za nabídnutou cenu 701.000,- Kč.

2. a) v návrhu rozpočtu pro rok 2014 navýšení příjmové položky 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů na 6 815 tis. Kč, a navýšený výdajové položky 5229 Fond dotací na činnost sportovním organizacím na 1 300 tis. Kč,

b) rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2014, ve znění, které je přílohou tohoto usnesení. Celkové příjmy včetně zdrojů z minulých let činí 188 265 tis. Kč a celkové výdaje včetně splátek úvěru činí 188 265 tis. Kč. Rozpočet se závazně schvaluje na úrovni seskupení položek oddílu a paragrafu, překročení jednotlivých položek není považováno za porušení rozpočtové kázně,

c) připojení písemného vyjádření p. Sedláčka k rozpočtu jako přílohu č. 1 zápisu č. 10 ze zasedání ZM dne 18.12.2013.

3. Uzavření mandátní smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2014 a pověřuje pana starostu k dalšímu jednání s tím, že maximální výše příspěvku bude 75,- Kč/občana, a že v Listech bude uveřejněna informace o tarifech jízdného.

4. Výkup části pozemku z pozemku p.č. 2852/2, orná půda, k. ú. Lysá n. L., nově označeno GP č. 2662-5/2013, jako p.p.č. 2852/6 o výměře 97 m2 a p.p.č. 2852/7 o výměře 144 m2 a pozemek p.č. 2851, lesní pozemek o výměře 104 m2, rovněž k. ú. Lysá n. L., za celkovou částku 89.350,- Kč, od paní J. N., Praha, s tím, že kupující hradí daň z převodu nemovitostí a náklady spojené s návrhem na vklad do katastru nemovitostí. Při podpisu smlouvy bude uhrazeno nájemné za užívání cesty o výměře 97 m2 tři roky zpět v celkové výši 1.455,- Kč.

5. Statut Sociálního investičního fondu s tím, že odstavec č. 5 bude ve znění „O poskytování příspěvku a jeho výši rozhoduje u příspěvků do 50 tis. Kč rada města, u příspěvků od 50 tis. Kč výše zastupitelstvo města na základě návrhu odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury a příslušné komise".

6. Darovací smlouvu na bezúplatný převod výpočetní techniky z MV ČR na Město Lysá nad Labem.

7. Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 09031411, o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci: „Výstavba stokových systémů ve městě Lysá nad Labem a jeho městských částí", podepsaný dne 20.11.2013 zástupcem SFŽP.

8. Uzavření dodatku č. 8 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-1090047 - Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na méně práce dle změnového listu č. 14, ze dne 20.11.2013, dle kterého se celková cena díla sníží o 36.077,17 Kč (bez DPH), ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

9. Obecně závaznou vyhlášku č. 7/2013, o zrušení OZV č. 7/2011, o určení míst pro provozování jiných technických zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Lysá nad Labem.

10. Obecně závaznou vyhlášku č. 8/2013, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů, pro provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem, s tím, že v příloze č. 1 nebude uvedena budova č.p. 26, ul. Československé armády, Lysá nad Labem.

11.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene IV-12-6500667/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 610/50 a 610/62, k. ú. Lysá n. L., za cenu 7.600,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

III. u k l á d á

1. RM předložit na příští zasedání ZM zprávu o aktuálním stavu prodeje bytů v domě č.p. 1517, Sídliště, Lysá n. L., včetně návrhu na další možný postup v této věci.

2. a) RM na příští zasedání ZM předložit k projednání novelu Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství, tykající se udělování výjimek z provozní doby (rozlišení restaurace - herny),

b) RM prověřit, zda ve všech provozovnách uvedených v příloze č. 1 OZV 8/2013 jsou skutečně provozovány výherní přístroje.

3. Starostovi města požádat SPÚ o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 3623/8 a p.č. 633/7, k. ú. Lysá n. L.

4. Starostovi města požádat ÚZSVM ČR o bezúplatný případně úplatný převod pozemků p.č. 313, 1569, 2209, 221/15, 2630/8, 3628/73, 3628/7, 1431, k. ú. Lysá n. L., na město Lysá nad Labem.

5. Ukládá finančnímu výboru ve spolupráci s kontrolním výborem provést kontrola vynaložených nákladů a jejich účelnosti pro SDH Lysá n.L., Dvorce, Byšičky a provedení obdobné kontroly u městských kin.IV. j m e n u j e

Předsedou Osadního výboru Řehačka p. D. Z. a členy p. K.M., pí V. R., p. B. V. a pí Š. V.V. p o v ě ř u j e

Pana starostu, aby podepsal darovací smlouvu na bezúplatný převod výpočetní techniky z MV ČR na Město Lysá nad Labem.VI. b e r e n a v ě d o m í

1. Nařízení Města Lysá nad Labem č. 6/2013, o placeném státní na místních komunikacích v době konání výstav dle kalendáře výstav.

2. Ceník pakovacích lístků a parkovacích karet pro rok 2014.

3. Uzavření smlouvy na pronájem a zajištění provozu na placených veřejných parkovištích a místních komunikacích v době výstav s panem Martinem Hlavičkou, Palackého 132, Lysá nad Labem, IČ 74897934, za cenu 380.000,- Kč/rok, v pěti splátkách po 76 tis. Kč.

4. Zápis z Komise regenerace MPZ dne 04.11.2013.

5. Zápis z finančního výboru ze dne 02.12.2013.

6. Termíny jednání rady města a zastupitelstva města v I. pololetí roku 2014:

RM - 14.01., 28.01., 11.02., 25.02., 11.03., 25.03., 08.04., 22.04., 06.05., 20.05., 03.06.,

17.06.,

ZM - 19.02., 09.04., 14.05., 25.06

7. Zápis z kontrolního výboru ze dne 09.12.2013.

{music}images/audio/zastupitelstvo/18122013{/music}

Vytvořeno 20.12.2013 13:26:22 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 12x | ernest
load