Usnesení z 9. jednání ZM dne 19.12.2012

Zastupitelstvo města

 I.  v o l í

l. Ověřovatele zápisu: p. Horvát Milan, p. Ing. Firman Miroslav

2. Návrhovou komisi ve složení: pí Chloupková Marcela, p. Ing. Gregor Petr,  p. Mgr. Fajmon Hynek

 II.   s c h v a l u j e

1. Stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013 takto:

RD + rekreace

690,- Kč

osoby 6 - 70 let

520,- Kč

děti, důchodci

430,- Kč

2.

a) úpravu rozpočtu Města Lysá nad Labem za rok 2012,

b) aby vedoucí finančního odboru provedla úpravu rozpočtu v období od posledního zastupitelstva v letošním roce s podmínkou, že na nejbližším příštím ZM v roce 2013 bude provedená úprava předložena ke schválení.

 3. Rozpočet Města Lysá nad Labem na rok 2013.

 4. Uzavření kupní smlouvy na prodej st.p.č. 3223 3223 o vým. 20 m2, kult. zast. pl., k. ú. Lysá n. L., paní Ing. Bc. Ivě Bittnerové, U Stadionu 1405, Lysá n. L., za částku 1.509,- Kč/m2. Nabyvatelka dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 5. Uzavření dodatku č. 6 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-1090047 - Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na vícepráce dle nabídky ze dne 19.11.2012 a změnových listů číslo 11 a 12, dle kterých se celková cena díla zvýší o 267.743,12 Kč, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

 6. Uzavření smlouvy o dílo dle návrhu na stavbu „Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem - I. etapa" se společností VYSLYSTAV, s. r. o., IČ 28337271, se sídlem Žďárská 8, 347 01 Halže, za celkové náklady 10.253.121,71 Kč včetně DPH za předpokladu, že nebudou ve lhůtě k podání námitek proti výběru nejvhodnější nabídky podány námitky a výběr zhotovitele schválí poskytovatel dotace.

 7. Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012, o určení míst pro provozování výherních hracích přístrojů a provozování koncových interaktivních videoloterních terminálů nebo herních míst lokálního herního systému na území města Lysá nad Labem.

 8. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012, o místním poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

 9. Prodej obecního pozemku p.č. 866/69 o výměře 1.144 m2, k.ú. Lysá n. L., lokalita Drážky, dle schváleného územního plánu sídelního útvaru Lysá n. L., určeného pro výstavbu rodinného domu, manželům panu Jiřímu Robenkovi a paní Agnieszce Elizbietě Robenek, oba bytem Dvorce 1, Lysá nad Labem, za částku 1.212,-Kč/m2. Kupující se v kupní smlouvě zaváží hradit náklady na inženýrské sítě a komunikace pro předmětný pozemek. Kupující dále uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s  úhradou vkladu do KN.

 III. b e r e n a v ě d o m í

 1. Rezignaci paní Boženy Bacílkové na funkci členky Osadního výboru Dvorce k 26.11.2012.

 2. Informativní zprávu o výstavbě domova důchodců v Lysé nad Labem.

 3. Varianty stanovení ceny za svoz a likvidaci odpadů pro rok 2013.

 4. Informativní zprávu o přerozdělení finančního přebytku ze zisku z hazardních her a loterií v poměru 50 % sport, 20 % kultura, 20 % sociální sféra.

 5. Rozbor hospodaření města Lysá nad Labem do 26.11.2012 a finanční situaci města.

 6. Odstoupení Ing. Karola Peši od koupě st.p.č. 3223 o vým. 20 m2, kult. zast. pl., k. ú. Lysá n. L., a jeho žádost o prodej pozemku do výlučného vlastnictví Ing. Bc. Ivy Bittnerové.

 7.

a) žádost o povolení umístění a provozování VHP na adrese „U Zeleného stromu", Poděbradova 18, Lysá nad Labem,

b) informaci o vyhodnocení dodržování OZV č. 6/2011 a 7/2011.

 8. Vyjádření nájemníků, pí Spoustové, pí Vopařilové, pí Kosíkové, pí Suché a p. Mrázka, ke koupi nájemního bytu v č. p. 1517, Sídliště, Lysá nad Labem, do osobního vlastnictví.

 9. Zápis z jednání finančního výboru dne 29.08.2012 a 19.11.2012.

 10. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 10.10.2012 a 31.10.2012.

 11.  Změnové listy č. 4 a 13 na méněpráce v celkové částce 1.197.882,11 Kč a na vícepráce v celkové částce 1.618.166,09 Kč a dodatek č. 4 ke SoD KÚ10/18/OD ze dne 05.10.2010.

 12.  Informaci o postupu prací na akci „Revitalizace historického centra města Lysá nad Labem".

 13.  Stanovení ceny vodného a stočného města Lysá nad Labem pro rok 2013.

IV. u k l á d á

1. Starostovi města zaslat písemné poděkování pí Boženě Bacílkové za práci v Osadním výboru Dvorce.

2.

a) starostovi města zajistit oficiální stanovisko Středočeského kraje k možnosti výstavby domova pro seniory v Lysé nad Labem,

b) RM přizvat na zasedání ZM společnost EBM k představení záměru na výstavbu domova pro seniory v Lysé nad Labem.

 3.

a) starostovi města, aby zabezpečil zveřejňování zápisů KV, příp. FV, přijatých zpráv, dokumentů a doporučení KV na webových stránkách města,

b) tajemníkovi panu Ing. Dvořákovi, aby před zveřejněním uvedených dokumentů na webových stránkách ve spolupráci s odborem VV zajistil jejich prověření z hlediska zákonných předpisů tak, aby nebyly zveřejňovány osobní údaje, jejich zveřejnění je zakázáno.

 4. Starostovi města schránku pro podněty a připomínky občanů v budově úřadu  bez konceptu vyřizování zrušit.

 5. RM předložit ZM vyhodnocení plnění Strategického plánu města a návrh na jeho aktualizaci na další období.

 6. RM znovu zveřejnit záměr na umístění telekomunikačních antén včetně nosičů na komínové těleso na p.p.č. 344/4, k. ú. Lysá n. L., a souvisejícího technologického zařízení na pozemek p.č. 344/4, k. ú Lysá n. L. s tím, že o záměru budou informováni všichni operátoři.

 7. RM:

 a) na příštím zasedání ZM předložit existující návrhy na řešení okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem,

b) prověřit majetkové poměry k pozemkům v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem, případně podniknout kroky vedoucí k vypořádání majetkoprávních vztahů,

 c) vypsat záměr na vyhledání investora pro využití pozemků v okolí křižovatky ulic Sojovická a Stržiště v Lysé nad Labem.

8. Starostovi města, aby podnikl všechna opatření, která jsou ve smyslu instrukcí SZIF nezbytná pro založení MAS Lysecko a pro prezentaci žádostí o dotace ve stanoveném termínu 6. - 12.02.2013.

9. Kontrolnímu výboru předložit na jednání ZM dne 19.12.2012 plán práce kontrolního výboru s konkrétními úkoly na I. pololetí roku 2013.

V. r e v o k u j e

Část svého usnesení č. II/1. ze dne 17.10.2012, týkajícího se prodeje obecního pozemku p.č. 866/69 o výměře 1.144 m2, k. ú. Lysá n. L., lokalita Drážky p. Jiřímu Robenkovi.

Vytvořeno 20.12.2012 11:35:20 - aktualizováno 26.3.2014 13:28:25 | přečteno 35x | ernest
load