Usnesení z 8. jednání ZM dne 28.11.2012

Zastupitelstvo města

I.  v o l í


l. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Osvald Zdeněk p. Mgr. Fajmon Hynek

2. Návrhovou komisi ve složení: pí Chloupková Marcela

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Ing. Černohorský Ondřej

II. s c h v a l u j e

1. Prodej části z obecního pozemku p. č. 2641/2, nově označené geodetickým plánem č. 2626-76/2012 jako p. p. č. 2641/28 o vým. 36 m2, kultura ostatní plocha, k. ú. Lysá n. L., manželům Soně a Romanovi Čadkovým, Lom 1008, Lysá n. L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelé uhradí geodetické zaměření, zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

2. Zveřejnění záměru na prodej částí z pozemku p. č. 2641/2, dle žádosti paní Dagmar Bendlové a pana Milana Srpa, Lom 1970, Lysá n. L., a paní Martiny Macurové, Ve Skále 1609, Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

3. Bezúplatný převod pozemků p. č. 309/3, 309/4, 309/5, 309/10, 309/17, 309/18, 323/6 a 323/25, k. ú. Litol, z vlastnictví Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, do vlastnictví Města Lysá n. L.

4. Uzavření splátkového kalendáře s paní Marií Kiňovou, Sportovní 602, Milovice - Mladá, za podmínek sjednaných na odboru školství, sociálních věcí, zdravotnictví a kultury, dne 29.10.2012.

5. Uzavření splátkového kalendáře s paní Blankou Grofovou, Sportovní 601, Milovice, na měsíční splátku ve výši 1.500,- Kč.

6. Realizaci stavby Lysá nad Labem, kabelová přípojka NN pro parc. č. 619/6, k. ú. Lysá n. L., č. projektu IV-126008930, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 3451/31, k. ú. Lysá n. L., za cenu dle platného ceníku města. Cena bude navýšena o DPH a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

Podmínky souhlasu:

- práce budou provedeny o některém víkendu v měsíci dubnu roku 2013, mimo termíny konání výstav na Výstavišti Lysá n. L.,

- otevření chodníku a uvedení do původního stavu provede na náklady žadatele firma PSVS, a. s., aby zůstaly zachovány záruční lhůty na zrekonstruovanou Masarykovu ulici.

7. Návrh plánovací smlouvy o výstavbě veřejné infrastruktury (komunikace, inženýrské sítě, plynovod, veřejné osvětlení) v lokalitě Drážky dle návrhu č. 1 a uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na obecních pozemcích p. č. 866/16, 866/35, 866/36, 833/2, 833/8, 866/71 a 866/9, vše k. ú. Lysá n. L., s Družstvem Drážky pro výstavbu vedení vodovodního potrubí, kanalizačního řadu, kabelového vedení, veřejného osvětlení, kabelového vedení datových sítí, vsakovacího drénu a komunikací.

8. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6012769/2 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemek p. č. 54/21, k. ú. Litol. Cena za zřízení věcného břemene je 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

9. a) umístění stavby Rozšíření optické sítě LysaFree - FTTH U Vodárny II dle přiloženého situačního výkresu,

b) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s LysaFree na obecní pozemky p. č. 3605/1 a 3760, k. ú. Lysá n. L. Zřízení věcného břemene bude bezúplatné. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

10.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001251/VB/1 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 3468 a 3472/5, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 3.900,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

11.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015006/01 s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p. č. 3599 a 3605/1, k. ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

12.  Rozpočtové opatření - úpravu rozpočtu na rok 2012.

13. Začlenění města Lysá n. L. do územní působnosti místního partnerství v rámci nově vznikající MAS na území ORP Lysá n. L. a přípravu Integrované strategie území v katastrálním území své obce.

III. b e r e n a v ě d o m í

Rozbor hospodaření města Lysá n. L. do 31.10.2012 a finanční situaci města.

IV.  s o u h l a s í

S pořízením změny regulačního plánu a upozorňuje Družstvo na Vysoké mezi, že náklady na změnu regulačního plánu a právní stav hradí žadatel.


V. r e v o k u j e

Usnesení č. II/6 b, ze dne 11.04.2012.

VI. u k l á d á

1. RM připravit prohlášení vlastníka budovy, domu č. p. 47, ul. Sokolská, Lysá nad Labem, o rozdělení domu na bytové jednotky a společné prostory.

2. RM připravit návrh na doplnění Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví Města Lysá nad Labem ve smyslu diskuse ZM, tj. postup při vymáhání dlužného nájemného.

3. RM připravit na příští zasedání ZM tři návrhy stanovení výše místního poplatku za provozování systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

4. a) starostovi města projednat s pí Pechalovou odkoupení pozemku města,

b) RM zveřejnit záměr na prodej městského pozemku p. č. 897/2, k. ú. Lysá n. L.

5. Starostovi města jednat ve věci závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území okresu Nymburk pro rok 2013, a s tím spojených úhrad, o možnosti využití finančních rezerv z minulých let tak, aby maximální výše příspěvku činila 100,- Kč/občana.

VII. n e s c h v a l u j e

a) výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/18 na domu č. p. 47, ul. Sokolská, Lysá n. L., od paní Mgr. Heleny Bittnerové, U Stadionu 1405, Lysá n. L., a spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/18 na domu č. p. 47, ul. Sokolská, Lysá n. L., od paní Ing. Marie Pospíchalové, V Prokopě 1547, Čelákovice, každý za částku 550.000,- Kč,

b) výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ideálních 6/90 na domu č. p. 47, ul. Jedličkova, Lysá n. L., od paní Milušky Kouřilové, Chaloupky 582, Veselí nad Moravou, ve výši 749.000,- Kč.

Vytvořeno 29.11.2012 6:56:17 - aktualizováno 26.3.2014 13:28:13 | přečteno 31x | ernest
load