Usnesení z 7. jednání ZM dne 17.10.2012

Zastupitelstvo města

I.  v o l í

l. Ověřovatele zápisu: p. Ing. Gregor Petr

p. Kolman Josef


2. Návrhovou komisi ve složení: pí Chloupková Marcela

p. Bc. Eliška Petr

p. Mgr. Kořista Jan

II.   s c h v a l u j e  

1. Prodej obecního pozemku p.č. 866/69 o výměře 1.144 m2, k.ú. Lysá n. L., lokalita Drážky, dle schváleného územního plánu sídelního útvaru Lysá n. L., určeného pro výstavbu rodinného domu, p. Jiřímu Robenkovi, bytem Dvorce 1, Lysá nad Labem, za částku 1.212,-Kč/m2. Kupující se v kupní smlouvě zaváže hradit náklady na inženýrské sítě a komunikace pro předmětný pozemek. Kupující dále uhradí daň z převodu nemovitosti a náklady spojené s  úhradou vkladu do KN.

2. Oddlužení pí Evy Bártové, Sportovní 601, Milovice - Mladá. Souhlas je vysloven pro účely insolventního řízení.

3. Nové znění Pravidel uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města dle varianty č. II (nebude veden seznam uchazečů o uzavření nájmu k bytu odborem SMI).

4. Bezúplatný převod části pozemku z vlastnictví Středočeského kraje, p.č. 3520/1, kultura ost. plocha, silnice, k.ú. Lysá n. L., do vlastnictví Města Lysá nad Labem. Celková výměra pozemku je 42.203 m2. Náklady na geometrický plán, který oddělí převáděnou část, uhradí město Lysá n. L.

5. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Telefonica 02 Czech Republic, a. s., na obec. pozemky p.č. 3760 a 3605/1, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu 71010-005292 VPI Lysá nad Labem, za předpokladu, že se o pozemek budou starat a 4x ročně ho posekají. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

6. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., o právu stavby č. IV-12-6015479/VB/1 na obec. pozemek p.č. 3521, k.ú. Lysá n. L. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

7. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6015253/VB/001 s ČEZ Distribuce, a. s., na obec. pozemky p.č. 2652/3, 2654/2, 3458/2 a 3753, k.ú. Lysá n. L., za podmínky, že přechod přes komunikaci bude řešen protlakem a povrchy chodníků budou uvedeny do původního stavu. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

8. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s. r. o., na pozemek p.č. 866/16, k.ú. Lysá n. L., pro stavbu plynárenského zařízení Lysá n. L. v lokalitě Drážky, STL plynovod a přípojky pro 32 RD včetně jeho součástí. Souhlas nabývá platnosti po řádném dokončení probíhající změny právního stavu (vlastnického) k pozemku ve prospěch Města Lysá nad Labem. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

9. Uzavření dodatku č. 5 ke SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2012 na akci „MVR-1090047 - Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na opravu tiskové chyby v rozpočtu uvedené již v dodatku č. 2 a následně i v dodatku č. 4. Celková cena díla bez DPH, rezervy a publicity tedy je 22.473.554,53 Kč, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

10.  K akci „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem":

a) změnové listy č. 7 až 13 v celkové částce 3.982.969,91 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace odsouhlasí změnové listy v dané výši,

b)  podepsání dodatku č. 3 ke SoD KÚ11/31/od ze dne 25.07.2011 (samozřejmě po opravě tiskové chyby na třetí stráně výše uvedeného dodatku ve slovní rekapitulaci konečné ceny včetně DPH, kde je třeba opravit haléřovou položku ze 72 hal. na 94 hal.).

11.  ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 621/80 o vým. 555 m5, kultura zahrada, k.ú. Lysá n. L., za částku 900,- Kč/m2, manželům Jiřímu a Petře Plevovým, Sportovní 601, Milovice - Mladá. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

 

III. n e s c h v a l u j e

1.Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 2566/1, kultura ovocný sad, k.ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

2. Neschvaluje zveřejnění záměru na prodej bytu 1 + 1, č. 10 v č.p. 1370, Jedličkova ul., Lysá n. L.IV. b e r e n a v ě d o m í

1. Zápis z Osadního výboru Byšičky ze dne 16.09.2012.

2. Žádost p. Davida Cásky o odkoupení bytu 1 + 1, č. 10 v č.p. 1370, Jedličkova ul., Lysá n. L.

3. K akci „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem":

a) informaci o postupu prací na akci „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem",

b) změnové listy č. 14 a 16 na méněpráce v celkové částce 1.175.957,17 Kč a změnový list č. 15 na odpočet rozpočtové rezervy v celkové částce 2.724.101,- Kč.

4. Informativní zprávu - žádost pí Mgr. Vonáškové o umístění semaforu u přechodu pro chodce v ul. Družstevní  - U Borku.

5. Metodický materiál MV ČR, který reaguje na novelizované znění zákona o místních poplatcích - místní poplatek „za odpad" dle § 10b.

 

V. u k l á d á

1. RM zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p.č. 2566/1, kultura ovocný sad, k.ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

2. RM předložit při zpracovávání návrhu rozpočtu na rok 2013 body 1 - 3 zápisu z jednání Osadního výboru Byšičky dne 16.09.2012 ZM k projednání.

3. Starostovi města zajistit od provozovatele vodovodního a kanalizačního řadu, firmy Stavokomplet, s. r. o., předložení návrhu řešení, které by umožňovalo napojení kanalizace z lokality Vysoká mez, Lysá n. L., Litol, do kanalizace v ul. Na Vysoké mezi.

4. a) RM:

1. projednat s největšími vlastníky zemědělských pozemků v k.ú. města možnost jejich zapojení do procesu komplexní pozemkové úpravy,

2. informovat v městském časopise LISTY vlastníky zemědělských pozemků o zájmu města na provedení komplexní pozemkové úpravy.

b) Starostovi města:

1. podat jménem města nejpozději do 31.12.2012 u Pozemkového úřadu Nymburk žádost o zahájení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. města Lysá n. L.,

2. projednat se starostou obce Přerov nad Labem úpravu katastrální hranice.

5. a) redakční radě měsíčníku LISTY zveřejnit informaci o podmínkách pronájmu bytu ve vlastnictví města Lysá n. L. a v pravidelných intervalech zveřejňovat aktuální informace o volných bytech,

b) odboru SMI provést kontrolu podnajímání bytů ve vlastnictví města Lysá n. L.

6. Starostovi města zaslat pí Mgr. Dianě Vonáškové písemnou odpověď na její žádost o instalaci semaforu v ul. Družstevní, Lysá n. L., Litol.

7. Panu tajemníkovi připravit návrh OZV č. 3/2012, o místních poplatcích, v souladu s platnou legislativou, doplněný o závěry z diskuse v RM a ZM.VI. o d k l á d á

Projednání žádosti o změnu regulačního plánu (RP) Družstva na Vysoké mezi, týkající se změny likvidace splaškových vod.

 

VII. revokuje

Usnesení ze zasedání dne 11.04.2012 č. II/6 - ZM schvaluje prodej obecního pozemku p.č. 621/80 o vým. 555 m5, kultura zahrada, k.ú. Lysá n. L., za částku 900,- Kč/m2, panu Jiřímu Plevovi, Sportovní 601, Milovice - Mladá. Nabyvatel uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

Vytvořeno 22.10.2012 9:26:36 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 39x | ernest
load