Usnesení z 6. zasedání ZM dne 05.09.2012

Zastupitelstvo města

I.  v o l í

 
l. Ověřovatele zápisu: p. Ing.Firman Miroslav

p. Ing. Černohorský Ondřej

2. Návrhovou komisi ve složení: pí Chloupková Marcela

p. Mgr. Minařík Jaroslav

p. Mgr. Kopecký Petr

II.   s c h v a l u j e

  • 1. Prodej níže uvedených obecních pozemků vk.ú. Litol:
st.p.č. 483/1 o výměře 126 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří,

p.p.č.   33/3 o výměře 1.381 m2,  kultura ostatní plocha, ostatní komunikace,

p.p.č. 33/2   o výměře 1.753 m2,  kultura orná půda,

p.p.č.   33/6   o výměře 2.597 m2,  kultura orná půda,

p.p.č. 33/8   o výměře 527 m2,  kultura orná půda,

p.p.č. 33/18  o výměře  239 m2,  kultura ostatní plocha,

  p.p.č. 33/20  o výměře  179 m2,  kultura ostatní plocha, ostatní komunikace,

  p.p.č. 33/21  o výměře  156 m2,  kultura ostatní plocha,

panu Ing. Tomáši Valtrovi, Na Brůdku 459, Lysá nad Labem, za částku 200,- Kč/m2 s tím, že platba bude rozložena do dvou splátek. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

2. Prodej bytů v č.p. 1517, Sídliště, Lysá n. L., za cenu dle znaleckých posudků.

3. Přidělení dotace 30.000,- Kč Spolku rodáků a přátel města Lysá nad Labem na akci „Pocta hraběti Šporkovi".

4. Prodej obecního pozemku st. p.č. 597 o vým. 20 m2, kult. zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Litol, manž. Věře a Petrovi Jandlovým, Okružní 1492, Lysá n.L., za částku 500,- Kč/m2. Nabyvatelé uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

5. Zveřejnění záměru na prodej části z obecního pozemku p.č. 2641/2 o vým. cca 10 m2, kultura ostatní plocha, k.ú. Lysá n. L., dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., § 39, v platném znění.

6. Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné s pí Annou Vykydalovou na měsíční splátky ve výši 1.000,- Kč.

7. Výpůjčku části pozemků dle přiloženého seznamu pozemků po dobu výstavby ve výši 2187 m2 dočasného záboru atrvalého záboru pozemků dle níže uvedeného seznamu pozemků ve výši 5.298 m2,pro stavbu s názvem „II/272 Lysá nad Labem, průtah" v katastrálním území Lysá n. L., mezi Městem Lysá nad Labem a Středočeským krajem.  Dále schvaluje darování částí pozemků trvalého záboru, pro stavbu s názvem „II/272 Lysá nad Labem, průtah" v k.ú. Lysá n. L. mezi Městem Lysá nad Labem a Středočeským krajem, které po dokončení stavby a vyhotovení geometrického plánu budou stavbou komunikace dotčeny, za předpokladu, že Středočeský kraj Městu Lysá nad Labem umožní bezplatné uložení věcných břemen do jeho pozemků na katastrálním území města. Záměr města o výpůjčce a darování částí pozemků ve vlastnictví Města Lysá n. L. Středočeskému kraji bude řádně vyvěšen na úřední desce.

 

p.p.č

dočasný zábor m2

trvalý zábor m2

353/12

120

111

353/14

 

418

2672

129

89

2673/1

1325

322

2673/7

 

694

2673/8

99

71

2673/22

20

776

2875/16

136

92

2875/54

 

2

2875/55

8

 

2875/79

39

37

2876/1

 

2354

2890/2

71

62

3451/8

65

37

3451/9

2

 

3451/10

13

28

3451/52

160

205

Celkem

2187

5298

 

8. Přijetí daru v podobě vodovodního a kanalizačního řadu na pozemcích p.č. 2165/7, 2131/43, 2131/20, 3131/35, k.ú. Lysá n. L., od sdružení vlastníků, zastoupených p. Markem Budňákem, v pořizovací hodnotě 680.000,- Kč bez DPH.

9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 11780/11/LCD ze dne 21.02.2012.

10.  Úpravu rozpočtu města Lysá nad Labem na rok 2012. ZM schvaluje, že na výdajové stránce rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací překročen jim stanovený objem výdajů dle jednotlivých oddílů a paragrafů. Rozpočet je rozepsán v závazném členění na úrovni oddílů a paragrafů.

11.  Použití zbývajících finančních prostředků ze schváleného překlenovacího úvěru na úhradu faktur spojených s dotacemi.

12.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemní komunikaci se Středočeským krajem č. 12/1928/MH/PE/BS pro stavbu „Lysá nad Labem - vodovodní řad v ulici Čelakovského" a cenou za zřízení věcného břemene 3.600,- Kč vč. DPH.

13. Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-6001870/02/KL s ČEZ Distribuce, a. s., na obecní pozemky p.č. 322/14, 322/10 a 333/5. Cena za zřízení věcného břemene je 12.900,- Kč plus DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

14.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasí se zřízením stavby „plynárenského zařízení" s RWE GasNet, s. r. o., na obecních pozemcích p.č. 833/8, 866/71, 866/9, 866/36, 866/35, 833/2, k.ú. Lysá n. L. (lokalita Drážky). Cena za zřízení věcného břemene bude stanovena dle platného ceníku města podle skutečného zaměření a investor uhradí kolek pro vklad do KN.

15.  a) posunutí termínu dokončení stavby Intenzifikace ČOV ze 4.6.2012 na den 27.8.2012 za podmínky, že tento termín odsouhlasí poskytovatel dotace SFŽP,

b) změnové listy č. 1 až 6 v celkové částce 6.127.060,18 Kč za podmínky, že poskytovatel dotace odsouhlasí změnové listy v dané výši,

c) nabídkovou cenu ve výši 13.323,90 Kč bez DPH na přívod elektřiny do bývalé kalolisovny s tím, že tyto práce budou objednány na samostatnou objednávku po schválení úpravy rozpočtu města pro rok 2012,

d) po dohodě se zhotovitelem prodloužení splatnosti nově vystavených faktur a to

tak, že budou splatné v roce 2013. Chybějící částka bude započítána do rozpočtu města pro rok 2013.

16.  Úpravu PD na akci „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem" v tomto rozsahu:

a) rozdělení dráhy skoku do dálky,

b) dvě hřiště na míčové hry sjednotit s povrchem z polyuretanu a oplocení hřiště provést ze sítí na teleskopických trubkách za podmínky, že s tím bude poskytovatel dotace souhlasit,

c) oplocení hřiště prodloužit až na kopec a na druhé straně navázat na stávající oplocení přilehlých nemovitostí za podmínky, že s tím bude poskytovatel dotace souhlasit,

d) připravit inženýrské sítě pro možné budoucí napojení buněk pro zázemí hřiště a instalaci veřejného osvětlení.III. b e r e n a v ě d o m í

1. Informativní zprávu o správních deliktech v pohostinských a obdobných zařízeních na území města.

2. Celkové finanční náklady vynaložené městem na vybudování bytových jednotek v domě č.p. 1517, Sídliště, Lysá n. L., a znalecké posudky na jednotlivé byty.

3. Žádost p. Ing. Petra o odkoupení bytu 1 + 1, č. 4 v č. p. 1370, Jedličkova ul., Lysá n. L.

4. Informaci ohledně postupu prací na akci „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem".

5. Informativní zprávu - vyjádření DI Nymburk ke snížení rychlosti a zákazu průjezdu vozidel váhy nad 12 tun v ul. Družstevní, Lysá nad Labem - Litol.

6. Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na akci „Intenzifikace ČOV Lysá nad Labem" dle předloženého návrhu s tím, že celková částka dotace je ve výši 43.211.181,17 Kč.

7. Rozbor hospodaření do 20.08.2012 a finanční situaci města.

8. Informaci o umístění dopravních značek IS 23 (kulturní nebo turistický cíl) podél dálnice a rychlostní silnice.

9. Zápis z jednání kontrolního výboru dne 22.08.2012.

 

IV.  u k l á d á

1. RM zorganizovat v měsíci listopadu 2012 veřejné projednání variantních řešení uspořádání ulice Na Vysoké mezi, Lysá n. L. - Litol. Termín jednání doporučuje stanovit v pracovní den nejdříve od 18.00 hod.

2. RM:

a) prověřit, zda jsou na obecních pozemcích p.č. 2166/41 a 2168/1 vedeny nějaké inženýrské sítě a jak jsou tyto pozemky nyní pronajaty,

b) provést oddělení části pozemku sloužící pro veřejné dětské hřiště,

c) nabídnout zbývající části pozemků k prodeji majitelům sousedních nemovitostí za částku minimálně 360,- Kč/m2.

3. RM ověřit oprávněnost umístění dopravních značek IS 23 (kulturní nebo turistický cíl) na území města Lysá nad Labem a v jeho okolí, které se netýkají města Lysá nad Labem.V. odkládá

1. Projednání dalších změn PD na akci „Rekonstrukce školního hřiště ZŠ J. A. Komenského Lysá nad Labem" do doby projednání návrhu rozpočtu na rok 2013.

2. Odkládá rozhodnutí o případném umístění dopravních značek IS 23 (kulturní nebo turistický cíl) podél dálnice a rychlostní silnice do doby projednání návrhu rozpočtu na rok 2013.
Vytvořeno 13.10.2012 9:29:10 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 30x | ernest
load