Usnesení z 5. jednání ZM dne 27.06.2012I.  v o l íl. Ověřovatele zápisu: p. Kolman Josef

p. Bc. Eliška Petr2. Návrhovou komisi ve složení:  p. Mgr. Fajmon Hynek

pí Chloupková Marcela

p. Ing. Černohorský Ondřej

 

 

II.   s c h v a l u j e

1. Obecně závaznou vyhlášku Města Lysá nad Labem č. 2/2012, o zabezpečení veřejného pořádku a užívání veřejných prostranství Města Lysá nad Labem, s tím, že:

a) Článek 3 odst. 1 písm. d) bude znít „Zakazuje se poškozování parkově upravené zeleně.",

b) V Článku 3 bude doplněn odst. 4 ve znění „Znečišťování veřejného prostranství se zakazuje.",

c) Článek 4, odst. 1, písm. a) bude znít „neděle až čtvrtek od 08.00 do 24.00 hodin,"

d) Článek 3, odst. 3 bude znít „Konzumace alkoholu na veřejném prostranství města je zakázaná, výjimku tvoří schválené předzahrádky pohostinských zařízení, a to do 22.00 hodin, a území městských částí Byšičky a Dvorce."

e) V Článku 4 bude nahrazen odst. 4 zněním „Pořadatel veřejné akce může požádat o výjimku z Článku 3, odst. 3 z vymezení místa, dne a doby, pro které tato výjimka platí. Žádost se podává volnou formou na podatelnu Městského úřadu Lysá nad Labem, a to nejpozději 15 dnů před požadovaným termínem." Původní odstavec č. 4 bude označen č. 5.

f) V Článku 4 bod 3, věta druhá, bude znít „Žádost se podává volnou formou v podatelně Městského úřadu Lysá nad Labem, a to nejpozději 15 dnů před požadovaným termínem."

2. Změnu PD investiční akce: Rekonstrukce ulice Zámecká, a to následovně:

a) parkoviště bude realizováno dle nové varianty (návrh p. Matyáše) za předpokladu, že nebude ohroženo čerpání dotace z ROP a dokončení akce,

b) na parkovišti bude vybudována podzemní rozvodnice.

3. Prodej obecních pozemků v ul. Klicperova, Lysá n. L., st.p.č. 1870/2 o vým. 107 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, st.p.č. 2956 o vým. 56 m2, kultura zastavěná plocha a nádvoří, a p.p.č. nově označená GP č. 2569-20/2012, ze dne 16.05.2012, jako p.p.č. 494/9 o výměře 303 m3, kultura zahrada, všechny pozemky k.ú. Lysá n. L., manž. Fialovým, Klicperova 1532, Lysá n. L., za částku 360,- Kč/m2 za zastavěnou plochu a 300,- Kč/m2 za zahradu. Kupní cena bude rozvržena na dobu tří let. Nabyvatelé dále uhradí daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

4. Prodej obecního pozemku p.č. 484/4 o vým. 367 m2, kultura zahrada, k.ú. Lysá n. L., za částku 450,- Kč/m2 p. Jiřímu Čížkovi, trvale bytem Tylova 5/180, Lysá n. L. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

5. Prodej obecního stavebního pozemku v Drážkách. Stavební parcelu tvoří p.p.č. 833/9 o vým. 743 m2 a p.p.č. 833/12 o vým. 464 m2, k.ú. Lysá n. L., za částku 1.012,- Kč/m2, paní Veronice Vondrákové, Vichrova 1901, Lysá nad Labem. Nabyvatel dále uhradí zálohu na daň z převodu nemovitosti a kolek na úhradu vkladu do KN.

6. Výkup pozemku p.č. 866/16, vým. 388 m2, kultura orná půda, k.ú. Lysá n. L., zapsaného na LV 1212, za částku 350,- Kč/m2, za účelem výstavby komunikace a sítí v lokalitě Drážky od paní Libuše Klugarové, Marie Mertlové, Renáty Postlerové, Jaromíry Viziové a Hany Vyleťalové.

7. Úpravu rozpočtu v oddíle Investice - 36 bydlení a komunální služby, vytvořením nové složky:

Výměna střešní krytiny č.p. 601 Milovice I. etapa v rozpočtovém nákladu 825 tis. Kč, dle návrhu usnesení RM č. 325 ze dne 15.05.2012.

8. Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Lysá nad Labem za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011.

9. Celoroční hospodaření Mikroregionu Polabí a závěrečný účet za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Polabí za rok 2011.

10.  Změnu v článku IX. Sankce za porušení povinností příjemce dotace a uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 14.078.328,28 Kč v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy na projekt „Rekonstrukce školního hřiště v Lysé nad Labem - I. etapa", reg. č. CZ.1.15/3.2.00/65.1353.

11.  Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-6014315/VB002 na obec. pozemek p.č. 610/89, k.ú. Lysá n. L., a souhlas s umístěním energetického zařízení na pozemku. Cena bude vypočítána dle platného ceníku města a navýšena o DPH. Investor uhradí kolek pro vklad do KN.

12.  Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s firmou Zdroj pitné vody Káraný, a. s., na obecní pozemky p.č. 3532/2, 3532/3, 3532/4 a 3532/5, k. ú. Lysá n. L., s cenou za zřízení věcného břemene 1.000,- Kč plus DPH. Investor uhradí náklady na vklad do KN.

13. Uzavření dodatku č. 4 k SOD č. SMI/10/85/OD, ze dne 02.07.2010, na akci „MVR-090047 - Výstavba a rekonstrukce stokových systémů (ČOV) ve městě Lysá nad Labem" na vícepráce dle nabídky, ze dne 18.06.2012, a změnového listu č. 10, dle kterého se celková cena díla zvýší o 147.189,96 Kč (bez DPH), ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

14.  a) řešení havarijní situace v kotelně ZŠ B. Hrozného, Lysá n. L., č.p. 1318, napojením na teplovod z centrální kotelny areálu škol v Komenského ulici,

b) vyčlenění částky do 600.000,- Kč do rozpočtu města pro rok 2013 na proplacení stavby „Napojení ZŠ B. Hrozného č.p. 1318 na teplovod".

15.  Úpravu rozpočtu na kapitolách:

Vzdělávání - Obchodní akademie - údržba - provoz

stávající rozpočet úprava navýšení po úpravě

80.000,- Kč 74.500,- Kč 154.500,- Kč

Kultura - plány ochrany MPZ - provoz

stávající rozpočet úprava navýšení po úpravě

300.000,- Kč 74.500,- Kč 225.500,- Kč,

s tím, že se bude jednat o bezúročnou půjčku, která bude postupně splácena z příjmů z pronájmu tělocvičny cca po dobu dvou let.

III.  u k l á d á

1. RM:

a) projednat s novým provozovatelem vodovodní a kanalizační sítě zřízení zákaznického centra v Lysé nad Labem. Zákaznické centrum by mělo občanům města umožnit nejméně 1 - 2 dny v týdnu řešit záležitosti týkající se vodovodů a kanalizací přímo v Lysé nad Labem bez nutnosti dojíždění,

b) zřídit na webu města samostatnou sekci věnovanou fungování vodovodů a kanalizací v Lysé nad Labem včetně kontaktů na dodavatelskou firmu a aktuálního ceníku služeb firmy Stavokomplet, s. r. o., pro občany města Lysá nad Labem.

2. Starostovi a RM:

a) prověřit s Krajským úřadem Středočeského kraje instalaci označení kulturních a turistických cílů v Lysé nad Labem u krajských komunikací, které směřují do města,

b) prověřit s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR instalaci označení kulturních a turistických cílů v Lysé nad Labem u dálnice D11 Praha - Hradec Králové a u rychlostní komunikace Praha - Mladá Boleslav - Turnov.

3. RM vypracovat vyjádření obce Lysá nad Labem, kterým obec odmítá umístění a provozování středního zdroje znečišťování ovzduší - lakovny v Litoli, které zamýšlí společnost MZ CZECH, s. r. o., a ke kterému bylo vedeno zjišťovací řízení Krajského úřadu Středočeského kraje.

 

IV. b e r e n a v ě d o m í

1. Informativní zprávu o výsledcích zápisů na školní rok 2012/2013 v mateřských školách a základních školách v Lysé nad Labem.

2. Zápis z Kontrolního výboru dne 09.05.2012.

3. Zápis z Finančního výboru dne 14.05.2012.

4. Termíny jednání RM a ZM ve II. pololetí roku 2012.

5. Zápis z Kontrolního výboru dne 13.06.2012.

6. Propočet změny PD investiční akce: Rekonstrukce ulice Zámecká.

7. Vyjádření obce k záměru povolit střední zdroj znečišťování ovzduší (lakovna Litol).
Vytvořeno 28.6.2012 10:08:54 - aktualizováno 23.4.2015 8:14:53 | přečteno 52x | ernest
load